Tiszavidék, 1869 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1869-03-22 / 12. szám

BEL- ÉS KÜLFÖLDI HÍREK. — Lissabon, marcz. 15. Hiteles forrásból jelentik, hogy Montpensier herczeg kinyilatkoz­tatta miszerint semmit sem fog tenni a spa­nyol trón elfoglalására s a trónt csak akkor fogja elfogadni, ha tekintélyes többség által vá­lasztatnék meg, mert nem akarja, hogy meg­választása polgárháborúra szolgáltasson alkal­mat,-ellenkezőleg azt kívánja, hogy megválasz­tásával Spanyolországban a nyugalom, jóllét és szabadság uj korszak álljon be. — A spanyol exkirálynő májusban csak­ugyan meglátogatja Marienbadot. Kövérsége na­gyon is terhére esik már. Ép most foly az egyez­kedés ügynöke részéről a marienbadi orvossal, Bremen tudorral házának átengedése ügyében. A gyógyfolyam (sit venia verbo) G hétig tar­tana. Schindler marienbadi orvos meghívása foly­tán már el is utazott Párisba. — E napokban hozták oda Izabella ruhatárát, melyet futásakor Madridban kényszerült hagyni. A ruhatár há­rom vaggont foglalt el s 4 millió reálra becsül­ték. Mint hírlik a ruhatárt csak Eugenia csá­szárné közbenjárása folytán adták ki s küldték Párisba. — Vajda-hunyad várának restauratiója eré­lyesen folytattatik. Schultz Ferencz, ki az épí­tést vezeti, egész lelkesedéssel karolta fel fel­adatát, s régéjesen helyreállítva, hazai építmé­nyeinknek gyöngye lesz, s mintegy 250 ezer fo­rintba fog ez kerülni; igen díszes és alkalmas nyári palotája leend a királyi családnak; a vár­ban elfér az egész udvar, mig a cselédség, úgy mint hajdan az elővárban nyer helyet. Jövő őszig annyira restaurálva lesz, hogy egészen tető alá jut s az idő nem rongálhat többé rajta.-—. A „Hazánk“ Xantus János hazánkfiá­nak két levelét közli Kandyból, Ceylon szige­téről, melyek egyike b. Podmaniczky Frigyeshez van intézve. Ebben nevezett hazánkfia Írja, hogy Browne V. J. úrral ismerkedett meg, ki egyik leggazdagabb ember Ausztriáliábau, s legna­gyobb birkatenyésztő. Azok után, a miket hal­lott Magyarországról, ezen ur igen hajlandó Ausztriáliábau eladni mindenét, s Magyarország­ban telepedni le. Még a nyár folytán Pestre fog jönni, s kirándulni a magyarországi gazdá- szatot s az itteni viszonyokat tanulmányozan­dó. — A másik levél llurián János pesti ügy­védhez van intézve, melyben tudomására jut­tatja, hogy egy kandyi kereskedő szeretne kí­sérletet tenni magyar borokkal, s már levelet is intézett Julies londoni bizományosához : kül­dene számára különféle magyar borokat. —- Pestmegye kisgyűlése a választási rend megóvása tárgyában kiadott miniszteri rendelet az april 12-iki közgyűlésre tette át, s a me­gye tisztviselőit a szigorú rendföntartására uta- sitá. E határozatra a minisztérium újabb ren­deletet küldött le Pestmegye alispánjához, hogy a fenemlitett rendeletet azonnal hirdesse ki. Erre a kisgyülés elhatározta, hogy a megyei bizottmány feloszlatásából és a hivatalnokok felfüggesztéséből az egyes egyénekre hátrány ne háramoljék : a kisgyülés óvásának fentartá- sával, a miniszteri rendeletét kiadja a tisztvi­selőknek kihirdetésre. Igló, Gábriel István Abauj, Szunyoghy Bérezi, Fráter Imre Biharmegyében, Jankovics Gyula, Gromon Dezső, Jámbor Pál, Vukovics Sebő, Pilaszanovics József, Pauliny Tóth Vilmos So- mogymegyében, Domahidy Ferencz, Kende Ka­mit Szathmánnegyében, Zlinszky György, Rá­day László, Rákóczy János Pestmegyében, Mo- csonyi György Temesmegyében, Németh Bérezi Hevesmegyében, Borlea Zsigmond, Hodosiu Jó­zsef Zarándmegyében, Bendikty Albert Vajda- Hunyadon, Gál Péter Veszprémmegyében, Vu- ltovich Sebő Temesmegyében, Tisza Kálmán, Kiss Lajos Debreczenben, Krascsenics Ferencz Pozsonymegyében, Pap Lajos Kézdivásárhely, Boczkó Dániel Békés-Csaba, Milkovics Zsig­mond Komárommegye, Plachi Tamás Nógrád- megye, Ördög Frigyes Békésmegye, Fazekas Alajos Kun-Félegyház, Berecz Ferencz Gyön­gyös, Konyevics Zombor, Babes Vincze Krassó- megyében, Beniczky Ödön, Keglevich Béla, Drágfy Sándor, Jankovich Miklós Pestmegyé­ben, Gáspár András, Móricz Pál, Farkas Elek, Dezső Szaniszló, Román Sándor, Simonyi La­jos Biharmegyében, Vay Mihály Szatmármegye, Orczy Elek, Fejér Miklós Hevesmegye, Matko- vics Tivadar Veszprémmegyében, Dietrich Ig- nácz, Simonyi Ernő Baranyamegyében, Kürthy István Bácsmegye, Mednváuszky Sándor, Szath- máiy Károly, Sárközy Béla, Sréter Lajos, de­mentis Gábor Somogyinegye, Perczel István Tolnamegye, Mocsonyi Antal, Popovics Zzig- mond, Joannescu Lázár Aradmegye, Kabos Imre Krasznamegye, Ludwig János Szeged kér., Kiss Miklós Kecskemét kér., Szilády Áron K.-K.-Ha- lason, Schvarz Gyula Székesfehérvárott. Szélsőbaloldali. Csernovics Péter Nagy-Iíikindán, Madarász József Fehérmegyében két helyen, Szluha Ig- nácz Tolnamegyében, Gonda László Békésme­gyében, Ludvig János Késmárk, Bobory Károly Czegléd, Máriássy Béla Pestmegyében, Csanády Sándor Biharmegyében, Pétery Károly, Almásy Sándor Hevesmegye, Vajda János, Henszlmann Imre, Kossuth Ferencz Baranyamegye, id. Kos­suth Lajos Somogymegyében, Szilágyi Virgil Holdmező-Vásárhelyen, Horváth Sándor, Maty- tyus Aristid Somogymegyében, Vályi János Szat­mármegye, Éder István Csongrádon, Széky Pé­ter Hevesmegyében, Simonyi Ernő Tolname­gyében, Patay István Debreczenben, Irányi Dá­niel ^ Pécsen, Csiky Sándor Egerbe, Táncsics Mihály Békésvármegyében. — A pesti koronázási dombot le fogják hordani, a megyékből összehordot 'földet a vá­rosliget egy kiválóbb pontján helyezik el. — A honvédek egyenruházati terve már megnyerte a legfelsőbb helybenhagyást. A gya­log-egyenruha : sötétkék attila, zsinóros sötét­kék zubbony, szürke nadrág, vörös csákó; a huszároké : kék attila, szűk nadrág, vörös csákó. A tisztek sipkái, kardjai s bojtjai olyanok lesz­nek1 mint a rendes hadseregbelieké. — A Buda-Pesten lakó régi honvédek kö­zül I69-en folvamodinodtak a végett, hogy az uj honvédségbe léphessenek. — Egy pesti kereskedésben a választásokra eddigelé 500U zászlót s 120 ezer kokárdát és jeltollat adtak el. — Ujságbélyeg fejében a lapok a múlt év­ben összesen 194, 300 ftot fizettek, mely ösz- szegből esett a „Hon“ra 14,376 ft, a „P. Napló“ ra 12, 625 ft, a „Magyar Újság“ra 5552 ft, a „Fővárosi Lapok “-ra 4328 ft, a „Századunkéra 3373 ft, a „Hazánk“-ra 3462 ft, a néhai „P. Hirnök“-re 1986. ft, az „I. Tanu“-jára 3823 ft. E számok világot vetnek az előfizetők mennyi­ségére. — Az egri követválasztásra két cseh lap- szerkesztő is érkezett ama városba, t. i. Neruda János, a „Nase Listy“ prágai lap, s Egerben Wilem, az „Obrana“ pesti cseh lapszerkesztője. Tanulmányozni jöttek. Minden iránt, a mit lát­tak és hallottak, nagy érdekeltséget tanúsítot­tak, s Csiky Sándor megválasztatását rendkí­vüli örömmel fogadták, ők is a szélsőbal elvei­nek lévén mérges hívei. Egerből Gyöngyösre mentek, hol a választás tegnap volt. Még több vidéket is be fognak járni a választások alatt. — Az egri választás iránt mindkét párt nagy érdekeltséget tanúsított. Bizonyítják ezt azon számos fogadások, melyek a választás előtt és alatt tétettek, egy-két frtól egész 300 írtig. Egy makiári hóstyai választó tehenét, egy má­sik házát tette föl. A tehenet a szegény em­bertől másnap szépen elhajtották. Ily módon többen jó geschäftet csináltak. VEGYES HÍREK. ** Nyíregyházán a választás april 8-ra van kitűzve. ** Kik jó szivart színi szeretnek azoknak nem lesz érdektelen tudni, hogy Nyíregyházán ifjú Maurer Károly fűszerkereskedésében, a hús­véti ünnepektől kezdve különféle külföldi szi­varok, — kezdve 3ü krtól egészen 50 krig. da- rabb számra és nagyobb mennyiségben is kap­hatók lesznek. ** A nyíregyházai jobboldali nők folyó hó 18-án délután Bodnár István követjelöltet egy igen szép s úgy halljuk 200 frt értékű selyem zászlóval megtisztelték, mely ünnepélyes átadás­nál egy úri nő üdvözlő beszédet tartott; ugyanaz nap este a jobboldal banqúettet adott és em­lített képviselőjelöltet, fáklyás zenével megtisz­telte, mely alkalommal Kralovánszky László és Korponay üdvözlő beszédeket tartottak. ** Ä nyíregyházai baloldali párt Vidliczkay József követjelöltet névnapja előestéjén fáklyás zenével tisztelte meg, mely alkalommal Gyön- gyösy Sámuel üdvözölte a megtiszteltet; azután a csizmadiaszinben bauquett volt, melyen több mint ezeren vettek részt. Másnap a baloldali nők egy szép ezüst billikonmial tisztelték meg Vidliczkay képviselőjelöltet, a mely úgy halljuk 120frtba került, s melynek talapzatára következő sorok vannak vésve : „A nyíregyházai baloldali érzelmű nők Vidliczkay Józsefnek névnapi em­lékül 18G9. márczius Í9-én.“ ** Taborszky és Parscli pesti műkereskedé- sökben következő legújabb, zongorára szerzett zenedarabok jelentek meg és küldettek be szer­kesztőségünkhöz : 1) Alföldi gyöngyük Csárdás Herdy Ferencztől ára 60 kr. 3) Czigány vagyok rest a nevem, Csárdás Herdy Ferencztől ára 60 kr. 4) Legkedveltebb és legszebb népdalok­ból összeszedett Csárdás Herdy Ferencztől, ára 60 kr. 5) 20 legkedveltebb és legszebb eredeti Népdal énekre zongora kísérettel alkalmazta Herdy Ferencz, összesen 2 ft 50 kr. Egy fűzet ára 80 kr. 6) Mansfeld Polka nach melodien der belibten Lieder, Könner Antaltól ára 50 kr. 7) Honvéd sóhaj eredeti magyar ábránd frissel Mihályi Ignácztól ára 60 kr. Kossuth Csárdás Tisza Aladártól ára 60 kr. Ajánljuk e darabo­kat a zenekedvelők különös figyelmébe. — Dombrádon Szabolchmegyében nniltév deezember hóban olvasó-kör alakult, már ed­digelé — részint Dombrádról részint vidékről — 50 tagot számlál; járat a kör 15 féle lapot, s hozatott eddig 193 db. könyvet a jelesebb írók munkáiból. Czélja az olvasó-körnekDombrád s vidékén az olvasás iránti érdekeltséget s ezál­tal a közművelődést előmozdítani. Alapszabá­lyait kidolgozván azt megerősítés végett felter­jesztette a nagy mólt. belügyministeriumhoz a honnan megerősítve, s tökéletesen helybe hagyva folyó hó 12-én leérkeztek. ■— Az olvasó-kör hi­vatalnokai : dr. Heiszler József jelenleg s.-pa- taki; akadémiai tanár, s elv riasztott dombrádi ref. lelkész alelnök, Almássi István tisza szabályo­zási mérnök pénz tárnok, Csiszár Imre dombrádi ref. segédlelkés/, jegyző és könyvtárnok, Bakos Pál dombrádi fitanitó. (K— y.) A s.-a.-ujhelyi „gözmalom-rész- vény-társulat“, f. évi martius hó 3-kán rend­kívüli gyűlést tartott Dókus József mint tár­sulati rendes elnök vezetése mellett. E gyűlés főtárgyát képezte azon kérdés eldöntése, ha váj­jon az eddig aláirt 760 részvény mellett a tár­sulat igazgató-választmánya megkezdje-e mű­ködését vagy a még fenn levő 240 részvény elárusitása szorgalmaztassék? Mint halljuk a társulat magát megalakultnak; jelenté ki s a működés foganatba vétele határozatba ment. Lehetetlen ki nem emelnünk Dókus József el­nök ur azon tevékeny buzgalmát és ernyedet- len kitartását, amit e társulat létrehozása kö­rül elkövetett. Lelkűnkből kívánjuk, hogy a tár­sulat mielőbb félvirágozzék nemcsak az egyes lelkes vállalkozók java hanem a magas malomipar emelkedése érdekében is. Ha tőkepénzeseink és vagyonosabb birtokosaink igy fogják fel a ma­gas közgazdasági érdekeket, mint ez újhelyi consortium; ha tőkéik elhelyezésénél nemcsak saját egyenes hasznukat, hanem a közanyagi felvirágzást is figyelemre méltatjuk; ha első he­lyen az ország nyers terményeinek feldolgozá­sát s azoknak a külföldi piaczokoni értékesíté­sét tűzik ki czélul : a sikernek, az általános közjóiét bekövetkezésének lehetetlen kimaradni. (K—y.) zemplénmegyei törvényszéki ülnök, t. Albert Pál ur, több évi bírói tapasztala­tai nyomán s a legújabb törv. rendtartásrai te­kintette], egy ..kisegítő kéziköny“-vet adott ki községi elöljárók jegyzők és ügyfelek használa­tára. Azoknak, akik szerzőnek már két liason- nemü, de a politikai események hullámzása, s az ezek következtében történt bírói eljárási vál­tozások miatt javítást igényelt munkáját isme­rik, felesleges c harmadik és bővített kiadást ajánlgatni. A használat megmutatta annak gya­korlatijóságát és czélszeriiségét. Nincs is okunk kétkedni, e munka kelendősége felett. A szer­zőnek hosszas ismert szakképessége és tolla bírói pályája, a legbiztosabb kezességet nyújtja e kézikönyv sokoldalúsága, helyes iránya és vi­lágos tartalma mellett. Azoknak azonban, akik szerző e téreni működését nem ismerik, bát­ran és jólélekkel ajánljuk ez újabb kiadás mielőbbi megszerzését, különösen pedig a köz­ségi elöljáróknak, jegyzőknek s általában min­den értelmes, olvasni és tudni szerető honpol­gárnak ; s midőn ezt teszszük, csakis szerző di­cséretes buzgalma és a közjó iránti kötelessé­günket rójjuk le. Megszerezhető e munka 1 fo­rintért S.-Á.-Ujhelyben Lőwy Adolf könyvkeres­kedésében s általa bármelyik hazai könyvke­reskedésben. — A múlt napokban történt Hevesen. Be­állít egy házba egy czigányasszony; kiadja ma­gát Isten küldöttének, s ijeszti a családtagokat, hogy mindnyájan (nehéz) nyavalyába esnek, mint apjuk, ha a kamrájukban levő pénzt föl nem ássák, s a fölső ruhájukból neki minden családtag egy-egy darabot nem ad __Ezután a czigán ynő bement a kamrába, s késsel ásta a földet; a fölásott főidet megrostáltatta, s cso­dák csodája! a föld között tallért, húszast ta­láltak. A czigánynő állítása szerint másfél véka pénznek kellett föld alatt rejleni, mit azon­ban — mint monda — csak úgy lehet fölvenni, ha a háznál levő minden nagykorú (számsze- rint öten) 40 pftot tesz az ásott lyuk fölé, s s esküvel kötelezik magukat, hogy a dolog fe­lől senkinek sem szólnak addig, mig ő har­madnap múlva vissza nem jő. A jelzett kincs után sovárgókuak annyi pénzük nem lévén köl­X.r»Ck 200 Pft°i ^ ? ^iginynő cse'pübe teltei gette, s egy olvasóval az ásott lyuk fölé helyezvén, rostával lebontotta, ő pedm eltávo zott. Három nap várták a czigáuyJLnyt, de nem jött. Fölvettek a rostát, alatta megtalálták az olvasót s cseput........a 200 frt pedig oda van! — Es ez tény. 1 ö , + Ueregmegye felvidéki és munkácsi vá­laszto-keruleteben folyo hó 16-án történt meg a va asztas, - elsőben Biulay Sándor, a má­sodikban Pasztely János jobbold di jelölt vá­lasztatott meg. — A kaszoni választó-kerület­ben Bay Ferencz jobboldali jelölt lett megvá- lasztva. ° N Y I L T T É R. *) Chronicus betegeknek kik ez idény alatt gyökeres gyógymódot használni szándékoznak, szolgálatot tenni vélek midőn köztudomásra hozom, hogy a Priesznitz gyógymódot csakis intézet­ben lehet végrehajtani. Én e gyógy­módban jártas lévén, bármily intézet­ben saját vezetésem és tanácsom által szívesen segédkezet nyújtok. Bőveb­ben értekezhetni alulirtnál Nyiregy- házán. Ungerleider Jónás hasonszenvi és vizgyógyász. *) ® rovat alatt közlőitekért csak a sajtóhatóság irányá­ban vállal felelősséget a szerkesztőség. U Z L E T. A nyíregyházi gabnacsarnokban jegyzőkönyvileg beigtatott terményárak o. értékben. Alsó ausztr. mérő szerint mart. 20. Sf>J Búza............................................ Roz s ............................................ Á rpa, serfőzésre........................ „ táplálékra........................ Z ab................................................. K ukoricza....................................... K öles............................................ B ab................................................. R epcze....................................... . M ák................................................. Bükkö ny ....................................... L enmag....................................... Vö rös Lóhere............................. L uczerna....................................... S zesz, magyar itoze (fokonkint 41 kr.) Virágolaj, mázsánkint.................... 2.75- 2.35­1.75- 1.60- 1.45- 1.60- 2.00­2.50­4.00­7.50- 2.40­4.00­23.0­30.0- 16- 22­-3.20-2.45-1.85-1.70-1.50-1.70-2.10-3.25-4.50-8.00-2.50-4.50-0.00-35.0 ■164,-23 Bécsi távirati börze-tudósitás. Mart. 20. 5% metaliques 62.70. — 5% metaliques máj. és nov. 62.70. — 5% nemzeti kölcsön 71.00. -— 1860. államkölcsön 105.00. — Bank- részvény 728.00. — Hitelrészvény 198.40. — London 125.00. — Ezüst 122.75. — Cs. k. arany 5.88"7,0. TUDAKOZÓ INTÉZETI HÍRADÓ. (E rovatban egy-egy közlésért előlegesen 10 kr. elő­jegyzési és 30 kr. igtatási dij, összesen 40 kr. fizetendő. A „Tiszavidék“ előfizetői előjegyzési dijt nem fizetnek.) Mindazok, kik a tudakozó intézettől meg­keresésükre választ kivannak, mellékeljék a vá­laszért járuló postabélyeget. — A „Tiszavidék“ olvasói de nem előfizetői a bélyegen kívül 20 kr. irodai dij beküldése után nyernek választ. A nagykállói-utczán közel a piaczhoz kiadó egy szép lakás mely 3 szobából és hozzávaló helyisé­gekkel Szt.-Györgynaptól kezdve kiadó. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Börlrey Imre. XSIIIVITXT-A-M'.Á.S a cs. kir. szab. tiszavidéki vaspálya forgalmának bevételeiről. Poggyász B e V é t e 1 Utazók gyorsvonattal személyek­holmikért száma és teller ért poRgyöez ea gyorsazalitmany teher 1869. Forgalmi vonal 78'/2 mfld. Február hó .................................... m ázsa a ír. kr. fr. kr. fr. kr. fr. kr. 32340 1123893 42 83572 86 8401 92 307014 22 398989 00 Január 1-től 31-ig .... 35417 1243563 69 93037 22 10343 55 332340 12 435729 89 ICtrész 67757 2367457 11 17G610 OS 18745 47 639363 34 834718 89 1868. Forgalmi vonal 78,/2 mfld. Február hó..................................... 27939 1052640 40 67197 50 7705 82 297555 40 372458 72 Január 1-töl 31-ig .... Egész 29G06 94G570 89 71804 98 11227 24 269894 87 352927 09 57545 1999211 29 139002 48 18933 06 567450 27 725385 81 A cs. kir. szab. tiszai vaspálya igazatósága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom