Tiszavidék, 1869 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1869-02-01 / 5. szám

csábittattak, bátor vagyok nagytisz- teletü lelkész úrhoz azon őszinte ké­résemmel járulni, szíveskedjék jöven­dőre kasouló kísérletekkel fölhagyni, s megtartani azon a szent Írásban gyökerező elvet: „a mit nem akar­tok hogy mások tegyenek veletek, ti se tegyétek azt másokkal.“—Egyéb­iránt magamat becses hajlamiba ajánl­va maradok Nyíregyházán, 1869. ja­nuár 28. Nagy tiszteletű lelkész urnák alázatos szolgája Zloczky Kornél. LEVELEZÉSEK. — Beregszász, jan. 26. Lónyay Meny­hért pénzügyminiszter — ki saját szavai sze­rint több, mint húsz éve nem látta Beregme- gyét — folyó hó 23-án tartotta bevonulását Be­regszászba. — A tiszti kar példátlan igye­kezettel iparkodott azon, hogy a miniszter fogadtatása minél fényesebb legyen. Megjelené­sét megelőző napokban a tiszaháti járásbeli községek bíráihoz rendelet érkezett, hogy e napra községeikből minél számoaban jelenjenek meg, kijelentvén hogy fnvar és ellátásról gon­doskodva leend. Zászlók rendelteitek meg nagy számmal „Éljen Lónyay Menyhért“ felirattal. Beregszász város főbírája L. I. sem kímélte a költséget a város részéről. Száz darab fáklyát és számos zászlót rendelt meg. Az előkészüle­tek megtétettek a beérkezni remélt vidéki nagy néptömeg elfogadására; 120 személyre díszebéd rendeltetett a vendéglő nagytermében. A czé- heknek és énekkarnak tagjai saját zászlóik alatt testületi megjelenésre szólittattak fel; min­denütt lótás futás a tiszti személyzet részéről. Végre megérkezett a várva várt nap. A vidékről berendelt nép az ünnepély rendezői­nek nem kis megütközésére nem a kívánt szám­ban jelent meg, a beregszászi iparosok, czóhek valamint a ref. énekkar tagjai ellenzéki elvüek lévén demonstrálni ugyan nem akartak a minisz­ter ellen , de elfogadtatására testületileg meg- nem jelentek. Azon utcza lakosai, hol a bevo­nulás történt, igen kevés kivétellel a Lónyay M. ellen felléptetett baloldali jelölt Uray Miklós pártján lévén, több Uraysta zászlók voltak a hazakra kitűzve, s minthogy több helyeken a Lónyay feliratú lobogót kitűzni vonakodtak, az ünnepély rendezői a lobogókat részint kézben vitték, részint az útfélre szurkálták ki. Délelőtti 11 órakor két taracklövés jelenté, hogy a miniszter megérkezett. A város végén 12 lovas legény várta, — továbbá a gimná­zium és az izraelita templom előtt üdvözlő be­szédei fogadtatott. így vonult be a megyeházá­hoz, hol a nagyteremben képviselői számadá­sát megtevő. Enuek végezte után Horváth Ist­ván I. alispán egy rövid beszédben felhívta őt a képviselőség elfogadására, melyet a minisz­ter köszönettel fogadott ajánlván magát a vá­lasztók bizalmába. Ezt követte az „oroszlán“ czimü vendéglőben tartott díszebéd, hol 120 teríték volt. Az egészet fákjászene zárta be, hol az iz­raelita közönség szinte kitett magáért, a men­nyiben a fákjavivök nagyrésze valamint a 200 főre tehető tisztelgő közönség jelentékeny ré­sze ezekből állott. A tisztelgők élen L. I. vá­rosi főbíró ment, ki a fákjafénynél megjelent miniszternek egy rövid üdvözlő beszédet olva­sott fel. A városi főbíró által megrendelt álta­lános kivilágítás azonban nem sikerült; mivel csakis néhány ház ablaka volt kivilágítva. Általában az itteni hangulattal ő nagy­méltósága megelégedve nem volt, s 'beszédén is észrevehető volt neme az elégiiletlenségnek és szórakozottságának. A fákjászene elmúltával — mintegy nyolcz óra tájban a miniszter testvérének a főispáui helytartónak kíséretében elhagyta a várost. Az ellenzéki szellemű polgároknak — kik e választó-kerületben tagadhatatlanul többség­ben vannak — dicséretre mondhatom, hogy baloldali tüntetésektől magukat visszatartották. Styx. BEL- ÉS KÜLFÖLDI HÍREK. —• A báni értekezlet azon bizottsága, mely a községek s’ muuicipiumok rendezésére lett ki- küldve, — nagy nehézségekbe ütközik. Óhaj­tották volna, hogy a municipiumok kérdését elsőbb Magyarország oldja meg, hogy azután egy minta és a tapasztalás szerint reudeztes- sék a horvát-szlavon municipiumok ügye is. A bizottság többsége nem nagy barátja a muni- cipiurnoknak, s félni lehet, hogy az általuk ké­szített javaslat szerint a municipiumok kérdése egészen absolut irányban oldatik meg. — Statistikai adatok : Magyarországban megjelenő összes magyar hírlapok és folyóira­tok egy évi előfizetési ára ez idő szerint 908 fr. 26 kr.; a német nyelven megjelenők ára 662 frt 66 kr.; az összes szláv lapoké 117 frt 30 kr.; román lapoké 80 fr., olasz 7 fr., latin 2 fr. — Tehát ki minden hazai lapot tartani akarna, 1837 fr. 22 krajczárral fizethetne elő. (P. K.) — A kereskedelmi ügyi nm. minisztérium megerősítette a postaigazgatósági fogalmazók fizetés fölemelését; e szerint a fogalmazók fi­zetése 900 fr. és í 50 frt lakbér. Á pesti pos- taigazg. pénztárnok fizetése 1200 írtra emelte­tett. A járulnokok egy osztályba soroztattak .500 frt évi fizetés és 100 frt lakbérrel. — Gr. Festetics külügyminiszter febr. 4-én fényes jelmez-bált rendez, melyben a királyi család nehány tagján kívül több pesti mágnás­család is részt veend. A bál Bécsben már is nagy érdekeltséget keltett. — Jól értesült körökben beszélik, hogy e hó végén okvetlenül eldől, vájjon a királyi ud­var február hóban vagy márczius közepén ér­kezik-e körünkbe. Az utóbhi esetben ő felsé­geik hat hetet töltenek Budán, s a fürdői idé­nyig Gödöllőn tartózkodnak. Magyar köíiyvésaeí. Közli ifj. Csáthy Károly könyvkereskedése Nyíregyházán. Az ellenzék vívmányai. N8r. (70 lap) fűzve 50 kr. Bárány Ignácz. Magyar nyelvkönyv, a magyar olvasás, nyelvtan, helyesírás és fogalmazás elemi tan- és gyakorlókönyve. Néptanítók, tanítójelöltek s a felső népiskolák tanulói számára, 260-nál több iskolai és házi fel­adattal. N8r. (VII és 216 lap) fűzve 80 kr. Bárány Ignácz. Olvasó- és képzőkönyv. Ifjú honleányainknak hazai nyelvünk és irodal­munk ismeretébe való bevezetésére. N8r. (XV és 514 lap) fűzve 2 frt 50 kr. Gergely Lajos. A magyar nyelvtan kézikönyve. Elemi s népiskoláknak. Második, a mon­dattannal bővített kiadás. K8r. (167 lap) fűzve 50 kr. Imre Sándor. Magyar mondattan az irály és verstan rövid vázlatával s útmutatással a magyar nyelv gymnasiumi tanításaiba. Gym- nasiumi alsóbb osztályok számára. K8r. (XVI és 153 lap) fűzve 70 kr. Országgyűlési törvényczikkek, 1865—1868. évi. N8r, (376 lap) fűzve 2 frt. Zzebkia- dásban (550 lap) fűzve 2 frt. Második fü­zet, 1868-ik XXVII. törvénycsikktől, fűzve 1 frt. 20 kr. Ponson du Terrail. Egy király ifjúsága: A szép aranymívesné, 2 köt. A navarrai ki­rály hitvese, 2 köt. A szép Nanczy csing- jei, 2 köt. A vörös alsó kalandjai, 2 köt. A szerelem hatalma, 2 köt. Szent Bertalan éje, 2 köt.'— 12 kötet fűzve 11 fr. 60 kr. Tö r vény ez ikk a polgári perrendtartás tár­gyában. K8r. (213 és XXVIII lap) fűzve 80 kr. VEGYES HÍREK. ** A f. hó 30-án a nyíregyházai ifjúság által rendezett bál nem igen népes, de a tán- czolókra s főkép a keringő, czepperli s cotti- lion tánezolókra nézve a legjobb volt. A ren­dezőség minden tekintetben igyekezett a kö­zönséget mulattatni és mégis a vendégek nagy része elégedetlenül hagyta el a termet, mert többnyire a fent említett tánezok járattak, me­lyek közzül a cottílion egy óránál tovább tar­tott, minek a volt a következése, hogy szünóra után már igen kevesen mulattak. — Jobb lett volna az anélkül sem igen kedvelt tánezot gyak­rabban kör és lassú magyarral felváltani. ** Nyíregyháza és környékének azon ör­vendetes hirt mondhatjuk, hogy a kormány ál­tal egy nagy só-raktár felállítása engedélyez­tetett, Nyíregyházán, melyben a só tudomásunk szerint nem mint sokan állítják drágábban, sőt olyan árban lesz kapható, mint Tokajban. Ezen só-raktár felállítására Kovács Gerő ur nyerte el az engedélyt. ** Nagy-Kállóban az úgynevezett Nagy­vendéglő f. hó 24-ére viradóra leégett. A tűz a mellette levő udvaron egy kis fa-épületbcu levő istállóban támadt, melyet az éjjeli őrök észre nem vették s így átcsapott a vendéglő fedelébe, megjegyzendő, hogy nagy szél fújt. Az oltás ígeu rendetlen volt, mivel a vízipus­kákat alkalmazni nem lehetett, a mennyiben azok régebben vizzel megtöltve voltak, mely a nagy hidegben belefagyott. A vendégszobákban vendégek voltak, kik álmukból csak akkor ri­asztottak fel, midőn már a háztető egészen lángban volt. ** A nyíregyházai takarékpénztár folyó hó 28-án megtartó rendes évi közgyűlését, mely­nek eredményéről a jegyzőkönyv hitelesítése után nem fogunk késni bővebben szólald. Ér­tésünkre azonban esett, hogy á közgyűlés la­punkra nézve igen üdvös határozatot hozott : t. i. a lap fenállhatásának biztosítására éven- kint 50 frt segélyt ajánlott. Előlegesen is meg­köszönjük e nemeslelkii részvétet, melyet kiér­demelni a szerkesztőségnek egyik legfőbb kö­telessége leend. ** Múlt évben gyakran felszólaltunk a nyíregyházi rósz utczai-világitás ellen, s meg- róvtuk azért a bérlőt. Most sajnáljuk hogy nem bérlő által világíttatnak utczáink, mert a házi kezelés alatti világítás oly rósz, hogy még a tokáin alul áll. Ki ennek oka? Nem tudjuk! Ennélfogva felkérjük a t. városi képviseleti gyű­lést, világosítson fel minket, de főleg utczáinkat, ** A nyíregyházai Polgári Olvasó-Egylet könyvtárának gyarapítására adott táuczestély f. hó 28-án annyira látogatott volt, hogy tán- ezojui alig lehetett, az étterem és mulató szo­bák is oly telve voltak, hogy a vendégek leg- nagyobbrésze állani kénytelen volt, a víg mu­latság reggeli 7 óráig tartott. E tánczestély hosszú időkre emlékezetes marad az Egyletnek, mert K. G. ur indítványa folytán az Egylet he­lyiségét szép képekkel s főleg hires emberek arczképeivel díszíteni ■—- nagy lelkesedéssel fo­gadtatott s annak kiviteléreuebány perez alatt 30 frt 50 kr. összegyűlt, mely összeg az Egy­let pénztárnokának azonnal át is adatott. ** Nagy-Mihályon, Zemplénmegyében mai napon távirdai állomás, korlátolt napi szolgá­lattal nyittatott, ** A felső tiszavidéki gazdasági egylet igazgató választmánya f. é. febsuár 4-én d. u. 4 órakor N.-Kállóban gyűlést tart. Munkács város népképviseleti gyűlésben azon indítvány, hogy Lónyay miniszternek ja­nuár 23-án Beregszászban történt fogadtatásá­nál a város testületileg képviseltessék szava­zattöbbséggel elejtetett. X Beregmegye tiszaháti választó-kerületé­ben Lónyay miniszter mint egyik képviselője­lölt mellett a tisztviselők jelöltjüket bukástól féltvén nagy korteskedést visznek végbe. F. P. szolgabíró zászlókat. H. Gy. szolgabíró borokat osztogat a községeknek. Az itatások alkalmá­val már több helyt nagyobbszerü verekedések fejlődtek ki, melyeknek már eddigelé is több emberélet esett áldozattuk — Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök csakugyan visszatér sokaktól megirigyelt fényes állomásáról. A pápai breve, mely a vinculo di- oeccseos föloldja, már kézbesittetett is neki. — Reményi Ede a Petőfy-szobor ügyében következő nyílt levelet intézet a Fővárosi La­pok szerkesztőjéhez : „Tisztelt szerkesztő bará­tom ! A lapok közelébb kegyelettel emliték, vajha a Petőii-szobor leleplezése négy év múlva, azaz 1873-ik január 1-én, a halha­tatlan költő születésének 60-dilc évfordulóján megtörténhetnék. Mint a szobor bizottmány el­nöke, kötelességemnek ismerem, a menynyire csak lehet, a köznyilvánulásnak megfelelni, s ezennel örömmel ragadom meg az alkalmat ki­jelentendő, hogy a szobor elkészülését igen is lehetőnek tartom a jelzett időre. Megvaunak téve az előkészületek, hogy adott perezben a a munka gyorsan folyjon, s európai liirii szak­férfiak barátságos közvetítésének Ígéretét már is bírjuk. A tizennégy hó előtt köztudomás sze­rint végleg megalakult szobor bizottság számos tagja de főleg Lé vay Henri k bizottsági pénz­tárnok ur buzgólkodósa folytán, múlt évben újabb tetemes összeggel szaporodott az alap­tőke, mint azt a lapok nem rég közölték. A nemzet lelkes fiai és leányai pedig, bizonyos, hogy ezentúl is folyvást édes kötelességeik egyi­kéül fogják e magasztos ügy 'pártolását tekin­teni. ^ Schillernek a németek annyi városban emelének már és emelnek folyvást szebbnél szebb szobrokat, kell tehát, hogy Petőfi is, kinek hire már szintén világra szállt, legalább Pesten bírjon méltó ércz-szoboral. Ki egyébi­ránt honfiúi üdvözlettel vagyok, Pest, 1869. jan. 20-án tisztelő barátod Reményi Ede.“ — A napokban furcsa eset adta elő ma­gát Budán. — Fehérmegyei szülők két gyer­meküket azon szándékkal adták fél év előtt egy budai családhoz, hogy ott a német nyelvet elsajátítsák. Nagy volt azonban meglepetésük, midőn tegnap előtt bejövén gyermekeiket meg­nézni, azok a német nyelv helyett a szerb nyel­vet tették sajátjokká. Ugyanis az a család, hol a gyermekek voltak szerb család volt, s a be­szélgetés köztük többnyire magyar és szerb nyelven folyt. A szülők haszontalanul kidobott pénzük visszatérítését fogják kérni a hatóság előtt. Egyveleg. — Egy amerikai német lap következő rend­kívüli, mondhatni páratlan esetet közli : Megbűvölt gyermek. — A csendes tenger közelében Copperas öböl mellett egy Irlandból kivándorlóit O’Mara nevíi embernek mintegy 13 éves nagyon gyenge testalkatú le­ánykája volt. Mintegy év előtt, napról napra halványabb lett, és szembetűnően soványodott az eddig piros szinü, s mindenkép egészséges gyermek, télen át valóságos csontvázzá aszott össze. A kikelet megérkeztével lábbftdozni kez­dett, s naponta bizonyos órában eltűnt a ház­tól, és mindenkor nagyon éhesen tért vissza, holott, soha sem távozott egy jókora darab irós-vajas kenyér nélkül. Legföltiiuőbb az volt, hogy semmiké]) sem lehete a gyermeket rá­bírni. hogy otthon húst vagy főzeléket egyék. Rendes távozása végre a szomszédságnak is feltűnt, minek az lett a következése, hogy az apa titkon rálesett kis leányára. A gyermek sietve iparkodott az öböl felé,s meglehetős tá­volságban végre leült egy helyen, és mozdulat­lan maradt vajas kenyerével kis ideig, midőn a lesben álló atya rémülettel vette észre, hogy egy hét és fél láb hosszú fekete kígyó hirtelen ott termett, s fejét a kis leány ölébe tévé, és az falatonkint adogatta a vajaskenyeret szá­jába, s valahányszor ő is szájába vett egy fa­latkát, oly dühösen kezdett sziszegni a borzasztó kenyerestárs, bogy a kis leány ijedten ki vette szájából az eledelt, s telhetetlen zsarnokának adta azt. Az apa nem mert mozdulni, nehogy megriasztva, gyermekén álljon boszut az undok állat. De akaratlan sóhajtásától megrezzenve, elilant a kígyó, s a kis leány azonnal haza sie­tett még egy darab vajaskenyérért, és ismét visszatért. Az atya most töltött fegyverrel ál­lott lesbe, s a mint a kis leányka előbbi he­lyére telepedett, a közelgő kígyót úgy főbe lőtte, hogy az irtózatos kanyargások között nemsokára megszűnt élni. Ugyanazon pillanat­ban elájult a gyermek is, s mire felélesztette iszonyú görcsös vonaglásba esett, melyek min­denkép hasonlók valának a meglőtt fekete kí­gyóéhoz, és ugyanazon pillanatban, midőn a kígyó megszűnt élni, a szerencsétlen gyermek is kiadta lelkét. A szerencsétlen atya előadásából az tűnik ki, — hogy a szegény gyermek nagy idő óta semmiféle eledelt nem evett otthon, és nem részesült egyébb táplálékban azon csekély ma­radéknál, melyet a kígyó [hagyott neki néha- néha. NYÍLT TÉR.*) Debreezeni ipar és kereskedelmi bank közgyülésrei meghívása. A lcgfelsöbbileg engedélyezett „debreczem ipar és kereskedelmi bank“ részvényei aláíratván, az alakitó köz­gyűlés megtartása Debrcczenbc a pol­gári kaszinó helyiségébe folyó évi február hó 25-kén d. e. 9 órára ezen­nel kitüzetik. Tárgyai lesznek : a társulat meg­alakulása; —- az alapszabályok vég- képeni megállapítása, és az igazgató­választmány megválasztása. Ezen czélból, egész részvény­nyel, vagy annak megfelelő' számú ideiglenes nyugtával s ennélfogva sza­vazattal biró részvényes tag felhiva- tik : bogy a teljesített első részlet be­fizetését igazoló nyugtáját a közgyű­lés előtt 8 nappal, azaz f. évi február hó 17-ig, az alapítók ideigl. pénztár­noka Szesztina Lajos urnái le­tenni szíveskedjék az erről szóló tárit- vény és beléptijegy átvétele mellett. Személyesen meg nem jelenő részvényesek magukat Írásban felha­talmazott más részvényes által is kép­viselhetik. Kiskorúak, gyámság allatt állók és erkölcsi személyek igazolt törvé­nyes képviselői szavazattal birnak, ha ők maguk nem részvényesek is’ Kelt Debreczenben az 1869-dik évi január hó 24-kén, az alapitó-vá- lasztmány által tartott gyűlésből. Molnár György, alelnök. *) E rovat alatt közlőitekért csak a sajtóhatóság irányá­ban vállal felelősséget a szerkesztőség. ÜZLET. A nyíregyházi gabnacsarnokban jegyzőkönyvileg beigtatott terményárak o. értékben. Alsó ausztr. mérő szerint Búza ............................................ Ro zs ............................................ Á rpa, serfőzésre ............................. „ táplálékra......................... Zab................................................. K ukoricza....................................... K öles............................................ B ab................................................. R epcze............................................ M ák................................................. B ükköny....................................... L enmag....................................... Vörö s Lóhere.............................. Luczerna....................................... S zesz, magyar iteze (fokonkint 41 kr.) Virágolaj, mázsánldnt.................... jan. 30. 3.00— 3.80 2.50— 2.60 0.00—0.00 1.70—1.75 1.35—1.40 1.80— 1.90 1.90—2.10 2.80— 3.20 4.25— 4.75 7.00— 7.50 2.50— 3.00 4.25— 4.50 22.50— 0.0 0.00—0.00 16—16% 204—21 — Nyíregyháza, jan. 30. Utóbbi na­pokban sem gabnában, sem szeszben megem­lítésre méltó kötések létre nem jöttek, búzá­ban egyáltalán semminemű üzlet nem volt, mert jobb qualitásu egészen hiányzik. — S.-A.-Ujhely, január hó 2G-éu. Közép ár kiszámítás szerint alsóausztriai mérőnkint o. e. Búza 3.80, gabona 2.50, árpa 1.90, zab 1.80, tengeri 2.10, Széna 1.30, szalma 0.96-— Miskolcz, jan. 27. Búza mérőnkint 3 frt 50 kr—3 frt 70 kr. Kétszeres 2 frt 40 kr—2 frt 50 kr. Rozs 2 frt 25 kr—2 frt 30 kr. Árpa 1 frt 70 kr—1 frt 80 kr. Zab 1 frt 30 kr—1 frt 40 kr. Kukoricza 1 frt 80 kr— 1 frt 90 kr. Kása 2 frt 20 ki—2 frt 30 kr. Bab 3 frt 30 kr—3 frt 50 kr. Borsó 0 frt 00 kr—0 frt 00 kr. Lencse 0 frt 00 kr—0 frt 00 kr. Burgonya 0 frt 00 kr—0 frt 00 kr. Szesz­nek itezéje 30 fok 00—00 kr. Szalonnának fontja 00—00 kr. Marhahús fontja 00 kr. Bécsi távirati börze-tudósitás. Jan. 30. 5% metaliques 61.10. — 5% metaliques máj. és nov. 61.10. — 5% nemzeti kölcsön 66.75. — 1860. államkölcsön 94.10. — Bank- részvény 678.00. — Hitelrészvény 259.90. — London 121.10. — Ezüst 119.00. — és. k. arany 5.72. TUDAKOZÓ INTÉZETI HÍRADÓ. (E rovatban egy-cgy közlésért 20 kr. o.é. fizetendő.) Egy 17 éves ifjú, ki már egy évig ve- gyes kereskedésben gyakorlatot nyert, itt helyben vagy vidéken ugyancsak vegyes kereskedésben helyet keres. — Bővebb értesítést a Tudakozó-intézetben. _______ F elelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. Eöx’liey Imre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom