Nyírvidék, 1885 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1885-01-04 / 1. szám

,N Y í B V I D É K". r A mult, a jövőnek, i. A föld, ez az emberek által lakott csillag ismét vénebb lett egy emberi számitásu évvel a nélkül, hogy éveinek száma, az emberi följegyzésen kivül, valami más nyilvánulásból kitunnék. Ki tudja, mikor alakit és mikor fog elmúlni ?! Am az emberi életben annál iniább meglátszanak a tűnő évek nyomai. Meglássanak azok a boldogok mosolyában, a szenved^ hulló könyüiben, az ifjúság reményeiben, a wuőttek csalódásaiban, az aggok arcz­redőiben, ° oölcsek tapasztalásaiban és az emberi intéz­mgp.rtíjcben egyaránt. Boldog az, akinek éveivé tapasztalatainak és élet­tanulmányainak száma is szaporodott! Az nem siratja a múltnak örömeit, nem zúgolódik a jelen sivárságán és nem fél a jövő bizonytalan voltától. Az emberi élet boldogsága nem a meszsze jövő ködében, hanem a jelennek bölcs felhasználásában * ha­tározódik. A jelen gyökere a múltnak és virága a jö­vőnek. S most amidőn a mult emlékein tűnődve, aggoda­lommal tekintünk a jövőbe, ha valyon örömet vagy bá­natot, mosolyt vagy könyüt rejt-e számunkra sűrű leple alatt; ha valyou jobb és boldogitóbb lesz-e az, mint a közel mult volt: önkéntelenül fölmerül keblünkben a vágy­Istenhez emelkedni. Óh mert hiszen csak Istentől várha­tunk erőt a jövő küzdelmeihez, vigaszt szomorúságunk­ban és reményt kétségünk közepette! Csak Istenbe ve­tett hit által lehetünk képesek elviselni az élet ezer­meg ezer szenvedéseit! Csak egy jobb, örök jövő életbe helyezett remény az, amely könnyűvé teszi az élet terheit. Csak az Isten félelme és tisztelete, s lételé­ben való erős hit tárja fel előttünk a boldogító jövőt. Fájdalom e hit fénye mind inkább halványodni kezd a mai modern társadalom kebelében! Ezt mutat­ják a gyakori öngyilkosságok, a miudenuapi defraudá­cziók ós erkölcsi sülyedések. Pedig csak az Istenbeu való hit, az anyagiakuak csakis szükségszerű becsülése ós szeretete, az erkölcsös élet becsülése és gyakorlása biztosítják számunkra a megelégedést: az emberi boldog­ságnak ez egyedüli alapját. Mindezek mellett azonban elismerem, hogy az em­bernek földi javak után is törekednie kell; mert ez ké­pezi az ember második élet-feladatát. Ámde a földi ja­vak csak ugy tekintendők, mint az élet fentartásához szükséges eszközök; és ha tisztességes utakou szereztük azokat, mások megrontása és veszélye nélkül. A becsülettel szerzett földi javak már csak azért is szükségesek a földi életben, hogy kevésbbé munka­képes ós szerencsétlen embertársainkon segíthessünk. Hogy pedig ezt gyakorolhassuk szükséges, hogy az időt, a jelent okosan és munkálkodva használjuk fel. A ki­tartó munka és szorgalom megteremti számunkra az anyagi jólétet. Az anyagi jólét könnyűvé teszi emberi, keresztyéni ós hazafiúi kötelességünk teljesítését. Ez pedig megelégedéssel és boldogsággal tölti be lelkünket. Aki szorgalmasan dolgozott; aki a jóban állhata­tos volt; aki nem csak a szerzés, hanem a megtartás és másokkal való megosztás mesterségét is gyakorolta ; akinek szivében a megelégedés otthont talált;aki mun­káját Istennel kezdte, Istennel végezte a mult évben : az nem dobhat követ az elmúlt év sírjára. Akinek pedig talán nem adta meg a mult év mind­azt, amivel kecsegtette, reméljen a jövőtől. Ne essünk kétségbe, ha életünk rögös utaiu aka­dályokkal kell küzdenünk. A munka és kitartás legyőzi az akadályokat. És ha a mult csak szomorú emlékek képét tárja elénk; ha a sivár jelen csak csalódásaink számát növeli: fen marad számunkra még a jövő, amely feledtetni fogja velünk a mult fájdalmait, s reménynyel szövi be álma­inkat egy jobb, boldogitóbb élethez. Most pedig, midőn hátunk megett egy sir áll, amelyben a mult év aluszsza ölök álmát; s előttünk egy bölcső, amelyben az uj év van ébredező- félben: hintsük be a sirt .a feledés fájának lombjaival, és koszoruzzuk fel a bölcsőt a remény virágaival. Mi előtt azonban végképen megválnáuk a mult évtől, tekintsünk vissza annak lefolyására; különösen pedig lefolyásának arra a részleteire, amelyek megyénk­ben, városunkban, tehát köztünk, közvetlen közelünkben történtek. Beszéljünk egy keveset a múltról a jövőnek. Szabolcsmegye rendkívüli köz gyűléséből. (deczemberhó 31.) Szabolcsmegye közönsége mult évi deczemberhó 31-edikén rendkívüli közgyűlést tartott Zoltán János alispán elnöklete alatt. A gyűlés »/«11 -órakor megnyittatván, első helyen a Mosolygó József és Maternyi Lajos bizottmányi ta­gok helyének uj választás utján leendő betöltési határ­ideje tüzetett ki f. é. januárhó 13-ra. Ez után Nyíregyháza város képviselő testületének szervezkedési szabályrendelete vétetett tanácskozás alá. A polgármesteri jelentés és a három rendbeli fölebbezvény felolvasása után, az állandó választmány lavaslata olvastatott fel. Az egyik fölebbezvényt id. Jírudy Gyula, a má­sikat Belffy András és érdektársai, a harmadikat ifj. Maurer Károly nyújtotta be. A két első a tiszti állások megszaporitása és a fizetések fölemelése, utóbbi a kva­lifikaczió ellen is voltak irányozva; ifj. Maurer Károly föisbbezvénye csak a minösitvény kimondásának elveté­sét kérelmeríe. Az állandó választmány javaslata által a szervez­kedési szabályrendelet néhány pontjára tett kisebb, ke­vésbbé jelentékeny módosítás elfogadása után, rövid esz­mecserére nyújtott alkalmat a városi pénztárnok és ellenőr által leteendő óvadék. A szervezkedési munkálat a pénztárnoktól 2000, az ellenőrtől 1000 frt óvadék le­tételét kívánja vagy óvadékképes értékpapírok, vagy kétszeres értékű ingatlanra való betáblázás mellett. E pont oda módosíttatott, hogy a betáblázás első helyen teljes biztosítékot nyujtólag eszközöltessék. A főkapitány fizetését az állandó választmány 900-ról 1000-re javasolja emeltetni, az egy rangú tiszt­viselők fizetéséhez aránylagos viszony szerént. Somogyi Gyula nem találja viszonyosnak a főka­pitány fizetésének felemelését; amenyíben a főkapitányi hivatallal több, a törvény által is megengedett mellékes jövedelem van kapcsolatban. Ajánlja az eredeti szöveget a bizottság figyelmébe. Vidovich László aljegyző felhívja a közgyűlés figyel­mét, ha valyon nem lenne-e czélszerübb a fizetésre vo­natkozó tételeknek együttes tárgyalása és vitatása. Ez indítványt azonban a többség elejtvén, a főkapitány fize­tésének felemelése fölött a vita tovább folytattatott. Trajtler Soma nem fogadja el a felemelést, pár­tolja Somogyit. Miklós László főjegyző az állandó választmány ja­vaslatát támogatja. Szerénte a főkapitány javadalmazása, a marhás levelek után járó dijak elvonása által, meg­csonkíttatván ; a felemelést, tekintettel a régi arányra, helyesli és elfogadja. Palántzky Sámuel: Az állandó választmány nem lehet oly pontosan értesülve a kapitányi hivatal jöve­delmező voltáról, mint mi. Mi igen jól ismerjük azt, és nagyon megfontoltuk a körülményeket, amidőn a kapi­tány fizetését 900 frtban állapítottuk meg. Oly jövedel­mek vannak e hivatalhoz kötve, amelyek nem csak hogy össze férnek a tisztességgel, de sőt a törvény is meg­engedi azokat. Én tehát kérem a tisztelt közgyűlést, méltóztassék a 900 frtban megállapított főkapitányi fizetést helyben hagyni. Szikszay Pál főügyész, amenyiben a főkapitányi fizetés ellen fölebbezés nem történt, ő az eredeti szöve­get érintetlenül hagyni javasolja. Különben is a rende­zett tanácsú városok tisztviselői fizetésének meghatáro zására nézve, a köztörvény-hatóság nem illetékes. Miklós László főjegyző tagadja, hogy a törvény­hatóságnak ne volna joga a községi szervezkedés­hez, illetőleg a községi tisztviselők fizetésének megha­tározásához ; sőt kötelessége nem csak ellenőrizni, hanem szabályozni is ott, ahol az vagy a törvénybe ütközik, vagy nem méltányos. Gyakorlati szempontból elégnek tartja a 900 forintot; de nem találja azt arányosnak a többi egy rangú tisztviselők fizetéséhez képest. Szikszay Pál t. ügyész oda módosítja előbbi kije­lentését, hogy csak is a törvényesség tekintetében van joga a megyének irányozni az egyes községek szervez­kedési munkálatát. c Somogyi Gyula nem vonja kétségbe a megye e vonat­kozatu jogát; de tagadja, hogy joga volna ahhoz, hogy a város nyakára több-több terheket rakjon. Ez önkényes eljárás volna. Az alispán szavazásra hiván fel a közgyűlést, a többség az eredeti szövegezést, vagyis a 900 forintot hagyta helyben, az állandó választmány javaslatának mellőzésével. A számvevői számtiszt fizetését, amenyiben munka köre a szervezkedési munkálatban nincs körvonalozva, az állandó választmány törölni javasolja. Miklós László főjegyző: Minthogy a szervezkedési szabályrendelet nem emlékezik meg a számvevői szám­tiszt munkaköréről, az állandó válaoztmány nem állapít­hatta meg fizetését. E tévedés szerintem csalc ugy hoz­ható helyre, ha a képviselet utasittatik, hogy a szervez­kedési munkálatot utólagosan pótolja ki és terjeszsze be jóváhagyás végett a megyéhez. Ez úttal azonban törölni kell e tételt. Somogyi Gyula '• Ha elodáztatik e kérdés, akkor a számtisztet megválasztani nem lehet. Mondassák ki, hogy ez állás rendszeresittetik. Én nem látok ebben semmi nehézséget. Ami a számtiszt munkakörét illeti, azt most is könnyen meg lehet határozni. A számvevői számtiszt tulajdonképen segédkezik a számvevő mellett, mint a számvevőnek alárendeltje. Szavazás alá bocsáttatván a kérdés, a többség rendszeresítettnek mondta ki a számvevői számtiszti állást. A községi biró fizetéséből az állandó választmány 100 forintot töröltetni javall. Rövid vita után, amelybe Somogyi Gyula, Pa­lánszky Sámuel, Vidovics László és Lányi Antal foly­tak be, a községi biró fizetése 700 foriatban változatlanul meghagyatott. A városi őrmester fizetését 250 frtról 300 frtra javasolja emelni az állandó választmány; avval indokol­ván javaslatát, hogy ha a káplár fizetése 260 forint, az őrmesteré méltán lehet 300 frt. Somogyi Gyula az eredeti 250 forintot kéri meg állapíttatni; mert az őrmesternek nem C9ak kényelmes lakása, hanem tűzifája és világítása is van. Ez pedig szerinte nem 10 , hanem közel 307 forint különbözetet tesz ki szemben a káplár fizetésével. Somogyi Gyula helyes indokolása tetszéssel fogad­tatott 5s az őrmester fizetése 250 frtban állapíttatott meg és hagyatott helyben. Erős vitára nyújtott alkalmat a cselédfogadó kül­döttség szervezésének kérdése, amelyben többen a polgár­mester tekintélyét látják megtámadva, és korlátozva el­járását. Végre Somogyi Gyula érvelése alapján e tétel akk GgGszittötott ki, hogy & szögődvénycsckct & pol* gármeEiter fogadja ugyan fel, de mindig az e végre ki­kiildenldő cselédfogadó bizottság véleményének meghallga­jtásávajl. Hasonlóan élés vita tárgyát képezte az áilandó választínánynak a »számonkérő szék* törlésére vonatkozó javaslata. 4 törlés ellen felszólaltak Somogyi Gyula, Kovács • (ierö, mellette Miklós László és némileg Lukács Ödön. Utóbbi semmi eredményét sem tapasztalta a számon kérő szék müiködésének; sőt amint tudja, még a működése fellett nyilatkozható iratok is elvesztek. Tekintve azon­ban aztj, hogy a »számonkérő szék« a tisztviselők eljá­rását ns|igymérvben ellenőrizheti, meghagyandónak hatá­roztatok. Az állandó választmány javaslatának utolsó pontja a szervezkedési szabályrendeletben kimondott kvalifiká­cziónak törlése volt. Azí állandó választmányt e javaslatánál egyenesen az ide vonatkozó törvény vezette, amely e tekintetben világosan kimondja, hogy a polgármester kivételével, a többi tisíztviselő kvalifikaczió nélkül is puszta ajánlatra megválasztható. Soiinogyi Gyula hosszasan és begyőzőleg fejtegette a rendezi itt tanácsú városok és más községek közti kü­lönbséget! és a kvalifikáció üdvös voltát a közügyekre nézve; kijelentvén, hogy kész az ügyet a legfelsőbb for­ruriiig félj vinni. t Az állandó választmány véleményét pártolták: Vid<{ vich Láizló és Miklós László. A kvalifikáczió mellet! szól alt fel még Pazár István. A többség azonban, daczára a törvény e vonatko­zatu intéjzkedésének, a kvalifikácziót fogadta el. A ha­tárodat 15- nap alatt fölebbezhetőnek jelentetvén ki el­nökit/S alisjpán által, a gyűlés befejeztetett. — y. — Köz ügyek. (A v álasztási törvény revíziója.) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló néhány törvényczikk hé­zagos intéí '.kedéseinek pótlása, illetőleg kiegészítése iránt lefkö/.elebr. i tárgyalásokat indíttat a belügyminisztérium vezeté sével megbízott magyar királyi miniszterelnök. Hír szerén t a naagyar királyi kúria elnöke már megkeresést intézett e i tárgyban a belügyminisztériumhoz, s felhívta a minisz;ter fij igyelmét azokra a hiányokra, melyeket a fel­szólamlások felett itélő kúriai tanács, a törvény s annak gyakor lata körül, évek óta tapasztalt. (•A ki rályi ítélőtáblák deczentrálizácziójának kérdé­se) újból fö lvettetett, a kormány egy legközelebbi meg­állapodása következtében. A budapesti királyi itélő táb­lánál a lkaLí iázott pótbirák fizetésének arányosítása ügyé­ben, az igazi ságügyminiszterium és a pénzügyminisztérium közt fol y tat< függeszt ette: s újjászervez vén eze:t'kes: szóban levő két év sülünk, rálizáczió, tárgyalás fölveszi. (Ip £ ügyi mini kereskede; ipari rajz mely szűk zetet, illet >tt tárgyalások ugyanis, avval az indokolással i fel, hogy a királyi itélő táblák szétosztása ése iránt legkésőbb a jövő évben javaslat lá­itendő; a pótbirói intézmény rendezése, a deczentrálizáczióig, mely egy, legfölebb alaif .t ténynyé válhat, elhalasztható. Ugy érte­hog'y e megállapodás következtében a deczent­ügyében már évek előtt megindított előzetes ok fonalát az igazságügyminiszterium ismét iroklatási statistica.) A vallás- és közoktatás­sztí rium egyetértőleg a földmivelés-, ipar- és lem'ügyi minisztériummal, az iparos oktatás és •.oktiatás tárgyában értekezletet hívott Ö3sze, eba körű bizottságot küldött ki, hogy terve­őleg javaslatot készítsen, mely szerint az iparos­oktatás és i : patí i rajzoktatás fontos kérdése ugy az alsó, mint a közép és felső ipariskolákban egyöntetüleg rendezhető legyeu. E delugált bizottság Hericb Károly min. osztály­tanácsost t 'izta meg, hogy az összes fővárosi ipariskolák szabályzata it, tantervét és a róluk szóló adatokat besze­rezze. Enn ek folytán Herich Károly és Szász Róbert min. titkár köi-levélben kérték fel az orsz. iparegyesü­letet, hogy a felügyelete alatt álló ipariskolákról szóló adatokat, a; iok nak tantervét és szabályzatait nekik be­í.i-.uiAi. a„ iparegyesület a kért adatokat a napokban ldoni a bizottságnak. ói vagy gyámhatósági beavatkozást igénylő lel tározása) alkalmával, a hagyatékhoz tar­t éivi házosztály és házbér adóját, és a föld­iteri tiszta jövedelmét, a leltározást telje­itelesek jövőre a leltárba, a becsérték fel­,t, mindig pontosan beirni. tő ügy rendezése) tárgyában a belügy •zelebb felhívta a törvényhatóságokat, hogy yok és talajminőségek szemmel tartása nyes szakközegek meghallgatásával, s az cz. 117. § ában megjelölt pontok befog­yrendelet tervezetet készítsen s azt hozzá küldjék. Az fogja megkil (A bír hagyatékok tozó épületet birtokok kat: sitő közegek tüntetése mel (A tea minisztérium a helyi viszi mellett, a tör 1876. XIV. ti lalásával, szab terjeszsze fel. + Nyireg alakult meg az: János alispán ú testület megala elnöki széket át elnöknek; aki ünnepélyes csel^ lalván az elnöki a városi szervezk határozatát, amel módosítandó. Mii megtörtént módo után emelkedik tiszti kart továbl Polgármester feli munkálatok eller^ meghosszabbitásá határában levő va! kivételével, amel, viselet által h földek területét tényleges i.irtokoí tárgyában tett ír. ÚJDONSÁGOK. háza város uj képviselete folyó hó 2-án ij kiegészítés folytán. A gyűlést Zoltán nyitotta meg és jalentette ki a képviselő ulását; mely hivatalos actus utfia az dta a polgármesternek, mint rendszeres távozó alispánt melegen üdvözölte az cmény alkalmából. Polgármester elfug­széket, bejelenti a megyei közgyűlésnek dést tárgyazó szabályrendeletére hozott ' szeiént a szabályrendelet némely pontja thogy pedig a szabályrendelet osak a litás és a fölebbezési határidő lefolyása érvényre a képviselet a jelenlegi ra is megbízta, az ügyek vezetésével, latalraaztatott, hogy az uj kataszteri intézendő felszólamlások határidejének ,, az illető helyen kérelmezze. A város dászterületek bérbeadása, a simái puszta vre ujabb árverés tartandó, a kép­elyben hagyatott. Végül a jog­í való vadászati jog jövedelmének a iok közt leendő aránylagos felosztása litvány, a mai gyűlésnek nem lévé n I

Next

/
Oldalképek
Tartalom