Nyír, 1868 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1868-09-26 / 39. szám

ÜZLET.- Nyíregyháza, szept 26. Mai hetivásá­runk az izr. ünnepek miatt, a múlt hetihez ha­sonló pangásban volt. A gabnaüzletben semmi­féle jelentékeny változás nem adta elő magát. — Miskolcz, szept. 16. Búza mérőnkint 3 frt 50 kr—3 írt 80 kr. Kétszeres 2 frt 60 ki—2 frt 70 kr. Rozs 2 frt 40 kr—2 frt 50 kr. Árpa 1 frt 60 kr—1 frt 70 kr. Zab 1 frt 25 kr—1 frt 30 kr. Kukoricza 2 frt 00 kr— 2 frt 10 kr. Kása 2 frt 10 kr—2 frt 20 kr. Bab 3 frt 00 kr—3 frt 50 kr. Borsó 0 frt 00 kr—0 frt 00 kr. Lencse 0 frt 00 kr—0 frt 00 kr. Burgonya 0 frt 00 kr—0 frt 00 kr. Szesz­nek itczéje 30 fok 00—00 kr. Szalonnának fontja 00—00 kr. Marhahús fontja 00 kr. — Pest. szept. 24. Az összes gabonane- niüek ára változatlanul szilárd; kukoricza ára 5 krral emelkedett. — Triest, szept. 24. Bánáti búza 114—116 fnt 6 frt 55 kt; oct. hóra 6 ft 60—65 kr; idei kukoricza 116 fnt a jövő mart.-apr. hóra 4 frt 40 kr. — A belügyminisztérium „tudakozó-hiva­talt“ nyitott, mely az érdekelt feleknek utasí­tásokat ad folyamodványaik miml benyújtásá­ban, mind keresztülvitelében. Minden fogalmazó kivonatot csinál a rábízott ügyiratból s azt ezen tudakozó-hivatalnak szolgáltatja at. — Az október havi szegedi vásár ideje a naptárakban hibásan lévén közölve, a tanács tudatja, hogy a vásár a szabadalmi levélben megállapított napon, vagyis oct. 11-én veendi kezdetét. — A nagyváradi gőzmalom és szeszgyári részvény-társaság az alapszabályok jóváhagyá­sát tartalmazó ministeri rendelet folytán 1868. szeptember 13-án alakitó közgyűlést tartott; magát megalakultnak nyilvánította, s a részvény- társaság tulajdonába átment Dunkel-féle gőz­malomnak még az őszssel 6 kőre való nagyob- bitását elhatározván, folyó évi október 1-ső nap­ján a vállalatot életbe lépteti. — Elnökül gróf Haller Sándor ur, választmányi tagokul pedig Brüll Lipót, Adler Ignácz, Reismann Mór, Ka­ufmann József, Kanitz Adolf, Schlesinger S., Pirnitzer Jakab, Weiss Hermann és Neumann Frigyes urak választattak meg. Béosi távirati börze-tudósitás. Szept. 25. 5% metaliques 56.40. — 5% metaliques máj. és nov. 57.20. — 5% nemzeti kölcsön 61.60. — 1860. államkölcsön 82.15. — Bank- részvény 711.00. — Hitelrészvény 206.10. —. London 116.00. — Ezüst 113.75. — Cs. k, arany 5.b2;',0. TUDAKOZÓ INTÉZETI HÍRADÓ. (E rovatban egy-egy közlésért 20 kr. o. é. fizetendő.) Eladó egy használt, de egészen jó, majdnem uj, kívül fütő agyag kályha, jutányos áron Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Börlrey Imre. Menetrendé L Becs és.Pestről Kassa felé. Bécs ind. óra 8 perez napr. — este óra perez napr. 7 45 reggel Pest „ 6 31 regg . 5 19 este Czegléd „ 9 49 „ 8 4 este Szolnok „ 10 57 9 17 ej jel Püsp.-Ladány „ 1 33 d. u. 1 3 ej jel Debreczen „ 3 5 „ 3 48 reggel Nviregvkáza „ 4 33 „ 6 24 reggel Tokaj „ 5 31 este 8 9 reggel Miskolcz „ 7 24 „ 10 46 d. e. Kassa érk. 9 56 „ 1 51 d. u. II. Bécs és Pestről Arad felé. Bécs . . . . ( indulás óra perez napr. 8 — este Pest ..................... 11 6 31 reggel Czegléd . . . . 11 9 34 Szolnok . . . . 10 42 Mező-Túr . . . 12 17 d. u. Csaba . . . . 2 43 Arad . . . . érkezés 4 40 a cs. kir. szab. III. Becs és Pest Becs . . . Pest . . . Czegléd . . Püspök-Ladány Berettyó-Ujfalu Nagyvárad tiszavidéki vasut-társaság 1868. évi mártins 1-töl kezdve további rendelésig. röl Nagy-Várad felé. óra perez napr. indulás 8 — este „ 6 31 reggel 9 49 érkezik 2 5 3 14 4 31 d. u. IV. Kassáról Pest és Bécs felé. óra pei*cz napr. óra perez napr. Kassa ind. 5 21 regg. 12 1 délben Miskolcz „ 7 55 11 3 20 d. u. Tokaj „ 9 37 „ 5 50 este Nyíregyháza „ 10 39 7 33 este Debreczen „ 12 19 délb. 10 26 éjjel Püsp.-Ladány „ 1 57 d. u. 12 39 éjiéi Szolnok „ 4 43 4 39 reggel Czegléd érk. 5 46 este 5 55 reggel Pest „ 8 40 ii 8 56 reggel Bécs „ 6 — regg­6 36 este V. Aradról Pest és B Arad . . . indulás Csaba Mező-Túr Szolnok . Czegléd .... érkezés Pest Bécs VI. Nagy-Váradról Pest Nagyvárad . . . indulás Berettyó-Ujfalu Püspök-Ladány . . érkezés Czegléd Pest Bécs écs felé. óra perez napr. 10 15 d. e. 12 7 délb. 2 27 d. u. 4 20 5 31 este 8 40 ii 6 — reggel és Bécs felé. óra perez napr. 10 27 d. e. 11 50 >i 12 58 d. u. 5 46 este 8 40 6 — reggel A közúllomásokróli indulÉB ideje a minden pá­lyaudvaron kifüggesztett részletes menet-rendben van kimutatva. A vasúthoz csatlakozó postakocsik menetrendé: Nagyvárad-Kolozsvár. Indulás Nagyváradról napon* kint este 6 óra 30 perczkor. Érkezés Nagyváradra na­ponkint reggel 6 óra 40 perczkor. (7—8 utas fölvétele mellett.) Nyiregyháza-Beregszász. Indulás Nyíregyházáról na- ponkint reggel 7 órakor. Érkezés Nyíregyházára napon­kint este 4 óra 50 perczkor. (3 utas fölvétele melfett.) Nyiregyháza-Szathmár-Nagybánya. Indulás napon kint este 6 órakor. Érkezés naponkint este 9 óra 46 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.) Iíassa-Lőcse-Kézsmárk. Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint éjjel 12 óra 10 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.) Kfissa-Munkács-Szigetli. Indulás Kassáról naponkint éjjel 11 óra 45 perczkor. Érkezés Kassára naponkint éjjel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.) HIRDETÉSEK. Valamennyi fennebbi ezikk, mint feltűnő tulajdonsá­guk által dicséretesen bebizonyult tárgyak valódiságuk érti jótállással kizárólagosan kaphatók Nyíregyházán: Reich B. és Pavlovits Imre kereskedéseikben; H.-Böszörmény : Lányi M. ; Debreczeu : Csanak J. keresk., Rothschneek Emil gyógysz s Géreby és Hannig; Miskolcz : Medveczky F. és ifj. Spuller F.: N. -Bánya : Haracsek J.; N.-Károly : Schöberl K.; N.-Kálló : Mandl S.; Nyir-Bátor : Legányi Ed.; Szoboszló : Túry Ja­kab uraknál. (89) *—9 Legújabb és legjobb szerkezetű AMERIKAI VARRÓGÉPEK 6 havi részletfizetésre kaphatók alulirt irodában, hol azokon varrni minden vevő díjmentesen tanulhat. — Megjegyzendő, hogy három hónap alatt a megvett gép kicserélhető vagy visszaadható. (88) *11 Mindennemű varrások "TpH gyorsan, pontosan es felette jutányos áron eszkö­zöltetnek. A tudakozó és közvetítő iroda Nyíregyházán. 4601/i668 t. k. Árverési hirdetmény! Szabolcsmegye részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint gróf Des- sewffy Kálmán és többeknek Eisenberger Dávid és Móricz elleni végrehaj­tási ügyeikben, utóbbiaktól végrehajtás alá vont, és a N.-Kállói 834. számú telekjegyzőkönyvben végrehajtást szenvedők tulajdonául bevezetett úgyne­vezett Császárszállási pusztai birtok 3340 1200 öles hold területtel, mely­nek ilyen hokija 100 o. írtra becsültetett, a folyó 18G8. október 12. és szükség esetében folyó 1868 november 16. és kővetkező napjain Nyíregy­háza városa na^y vendéglőj ében tartandó nyilvános árverésen egy tömegben vagy a körülményekhez képest apróbb részletekben a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy az árverési feltételeket ezen hatóság irodájában megtekinthetik és lemázolhatják. Szabolcsmegye telekkönyvi törvényszékének 1868. augusztus 14-én tartott tanácsülésébőL (174) 3—2 Erdőhegyi Barna. Gabonaeséplő gőzgép. (i75) 2—i Alulirt tudatom a nagyérdemű gazdaközönséggel, miszerint gőzcséplcí- gépem más gabona és búzán kívül, tavaszi terménymagvak elcseplésére is alkalmas; ennek folytán bármi termény elcséplését felvalalom. Bővebben értekezhetni Pazonyban ngs Elek Mihály ur birtokán Farkas GJ-yula géptulajdonosnál, személyesen vagy posta utján. Első kir. szab. (173) 3—1 CSAVAR-KÁLYHA-GYÁR RAKTÁRA NYÍREGYHÁZÁN. Van szerencsém tudatni a t. közönséggel, miszerint kály­hagyáramat oly módon sikerült berendeznem, hogy minden e téren felmerülhető igényeket kielégíthetek, s bárminő megren­deléseknek eleget tehetek. Gyártmányaim alakjok szerint a szoba díszére válnak, elő­nyük abban áll, hogy a meleget hamar, egyenletesen és tartósan vezetik, minden tüzelő anyaggal füthetők s sz égető anyagok 50% meggazdálkodható általok. Megrendelések elfogadtatnak és pontosan teljesittetnek Nyíregyházán, a tudakozó-intézetben, a hol a kályháknak egy példánya megtekinthető. Scliulcz J. M. első kir. szab. csavar-kályha-gyár tulajdonosa. f Árverési hirdetmény! 1325. 1868. Szabolcsmegye törvényszéke részéről ezennel közhírré tétetik, miként Berger Mózesné, Riczu Mihály és Riczu Andrásnak Kállay Énok elleni végrehajtási ügyeikben, utóbbitól lezálogolt és az orosi 143. sz. tjkvben foglalt ingatlanok, a f. 1868-ik évi szeptember 30-án és szükség eseté­ben 1868. november 2-án d. e. 10 órakor a helyszínén Oros községében tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek, a körülményekhez ké­pest egy tömegben vagy apróbb részletekben el fognak adatni. A venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy az árvetési feltétele­ket ezen hatóság irodájában megtekinthetik és lemásolhatják. Szabolcsmegye telekkönyvi törvényszékének 1868. april 18-án tartott tanácsüléséből. Kiadta (170) 3—2 Erdőhegyi Barna mtszéki kiadó. Nyíregyháza, 1868. Nyomatott Dobay Sándornál MEGHÍVÁS. A Nyíregyháza — Ungvár között építendő vasút iránt f. év október hó 9-én N.-Kállóbau tartandó értekezletre az érdek­lőitek tisztelettel meghivatnak. Horváth Imre ____________________ideigl. jegyző. K OKSZ és Salgó-Tarjáni kőszén. Első és e vidékeu egyedüli raktára NYÍREGYHÁZÁN. (172) 0—3 Vidékünkön a faárak folytonos növekvése ösztönözött a kőszén használatát itt megismertetni, melynek használata min­denkinek — még a tűzzel dolgozó kézművesnek is — a tüze­lési költséget leg lább felényire leszállitandja, annyival is in­kább, mert raktáramban csakis a legjobb minőségű kőszén kapható. A kőszénnek egyenlő és tartós melegsége és a fánál elő­nyöst) használata annyira elösmert tény nem csak gyáraknál hanem szobafűtés es főzésnél is, még pedig olyan vidéken hol a fa is olcsó — hogy azt bizonyítgatni szükségtelen; mennyivel előnyösebb lesz az tehát nálunk, hol a fa oly borzasztó drága. A kísérlet állításomét még azok előtt is igazolni fogja, kik a kőszén olcsó és jóhatásu tüzelését nem ismerik. Különös gondot fordítottam arra, hogy a szobafűtéshez a legjobb és szagtalan kőszenet megszerezzem, miről mindenki meggyőződhetik. Egyszersmind különféle nagyságú fűtőkről is gondoskodtam, melyek a kőszén tüzeléshez alkalmasak és rak­táramban jutányos áron kaphatók. Megjegyzendő azonban, hogy a már minden házDál meglevő fűtők is igen csekély költséggel a kőszén tüzeléshez átalakittatik. Bővebb felvilagositás nemkülönben a kőszén nagy és kis mennyiségben alólirtnál kapható Fried Jakab. ___________Nyíregyházán N.-Kállói-utcza 1550, sz. a. házban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom