Nyírvidék, 1893 (14. évfolyam, 1-53. szám)

1893-02-05 / 6. szám

— A nyíregyházi gazd. és kereskedelmi hitel­intézet e hó 15 dikén d. u. 2 órakor tartja meg ez évi rendes közgyűlését az intézet helyiségében. A közgyűlé sen a részvénytársaság mult évi 3 havi üzleti eredményé­ről fog beszámolni az igazgatóság. A decz. 31-én lezárt mérleg szerint a három hó tiszta nyereménye 597 frt 40 krt tesz ki, melyre nézve az igazgatóság javasolni fogja, hogy a folyó év nyeremény számlájára vitessék át. A tartalék tőke (az alapítási költségből fennmaradva) 734 frt 59 kr. A hitelintezet váltótárczája 221,929 frt 10 kr, jelzálog kölcsön számlája több mint 14,000 frt, kötvény kölcsönök ugyanannyi, folyó számla (fedezve) 52,855 frt. Az átvizsgált mérleg a közgyűlés előtt 8 uap­pjl az intézeti helyiségben megtekinthető. — Dalestély. A helybeli városi dalárda igen jól sikerült dalestelyt tartott csütörtökön este a Khon féle sörcsarnokban. Az estély haugverseuy része megint bizonyságot tett a dalárda fokozatos halad isiről s erő södéséről. A közönség elég szép számmal jelent meg az estélyen, mely —mint halljuk — anyagi tekintetben is jól sikerült. Éjfélig táncz is voit. — A raádi pap, meg a — farkasok. Szőllősy Pál ur, a raádi tiszteletes, hiába vártuk, nem jött el hozzánk dokumentálni, hogy bizony ót nem ették meg a farkasok. E helyett azonban uyomlra jöttünk, hogy miképen keletkezhetett az a borzadalmas hír, raádi p ipról és három farkasokról, amelyről olyan sokat r féltek a mult héteu Nyíregyházin. Hit benjárt valaki Nyíregyházán a mu t szerdai hetivásáron R tálról s el ment az egyik borbély inüheiybe megberetválkozni. Az illető borbily hivatásszerű udvariassággal, hogy a paci eus az unalmas műtét alatt túlságosan ue unja magát, tartotta szóval az illetőt s megkérdezte tőle a többek között, hogy „mi újság van Riádon" — „Hit maga nem is tudji — feleli az ötletes beretválkozó — hogy megették a papuukat a farkasok." S ki is színezte miud járt a történetet borzalmas részletekkel. És— plr óra múlva — mindenütt beszélték már a városbiu (különben is kapós lévén a théma a mult heti szörnyű hidegben) hogy megették a raádi papot a farkasok. — Esküvő. Fuchs Ignácz vármegyei tisztviselő a mult hó 29 dikén esküdött hűséget Wiokler Gizella kis asszonynak Beregszászban. — Batyubál. A helybeli kereskedő ifjúsági egy­let e hó 25 dilién batyubált rendez az egyesületi helyi­ségekben. A kereskedő iljuság tavaly is megtartotta már e táuczmulatságát, s inindeii jelek szeriut az idei báljukat is teljes siker fogja követui. — Ártér fejlesztés a tiszaszabályozó társu­latnál. A földinivelésügyi miniszter, mult hó 4 ik lei ratával az 1880 ós 1881-ik évi nagy vizszinekre alapí­tott műszaki árterjesztésre vonatkozó eddigi eljárást jóváhagyta — s az azok ellen beadott folyamodásoknak az öt tagu felszólamló bizottság általi elintézést elren delte. Az 1888. évi magas vizsziure alapított s annak idején a társulati közgyűlés mellőzésével csak a választ mány által illetve a miniszteri biztos által elfogadott műszaki ártérfejlesztés a miniszteri rendeletbe szintén törvéuyesuek mondta ott ki, elreudeltetett azonban, hogy ezeü műszaki ártér fejlesztés 30 napi közszemlére kité­tessék. Ezen miuiszteri rendeletnek megfel lóleg a mi­niszteri biztos a munkálatnak Kisvárdáu a társulati irodába leendő kitételét elreudelte s erről az ártéri birtokosokat azon felhívással értesítette, hogy a folyó év február hó 1-tól márczius hó 2 ig közszemlére kitett műszaki ártérfejlesztési munkálatokat megnézui; a netán teendő felszólamlásokat a kitett időu beiül márcz>us 2 áig a társulati hivatalba beadni sziveskedjeuek. — A nagykállói kaszinó-egylet e hó 1 sején tar tott tánc-estélye sikerrel folyt le. Szinte vágyva vágya köztünk már i t Kallóban, hogy Kirueval herczeg meg­szánván csendes állapotainkat, melyek között f>rsangi napjaink egymást követve peregtek le az idő homok óiáján, eljön hozzánk is, s füleiukbe trombitálja, hogy ftrsaug van, éledjünk és — táuczoijunk. Éi íme ő her­czegsége kegyelmesen eljönni méltóztatott s részeltetett egy kedves emlékű estély örömeiben. Nem jött feuyes hiutókou, hosszú kísére tei, magas udvarának, feszes, hideg etikette § ait forcirozva, de jött egyszerűin, kedves otthonossággal, sőt még „batyut" is hozott a kasfarban, fedelű gerinczére szállottak, hol szárny csattogtatva turbékoltak az arany szabadságnak. Az ifjü elkezdett nekiek az ő nyelvükön fütyölni, beszélui, hívogatta őket tenyerében szórt buza szemekkel, a kis vályucskába töltött friss vízzel, de azok egymással lévén eltelve, mindezekre nem figyeltek. A gerle párból az az egyik, a melyiknek olyan kis bóbita volt feje búbján, szétterjesztett szárnyakkal olyan édes kedves hangon turbékolt a kisebbiknek, a melyik­nek tollazata szépen simult karcsú testéhez, ez a kisebbik is olyan figyelmesen hallgatta amannak bugását. Keesesen adta vissza szárny aíval.társának a simogatást, s egyszer máskor ingerlően fogta meg piros csőrével anuak még pirosabb csőrét. A leányka közelebb húzódott az ifjúhoz. — Testvér! miért nem halgatnak rád madaraid, mikor olyan melegen beszélsz hozzájuk — szólitá meg a lányka az ifjút. Az ifjü — talán nem hallotta a megszólítást — csak bámulta gerléit. A leányka oda simult az ifjú mellé — az pedig átölelte a karc-uterraetet. Testvér! mond a lányka — gömbölyű karját az ifjú vállaira téve — miért csipdesik egymást piros szájacs káikkal gerléid. — Mert szeretik egymást. Mi az? Erre a kijelentésre akaratlanul is egymásra pillan­tottak, aztán fülig elpirulva, széthúzódtak. Az ifjú ismételve gerléit hívogatta. — Testvér! Kezdé újra a lányka — miről tudnak annyi sokat csevegni madaraid, hogy szavaidra nem hallgatnak. — A szerelemről. „IS Y í R V 1 D É 14." a §§ kai teli köayvet pedig — a természetességről és illendőségről szólók kivételével — ott felejtette vala melyik nagyvárosi c-,illáros tá-nczteremben. K^pek uelküi szó va, az estélyi fesztelen egyszerűség és csapongó jókedv hatotta át reggeli 5 óráig, mig a hölgykö/öuség szét oszlott. S valóbau dicséret illeti meg a kasziuó ifjabb ragjaiból álló rendezőséget — elén az egylet tevekenv s ügybuzgó elnökével, dr. Bleuer Miklós úrral — hogy társadalmunk meglehetősen széthúzó intelligeutiáját egy kedélyej estén ö-szehozni igyekezett. N;igy része volt ebben persze a „bratyu" nak is, melynek a légi jó idők­ből megmaradt vonzó ereje még most is bír" némi va rázszsal. Szütióra után most is körülültük vagy hatvanan a dúsan megterített asztalt, mely körül a háziuői tiszte Algái Ferenczné é- Lévai Sándorné ónagyságaik teljesi tették, mindenkit lekötelező szivélyes^ggel és figyelem­mel. Az eledelek confectjén kívül aztán még egy ha szabad így nevezőéin: szellemi coufect élvezetében is részesített Kassai Nándor reáliskolai rajztanár úr ügye­sen rendezett s általános derültséget Ueltett komikus •dlhüett-jeivel. A'.'án megeredt ismét a táncz oly virágos jókedvvel, milyen csak azoknak a kedves hölgyeknek társaságában terem, kikről egy reporter eollegám ezelőtt vagy bárom hónappal azt irta: „hogy belőlök egy egész f írsaugra telnék balkirálynő." Pedir, hogy nem is nagyí­tott. bizonyságom e néísor: Berend Margit, Budai Irén és Mariska, Deme Vilma és Lujza, Fintor Erzsike, Gya­lokai Antalné, Ilubafi Csilla, Kóhn Etelka, Berta és Róza, Lévai Sándorné, Lengyel Ilona, Simák Margit, Vass Gi­zella (Napkor). A bewrel — amint értesülünk — 75 frt volt, melyből kiadás 40 frt. Rendező Urak! hogy el ne felejtsék az ily kedélyes mulatságok rendezésének' titkát, rendezzenek kérem minél hamarabb még egyet és aztán — ismét egyet. Di C .p» ad infinitum. (Capellonus.) — A vármegyei hitel-szövetkezet i szomszédos Borsod vármegyében megalakul'. Még pedig, mint, az elő­tüuk f 'kvő tudósításból olvassuk, 50 évre, 25,000 korona alaptőkével, melybő' 100 koroua tesz egy üzletrészt. A hitelszövetkezet elnökéül Rökk Pált, vezérigazgatójául Melczer Gyula alisplut választották meg. — Tüzelő a szegényeknek. Reizman Hermán helybeli fakereskedése 25 köbmeter fát bocsátott a pol gármester rendelkezésére, hogy ossza ki azt helybeli szegények között. Sok didergő család fogadja hálás kö­szönettel e nem 'S cselekedetet. — A nagy-kállói róm. kath. dalegylet a régi megyeház nagytermében saját költségei fedezésére dal­estélylyel egybekötött farsaugi mulatságot rendez, Be­lépti dij: személyeukiut 1 frt, — családjegy 2 frt. Kez dete 8 órakor. Dilestély után táncz lesz Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hírlapilag nyugtáztatnak. — X dalestély program uja: A honfi imája zenéjét irta Zsaskovszky E., előadja a dalegylet. Részlet Tanheuser czimü operából, hinuóuium kiserettel, előadja ifj. Fekete János pesti operaénekes. Esti ima (Kreuczer) Éji szál­lás Granadában czimü dilmüből elíadja Pák Margit, VI. oszt.-beli tanuló. Migyar népialok énekli ifj. Fe­kete János, turmóniuinou kíséri Fekete Imre karvezető. G IUIÍÜZŐ (F otov Fr. tói) énekli a dalegylet, — A buji ev. ref. egyház orgona alapj t javára február 22 én a ref iskola nagytermében a „Ti zamrntí dalkör" koncerttel és szavalattal egybekötött bityu bált rendez. Bilepti díj személyenként 1 frt. Felül fizet ásek a jótékony czél érdekében köszönettel fogadtatván, htrlapilag uyugláztatnak. Kezdete 7 órakor. Jó itókák ról mércékéit áron gondoskodva leeud. — Zálogkölcsön intézet. A kereskedelemügyi miniszter a helybeli gazdasági es kereskedelmi hitelinté­zet részére zálog kölcsön ÜÍletet engedélyezett, arany és ezüst tárgyakra s értékp ipirokra. A zálog tárgyak után 20 forintig 12%, azon fölül 10% kamat lesz szedhető. — Uj intézmény. A budapesti m. kir. állami vetőmag vizsgáló állomás kimutatásokat hoz nyilvános ságra az általa leplombozo t magvakról. Az első kimu tatás szeriut, mely a „Kiztelek" czi uü szaklap jan. 18. sz. megjelent ez idén jan h> 17-ig az alább ra -gas vezeti, budip^si magkereskedők és eiárudtók számira a következő mennyiségű magvakat plnrabozt.a le, u m Miuthner Ölön 55(i métermázsa luczerua, 105 >n -ter mázsa lóhere. Hildek Ignácz 36 métermázsa luczerua, — Hát az micsoda? — Jer! ide mellém egészen közel, hajtsd le szép fürtös fejeidet vállaimia, íuég se! add ide p ityolat fehér kezeidet kezeimbe, uézz a szemembe hosszan, mélyen, és én elmondom neked, mi az. Ne félj, nem lesz bántó­dásod. A leányka ugy tett, a mint mondva volt. Oda simult remegve az ifjú oldalához, lehajtotta elébb szép fejét annak széles vállaira, oda tette kezeit amannak kérges kezeibe, majd felemelle fejét, szembe fordult az ifjú­val, bár ha olyan különös érzés fogta, midőn az ifjü kezeinek szorítását, ajkáuak forró lehelletét érezte: ártat­lan mosolylyal ajkán oda hajolt egészen az ifjúhoz s belenézett ragyogó szemeivel annak izzó szemeibe, és újból megkérdezte, „mi az a szerelem!" Erre a kérdésre eleresztő az ifjú a leányka kezeit, kitárta karjait, átkulcsolta azokkal a kedves gyermeket, dobogó keblére szoritotta, s egy hosszú forró csókot nyomott a lihegő ajkakra. E nem várt bűvös pillanat alatt megdobbant a leányka szive. Édeseu fájó sikoltással borult az ifjúra. Most már tudta, érezte, mi az a szerelem, az a néma ölelés, az a hosszú forró csók, megmagyarázta neki a földi idvességet. Mikor az édes anya a kunyhó udvarába lépett, boldog ölelkezésben találta még gyermeit. Örömében megeredt könnyeinek árja. * * * Igy született édesem! a szerelem, az a kéjes érze­lem, mely két egymásért dobogó kebelnek paradicsomot teremt a földön. Nekem te vagy mindenem a világon,, te teszed nekem áldássá az életet, tőled árad felém minden jó, áldjon meg érte a mindenható. 51 métermázsa lóhere. Uilmau Károly 176 métermázsa luezerna, 53 meterrn. lóhere. M igyar keresk. részvény­társaság 185 méterrn. luezerna, lóhere. Migyar mezőgazdák szövkezete luezerna, 71 mm. lóhere. S/ávost Alphouz 20 mm. luezerna, 22 mm. lóhere. From­mer A. Hennán 6 mm. luczerua, 4 mm. lóhere. — Sta­tisztikai szempontból a m. kir. magvízsgáló állomás fenti kimu atásának az a legérdekesebb momentuma, hogy e czégek közül az egyik, névszerint a Miuthuer czég. egymaga több luczeruát plombozott, mint az ösz­-zes többi budapesti magkereskedő együttvéve. Köz­gazdasági szempontból pedig nagyon is helyeselhetjük e kimutatások nyilvánosságra hozatalát, minthogy álta­luk világosan betekinthet a gazda a kü öuféle magáru,5 czégek üzemébe és forgalmába és e csalhitatlan kimu­tatások révéu aztán világosan láthatja azt is, melyik czég felé irányul leginkább a gazdaközöuség általános és legnagyobb bizalma. — líaromfi tenyésztők figyelmébe. Az állatkert ismert jó nevű, legrégibb tyukaszata részére, tenyész tés czéljából a földmivelésügy m. kir. minisztérium hozzájárulásával a haszon, vagyis hustyuk fajok, u. i. "árga Cochinkiua, világos és sötét Bráma, Plymutk Rocks és Fekete Liugshan tenyésztörzsek: minden fajból 2 kakas és 4 tyúk, továbbá a különféle sport tynkfajok • ból (viadorok) egy egy törzs egyenesen Angliából lettek a legmegbizhttóbb londoni biroinfi kereskedj által magas árért beszerezve A remek fi it tl á'latok már megérkez­tek az állatkertbe ós u:y azok, mint egyébb szintén ki­tüuo példányokbau tartott más fajtyukok tojásaira meg­rendelést elfogad az igizgatóság, és kívánatra küld egyszerű ár egyzéket ingyen és bérmentve. — Egy csók ára. Cbeinuitzből Lipcsébe utazott a vasúton egy gyáros 19 éves leánya Az utasok közt volt egy középkorú ur is, ki az utitársnőt sok apró figyelemmel és bókkal halmozta el. Az egyik állomásnál a többi két utas kiszállt s a fiatal hölgy és az udva­rias ember együtt maradtak. Mir a lipcsei pil yaháznál voltak, mikor az ur hirtelen átkarolta a hölgyet és meg­csókolta. A leány reudkivül indignálódott, s mikor a vo­nat megállt, zajt ütött, a rendőrtisztnek elmoudta az esetet, s az eredmény az lett, hogy a nagyon hevülé­keny utast, a ki 48 éves, házas és két gyermek atyja, a királyi országos törvényszék egyhavi fogságra Ítélte el. — A l'allas Nagy Lexikonának megjelent 10­füzete, meiy Amerika szóig terjed. Mellékletei: Alsó-fe­hér-megye és Északamerika Politikai térképe, ós Am­sterdam városának helyraiza. E füzetben is találunk ki­válóbb tudósaink által írott czikkeket A füzet ára 30 kr. — Szeretlek — huszonhét nyelven. Egy olasz ur' ember, a kinek ugy lá szik, nem uagyou drága az ideje, unalmában huszonhét nyelven irta le ezt a szót: szeretlek, s nyelvészkedésének az eredményét beküldte valamennyi újságnak, a mely közölte is. E szeriut olasz, spanyol és portugál nyelven szeretek annyi mint amo, gP.őgül: aghapo, németül: ieh liebe, franc/,iául: j'aime, angolul: i love, oroszul : libuvlivu, holland u) ílven: cu maak, dán nyelven: jeg elsker, svéd nyelveu: jag alsker, breton Dyel­ven: karan, lengyelül: kocham, b tks nyelven: maitstiendet, törökül: séré gorum, arabusul: nehobb, perzsa nyelven : doiist dvrem, irméuia nyelven: gesirem, hindostáu nyel­ven: main boita, siárai uyelven: rhidöm greland, az ana­miták nyelvén: toé thié o'ng, khínai nyelven: o-nohi-bonav, japán nyelven: watokusi wa suki masu, a szenegáli négerek nyelvén: spoa na, maláji nyelven: sahya suka, volapükül: lofob. Az olasz ur természetesen a maga nyelvéből indult ki s igv az amo-1, fordította le. Hogy az exótikus nyel­vekre való fordítás hogyan sikerült, azt valami szaktudós állapithatuá meg, de ha azokkal is ugy bánt el, mint a magyarral, akkor nem sok bizalmuuk lehet hozzá. Magyar nyelven ugya lis szerinte az amo annyi, mint varok. A nyíregyházai kir. törvényszék büntető osztályánál tárgyalásra kitűzött ügydarabok jegyzéke. Február 6-áu. File József és társai súlyos testi sértés büntette. Kovács István és társa orgazdaság bün­tette Éles Terézia és társai közokirat hamisítás büntette. Február 7-én. Janusoszki György és társai lopás büntette és orgazdaság vétsége. Ganzfried Hermán meg­vesztegetés vétsége. Balogh Erzsébet és társai lopás bün­tette és más büntetendő cselekmény. Miczi István és társa lopás büntette és vétsége. Február 8-án. Boróczki Lajos és társa lopás bün­tette. Pintér József és társai súlyos testi sértés büntette. Csarnok. Az első bál. Jolánka hetek ó a izgatott, nem tud aludni és fe­jecskéjében ugy röpködnek a gondolatok, mint meg annyi tarka, szines pillangók . . . mert édesek, kedvesek, ragyogók ezek a gondolatok, mint a minők csak lehet­uek egy boldog, elkényeztetett tizenhat éves gyermek álmai. A benyílóban mozdulni sem lehat a sok tüll, tar­latán, illúzión, csipke ós selyemtől s a kis varróuénak még a komoly szemöldökű papa is kedvében jár, csak­hogy szép, nagyon szép legyen az ő aranyos leánya' mikor bemutatják először a világnak. Hja, az az első bál! Olyiu az a leánynak, mint a képviselőnek a maidén spech, mint a diáknak az érettségi vizsga, színésznek az első föllépés. Es talán egyéb ? — Hiszen itt is az élet nagy szinp idára lép kí a leány s uem ritkán az első keringő határoz jövendő sorsa fölött Rózsára gvult arczocskával, gyors kezekkel segít maga Jolánka "is a halvány moha rózsa diszt felrakni arra a hibkönnyü, hófehér ruhára, mely mint egy fod­ros bárányfelhő emelkedik ki a sötét ágyteritőn s egyre suttog, fecseg a kis varrónőnek, a ki uem győzi a bohó leánykát kaczagni. Tegnap még bábruhákat varrt neki, ma első bál­jára készít, — ki tudja, holnap nem menyasszonyi ru­hához fog-e majd czérnát fűzni szorgalmaskodó tűjébe

Next

/
Oldalképek
Tartalom