Nyírvidék, 1894 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1894-01-07 / 1. szám

XV. évfolyam. KlivSTiTHTpTo zsy 1. szám. Nyíregyháza, 1894. január 7, VEGYES TARTALMÚ HÉTI LAP. SZABOLCSVARMEGYE HIVATALOS LAPJA. A SZABÜLGSVÁRMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. Megjelenik hetenként egryszer, vasárnapon. Előfizetési feltételek: postán vagy helyben házhoz hordva : Kgész évre 4 forint. Fél évre 2 „ Negyed évre ........ 1 „ A községi jegyző és tanító uraknak egész évre _cnftk Jí-át forint. Az előfizetési pénzek, megrendelések s a A l aP szellemi részét képező küldemények, lap szétküldése tárgyában leendő felszó- a szerkesztő czime alat t kéretnek beküldetni. lamlások Jóba Eléli kiadó-tulajdonos fogadhatnak 6el"' 1 levele!{ C9ak Í8mert kezektő 1 Jóba Elete kiadó -tulajdonos könyvnyomdájához iskola-utc/.a 8. szám (Jáuó^zky ház) iutézendiik. A kéziratok csak világos kívánatra a az illető költségére aldetnek vissza. Hirdetési dijak: Minden négyszer hasábozott petit tor egyiztr közlése 5 kr.; többszöri közlés esetében 4 kr. Kincstári bélyegdij fejében, minden egye. hir­detés után 30 kr. fizettetik. A nyilt-téri közlemények dija soronkint 80 kr Ilirdetésefr-iüE^atiiak lapunk főszere a kiadó-hivatalbau (11. kerület iskola-uteza 8-ik szám); továbbá: Goldberger A. V. által Budapesten, Haasenstein és Vogle r irodájában Bécsben, Prágában ás Budapesten , valamint Németország és Svcicz fóvárosaiban is Dorn & Cornp. által Hamburgban. Hivatalos közlomények, 1024/1893. Kb. Olvastatott a kereskedelemügyi magy. kir. miniszter 752-<4/1.—893. számú leirata, melyben értesili a várme­gye közigazgatási bizottságát, hogy az alsó szabolcsi tiszai á mentesítő társulatnak kérelmére, a tisza-dadai védgát mentén fekvő kubik gödröknek, illetve a leküldött kisa­játítási terv és összeírásban feltüntetett területnek meg­szerzése czéljából a kisajátítási eljárást elrendelte, s egy­szersmind felhívja a bizottságot, hogy az eljárás lefolytatása czéljából a további intézkedéseket tegye meg. (3 — 1) Határozat. A kisajátítási eljárás foganatosítása és az I8S1.XLI. t cz. I. fejezetében meghatározott mindennemű igények­nek határozatiiag leendő eldöntése a hivatkozott törvény 33. §-a értelmében küldöttségre bizatík. A kisajátítási eljárás foganatosítására halárnapul az 1894-dik év február hó 19-dik napjának d. e. 10 órája Tisza-Dada közsíg házához azon értesítéssel tüzelik ki, hogy a küldöttség, az ügy teljes befejezéséig munkálatát esetleg a kitűzött határidőt követő napokon is folytatni fogja és a kisajátítási terv felett akkor is érdemileg hatá­rozand, ha az érdekelt felek közül senki meg nem jele­nik is. A küldöttség elnökéül Mikecz János főjegyző, tag­jaiul Szomjas László t.-dadai, Bagdy Imre t.-löki lakosok, jegyzőjéül pedig Kornis Géza aljegyző, valamint Koczok László kir. főmérnök is kirendeltetnek. A kisajátítási terv és összeírásnak egy-egy példánya a tárgyalásnál leendő felhasználás végett Mikecz János főjegyző küldöUségi elnöknek, másik példánya pedig Tisza­Dada község elöljáróságának oly utasítással adatik ki, hogy azokat a tárgyalást megelőzőleg legalább 15 napig közszemlére tegye ki, s az érdekelt feleket ezen körül­ményről, valamint a tárgyalás határnapjáról értesítse, s a kiküldött iratokat, a közszemlére kitételt, valamint az érdekeltek értesítését igazoló bizonylatokat a tárgyalás kezdetén a küldöttség elnökének adja át. A jelen határozat a „Budapesti Közlöny"-bpn egy­szer, a „Nyírvidék" vármegyei hivatalos lapban pedig háromszor egymás után közhírré tétetni, s e végett a nevezett lapok szerkesztősége megkerestetni rendeltetik. Miről Mikecz János főjegyző küldöttségi elnök, a kisajátítási terv és összeírás egy-egy példányával Szomjas László" és Bagdy Imre küldöttségi tagok, Kornis Géza a küldöttség jegyzője, Koczok László kir. főmérnök Tisza­Dada község képviselő testülete és elöljárósága, utóbbi a kisajátítási terv és összeírás másod példányával, az alsó szabolcsi tiszai ármentesitő társulat igazgatósága Debreczenben, s végül a „Budapesti Közlöny" és „Nyír­vidék"" szerkesztősége a jelen határozaton értesíttetnek. Kelt Szabolcsvármegye közigazgatási bizottságának Nyíregyházán, 1893-dik évi deczember hó 11-én tartott üléséből. Kállay András, főispán. 15283 K - - • Szabolcsvármegye alispánjától. 1893. Nyíregyháza város polgármesterének, és a községek elöljáróinak. A mellékelt pályázati hirdeményt a legszélesebb kör­ben leendő közhírré tétel végett kiadom. Nyíregyháza. 1893. deczember 30. Miklós László, alispán. 15283 K i . M Szabolcsvármegye alispánjától. ' 1893. Pályázati hirdetmény. A Nyíregyháza r. t. városnál üresedésben jött s 700 fr,t fizetéssel javadalmazott rendőr tanácsosi, vagy alka­pitányi állásra ezennel pályázatott hirdetek. Ugyanazért felhívom mindazokat kik ezen állást el­nyerni óhajtják, hogy minősítésüket előző szolgálatukat és erkölcsi magaviseletüket igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeiket az 1894-dik évi január hó 14-dik napjának d. e. 11 órájáig hozzám beadni annál is inkább el ne mulasszák, mert az ezen határidőn tul beérkező pá­lyázati kérvények figyelembe vétetni nem fognak. A rendőr tanácsosi állás az 1894-ik évi január hó 15-dik napján, Nyíregyháza r. t. város képviselő testület® által, ennek d. e. 10 órakor megtartandó ülésén választás utján fog betöltetni. Nyíregyháza, 1893. deczember 30. Miklós László, alispán. 15093. K. j-g^g v Szabolcsvármegye alispánjától. A községek elöljáróinak. A vármegye területén engedélyezett országos kirakó és állatvásároknak az 1891. évre eiő hónapokról szer­kesztett kimutatását tu lomásvétel és szibályszerü köz­hírré tétel végett oly értesítéssel közlöm, hogy ai idő­kőzben esetleg előforduló változásokról a Nyírvidék utján értesíteni fogom. Nyíregyháza, 1894. januír 3. Miklós László, alispán. 15093. K. —jggg Szabolcsvármegye alispánjától. Szabolcsvármegye területén az 1891-ik évben tar­tandó országos vasárok jegyzéke. Nyíregyháza. Márczius hó 5. és 6-án, május hó 7. és 8-án, szeptember 3. és 4-én, deczember hó 10. és 11-én. Nyír-Bátor. Január hó 25-én, márczius hó 29-én, szeptember hó 23-án, november hó 15-én, deczember hó 13-án. Kis-Várda. Márczius hó 12-én, május hó 2l-én, junius hó 11-én, augusztus hó 27-én, október hó 29-én, deczember hó 24-én. lisza-Lők. Május hó I 7-éfi, julius hó 12-én, augusztus hó 23-án, szeptember 'hó '£7-éh, november hó 29-én. Polgár. Junius hó 3-án, márczius hó li-én, junius hó 1 3-án, szeptember hó 19-én, liakamaz. Április hó 25-én, augusztus hó o-án, november hó 5-én. Bogdány. Márczius hó 14-én, julius hó 27-én, októ­ber hó 3-án, deczember hó 5-én. Nyir-Bakta. Január hó 22-én, ápril hó 16-án, julius hó 2-án, augusztus hó 21-én, november hó 5-én. Dombrád. Január hó 15-én, ápril hó 23-án, julius hó 9-én, október hó 8-án. Nyir-Mada. Ápril hó 4-én, május hó 16-án, julius hó 18-án, augusztus hó 22-én, deczember hó 19-én. Nagy-Kálló. Február hó 8-án, ápril hó 26-án, junius hó 28 -án, szeptember hó 27-én, november hó 29-én. Tisza-Dob. Január hó 8-án, április hó 9-én, julius hó 30-án, szeptember hó 24-én. Szt.-Mihály. Január hó 22-én, ápril hó 24-én julius hó 9-én, október hó 15-én. Mándok. Márczius hó 12-én, junius hó 25-én, októ­ber hó 29-én, deczember hó 3-án. Mária-Pócs. Február hó 12-én, május hó 7-én augusztus hó 27-én, deczember hó 17-én. Balkány. Márczius hó 27-én, junius hó 26-án, október hó 30-án, deczember hó 18-án. Ujfehértó. Február hó l-én junius hó 7-én, augusztus hó 30-án, november hó 22-én. Vaja. Augusztus hó 6-án. Kelt Nyíregyházán, 1894. január hó 3-án. Miklós László, alispán. Szabolcsvármegye közönsége részéről Nyíregyházán, 1893. deczember 22-én folytatólagosan tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 400/893. Bgy. 13728/893. K. Olvastatott a vármegyei pénzügyi szakosztálynak a községi közmunka számadások s költségelőirányzatokra vonatkozólag beterjesztett véleményes jelentése. Határozat. A mennyiben a pénzügyi szakosztály jelentéséből kitünőleg a vármegye községei közül az 1890. I. t. cz. 59 §-ában előirt kötelezettségüknek igen kevesen tettek ele­get: a vármegye összes községeinek elöljárói fegyelmi el­járás terhe alatt köteleztetnek, hogy a köziégi közmun­kára vonatkozó számadást és költségvetést, mint a község háztartására vonatkozó rendes évi számadásnak illetve költségelőirányzatnak kiegészítő részét ezekkel egyidejűleg felülvizsgálat és jóváhagyás végett beterjeszteni el ne mulasszák. Miről Miklós László alispán, a vármegyei számvevői hivatal és a községek elöljárói utóbbiak a „Nyírvidék" vármegyei hivatalos lap utján jegyzőkönyvi kivonaton értesíttetnek. Kelt mint fent. Kiadta: Sipos Béla, aljegyző. 14825. K. 1893. Szabolcs vármegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyiregyházaváros polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A m. kir. államvasutak gépgyára vezérügynökségé­nek hozzám intézett megkeresését közhírré tétel végett másolatban közlöm. Nyíregyháza, 1893. deczember 28. Miklós Láailó, alispán. (Másolat.) Nagyságos alispán úr! Mindenekelőtt bocsánatot kell kérnünk, hogy Nagyságodat jelen sora­inkkal terhelni bátorkodunk, de miután a szóban forgó ügy a megye közönségének érdekeit közelről érinti, kény­telenek vagyunk Nagyságodhoz mint illetékes fórumhoz fordulni, azon reményben, hogy Nigyságod ismert eré­lyének sikerülni fog a következő, ujabbi időben gyakran elkövetett szédelgésnek elejét venni. Ugyanis egy egész sereg olyan gépügynök járja be az országot, akik, hogy minőségileg csekélyebb értékű sőt silány gépeiken túl­adhassanak a szédelgésnek azt a módját választották, hogy — sokszor hamisított meghatalmazással is — ma­gukat a magy. kir. államvasutak gépgyára vagy fennek vezérügynöksége által kiküldött közegek gyanánt ^mutatják be, ezen álminőségben gépeiket a gazdaközönségre reá­tukmálják, de az adásvételi szerződésben czélzatosan sem a. gyár nevét sem pedig a gyártmány eredetét nem jelölik meg. A vevő, a ki többnyire foglaló és több ezer forint­ról szóló váltó elfogadvány adásával is magát lekötötte, csak akkor tudja meg hogy tévútra vezették, hogy elámí­tották és megcsalták, mikor a gép már hozzája érkezett és látja, hogy az nem a magy. kir. államvasutak gép­gyárának gyártmánya, hanem egy egészen más gyár ké­szítménye, melyet ő sohasem akart vásárolni. Az ekként károsult felek azután — persze már későn — hozzánk fordultak elpanaszolva a dolgot éi e panaszokból, vala­mint közjegyzői okiratba foglalt vallomásokból meg volt állapitható, hogy az eféle szédelgők legnagyobbrészt az „első magyar gazdasági gépgyár" ezelőtt — Grosemann éi Rauschenbach — utazó ügynökei sorából kerültek ki. Mi mint az állami gépgyárnak áll, e gyár érdekeinek e tekin­tetben hivatott védői, még annak idején felhívtuk az első magyar gazd. gépgyár r. t. igazgatóságának figyelmít közegeinek ezen üzelmeire, minthogy azonban az esetek száma azóta is mindinkább szaporodett, másrészt Epedig a Nagyságod becses czimére egyidejűleg megküldött „Buda­pesti Hírlap" f. é. szeptember hó 21-iki számának új­donságai között egy más gyáros ügynökei által ugyancsak a gazdák jóhiszeműsége ellen elkövetett merényletről és annak hatósági kellő megtoroltatásáról olvastunk, lehe­tetlen többé kitérnünk az elől, hogy most mír a csalárd üzelmeknek a jövőben való meggátlása iránti legszigorúbb intézkedések megtételét Nagyságodnál, mint illetékei he­lyen kérelmezzük. Midőn ezt ezennel tenni bátorkodunk, tiszteletteljesen megjegyezzük, hogy csak azon egyének ismerendők el a magy. kir. államvasutak gépgyára készít­ményeinek eladására jogosított közegek gyanánt, a kik közjegyzőileg hitelesített meghatalmazásunkat felmutatni tudják. Nagyságod az ügy érdekében kifejtendő szives fáradozásaiért előre is legmelegebb köszönetünket fejez­zük ki, maradván kiváló tisztelettel és hazafias üdvözlettel a magyar kereskedelmi részvénytársaság mint a magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksége. 9669/1893. K. Körözvény. Natu Györgyné mártonfalvai lakos, az ottani elöl­járóság által 990/1893. községi és 145685/1893. megyei szám alatt kiállított; egy drb 3'/a éves fekete fecske hasú kocza sertésről a járlat levelet ismeretlen helyen és idő­ben elveszítette. Nagykálló, 1893. deczember 29-én. Zoltán István, főszolgabíró. 6275.Kórh. „ . , , .. , ..... - Szabolcsvarmegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város pol­gármesterének és a községek elöljáróinak. Nyitravármegye alispánjának 36163/93. szám alatt kelt megkeresését szabályszerű nyomozás s esetleges in­tézkedés végett másolatban oly felhívással közlöm, hogy eredmény esetén arról Nyíregyháza város polgármestere közvetlenül, a községek elöljárói pedig illetékes járási főszolgabiráik utján hozzám jelentést tegyenek. Nyíregyházán, 1893. deczember hó 21-én. Miklós László, alispán. Mai számúakhoz egy iv melléklet van csatolva. r CCA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom