Nyírvidék, 1889 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1889-03-24 / 12. szám

Szeptember bó 29-dike után, rendszerint felvételi vizsgák többé nem tartatnak, ennélfogva az addig még meg nem jelent pályázók, a felvételhez való igényüket elvesztik, ha csak elmaradásukat rendkívüli körülmények által nem igazolják. Minthogy a felvételi vizsgák a felek érdekében, nehogy kétizben legyenek kénytelenek Budapestre utazni, a fentebbi időpontbau tartatnak meg és a felvételi vizs­gát sikerrel letett ifjak az akadémiába azonnal felvétet­nek, figyelmessé tétetnek a szülők, hogy pályázó fiaikat a polgári tanintézetek valamelyikébe az 1889/90-iki iskolai év elejével kezdődő tanfolyam illető osztályába felvétessék oly czélból, hogy a felvételi vizsgán esetleg visszautasított tanulók pályájukat akadály nélkül foly­tathassák. Az utazási költségeket a pályázók szülei (gyámjai) kötelesek viselni. A kincstári helyekre pályázó tisztek és honvédek, illetőleg katonai hivatalnokok fiaiért az utazási költségek csak azon esetben fognak megtéríttetni, ha a szülők (gyámok) vagyontalanságukat hitelesen kimutatják és a költségek megtérítését folyamodványukban különösen kérelmezik. Mielőtt a pályázó a felvételi vizsgára bocsáttatnék, az intézet orvosa által ujolag megvizsgáltatik s azou esetre, ha a vizsgáló intézeti orvos és a bizonyitváuyt kiállító orvos véleménye egymástól eltérne: az első hon­véd kerületi parancsnokság törzsorvosa által eszközleudő felülvizsgálatnak leeud helye. A felülvizsgálat folytán alkalmatlaunak talált pályázók visszautasittatnak. 5. A felvételi vizsga eredménye és a felvétel. A beérkezett és szabályszerűen felszerelt folyamod­ványok alapján felvétel végett első sorban azok fognak kijelöltetni, kik legérdemesebbeknek találtatnak. Ezek, szintúgy mint az alapítványi helyekre bemu­tatottak, a felvételi vizsgára leendő megjelenésre fel fognak szólittatni. Megfelelő számú pályázók másodsorban szintén ki fogDak jelöltetni, ós előjegyzésben tartatni oly czélból, hogy azon ifjak helyett, kik a felvételi vizsgát sikerrel le nem tették, vagy pedig az ugyanazon évi deczember hó végéig mutatkozó fogyaték pótlása végett, a felvételi vizsga letételére deczember hó végéig (melyen tul utó­lagos felvételnek helye nincsen) esetleg behivathassanak. Az említettek közül utólag vizsgára be nem hívottak, a következő évben ismét pályázhatnak, a menyiben a fel­vételi feltételeknek még megfelelnek. A pályázó felvétele csakis a felvételi vizsga sikeres kiállásának feltétele alatt eszközöltetik s a felvételi vizsga alól felmentésnek helye nincsen. Minthogy a felvétel a felvételi vizsga eredményétől függ, a vizsgáló bizottság által a felvételre „alkalmat­lannak" minősíttettek, e körülményről azonnal értesít­tetnek, kérvényeik, mellékleteikkel együtt rövid úton visszaadatnak. A felvételi vizsga alkalmával alkalmasaknak talált pályázók szeptember 30-ig az akadémia igazgatóságánál okvetlenül átadandók, esetleg a vizsga letétele utáu azonnal is az intézetbeu hagyhatók. 6. A magánalapítványi helyek betöltése. A magánalapítványi helyek nem nyilvános pályázat utján, hanem az illető jogosult felek által bemutatott és a felvételi vizsgán képesítettnek talált ifjak közül fognak betöltetni. A folyó 1889—90. tanévben betöltendő harmincz­hat magán alapítványi helyre nézve a bemutatási jogot a következő hatóságok és magán felek vaunak hivatva gyakorolni, úgymint: 1. „Áldássy Ignácz" alapítványra bemutat dr. Németh József gonduok 1 ifjút. 2. „Gróf Batthyány János" alapítványra bemu­tat Gróf Zichy Nepomuk János .... 1 „ 3. „Gróf Buttler János" alapítványra bemutat: Hevesmegye 2 „ Ung „ 2 „ Pest , 2 „ Nógrád „ 2 „ Bihar „ . . . • 2 „ Borsod „ 2 „ Szabolcs „ 2 „ Abauj-Tornamegye 2 „ Gömörmegye 2 „ Zemplén : 2 „ Bereg „ 1 „ Ugocsa „ 1 b 4. „Debreczen város" alapítványra bemutat Debreczen sz. kir. város 1 „ 5. „Gróf Eltz Károly" alapítványra bemutat Gróf Eltz Károly 1 „ 6. „Gróf Festetics György" alapitváuyra be­mutat Gróf Festetics Tassiló 1 „ 7. „Écskai Lázár Zsigmond" alapítványra be­mutat Gróf Harnoncour Felixné, szül. écskai Lázár Marianna 1 » 8. „Báró Rudits József" alapítványra bemutat Honvédelmi miniszter Ő Felsége nevében 2* „ 9. „Szabadka város" alapítványra bemutat Szabadka sz. kir. város 1 10. „Szilágyi Mihály" alapitváuyra bemutat Debreczen sz. kir. város 1 11. „Temesváry Márton" alapítványra bemutat Honvédelmi miniszter 1 12. „Bajsai Vojnits Máté" alapítványra bemutat bajsai Vojnits Sándor 1 13. „Gróf Zichy Ferencz" alapitváuyra bemutat Gróf Zichy Ferencz 1 14. „Báró Orczy-család" alapítványra bemutat Báró Orczy Béla 1** A fentebb megnevezett hatóságok és felek bemu­tatási joguk gyakorolhatása végett külön íutézvényben fognak egyenkint felhivatni. *) Ezen alapitrányi helyre,.az adományozási jog az alapító­levél értelmében azzal szállott 0 cs. és ap. kir. Felségére, hogy a hely betöltése alkalmával az alapító néh. id. báró Rudits József vérséges atyafiai vagyis oldalági rokonai elsó sorban vétessenek figyelembe. **) A bemutatandó ifjú ellátási költségei a kincstárból fog­nak fedeztetni. Ehhez képest mindazon pályázók, kik magán ala­pítványi helyre kiváuják magukat felvétetni, szabály­szerűen bélyegzett és felszerelt kérvényüket a fentebbi pontok alatt megnevezett s a bemutatási jog gyakorlá­sára hivatott közhatóságokhoz, illetőleg magán felekhez tartoznak benyújtani. 7. A fizetéses helyek és a havi zsebpénz. Egész-fizetéses helyért évenként 600 frt, félfizetéses helyért pedig 300 frt ellátási átalány fizetendő. Ezen összeg a felvett növendék szülei (gyámja) által félévenként előlegesen, vagyis október és márczius hó elején két egyenlő részletben közvetlenül a m. kir. honvédségi Ludovika-akadémia igazgatóságánál, a hon­védelmi miniszteri javadalom részére lefizetendő, illető­leg posta útján felküldendő. Az egész- és félfizetéses helyre pályázók szülei (gyámjai) a felvételi folyamodványban nyilvánítani tar­toznak, hogy az esedékes ellátási átalányt félévenkint, vagyis október és márczius hónapok 1-én előlegesen a Ludovika akadémia igazgatóságánál közvetlenül befizetik, illetőleg posta utján felküldik. A fizetéses helyekre pályázók között minden egyéb körülményre való tekintet nélkül, a felvételre elsőbbség­gel azok bírnak, kik a megkívántató tantárgyakból jobb bizonyítványt mutatnak fel, illetőleg a felvételi vizsgát jobb eredmény nyel teszik le. Ha a növendék ellátásáért járó félévi átalány egy­szeri megintés után sem fizettetik be, a növendék az adományozott helyhez való igényét elveszti, miről szülője (gyámja) további miheztartás végett értesíttetik Ha valamely növendék szülője (gyámja) beleegye­zésével az intézetből időközben kilép, vagy bármely más oknál fogva onnét a félév eltelte előtt elbocsáttat!k, az annak ellátása fejében befizetett félévi átalánynak, a kilépés ideje után a félév végéig esedékes részét az illetők visszakövetelhetik. A növendékek szülőik (gyámjaik) által a kisebb szükségletek stb. beszerzése végett havonkiut három frt zsebpénzzel látandók el, mely járuléknak egy-egy félévre számított összege miudenkor előlegesen, és pedig a fize­téses növendékekuél az ellátási dijjal egyidejűleg, a töb­biek részéről szintéu október és márczius hóuapok 1-én az akadémia igazgatóságánál lefizetendő, illetőleg ahboz felküldendő. Ezen kötelezettség elvállalásának a kérvényben kifejezés adandó. A tényleg felvett ifjak szülei (gyámjai) ezenfelül a zsebpénz pontos lefizetését külön írásbeli, az akadémiai igazgatóságnak átadandó nyilatkozattal is kötelesek biz­tosítani. Azon alapítványi vagy kincstári helyen levő növen­dékek részére, kik vagyontalanság folytán hozzátartozóik által semmiféle segélyben nem részesíthetők, annak elen­gedését, illetőleg a kincstár által való fedezését a szülők (gyámok) az akadémia igazgatóságánál, az illető közi­gazgatási hatóságok által kiállított és a folyamodványhoz melléklendő „vagyoutalansági bizonyítványok" alapján kérelmezhetik Az ily kérelmek felett érdemlegesen az akadémia igazgatósága határoz, mely határozat elleu felebbezésnek helye nincsen. 8. Részletes adatok. A tantervre, nevelésre s egyebekre vonatkozó rész­letesebb adatok tekiutetében a Ludovika akadémia „Szer­vezeti szabályai" szolgáltatnak bővebb felvilágosítást.*) Kelt Budapesten, 1889. márczius havában. A m. kir honvédelmi miuisteriuui. 3 339. K. —'^g^y Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak. Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községi elöljáróknak. Értesítem, miszerint Bogdánvban Roseubaura Mózes­nek 4 db szarvasmarhája lépfenében elhullott. Kelt Nyíregyházán, 1889. márczius 18. Zoltán János, alispán. 2,656. K. 1889. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községi elöljáróknak. A biharvármegyei tenkei sorozó járás teljesen ösmeretlen védköteleseinek névsorát, szabályszerű köz­hirré tétel és esetleg jelentés tétel végett közlöm. Nyíregyházán, 1889. márczius 11-én, Zoltán János, alispán. (Másolat a 2656. K./1889. számhoz.) Biharvármegye tenkei járás főszolgabirája. 459/1889. szám. Tekintetes alispán úr! A 16 év óta távollevők nyilvántartásába helyezett s sorhadi kötelezettségeiknek eleget nem tett 1852-ik évi születésű tenkei illetőségű Jakab Sándor kávásdi, Duzsán Péter, Fiferle Pável, kis­házai Klitán Pál, sályi Mlagyin József, széplaki Bálint János, 1853-ik évi kocsubai Kracsun Lup, tenkei Szabó József, Milovics József, sályi Szebenyi Gábor, Kuu József, kápolnai Bin Márk, vasaudi Duló Lika, 1854. évi gyantai Boros Ferencz, kisházai Zsorda György, Jankó Vaszali, f.-bátori Szaniszló István, 1855. évi rippai Pansa György, Tuppe Yaszali, Muutyán Vilmos, Maicsik Géza, Kötdes Mihály, gyantai Bologáu Mitru, vasaudi Bottó Melenti, petegdi Tokucz Juon, mocsári Tuda Ferencz, Orsó Mihály, sályi Bodnár Péter, f.-bár,ori Veres István, görbedi Sze­berényi György, rippai Treppe Vaszali, kisházai Verze Mózes, kávásdi Policzer Siudor, 1856 évi gyantai Biró Jáuos, Szelezsáu János, bélfenyéri M idarász Sándor, karaszói Mundru Flóra, Kádár Ilié, petegdi Dumitrás Juon, Dumitrás Demeter, Rozenthál Lévi, jánosdai Popo­vics Juon, Bitig Eugéu, f.-bátori Pozva György, széplaki Krasznér Éliás, Illie Illie, rippii Hendre Ignácz, Jova Demeter, 1857. évi széplaki Tokucz Flőra, petegdi Szfu­gyán Flóra, Urszodán Ilié, jáuosdai Horváth Ltjos, tenkei Berke János, Milvius Győző, görbedi Laró Fióra, f.-bátori *) Tájékozás szerezhető még Llner Gyula hoavidilmi mi­niszteri titkárnak >A magy. kir. honvédsé ;i Ludovika-Ak\démia, ktllöoösen anuak tényleges állomáuybdi tisztképző tanfo'yama*' czimü munkájából, mely utóbbi muina Budapesten Grill udvari könyvárusnál 60 krért megszerezhető. Mocz Miklós, 1858. évi rippai Simon Mikula, petegdi Vuskán Mojszi, tenkei Orbán Dobozy József, kisházai Irimicz Filimon, 1859. évi vicsandi Balla Sándor, kocsubai Suth Juon, f.-tóti Halász Mihály, Boros Mihály, petegdi Dumitra Mojszi, tenkei Szabó Ferencz, Lukács István, Deák János, bélfenyéri Fodor István, kápolnai Szerák Juon, jánosdai Boka Tógyer, kisházai Fauz Vaszali, 1860. évi születésű f.-győrösi Lakatos Mihály, petegdi Pántye Mojszi, kápolnai Kovács Flóra, kocsubai Kovács Juon, 1861. évi születésü tenkei illetőségű Patócs Mihály, gyantai Kovács István, jánosdai Mester György, kápolnai Fiore Juon, 1862. évi szül. tenkei illetőségű Szathmári István, Klein Ábrahám, Steinberger Ferencz, Kolcsa Simon, gyantai Boros Béla Péter, Ambrus Sindor, mocsári Szigurár János, petegdi Pópa Flóra, Bógy Péter, Csorba Mitru, rippai Pópa Flóra Juon, bélfenyéri Szabó Sándor, görbedi Kostyák Mihály, 1863. évi petegdi Dumitra Vaszali, Csorba Illie, Popa Tanászi, Pántye Mojszi, sályi Halmazsáu Péter, f.-győrösi Móga György, székelyteleki Szarka Tógyer, görbedi Popa Péter, 1864. évi tenkei Takács György, Orbán Jáuos, Orbán Mihály, tenkei Sztancs Miklós, sz.-teleki Forcsin Flóra, Vene Prekup, petegdi Ávrám Mitru, jánosdai Gulás Antal, görbedi Kostyán János, kocsubai Papp Kosztán, kápolnai Flóré Juon, 1865. évi szül. kocsubai Szabó György, teukei Lakatos Péter, kocsubai Roska Juon, sz.-teleki Zsuska Flóra, sályi Veisz Vilmos, kápolnai Flóré Prekup, ó-gyepesi Duma Jakab, tenkei Feucsy Imre, Köteles Péter, sz.-teleki Csárub Tógyer, petegdi Szfergyán Tógyer, sz.-teleki Kur­pás Péter, sályi Halmocsán János, Jánosdai Tirb Mojszi, tenkei Hamburger Leopold, petegdi Tokucz Száv, f.-győrösi Fekete Imre, petegdi Pántye Gavilla, sz.-teleki Bule Várti, Gátis Flóra, rippai Lingmár Péter, oláh-gyepesi Korpás János, f.-tóti Szabó Sándor, székelyteleki Zsurka Gligor, tályi Szép Mihály, 1866. évi gyantai Szelezsán Sándor. Nyéky Miklós, Rézműves István, petegdi illető­ségű Dumitrás Pável, tenkei Sáutha Gyula, f.-bátori Kovács János, gyantai Anyicsa Mikula, sz.-teleki Illiszie Tógyer, h.-aszói Togyerás Vaszali, gyantai Vigyikán János, görbedi Balog Tódor, oláh-gyepesi illetőségű Kálló József, petegdi Borostyáu Juou, székelyteleki Csarnós Vaszali, görbedi Gergely György, sz-teleki Balázs Simon, f.-tóti Koszta György, sz. teleki Nyisztor Teodor, rózsa­falvi Bozsáuyi György, görbedi Kun Gyula Benjámin, hosszuaszói Vajda Péter, gyantai Rosenberg Bumi, gyantai Bzelezsán Mihály, sályi Mayer László Károly törvénytelen távollevők azon kijelentéssel köröztetnek, hogy az illető hatóságok s elöljárók felkéretnek, hogy azon esetben, ha uevezettek tartózkodásaikról tudomással birnak, el­fogatni, és e bírósághoz, vagy illetőségi elöljáróikhoz az 1889. évi fősorozás elé leendő állittatás tekintetéből kisértetni szíveskedjenek. Kelt Biharvármegye tenkei járás főszolgabirájánál Tenkén, 1889. évi február hó 9-én. Pálinkássy Imre, főszolgabíró. 3005. K. „ , , —j-ggö Szabolcs vármegy* alispánjától. A járási föszolgabiráknak és Nyíregyháza város polgármesterének. A biharvármegyei cséffai járásban összeirt teljesen ösmeretlen hadkötelesek névjegyzékét körözés végett kiküldőm. Nyíregyházán, 1889. márczius 15. Zoltán János, alispán. (Másolat.) Névjegyzéke Biharmegye cséffai járás területén az 1889. évi ujouczozáshoz összeirt teljesen ösmeretleneknek. 1869. évben születtek: Balog Jáuos, Bálint Mitru, Bondor János, Halmazsán Mihály, Peres Mihály, Csonka János, Búzás János, Florrát József, Kor­pás Péter, Gavrillás Tógyer, Balog Jáuos, Nagy István, Tamzó János, Argyi József, Girok Miklós, Mikács Mihály, Fekete Gergely, Molnár János, Méhes János, Iszpász György. 1868. évben születtek: Astylean Alexauder, Bor­dás Tógyer, Szabó Lajos, Sipoá Sándor, Rácz József, Csikai Károly, Szőllősi Imre, Kéla Lajos, Hurbán Flóra, Petka Flóra, Szutsinger György, Lehrintin Teodor, Zsiga Sándor, Igna János, Huszár Mihály, Behán Pál, László Sándor, Szabados Lajos, Bogye Mihály, Farkas Jakab, Méhes Péter. 1867. évben születtek: Márkutz János, Moldován János, Szentmiklósi János, Puskás János, Sztána Gábor, Kis Péter, Bilog György, Mihálka Tógyer, Boda Sándor, Dundi József, Mokáu Mojszi, Kobillai Teodor, Mezei József, Abrudán György, Bilog György, Sütü Imre, Fekete János, Diószegi Benedek, Tokai Péter, Budai György, Dávid György, Lakatos József, Palotai Antal, Dobray Gergely. Kelt Cséffán, 1889. február 12. Bölöny György, főszolgabíró. Szabolcs vármegye alispánjától. 3,160. K. 1889. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községi elöljáróknak. A biharvármegyei élesdi járás területén született teljesen ösmeretlen hadkötelesek névjegyzékét körözés és esetleg megfelelő intézkedés végett kiküldőm. Nyíregyházán, 1889. márczius 16. Zoltán János, alispán. (Másolat 3160/1889. számhoz.) Névjegyzéke az 1889. évi fősorozásra felhívott teljesen ösmeretlen hadkötele­seknek. I. Korosztály : Fekete István, Pier Juon, Multkucza Mitru, König Viktor Leo, Szabó Adolf, Mezei Ábrahám, Mezei Izsák, Klein Dáuiel, Bachson József, Popovics Flore Sándor Simon, Tarkucsa Gliga, Blága Gliga, Krecs Vaszal, Ábrahám Gavrilla, Motok Dimitri, Szekare Petra, Glacht Ágoston, Polczer Károly, Ágai Sándor, Gáspár József, Molitor Béla, Sc'iönfeld Márkus. II. Korosztály: Mezei Hermán, Pusa Gábor, Alb Mikulaj, Kovács Tódor, Nyegró Tódor, Lázár lile, Huszárás Dimitriu, Kovács János, Gáspár István. III Korosztály: Varga Sándor, Hajdúk Flore, Maranczi András, Lakatos Számimella, Domokos Téter, Bulzukáu Juon, Petrus Veszeli, Kornfeld, Veisz Ábrahám, Popa Georgiu, Szimuczt Juon. IV. Kor­osztály: Nyegrucz Mitru, Prikucz Mitru, Papos Száv, Patvir György, Ruku Jakab, Bukereste Bügye György, Csukló Flore, Szálarette Kála Mihály, Mulkucza Mihály, Szlovák József, Krikoska András, Tógyer (Fatyu), Kole­nyák Juon. Élesden, 1889. február 28. p. h. Csányi, főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom