Nyír, 1868 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1868-11-07 / 45. szám

tőn kívül más oly közeg, hol ilynemű kérvények benyújthatók, N.-Kállóban tudtommal nem lé­tezik.) Minthogy e nyilatkozattal a kérdéses czikk- ben pályázott kemény vádakat visszavonva nem, — csak egyikét más irányba terelve látom, kónytetve érzem magamat ama közleményt va­lódi értékére leszállítani. A megyei pénztárnál levő számadásból ki- tetszöleg az országos bonvéd-segélyzési alapból leérkezett összegek az illetőknek késedelem nélkül kiszolgáltattak s e pénzekből megye­beli uraknak egy garas sem osztatott ki s igy tőlük bevenni nem is kellett. A megyei és főispáni iktató könyvek tanú­sága szerint „Szlávik“ honvéd e helyekre soha nem folyamodott, kérvénye tehát egy évig el­intézetlenül nem heverhetett. A föltett azon kérdésre „vájjon igaz le- hetuc-e ez“ ezek szerint a felelet egy határo­zott nem. Nem vizsgálom minő czélból dobott a tisz­telt czikkiró ur a közönség elé oly kérdést, nii'lynok nyilvánosan s oly szerencsétlenül vá­lasztott alakban föltevése az olvasónak a köz­pénzek kezelése s a hatósági intézkedések lel- kiiismeretessógo iránti bizalmát méltán megin­gathatja; csak sajnálatomat fejezem ki a fö­lött, hogy B. J. ur a kéregető honvéd által oly könnyen félrevezettethetett, s eként oly váda­kat bocsátott nyilvánosság elé, melyeknek lé- tczketőségéről értesülést szerezni még csak kí­sérletet sem tott. A szabadsajté megbecsülhctlon kincse mai társadalomnak és logalkalmasb eszköze a visszaélések ostorozására; — do óvatosan bán­janak vele, mert a sajtószabadsággal vissza­élni bűn. Korányi Miklós BEL- ES KÜLFÖLDI HÍREK. — A magyar királyi igazságügyi miniszto rium az árva-örökségek telekkönyvi bokeblezése e tárgyában a következő rendeletét intézte az ország hatóságaihoz : Fölmerült abcli kérdés következtében, vájjon az árvákat illető öröksé­gek hivatalból, vagy csak képviselőjük által be­nyújtott kérelem következtében keblezhetők-o telekkönyvileg be, s vájjon az ily bekoblezósek hélyegkötelozettok-o vagy som ? a követendő egyöntetű eljárás czéljából értosittetik a közön­ség, hogy az árvák örökségeinek telekkönyvi bokeblozései, a hagyatéki tárgyalások befejezto után, az illető árvaszék hivatalos megkeresé­sére, a telekkönyvi hatóság által mindig hiva­talból, és a pénzügyi miniszternek f. évi októ­ber 4-én 51,808. sz. alatt kelt átirata szerint, bélyogmontoson cszküzlendők. Maga a telek­könyvi átiratás pedig mindazon esetekben ille- tékmontes, melyekben oly ingatlanok tulajdon­jogának telekkönyvi bekoblezésoi eszközöltet­nek, melyeknek a haláleset folytán, vagy élők között bekövetkezett átruházásától százalékos illeték fizetendő. — A lengyel-porosz határon uralgó szo­morú állapotokról igy írnak az „ Just. Ztg“-nak. Az éhség már most oly jelentékenyen kezd fel­lépni, hogy a télre a legiszonyubbtól lehet tar­tani. A határokon naponkint átjövő koldusok csoportjai oly nagyok, hogy magánszemélyek kénytelenek jótékonyságuknak határt szabni. Tán ezzol áil kapcsolatban az is, hogy egyes lmtárhelységokben ragályos betegségije, mint vörheuy, dühöngnek. — A szerencsétlen len­gyelek helyzoto valóban ham irigylendő. — A muszka kormány intézkedései következtében ogészon a hivatalnokok s ellenségeik kezében vaunak. A ki igazságot keres, nincs reménye, hogy ezt törvényes utón megnyerje. Saját anya- nyelvükön nem szabad beszélniük, súlyosan bűn­hődnek, ha ezen intézik beadványaikat a tör­vényszékhez. Nem rég egyik földbirtokosnak kellett ismét emiatt 100 rubel bírságot fizetnie. Az orosz kormány most teljhatalmú rendőr-ka­tonákat alkalmazott mindenütt. Ezek altisztek, tehát épen nem művelt emberek, kiknok kép­zettségétől valami jót lehetne várni. Ezeknek jogukban áll különbség s az okok megjelölése nélkül mindenkit börtönbe lmrczolni. Mihelyt állítják, hogy valaki gyanúsnak tűnt fel előttük, igazolva vannak. Joguk van a társaságokba akármikor befurakodni, a beszélgetést ellenő­rizni, a magánlakokban bármikor kutatni. — Jaj annak, a ki e mindenhatókkal össze memo tűzni vagy nekik épen ellenállni. — A kit ezek megbántanak, a kivel méltatlankodnak, ez meg­kísérelheti : panaszra mehet, do igazságot nem fog találni. — Bem tábornok hamvait Alcppóból Er­délybe aligha sikorül átszállittatni a mnrosvá- sárlielyi bouvédcgyletnek. Iszkondcr boy, (az ' erdélyi származású Frits Gusztáv,) ki közelebb több napot töltött Nngy-Szebenbcn, legalább kételyét fejezte ki a lehetőség felett, miután a Korán tiltja a holttestek kiásatását. — A képviselőház azon bizottsága, mely az uj házszabályok kidolgozására küldetett ki, el­készült munkálatával. Ebben a képviselők iga­zolására nézve egy önálló bizottság javasolta- tik, mely az igazolások fölött véglegesen hatá­rozati. A választás ellen panaszok csak úgy adhatók be, ha a panaszlók a költségek biz­tosítására 1000 ft biztosítékot tesznek le. A képviselők gyakori kimaradásának meggátlására jegyzőkönyvi megrovás és a napidij levonása, a jegyzők fáradságaiért pedig a kettős napidij hozatik javaslatba. — Az uj polgári perrendtartás jövő évi april elején fog életbe lépni, minthogy a kor­mány előbb a királyi kúriát gyökeresen átala­kítani szándékozik, mi hosszabb időt vesz igénybe. — Egy rémhírt közölt tegnap a „F. L.“ E szerint közelebb a kcrcpesi temetőben két fin egy bepecsételt csomagot talált a sírok között. Felbontván azt, nagy ijedtséggel látták, hogy abba egy szőke ifjú ember levágott feje volt rejtve. A gyermekek rémülve futottak el, de atyjuk azonnal jelentést tett a kapitányságnak, mclyr ma már e relytélyes ügyben meg is in­dította a nyomozást. VEGYES HÍREK. ** A ncmeslelkii most szerencsétlen Schwe- iczi atvánkfiai segélyezését — dr. Szabó Dá­vid helybeli casinonk elnöke egy választmányi gyűlésen — indítványozta, nemkülönben a gyűj­tést is magára vállalván, rövid idő alatt követ­kező evedményt ért el : Draskóczy Sámuel 1 ft. Dómján Samu 1 ft. Hvezda Gusztáv 20 kr. Nikelszky Sámuel 1 ft. Flcgmann Miksa 1 it. May Adolf 1 ft. Kovács Gerő 1 ft. Balia Gusz­táv 1 ft. Bertalan Itozső 1 ft. lvrudi Gyula 1 ft. Yidliczkay József 5 ft. Bánhegyi István 1 ft Emericzy 20 kr. l’alánszky S. 20 kr. Kovács 20 kr. Martinyi 1 ezüst huszas, Bartholomaei- desz K. 1 ft. Jármy 2 ft. Juhász Miklós 30 kr. Baruch Mór 1 ft. Korányi Imre 1 ft. Nyíri János 1 ft. Bodnár István 3 ft. Nyíri Fercncz 1 frt. Diecz Lajos 50 kr. Soltész Gyula 50 kr. Tr. msk. 50 kr. Moesz 50 kr. J. Mihály 40 kr. Aschenbrenner 2 frt. Hirschlor 1 frt. Korányi Miklós 1 ft. Fisch Sámuel 1 ft. Szamueli B. 1 ft. Simon Endre 2 ft. Márki Frigyes 1 fr. Ta- káts Alajos 1 ft. Kovács László 1 ft. Lányi Gábor 1 ft. Iíralovánszky Mór 1 ft. Nikelszky Mátyás 2 ft. Bartholomaeidcsz János 1 ft. Láng Lajos 1 fiv Iíralovánszky László 1 ft. Andresz Károly 50 kr. Szénfy Gyula 50 hr. Mikecz Ta­más 1 fit. Meskó Pál 1 ft. Szabó Dávid 3 ezüst huszas Összesen 49 fr. 50 kr. és 4 ezüst hu­szas. Említett elnök nr szem előtt tartva azon diák példabeszédet „bis dat <pii ci to dat“ a fent megnevezett összeget rendeltetése helyére már el is küldte. Mi pedig a szerencsétlenek nevében kösznetet szavazunk a nomeslclkü ada­kozóknak, és felkérjük mindazon helybeli és vidékieket kik még ohoz járulni kívánnak, szí­veskedjenek könyöradományaikat hozzánk mie­lőbb beküldeni. ** Helybeli rőfös-kereskedéseink cgygyel szaporodtak, az uj ezég „Nagy és Kubasy“ fi­gyelmébe ajánljuk t. olvasóinknak lapunk mai számában — említett ezég hirdetését. Egyúttal megemlítjük hogy ezen kereskedésben a varró­gépekkel bírók igen jó géphezvaló ezérnát, selymet és tűket kaphatnak. ** A helybeli és vidéki közönségnek ör­vendetes tudomására hozzuk, hogy a Nyíregy­háza-Ungvári vasúti vonal már határozottan ki van jelölve, melynek első állomása Nyíregyhá­zától indulva a Sóstói fürdő lesz. Nagy^ előny a fürdőközönségnek és a fürdőtársulatnak. ** Posta k i rab lás Kis v ár da és Anarcs közt. Folyó hó 3-án délután a jövő-menő nép sokasága daczára — mert az nap Kisvárdán országos vásár volt — a Kárászból jövő cariol kiraboltatott, de még ez ideig nem tudni kik a tettesek. A kisvárdai postamestert nagy ré- mttlés fogta el midőn este felé lovait a feltört cariollal — melyben minden levél, még a kö­zönséges 5 krros bélyeggel ellátott is felbontva volt — kocsis nélkül hazajönni látta. , Azonnal sietett szomszédjaihoz és a hatósághoz azt tud- tul adni, mire a felbontott levelek és csomagok biztos helyre elzárattak és a nyomozás követ­kezett, melynek eredménye csak az lelt; hogy egy az országút melletti földön, hol a feltörés­nek történni kellett — egy ezüst gyűrű talál­tatott. Másnap a bírói vizsgálat megkezdődött, de még ez ideig nem tudni mennyi és mi ra- boltatott el. A gyanú leginkább a kocsisra esik mórt haza nem jött ** A talán már mindoniitt ismert, de még eddig náluuk kaphatni nem volt gyufa, mely egyedül a katulya oldalán meggyül — még azon esetben is ha nedves — most már Nyíregyhá­zán is de csak egyedül iíj Maurer Károly ur boltjában kapható. Ezen gyufák igen czéíszc- riiek mert gyermek meg nem gyújthatja, a ned­vesség nem árt annak, és egy egész perczig ég, és oly jól világit mint a gyertya. Figyel­mébe ajánljuk a közönségnek. ** Dobay Sándor nyomdáját e napokban Szarvas-utczából N.-Orosi-utezába a postával szemközti Jánószky-félo házba tette át. — Thaisz főkapitány ténylog elfoglalta hivatalát Gamperl alpolgármester vezette be hivatalába. — Három kecskeméti iparos Kecskemét kör­nyékén akar Árpádnak emléket állítani. Ez esz­mét a „Kecskeméti Lapok“ is jónak találja, csak azt nem tudja, hol — Alpáron-e, vagy Pusztaszeren. — A „Magyar Ujság“-ban következőt ol­vassunk : Egy merész comfortlmle-koesis épen azon pillanatban akart kercsztülvágtatni a sí­neken, midőn egy lóvonatu omnibus közeledett. A kocsit már visszatartani nem lehetett, és igy történt, hogy a lóvonatu vaspálya kocsija fel­döntötte és összezúzta a comfortablet, mely­ben azonban szerencsére nem ült senki. — Az a fiatal ember, ki nőm rég szerelmi csalódás miatt ugrott a Dunába, egy pesti pol­gár (ia s másfél év előtt tért vissza Ameriká­ból. Egy báró szobaleányával volt viszonya és szerelmi czivódás vitte a szörnyű lépésre. A kosár, melyet jobb karján tartott, hihetőleg kö­vekkel volt megrakva, hogy, mint jó úszó meg ne menekülhessen. A szerencsétlen anya, a mint az öngyilkosságról értesült, rögtön megtébo- lyodott. — Meddő gyümölcsfák termővé tételére Brcuning tanár a következő, általa sikkéivel használt módot ajánlja : Minden gyümölcsözni nem akaró fának törzse körül levő földje egé­szen annak gyökeréig elhunyandó, azután pe­dig a gyökerek közepükön széthasitandók, a hasadókokba pedig, hogy a seb nyitva tartas­sák kövek teendők, minek megtörténtével a föld ismét viszszahuzandó. — Jó lesz megkí­sérlem. — Nagy szerencsétlenség a Dunán. Múlt hó 10-án 18 fiatal leány akart átcsolnakázni Kulinál a Dunán, a Semendriában tartott táncz- vigalomra, — azonban a csolnak a Duna kö­zepén fölfordult nagy terhe alatt; tizennégy le­ány nyomtalanul tűnt el a hullámok között, s csak kettő élete mentethetett meg nagy fá­radsággal. — A „Független Lapok“ újévkor „Az autonómia“ czimű napilappá változnak át. — .Tász-Apáthihan közelebb kutásás alkal­mával, öt öl mélységben, két mamuth-fogat ta­láltak. Az egyik fog, mely hét font súlyú, az egri főgymnasium múzeumának birtokába jutott, hol azt mindenki, ki aziránt érdekeltséggel vi­seltetik, megszemlélheti. Agyara, mint mondják hat láb bosszú volt de a kutásó azon hiedelemben hogy arany van benne, összetörte. A töredék­ből négy darab szintén az említett múzeum­ban van. — Mindenszentek napján a tabáni temető­kápolna egy része lángokba borult — és pedig épen az isteni tisztelet alatt. A tüzet azonban nemsokára eloltották. Ez a vigyázatlanul össze­halmozott papirkoszorukból keletkezett. — A budai úri utczában tegnapelőtt éjjel egy kéthónapos kitett gyermeket találtak. A lelencz igen csinos fiúcska, finom vonásokkal, és úgy látszik, jó származású, mert vánkosa és fe­hérneműi finomak. A gyermeket egyelőre a vá­rosi kórházba vitték ápolás végett, a kogyotlen anyát pedig a városkapitányság utján erélyesen nyomozzák. ■— Madarász Viktor festész hazánkfia Pa­rist elhagyja és műtermet rendezvén be a fővá­rosban, állandóan itt szándékozik letelepülni. — A Binarmogyei llonvédegylet oct. 30-ki közgyűlése azon határozatot hozta : „Tekintve az egyletnek alapszabályáig kijelentett függet­lenségét, semmi más egyletnek vagy gyűlés­nek határozataitól nem függését; tekintve to­vábbá a képvizolőház által elfogadott, de még nem szentesített honvédelmi törvényt : a bihar- megyei honvédegylet újra kijelenti s jegyző- könybo véteti, hogy fönnmaradását csak az il­lető törvény szentesítéséig kívánja, s mihelyet az bekövetkezend, azonnal föloszlása iránt is intézkedni fog.“ — Szaniszló Ferencz, a jótékony nagyvá­radi püspök, közelebb ismét 40 ezer forintnyi alapítványt tett tanárok fizetésének javítására, a szegényebb jövedelmű káplánok s elaggott papok tőkéjének javára. — Egy Kerekes nevű végzett technikus egészen uj szerkezetű lőfegyvereket talált föl, Oly módon fokozza ugyanis a lőpor feszerojót, hogy két lat lőporral egy 14 fontos golyót 525 lábnyira repített, s a golyó leestében még ek­kor is három lábnyira fúródott a földbe. A fel­találó tegnapelőtt Bécsbo utazott, hogy talál­mányát az ottani arsenalban bemutassa. — A „Somogybán“ olvassuk : Az e vidé­ken garázdálkodó rablóbanda, melynek feje — fájdalom! a még ez ideig kézre nem kerített — Juhász volt, nem négy tagból, mint eleinte hit­ték, hanem nyolez egyénből állott, kik rablása­ikat különböző csoportosatokban majd Somogy, majd Zalamegyébeu űzték. Ezen rablók nóvleg : Juhász András, Druzsin. Somogyi, Brazskó, Mol­nár, I’izsóczi, Markó és még egy ismeretlen, kit nyomoznak — Juhász és ez említett isme­retlenen kivid a többiek elfogattak; valamint sikerült körülbelül 90-uél több részint orgaz­dákat, elfogathatni, nemkülönben a rablott pén­zek és pénzértékek jelentékeny részéhez jut­hatni. Jósika Miklós, A rom titkai. Regény. Uj olcsó kiadás, lC-rét. Két kötet. (220,' 19Ö lap) fűzve 1 frt Kossuth a magyar nép szivében és költésze­tében. Költemény-füzér. Összeállító Zsi­linszky Mihály. (Kossuth rövid életiratával.) Kis 8-rét (141 lap) fúzvo 1 fit 20 kr. Mühlbach Luiza. Pere la Chaise, XIV. Lajos gyóntató atyja. Történeti regény. Ford. Kármán Bertalan. Kis 8-rét. Két kötet (208, 217 lap) fűzve 2 frt, Pouson du Terrail. Az árulók. (Les fils du Judas) Regény. Ford. Csáthy Géza. Kis 8-rét Két kötet (179,212 lap) fűzve 2 ft. Szabó Richard. Lassú viz. partot mos. Regény. 8-rét, Két kötet (1(12, 219 lap) fűzve 2 frt. Tompa Mihály. Virágrogék. Ncgyodik pompás kiadás. 8-rét (320 lap) fűzve 2 fr. 40 kr. Ü Z L E T. A nyíregyházi gabnaosarnokban jegyzőkönyvileg beiglalott terményárak o. értékben. nov. 7. Alsó nnsztr. mérő szerint-Üt« Iiuza Rozs .................... Árpa, sörfőzésre „ táplálékra Zab........................... Iíukoricza .... Köles...................... Bab ........................... R opcze.................... M ák......................... Bükköny .... Lenmag .... Vörös Lóhere . . Luczerna . . . . Szesz, magyar iteze Virágolaj, mázsáukint 3.00— 1.00 2.35—2.45 0.00—0.00 1.00— 1.80 1.30—1.35 1.50— 1.80 2.00—2.10 3.00—3.(10 1.50— 4.75 7.75—8.25 2.50— 3.00 4.50— 4.75 0.00—0.00 0.00—0.00 17F.—18 20—21% Irodalom. — Tokár Mihály S.-A.-Ujhelyben „Gyakor­lati utasitísok a telekkönyvi ügyek irodai bol- kezclése körül“ czimü munkájára előfizetést hir­det. Szerző a füzetben a bcigtatástól kezdve, a kiadványozásig minden irodai műveletben kellő utasítást adni Ígér Előfizetési ára 40 kr. o. ó. — Múlt számunkban tett Ígéretünk folytán megkezdjük azon könyvek sorozatának közlését, melyek ifj. Csáthy Károly nyíregyházai könyv- kereskedésében kaphatók : A falu lelkésze, regény. Irta Abbé *** Fran- cziából. Három kötet, ÍG-rét, fűzve (218, 229, 204 lap) 2 frt. 80 kr. Adomák és jellemző vonások a forradalom és honvéd-életből. 8-rét, fűzve (192 lap) 80 kr. Chcrbuliez Viktor. Egy becsületes asszony tőré note, regény. Fraucziából ford. Tolnai Lajos. Két kötet Kis 8-rét (215, 240 lap) 2 frt Czetz János. Bem erdélyi hadjárata 1848—49-ben. Ford. Komáromi Iván. 8-rét, (4 famecz. nrczképpol és egy facsimilével) íüzvo 1 ft. 80 kr. Feydeau Ernest. Clialis grófnő vagy az élet napjainkban. Fraucziából. 8-rét, (278 lap) fűzve 1 fr. GO ki-. Frankenburg Adolf. Emlékiratok. Az „őszinte vallomások“ folytatása, 8-rét Há­rom kötet (275, 240, 24G lap) fűzve 3 frt. GO kr. IIonvédvi 1 ág. Szerkesztő Kunsági és Po­temkin, 8-rét két kötet (174, 173 lap) fűzve 2 frt Jókai Mór. Viradóra. Legújabb novellák és genre-képek, 8-rét. Két kötet (184, 188 lap) fűzve 2 frt. — Pest, nov. 5. Gabnaüzleti tudósítás. A gabnaüzlet ma igen jelentéktelen volt, a szál­lítmányok gyengék, úgy bogy a kínálat csak nagyon csekély lehetett. Búzából mintegy 12,000 mérő kelt el változatlan szilárd ár szerint. Rozs, árpa, kukoricza kevés került piaezra. mire szi­lárd ár szerint alkudtak. Fizetések búzánál vám- mázsánkint : tiszai súly nélkül alsóbbrendű 3 ft 15 kr, készfizetés, 85 fns üszkös 3.55 kf., 80 iiis 3 ft 50 kf., 8G háromnegyed fontos 4.55 3 lif., 87 fns 4.G5 3 hf>, 87 és fél fns 4.75 3 hí, 88 fns 4.88 3 lif., pcstmegyei 8G fns 4.50 3 lif., bánáti 83 fns 3.G0 kószfiz., 8G fns 4.40 3 lif., 87 és liáromnogyod fontos 4.75 3 havi fizetés. Rozs 800 mérő 78—80 fns 2.93 ki., — Árpa 2200 m. 72 fnkint 2.30—70 kf. Kukori­cza 1500 ni. uj vmlc. 2.30 kf., cinquautin vmk. 2.55 kf. — Dobrcczen, nov. 5. A gabona üzlet e héten nem változott; rozsból nagy összegek keltek el; azonban olcsóbb áron, mint a múlt héten. 4 frt 80 krórt küblönkint, 1G0 font meg- mázsálva, lehetett nagyobb összegeket venni : a heti vásáron 4 Irt 50—GO kiig ment. — Névleges árak a mint következik : búza G—7 fi t 50 kr; rozs 4 frt 50—80 kr; árpa 3 frt 40—80 kr; ujtengeri 3—3 frt 20 kr; ó ten­geri 4 fit 4 lit 20 kr; zab 2 frt 80 kr köb- lönkirt. — Uj szalonnából vagy GO mázsa kelt cl és pedig 32 írtjával. — Az idő állandóan cnyliős; tegnap igen kellemotcs napfényes volt; ma a hideg délnyugoti szól felegekkel borította az égboltozat. — Miskolcz, nov. 4. Búza mérönkint 3 frt 40 kr—3 frt GO kr. Kétszeres 2 frt 40 kr—2 frt 50 kr. Rozs 2 frt 20 kr—2 frt 30 kr. Árpa 1 frt 60 kr—1 frt 70 kr. Zab 1 li t 30 kr—-1 frt 35 kr. Kukoricza 1 frt 50 kr— 1 frt 70 kr. Kása 2 frt 20 kr—2 frt 25 kr. Bab 3 frt 40 kr—3 fit 80 kr. Borsó 0 frt 00 kr—0 frt 00 kr. Lencso 0 frt 00 kr—0 frt 00 kr. Burgonya 0 frt 00 kr—0 fit 00 kr. Szesz­nek itezéje 30 fok 00—00 kr. Szalonnának fontja 00—00 kr. Marhahús fontja 00 kr. — A biharmegyoi kereskedelmi, ipar és termény-hitelbank f. évi november 3-án műkö­dését megkezdette. E bank üzletága követke­zőkből áll : A) Leszámítolási üzlet, minden ága­zataival , kiilöuöseu hiteltulajdonosok váltóival. II) Előlegczési üzletárúkra, terményekre, érték­papírokra stb. C) Pénzek átvétele kamatozás végett könyvecskékre. D) Folyó számlára pén­zek, váltók és értékpapírok átvétele. E) Letó- temények átvétele. I'-) Behajtási üzlet (Incasso). G) Telepitvényi üzlet (Domicil). II) Évi járulé­kok behajtása és értékesítése stb. I) Községek, közintézelek vagy magán-egyletek részéről fel­edő kölcsönök átvállalása, még pedig vagy egyedül, vagy másokkal társaságban. A társulat elnöke gr. Ilaller Sándor; nlcluökci : Dezső Szaniszlú és Kubinszky Lajos; igazgatói Adler Ignácz. Brüll Lipót, Farkas Albert, Janky Jó­zsef, Komlóssy Antal és Roisinau Mór; titkára Szepesy Henrik. Bécsi távirati hörze-tudósitás. Nov. G. 5), metalirpics 58.30. — 59J melnliques máj. és nov. 59.00. — 0% nemzeti kölcsön C3.25. — 18G0. államkölcsön 80.50. — Bank­részvény 808.00. — Ilitelrészvény 218.50. __ L ondon I1G.00. — Ezüst 114.00. — Cs. k. arany 5.50.

Next

/
Oldalképek
Tartalom