Nyírvidék, 1884 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1884-09-14 / 37. szám

t B V I D É ltöoiivis,4. kifaragó, 5. a kéményseprő-ipar i g , , „itésbez kötött. Valamely ipar megkezdésére von ,t£­lag a rendelet a következő eljárást szabja m e. A?" ipart (vagy kereskedést) szándékozik üzui, tartozik th beli szándékát a törvény 4. §-á értőimében az illetékes iparhatóságnak, azaz auna. az I-ső f 0k u iparhatóságnak a melynek területén az ipirüzlet megindítandó (inar' lörv. 177. §,) Írásban bejelenteni, E bejelentés alakja" a közönséges kérvény. E kérvény mellett a bejelentő okmáuynyal tartozik igazolni azt, hogy nagykorú vaav hogy nagykorúnak van nyilvánítva, vagy ha kiskorú atyjáuak illetőleg gyamjának gyámhatóságija, jóváírt' gyott beleegyezésé'; végül, ha a jogi sze nély ü /.i et vézető alkalmazását A kérvényeknél bélyeg alkalmazandó még pedig az 50,000-nel tobb lakossal biró városokban és községekben, az 1-ső ívtől 4 frt; b) 10,000—50 000 lakossal biró városo.kbau ós községekben az l-ső ívtől 3 frt; c) 5000-10000 lakossal biró városokban és községekben, az 1 ső ívtől 1 frt 50 kr. A beadványok 2-ik és minden további ive 50 kros bélyeggel látandó el. A kellő bélyeggel ellátott kérvény a hivatali' bé­lyegzővel szabályszeriileg átbélyegezendő, maga az ipar­igazolvány pedig bélyegtelenül adándó ki. ÚJDONSÁGOK. (!) Az e folyó hó 16-án és következő napjain tar­tandó megyei évnegyedes közgyűlésen, a rendes tárgya­kou kívül, tauácskozás tárgyát képezendik a következő fontosabb ügyek, amelyekre előre felhívjuk a bizottsági tagok figyelmét. Ily fontos tárgy lesz : a) a Nyíregyháza város által kért kövezeti vám engedélyezése tárgyában kelt miniszteri leirat; b) az uj ipirtörvény folytán szük­ségessé vált szabályrendelet megalkotása; c) az aratők fel fogadása és szegődtetése körül követendő eljárás iránt alkotott szabályrendeletnek újbóli tárgyalása; d) az esze­nyi révre vonatkozó vámszedési szabadalom kérése; e) Zólyom megye átirata a »Roudőri Közlöny* ingyenes közlése tárgyában; I) Torontál-inegye átirata a törv. ha­tóságok és községek rendezéséről szóló törvény megváltoz­tatása tárgyában; sat. Ezeken kivül több megyei és köz­ségi költspg-előiranyzat, és számadások; kiiídöttségi jelen­tések; kérelmek és fölebbezések. V A közlekedési minisztérium, a Nyiríiz szabá­lyozására nézve jóvá hagyott tervezet alapján, isTuét több terület kisajátitásat rendelte el. A kisajátítandó terüle­tek kártalanításának tárgyalására már ki is vannak tűzve a határidő!;. A Biri község határában kisajátítandó terü­letekre nézve f. é. szeptemberhó 15 ke Biri község há­zánál; a balkányi területekre nézve szept 16-ka Bal­kány község házánál; a Gesztered hitárához tartozó te rtiletekre nézve szept. 17-ke; Szakoly községre nézve szept. 18-a. A tárgyalások a nevezett napokon dél előtt 10 óra­kor kezdődueu. Meghivattak 4 tárgyalásra: Meczner Gyula kormánybiztos, az összes érdekeltek és hitelezők, ugyszin tén az ismeretlen tartózkodásu érdekeltek képviseletében Imre János kinevezett ügygondnok. A kisajátítandó te­rületek a Nyirviz-csttorna VII. számú kemec-iei, és a VIII. számú kótaji főfolyás mentén eszközi ndő véd-épitése'i­hez szükségesek. -4- A Nyíregyházán lakó 1843/9-ki honvédek, K;.»­lovánszky László százados felhívása folytán, a városház tanácstermében folyó hó 8 án vagy 30-au jöttek össze. A tanácskozás tárgya természetesen Görgey tisztázási ügye lett volna; ha a jelen voltak czélszerünek találták volna, a»Szabolcsmegyei honvédegylet* mellőzésével szólni a dologhoz. Minthogy pedig ezt ten-ii nem akarták, abban állapodtak meg, hogy amenyiben a sz .bölcs negyei hon védegylet még mindig fenn áll; hivassék az össze f. é. októberhó 5-re, és az mint erkölcsi testület nyilatkozzék a Görgey-féle ügyben. Kimondatott az is, hogy az idő­közben Nyíregyházára származott, de itt még nem iga­zolt volt honvédek, igyekezzenek magukat a gyűlésig igazolni. V A kolera, mint a táviratok hozzák és viszik, mind inkább közeleg határúnkhoz. D) fájdalom az óvintézkedések épen oly aránybin kezdenek hanyatlaui. Városunkban ma már teljesen feledve van a kolera; és sutra dobva az óvintézkedésre vonatkozó rendelet. M ut tudjuk rendőrségünk mindent elkövet ugyan a rend és tisztaság érdekében; de u*y látszik, hogy az egyes lakó sok és veudóglősök semmibe sem veszik a hatósági intéz­kedéseket. Ezen segíteni kell; hl mindjárt a legszigorúb bírságolás igénybe vételével is; nehogy a megyei hatóság legyen kénytelen fellép : i. X A kisasszony napi vásár régen volt ily népes, mint az idén; még sem mondható jól sikerültnek; ame­nyiben az eső teljesen szét verte azt. No meg a kettős ünnep is sokat ártott neki. Igen valószínű, hogy pót­vásárért fognak folyamodni a bérlők. A ló és a sertés vásár különösen élénk volt. Gabonanemü szintén sok volt kiállítva; de kevés volt a vevő, f Schlof János ügyvéd, volt honvéd és Bach-hi­vatalnok, sok hányat atás és kínlódás után, e hó 10-én jobb létre szenderült, Hült tetemei kőz adakozás utjáu takaritattak el. Béke hamvaira! (!) A miskolczi városi közgyülé3 közelebb határo­zatilag kimondotta, hogy az idegen helyekről Miskolcz­ra beviendő lisztek megadóztatandók , minden métermá­zsa liszt után 12 kr vám-fizetés mellett. E czimea, mint a »Borsod* irja, körül-belül négy-ezer forint jövede­lemre van kilátás. Ez igen méltányos eljárás. Ha a piacz ra szállított áruczikkekárt, legyen az akármily életnemü czikk, helypénz és vám szedetik: miért ne . finánczoltat nék meg az idegen helyeken gyártott és kereskedések­be szállított liszt is ? (!) A dohány törés már itt-ott megkezdődött me­gyénkben. Az eredmény azonban gyengének mutatkozik. A szőlő lassan fejlődik ugyan, de a mellett eléggé bő szüret ígérkezik. — Az iparos tanonezok egyöntetű oktatására vonat­kozólag, a közoktatásügyi miniszter a hatóságoknak egy iskolai tantervet küldött meg ; amelyben a helyes okta tás módjai vannak elősorolva. E tanterv szerént ott ahol 50 tanoncz van mulathatafclanul iparos iskolát kell felállítani. Minden esetre üdvös intézkedés. • Sajtóügyi bíróságunk előtt Dabreczenben érde­kes sajtó per fo^ tárgyaltatni f. é. októberhó 17-én. Margitay Gyula ujfehértói lakos ügyvéd és országgyülé­si képviselőnek. Goldhammer Albert hajdu-böszörményi ügyvéd elleni saj'ópere fog tárgyaltatni. Margitai Gyula védője testvére Margitay Dezső lesz. * A szatmári önkéntes tűzoltó egylet kebelében, mint a »S>amos«-ból olvassuk, Junk Károly ottani főpirancsnok i tt „ad fentartó osztály alakult, mely ősz­vezetése alatt, rendje ^ ^ hÍTa U, i b tályba a város előkel) y házai önként t mintegy 40-en lép.11' Okította meg rend­olto egylet ez osztá y . ^^ f ^ Nem "ár;'ina atnbVha üdvös működését más társa­d a' m Í -A'"zaboícsm^nyilvános közkorház augusz­tushavi beteg forgalmának kimutatása. Julius hónap ról visszamaradt augusztus elsejére42 ki, o* 48 nő, összesen 1)0 beteg. Augusztus habáhan újonnan felvete­tett 55 férfi és 50 nő, összesen,105 beteg Igy augusztus­hóban összesen Ápoltatott 97 férfi és 8,id; vagy 1 8. 195 beteg Ezen 195 beteg kozzül elbocsáttatott augusz­tushóban gyógy^" 1: 38 03 3 9 J' ? g >'- Í S " javulva 13 férfi és 11 nő, vagyis J4 egyen; meghalt: 3 férfi és 1 nő, vagyis 4 egyen. A halálozás, arány te hát 2 05-ed száz dékot tesz ki. Az összes fogyaték au gusztushóban pedig 54 férfi él öl nő, vagyis 105 egyén. Visszamaradt szeptember elejere .43 férfi es 47 nő, összesen 90 egyén. Az augusztushóban ápolt 195 be­teg összesen 2929 ápolási nap itt tett lu ; igy egy be­tegre ásla" 15.0-ed ápolási ntp esik. Ut a betegek na­pi létszámát veszszük tekintetbe, legnagyobb volt augusz­tushó 24- és 29-edikéű. Említett napokon a beteg lét­szám 96 volt. Az augusztui havában újonnan felvett 105 beteg között volt belgyógyászati eset: 35; sebésze­ti- 33; szemészeti: 6; bujakóros: 9 ; szerzett bujasenyv: 8; veleszületett bujasenyv: 14 vagy is összesen 31 sy­philitikus eset. A halált 2 esőiben tüdőgümő, 1 eset­ben a vesék brigtbkóros elfajulása általános vizkórral, és 1 esetben végelgyengülés idézte elő. Nagyobb műtétek közül végeztetett: 2 sze nlencso hályog mű éte, 1 fel karcsonkolás, 3 czombcsonkolás, 1 alszár-csonkolás, 1 ujj kiizcsülés, 1 végbél sipoly műtéte, 3 hiscsapolás, 2 al-ajkrákmütéte és ezek között egy ajakképaéssel, 1 necrotomia, 2 gypsz-kötés csonttörés miatt és 3 turó­mészkötés cVéplés térdizületi bántalmak miatt. (Közli dr. Lórencz Gyula, m"gyei kórházi orvos N igy-K illóban.) — Az „Ország Világ", XVIt-ík f.iz.-te a következő gazdag és fényes tartalommal jelem meg : Teleki Sándor arczképpel. Szá­lló Endrétől. — A magyar czini'r Költemény. Dilmuly Gyoző-tól. — Ar. ős ősz'o i. Költemény. Ili idor-tól. — A havasok királynője. Történeti regény. P. Szathmáry Károly tól A magy&r dr. állam­visuttk központi személy-pAlyuidvara. (tt-ppel) Kgy-nesy Gézá­tól. — Gr. S/.é. h'uyi István három szer Íme L itkóc.y Mihály-tól. — Mercedes. Spanyol történeti beszély. Borel U'H uiteriv •-tói — Az ócsai templom Szabó Gézá-tól — A .liamelni p.itkáuyfogő. emlékünnepe. (Képpel) A hét törtenete, Cimille d'Ep.'rnay-tól. — Likodalom elótt. (Képpel.) — llozzi . . Költemény. Tuthvár idy­tól — Livin Jakab 1828 —1884/1 Arczképpel Irt i T ildy László — A gyónás. Költemé.iy. Kanézi Csatár-tői Utóhang az írók mn­vészek kirándulásához. Degré Alajos tól — Asszonyok vigyázzatok I Beszólyke. Tábori Róbert tól. — Akácz virágok ltijz Puál Árpád­tól. — B esi táre/a. Egy varró leány története. Kapoú Bélá tól — Utolsó merengés. Költemény. R maszéki Gusztávtól —Szerencsét­len furul.'ások (Képpel) — A hét története. Adori iu Sándor-tól. — Irodalom — Szi.iház Művészet — Hölgyek naplója. — Hy­men. — Gyászrovat. — Kegyelet. — Egyház és iskola — Sport — Különfélék. - Sakk. R -jtv nyék. — Naptár. — Hirdetésük. Ezekből látszik, bogy ii magyar művelt közönség házi tűzhelyéhez leghelyesebb hangon tud közeledni az »Ország Világ«, mely a ne­mes szerényééiről soha nem feledk-iik meg. Előfizetési ára : egy évre 10 frt, fé'évra 5 frt, évuegy dr- 2 frt 50 kr. Az »Ország­Világ* szerk szióji.' Szent litván napján ingyen emlékszámot osz­tatod ki. Ezt a< előzékenységét a k izönség igen jö uéven vette. Színkör. * Szeptemberhó 6. Szombat. Munkácsy Gyula jutalmául: »L'lht franczia bohózit 3 felv. fordították Ewi Lajos és F.iji J. BMa. Mint bohózat ig-in kedves hullámzásban ttrtá a közönség kedélyét. Különben na­gyon meglátszott a darabon, hogy franczia elme ter­méke és hogy a fraueziák életéből van merítve. Lig­vonzóbb két alak volt a bohózatnak külöuben is két kimagasló alakja: Nikó Lina (Amelia Lilli) és Munkácsi Gyula (Plens'ir). Alakításuk misteri volt. * Szeptemberhó 7 Vasárnap. »A búzavirág*. E színpadon másodszor, az első szereposztással. Tolnay Hermin a czitnszerepben ma ismét tündökölt. Dalait ez­úttal is ismételnie kellett. * Szeptemberhó 8 Hétfő »Az igmándi kis pap*, népszintnü 3 felvonásban, irta Bérezik Árpád. A közön­ség előtt eléggé ismeri mű. Daczára a hétfői esőnek, tűrhető számú közönség. * Szeptemberhó 9. Kedd. Ligetiné jutalmául : »Tuba rózsa* népszínmű, 3 felv. Irta Gabányi Árpád. A lehető leggyengébb mű, más hasonló darabokból összeszedett ismert alakokkal jellemekkel és mesével. Különben Ligetiné a czimszerepet szokott kedvességével, heljvs fel­fogással szinezte. Lászynét (Póteriné) igen melegen fogad­ta és többször kitüntette a közönség. * Szeptemberhó 10. Szerda: »F dóra* szinmü 4 felvonásban, irta Sardou, fordította l'aulay Ede. Kö­zönségünk rég várta e darab adását. Kár volt jó előre határozottan közzé nem tenni; hogy a vidék is bejö­hetett volna. A helybeli kimerült közönség azouban elég szép számmal jnlent meg. A cziraszerepet a társu­lat első kitűnősége Lászyné adta a legfinomabb elé­gancziával es bódító méltósággal. Ott láttuk ragyogni distingvált játékában: a csilltgok sugarait; éreztük benne a viráiok illatát, a méz édességét; hallottuk szívhez szóló dallamos hangjait, s az emberi kebel kinzó gyöt­relmeit; láttuk a bosszú vulkáni tüzét a szenvedélyek emésztő lángjával, és az igazi szerelmet bűvös mosolyá­val ; éreztük az észak jegének fagylaló hidegét, a dél olvasztó melegét, s az esti szellők lágy fuvalmait. Ilyen volt Lászyné játéka. A lelkes közönség nem is fösvénykedett tapsaival és kihívásaival.Peterdy (Iganoff) játékáról szin­tén kesztyűs kézzel kell írnunk ; oly főúri választékossággal és művészi apparatussal személyesité a kezdetben lenézett és gyűlölt, de később annál melegebb rokonszenv tárgyát képező Lóriszt. A többi kevésbbé fontos, de a kitűnő író által oly misterileg szerepeltetett személyek képviselői, szintén méltó kíséretét képezték a színpadi történőt két hősének. Az előadás általában nagy hatást keltet. Nyilt-tór*) Egy magánembernek ma 'án ügye nem tartozik ugyan a nyilvánosság elé, de ha már közbeszéd tárgyá­vá tétetett, a félrevezetett közvélemény felvilágosításira késztetve érzem magamat e helyütt nyilatkozni. Fiatal éveimet iskolába járással és tanulással tölt­vén, serdült koromban a gazdászati pályára léptem és ») Az e rovat alatt közlöttekért nem felelős s Szerk. ttiaiglan is a földmivelés fárasztó, de nemes foglalkozá­sa pályáin ós életfeladatom 12 évi szorgalmam ós be­csliletos munkásságomnak köszönhitem azon előmenetelt, hogy a szegegyházai birtok egy részét kihaszonbérel hetven, itt Nyíregyháza nemes városában megteleped­hettem. Tiszta múlttal, önérzettel és édes reményekkel jöttem ide, tevékeuységein uj színhelyére; de rövid pár havi tartózkodás u'án nem várt, nem hitt és nem érde­melt uiéltatlanságokkal kellett találkoznom. Ugyanis rokonom beszélgetés közben brutálisan meglám id; békés termesz dem és annak daczára, hogy család ipi vagyok, egy perczig sem habozva, lovagias térre léptem, segédeimre bizva a sajuos esetet, s az elintézve lett. Két jó barátom kérésére s ajánlása mellett casi­uói taggá óhijtok felvétetni, és a nyíregyházai casiuói választmány, vagyoni és ért Imi önállóságom daczára, a felvételt megtagadja. Végre is nem kötelezhető arra senki, hogy mást társaságába felvegyen. Lehet valaki értelmes, becsületes, jellemes; de mert külseje, vagy talán épen c&ak az orra a másiknak nem tetszik, vele szűkebb társaságba nem lép, ami ellen alapos kifogás mm is emelbető. Nem tud'iatom, a felvétel megtagadása indokolva ninc.; de lehet azonban, hogy az illető választmányi tag uraknak csakugyan az orrom nem tetszett, s ép ez okból a fel neai vételt személyem elleni sértésnek, vagy ki­hívásnak nem minősíthetem. Annak köztudomása, hogy a tisztelt casino a személy-válogatás tekintetében nem is oly tulszigoru; kell tehát, hogy más ok forgott légyen fenn. Kutatom ezen más okot. Személyemben, viselkedé ­semben, életemben, hiába keresem. Nem találom fel másutt, mint egyes alattomos gazemberek hát mögötti piszkos és férfiatlan rágalmazásaiban és azon jelenségben, hogy a középszerűség meghaladása mai nap igen sok ember izemében szálka. Ugy vagyok értesülve, hogy ellenségeim oly em­berek, kiknek tudtommal soht sem szóval, sem tettel nőm vétettem; hetek óta titkon a rágalmak özönével árasztottak el, és személyemet illetőleg a valótlan híresz­telések egész halmazát bocsátották világgá, amelyeket én szégyenérzetből nem sorolok fel; de a melyek mégis a felvételem tárgyában megejtett szavazást döntőleg befolyásolták s egyedül ezen körű mény az, mely engem nyilatkozattételre kényszerit. Kényszerit, nehogy a casino választmányának pletykákra épített s egy szóval sem indokolt határozata kihassou tul a casino falain. Bícsületemet p'dig be nem szenyuyeztem, ön álló­ságra becsületes munkával v rgődtem ; ennél fogva ér­zem magamban a tiltakozás jogát, hogy ezen felvétel megtagadásának bárki r-'széről valamely külső tulaj­donom nem tetszésén kivüli iás magyarázat adassék. Edelstein Miksa. Fontos a gii/.d.iközöiisóg részére. Annak elhárítására, hogy a buza és más gabona nemű el ne üszkösödjék, ami pedig vidékü ikön gyakran előfordul, ajánlom a t. c^. gazdaközönség figyelmébe, hogy a vető magot a bevetés előtt bepáczolják. Az e czélnak megfelelő buzapácz általam készíttetik és nálam kapható. Ára egy c omaguak, h isználati utasítással együtt, 15 kr. Ennyi egy hectoliter buza vagy más g tbonanemü bepVczolisára elégséges. Ismételadók megfelelő jutalékban részesülnek. Tisztelettel Szopkó Alfréd, yyórjyszerész az „Arany sashoz" Nyíregyházán. Jó eredményéről ezen buzapácznak tanu<kodik nem csak lentebbi a felső tiszavid'ki gazdasági egyesület el­nökétől nyert elismerő irat; hanem több, a készítőnek birtokában levő, elismerő nyilatkozat is. Tekintetes Szopkó Alfréd gyógyszerész urnák Nyíregyházán Egyesületünk eluöke Méltóságos Gróf Dessewffy Aurél úrhoz beküldött buzapáczot az egyesület gazda­ságában buza, rozs, árpa és zab magvakon, a mellékelt használati utasítás szemmel tartásával, alkalmazván : ki­nyilatkoztatjuk, hogy ezen pácz az üszök-sporák meg­semmisít '-sére igeu jó eredménynyel hisználható. Ezen páczoló szert egyesületüuk a gazdaközönség figyelmébe bizalommal ajánlja. Núregyháza, 18 84. augusztushó 10. Gróf Dessewffy Aurél, Szentkirályi János, e. elnök. e. itkár. G VBONA.-CS UINOK. Nyíregyháza, 1884 A gabonacsarnoknál bejegyzett árak. Buza 100 kl. 6.20 7.20 Ilozs » » Árpa d » Zab » » Kukorica » Repeze » Paszuly 5.60 4.90 5.— 6.­6.05 5.20 5.10 6.10 Szesz litk. 28.'/» 29.'/a Piaczi árak. Borsó » » —.— 18.— Lencse» » —.— 18.— Mund-liszt —.— 20 — Zsemlye » —.— 18 ­Buza » —.— 16.— Barna k. —.— 11.— szeptember 13 án. Burguy. 100 kl. uj 1.80 Marha Borjú Sertés Juh hűs 1 kl 52 hús 1 kl 52 » » » 52 » » » 40 Háj » » ­Disznózsír » » 72 Szalouua > » 62 Fagyú (nyers) > » 33 Zöldség » » 6 Paprika > »1.20 írós vaj 1 liter 60 Eczet 1 * 8 Széna 100 kl 2.80 Szlm. (tak)» » - 80 Bikfa 1 köbmtr. 3.— Tölgyfa » » 2.85 Felelős szerkesztő é • kiadótulajdonos : JÖBA. ELE li.

Next

/
Oldalképek
Tartalom