Evangélikus hatosztályu gymnasium, Nyíregyháza, 1876

11 karperecz és gyűrűvel, csontokkal telt három urnával a bronzkorszakból, mely régi tái'gyak részint munkások, részint a tanárok által a nagyobb tanulókkal tett ily czélu ásatás alkalmával találtattak Nyíregyháza közelében. 4. A természetrajzi gyűjtemény tárra ajándékoztak: Häuffel Lajos ur 8 drb értékes csigaházat, Fodor Zoltán III. oszt. tanuló egy tigris csüllőrt (Cyprea tigris), Kopsin Károly I. oszt. tanuló közönséges teknőIZöt (Emys europea), Dr. Trajtler Soma ur egy tarajos göiét (Triton cristatus), Dillnberger ur egy madárfejet, Köhler ur 2 drb rézkovandot (Chalkopyrit), 2 drb fakóérczet (tetraédrit), Rudnay Andor ur Pelsöczről egy nagy csepkődarabot a pelsőczi „csengő lyuk“-ból. YI1. Jótétemények, ösztöndíjak, ílllés’egylet, gyűjtések. 1. A szegény tanulók közűi ezen tanévben a következők részesültek fél- t andij elengedésben: Hornyák Győző, Kovács Kálmáu VI,, Fazekas Ferencz, Feuer- licht Salamon V.. Mezey János, Mayer Emil IV., Kubacska István, Tiszovszky Dániel, Sesztay Dezső III., Fekete Imre I. Egésztandijelengedésben részesült Czinkoczky András I. oszt. tanuló. Az elengedett összeg 110 frtot tesz. 2. A tápintézeti 20 rftnyi ösztöndíjból Bencznr Bálint V. oszt., Mráz Gyula IV. oszt., tanulók jutalmaztattak 10—10 forintjával. 3. A Szekeres-féle 23 frt 80 krnyi ösztöndíjból Mayer Emil IV. oszt. 10 frtot, Mráz Sándor III. oszt. 7 frt 80 krt, Moravszky Ferencz II. oszt. 6 frtot nyert jutalmul. 4. A Groska-féle alapítványból rajzolásban való előhaladásért és szor­galmukért Bresel Pál, Gábriel Frigyes, Schütz Lajos IV. oszt. Nádassy Kálmán III. oszt. 5—5 frtot, Sáry Sándor jeles rajzolásért 5 frtot nyertek. — Ugyanezen alap kamataiból szorgalmukért Hundszdorfer János V. oszt. 10 frt, Kubacska Ist­ván III. oszt. 8 frt, Tiszovszky Dániel III. oszt. 7 írttal lettek jutalmazva. 5. „A bajuszkör“-féle 100 frtos álapitvány kamatait Löffler Sámuel oszt. tanuló nyerte ösztöndíjul. 6. A filléregylet Leffler Sámuel tanár felügyelete alatt hetenkénti krajczá- ros betétekből összegyűjtött az I. osztályban 16 frt 3 krt, a II. oszt. 13 frt 63 krt, a III. oszt 6 frt 62 krt, a IV. oszt. 3 frt 32 krt, az V. oszt. 9 frt 23 krt, a VI. oszt. 2 frt 58 krt; összesen 51 jEcL41.krt-Ezen összegből megjutalmaztattak: Fazekas Ferencz V. oszt. 10 frt, Ibrányi Mihály, Sztatkievics Lajos IV. osz.t., Nyíri Albert III. oszt., Virág Andor II. oszt. 5—5 írttal, Kacska Sándor I. oszt. 6 frt, Cziukovszky András I. oszt. 4 írttal és tankönyvekkel, Tiszovszky Dániel a fillér­egyleti pénzből szintén tankönyvekkel. 7. A természettudományi társulat által adományozott könyveket a követ­kező 4 tanuló kapta a természeti tudományokban tanúsított elhaladásukért: Tregur Ernő VI. oszt. „A hő mint a mozgás egyik neme“ czimüt Tindalltól, Fazekas Fe­rencz V. oszt. „Népszerű tudományos előadások“ czimüt Helmholtztól, Benczúr Bálint V. oszt. „Természettudományi értekezések“ czimüt, Hunszdorfer V. oszt. „Greguss Gyula összegyűjtött értekezései“ czimüt. A jutalmazot.tak nevei a társulat kívánsága szerint fel fognak terjesztetni. A konstantinápolyi küldöttség fogadtatásának költségeire a tanuló ifjúság 12 frt 82 krt, a gyámintézetre 6 frt 90 krt gyűjtött.

Next

/
Oldalképek
Tartalom