Tiszavidék, 1871 (8. évfolyam, 1-8. szám)

1872-01-07 / 1. szám

Vm. évfolyam 1. szám. Vasárnap, január 7.1872. Kiadó hivatal ifl. CSÁTHY KÁROLY gazd. akad. könyvkereskedése DEBRÉCZENBEN, hová az előfizetési pénzekéi és hirdetéseket kérjük küldeni. hirdetések előre fiz tendök: minden 5 hasa petit sor egyszeri igtatásná többszörinél 4 kr. — Bélyeg' dij 30 kr. TISZAVIDEK eczen, Szabolcsmegye és Hajdúkerület vegyes tartalma HETI KÖZLÖNYE. Szerkesztői iroda: Debreoaenben, Főtér 7-lk u Hová minden a lap szellemi részét illető közleményt kórunk küldeni. yobb terjedelmit, több ízben megjelenő hirdetések , a legjiitányosabban eszközöltetnek. Nyilttér alatt minden három ha­sábos garmondsor 10 kr. éa 30 kr. bélyegdij. !JL —• Előfizetési dljt Postán küldve .... 4.—r Félévre ..........................2.-1­É vnegyedre....................1.— Elő fizethetni Debreczcilbeu ifj. Csáthy Károly gazdasági akadémiai könyvkereskedésében. Pesten Neumann B. első magyar hirdetési irodájában, (Kígyó utcza 6. sz.) hol egyszersmind hirdetések is felvétetnek. Egyébiránt a postahivatalok utján legczélszeriibb ötkrajczáros utalvány által. Előfizetési felhivás a „TISZAVIDEK“ J7111‘ttik évfolyamára. Fő feladata leend lapunknak, eddigi irányához híven, — visszatükrözni és jelezni mindazon eseményeket és társadalmi mozza­natokat, melyek Debreczent, Szabolcsmegyét és a Hajdúkerületet közelebbről érdeklik. — Tárczánkban érdekes és mulattató czikkeket közlünk; összes törekvésünk oda leend irá­nyozva, hogy valamint hét év lefolyta alatt, úgy ezután is, lapunk a t. olvasó közönség megelégedését kinyerje. Felkérjük tehát a t. olvasó közönséget, hogy lapunk jövőjét becses pártfogásával tö­megesen elősegíteni méltóztassék. Előfizethetni Bhcbreczenbeii ifj Csáthy Károly gazd. akad. könyvárusnál; vidéken legczélszerübb ötkrajczáros post a-u talványnya 1. Előfizetési feltételek: Egész évre .... 4 forint. Félévre...........................2 „ N egyedévre .... 1 „ „Tlszavidék** szerkesztősége és kiadóhivatala. H.-Szoboszló történetének vázlata. Hagyományok szerint irta : C’arfnus. Elő szó. Mielőtt H.-Szoboszló történetének hagyományok szerinti leírásához fognánk, szük­séges megismerkedni Szoboszló neve s eredetével, hajdani s mostani állásával, hogy igy fogalmunk lehessen, hol és mely helyen történtek az alább előadott nevezetesebb események; és miután eze­ket előadtuk, fogni története leírásához. Azonban nemcsak egyedül a hagyományokra támaszkodtam; hanem igyekeztem történeti ada­ték nyomán is a valót előtüntetni; sőt még a hagyományok történeti idejét is, a mennyire csak lehetett, megállapítani. Ennél fogva, tisztelt olvasóm, itt a nép ha­gyományokon kivül mással is találkozand, melyet múltúnk ismerése végett szükséges tudni. Hogy városunk története leírásánál meny­nyire érem el czélomat, az a következőkből derülend ki. I-sö korszak. Szoboszló fekszik a többi hajdú városoktól mintegy elszakiitatva, Szabolcs* és Biharvárme- gyék között, (160G előtt Szabolcshoz tartozott, ide mutat azon körülmény, hogy a szoboszlói hajdúk a történelemben gyakran szabolcsi hajdúk neve alatt fordul elő). Honnan származik neve e városnak, nem lehet határozottan megmondani, mivel származ­tatására nézve különfélék a vélemények. — Né­melyek „zsbos ló“-tói, mások „dobzse lau“ tót szótól, mely magyarul „jobb ott“ jelent; ismét mások „szabott ló“-tói származtatják, melyekből egyszerüsittetett a Szoboszló név. De lássuk egyenként: Az első igy adja elő származtatását: Mielőtt a hajdúk letelepedtek volna, már ezen helyen, .vagyis a mai Kis-Szoboszlón(Puszta faluban)lak­tak volt jobbágyok, kik Bocskay, mint földes urok számára, ezen helyen szép lovakat neveltek és hogy minden tekintetben kitűnők legyenek, zab­bal tartották, miért is zabos lovaknak nevezték el azokat, midőn pedig a hajdúk letelepedtek, ta- nácskozváu arról, mi nevet adjanak az újonnan alakult városnak, egynek ajánlatára azaboslót, I—melyet később Szoboszlóra változtatának,— ; fogadták el. Eddig a származtatás; azonban ez kevésbé helyes s kifogás alá esik s őseinkről nem lehet feltenni, hogy az ujdon alapított városnak ily a nem éppen valami kedves nevet adjanak, hanem hihető,fhogy midőn őseink már ide letelepedtek, megvolt|Je|név,|mint’a.következőkből meg fogjuk látni. A másik igy adja elő : Miután Árpád 889-ben a vereckei szoroson átkelt, a mai Magyarországba s miután magának a Sajóig terjedő földet, Zalán bolgár fejedelem beleegyezése által is biztosította, elküldé vezérét a Tiszántúli vidékre hódítani. így jött a többek közt S*abojc3 i-, — egyike a vezéreknek — vité­zeivel e vidékre, ki is a nevéről nevezett Szabolcs vármegyét csakhamar hatalma alá hajtotta A Tiszától le a Marosig, mint tudjuk, Marót fejedelem parancsnokoskodik, az ő vegyes, de kü­lönösen tóth nemzetsége felett. — Azt is tudjuk, !hogy mikor Szabolcs népét meglátja, hátrál a népével a Körös mentére vonul vissza, nagy da­rab részt átengedve a harczias magyaroknak. (Folyt, köv.) Újévi tércza. Boldog újévet! Szerencsét ez újévre! Üdv és áldás ez uj esztendőben ! A jókiváoatok számtalan változatokban rö­pültek világgá ez 1872-ik év első nap.áD. Csak­hogy az volt boldog, a ki jókivánataival tiszteié meg embertársát, mig a megtisztelt pokolra kí­vánta volna a szíves megemlékezőt. Pokolra kívántam volna én is, de nem épen üdvözlőimet, hanem azt a furfangos kópét, ki ez első napot kizsákmányolta a maga javára s e ve­szedelmes harácsolást beplántálta a későbbi nem­zedék szokásai közé! Hogy mennyire méltó volt az én boszanko- dásom, kitűnik az, az alább következőkből. A Sylveszter:éjszakától búcsút véve, elál- mosodva, elkényszeredve — ágyamat áhitva ke­restem fel. De óh ba’sors! a helyett, hogy szeme­imre jótékony álom szállott volna— a harag, düh és elkeseredés lepett meg, mert felettem (lakásom földszinti 8 az emeletet egy csinos özvegy asszony lakja, kinél vig társaság szokott összegyülekezni) éktelen lárma, zaj harsant fel, mintha csak a bábeltornya építői kaptak volna hajba. Képzelhetik önök, mennyire megtiszteltem a dőzsölő kompániát, — persze nem használtak semmit kifakadásaim. — Hát már Ítéletnapig tart itt e tivornya ?! mormogtam, ágyamban dühösen forgolódva. — Köp! köpi hangzott egyszerre ajtómon. — Nem vagyok itthon! kiáltám épen nem barátságos hangon. — A nagyságos asszony keresteti onnan felülről az ifjú urat. A vendégek tánczolni akar­nának s önt kérik a zongorázásra. — Ej milyen kedves maga Lizi I (mert Lizi volt, a kis szobacziczus onnan felülről, ismerem a hangjáról.) — Hát nem tetszik feljönni ? — Mondd meg piczikém, ma nem vagyok szalonképes. Ezzel egyet morogtam s újra lehuny­tam szemeimet. Pár óranegyed múlt el. Hát egyszer csak a zaj elnémult. A társaság hazakotródott. Bizonyo­san mert nem akadt muzsikus, ki a lábakat moz­gásra késztette volna. Örvendtem a szerencsés fordulatnak. Na most már alhatok — gondolám — de fájdalom! a sors keze ismét belenyúlt kártyámba. Lakásom szerencsétlenségemre utczára nyí­lik ; szerencsétlenségemre, mert a támadás ezút­tal onnan jött, éji zene képében, ha ugyan olyan képűden zenéről lehet valakinek fogalma, mint a milyen most odakiinn felzendült, vagyis akarom mondani felnyikkant. Dilettánsok voltak a jámborok, a kik a fentebb említett özvegy álmát akarák megédesí­teni, kivatlan hódolatukkal, (óh! annak az öz- | vegyitek tisztelői oly nagy számmal vannak, hogy ha tárczájuk mind az enyém volna : mert miod- annyia pénzes gyerek, — megvenném az egész diázat s az özvegynek felmondanám rögtön a 8?ál­I lást. óh én könyörtelen vagyok azok iránt, kik nem hagynak aludni, legyenek bár Özvegyasszo- nyok és pedig szép özvegy»sszonyok.) Sivitott a klarinét, mormogott a brugó, nye- kegett a hegedű s Dyöszörgött a brács — óhl ilyen pokoli zenét még Belzebub se hallott! De elvégre enuek is vége lett; — ideje is volt már, mert serkentő órám hatot vert. (Ilyen­kor szoktam máskor felkelni s íme most még el sem aludtam.) Nem sokáig pihenhettem, mert még nem la pitymallott, midőn ajtómon kopogtak. Inasom jött tüzet gyújtani a kályhába. Bol­dog újévet kivánt s én hálából megráoczigáltam üstökét, a miért oly korán felzavart. Alig távozott, ismét jött másik,—a mosónő bőbeszédű, tisztes matróna, kinek erényét rég biztosították előrehaladt évei. Boldog újévet kivánt. Megköszöntem s a falnak fordultam. Nem tágított. Beszélt, nyelvelt, várta a salláriumot. Én türelmesen hallgattam, |de mondhatom sokkal nagyobb türelemre volt {szükségem ezúttal — mint ama bizonyos éjizene | alatt. Láttam nincs menekvés, — erszényemhez

Next

/
Oldalképek
Tartalom