Evangélikus főgymnasium, Nyíregyháza, 1896

Ü2 Á mult iskolai évben még csak azt jelenthettem, hogy a tanács kijelentette ugyan, miszerint komoly szándéka teljesiteni a tanároknak azon kérelmét, melyben ezek az iránt folyamod­nak, hogy addig is, inig a magas tanügyi kormánynyal a segélyezés ügyében kötött szerződés életbe lépne, ötödéves 100 forintos korpótlékban részesittessenek; mindamellett érdemleges határo­zathozatal előtt, a kérelmet, javaslattétel czéljából egy bizott­ságnak adta ki; ma már örömmel jelenthetem, hogy 1896. évi julius 10-kén tartott gyűlésében elhatározta, hogy a kérelmet teljesiti is, s 2500 forintot szavazott meg e czimen az arra jogositott tanárok javára és pedig visszamenőleg, az 1895—96-ik évre. Ugyancsak ily összeget tett folyóvá az 1896—97-ik esz­tendőre úgy, hogy a legközelebb lefolyt két iskolai évben, kor­pótlék czimen ötezer forintot fizetett ki a pénztár. Ez idő szerint bizottságilag tanulmányoztatja a tanároknak azon memorandumát, melyben ezek a fizetési fokozatoknak életbeléptetését kérik. Elismerve a tanács mélyen tisztelt tagjai­nak humanus gondolkodás és érzés módját, nincs kétség benne, hogy a tanároknak ezen kérelme is teljesülni fog, annyival inkább, miután a kérelem teljesítésére van fedezet. Jótétemények. Ösztöndijak. 1. Igazgató a beiratás alkalmával a gymnasiumi alapra fizetendő egy-egy forintot elengedte: Ruhmann Emil I., Ruh- mann Jenő, Szénfy Zoltán, Duszik Lajos, Boczkó Elek, Rúzsa Béla II., Boczkó Gyula, Rúzsa István, Kovács János III., Nagy Jenő, Vietórisz Dániel IV., Ruhmann Béla, Tóth Gyula VI., Vietórisz István, Gerhardt Kálmán, Herskovics Ferencz, Zsák Zoltán VII., Leffler András Vili. oszt. tanulóknak. Elengedett összeg 18 forint. 2. Izraelita tanulók vallástani diját (3 frt) elengedte igaz­gató: Fried Dezső I., Kulmann Béla II , Fried Henrik, Lerner Sándor IV., Bottenstein Sándor, Mandl Mór V., Feuer Mór, Herskovics Ferencz VII., Deutsch József, Glück Henrik, Grosz Frigyes VIII. oszt. tanulóknak. Elengedett összeg 33 forint. 3. Tandíjból elengedett a főgymnasiumi tanács 6—6 forintot.: Krómy Károly, Bartos László, Katonka Pál, Fried Dezső, Kinek

Next

/
Oldalképek
Tartalom