Nógrád Megyei Hírlap, 2016. július (27. évfolyam, 152-177. szám)

2016-07-26 / 173. szám

Körforgalomra várnak a lakók Palóc Világtalálkozó A kettészelt Palócföld hagyományait, kulturá­lis kincseit és közös értékeit mutatja be a IV. Palóc Világtalálko­zón, amelyet augusztus 5-e és 7-e között rendez meg a helyi önkor­mányzat, illetve a Tar Lőrinc Baráti Kör Köz­hasznú Egyesület a bátonyterenyei Gyürky- Solymossy-kastély parkjában. Bátonyterenye. Kovács László, a Tar Lőrinc Baráti Kör elnöke a Nógrád Megyei Hírlapnak el­mondta, hogy idén is sok ezer embert várnak a Gyürky- Solymossy Kastély parkjába a palócok nagy közös rendezvé­nyére, amelyen a világnak is meg akarják mutatni Palócfól- det, és a fiatalokkal is meg akarják ismertetni nagyszüie- ik, dédszüleik színes, hagyo­mányokban gazdag életét, min­dennapjait Augusztus 5ún - az ünnepé­lyes megnyitó után - többet tudhatunk majd meg a palócok történelméről, regevilágáról, fellépnek helyi hagyományőr­zők, könyvbemutatóval készül­nek kortárs költők és írók, elő­adást tart Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember is. A második napon nagy sze­repet kap a gasztronómia, hi­szen megrendezik a palóc ízek fesztiválját, de lesz népdal-és népmesemondó verseny, kon­cert, továbbá -a helyszínre ér­kező települések, közösségek bemutatkozása után a palóc lakodalmat és az ahhoz kap­csolódó menetet is megtartják. Utóbbival egyébként Guinness-rekordot szeretné­nek dönteni. Az utolsó napon lesz Istentisztelet, számos elő­adás, és íjászverseny is. Kovács Lászlótól megtudtuk továbbá, hogy a palócok föld­jén a Felvidéket, Pest megye keleti részét, Nógrád és Heves megyét, valamint Borsod-Aba- űj-Zemplén megye nyugati ré­szét értik, ezen felül a délvidé­ki, Szerbiához tartozó Kupuszina települést, amely az 1750-es évekbeli kitelepítés­től napjainkig megőrizte palóc identitását. Hegedűs Henrik (Folytatás az 1. oldalról.) Balassagyarmat A város útháló­zatának egyik legforgalmasabb szakasza a 22-es út nyugat felől érkező, a Nagyligeti Sportteleptől az elkerülő út csatlakozásáig ve­zető része. Balról a hatvanas években épült egykori Lenin-la- kótelep - a mai Madách-liget - ti­zennyolc tömbháza fogadja az érkezőt. Az itt élő emberek az elmúlt húsz esztendő során na­gyon sokat panaszkodtak a köz­lekedési körülményekre. A Gyar­mati Újság című hetilap még 1998. február 20-i számában tu­dósított arról, mennyire sérelme­zik a polgárok, hogy az előző év végén épült szemközti bevásárló- központba gyalogátkelőhely hiá­nyában mennyire nehéz átjutni­uk. Egy idős asszony például kerek-perec kijelentette: az életé­vel játszik, ha az üzletbe megy. Ezt a gondot később orvosolták, de lényegében csak az elkerülő út kialakítása, azaz 2003 után rajzoltak fel itt végleges zebrát Az elkerülő út tervei a környé­ken újabb felháborodást szül­tek. A lakótelepen élők erősen sérelmezték, hogy a becsatlako­zás helyén, azaz ahol balra ka­nyarodna el a főút, körforgalmat alakítanának ki az építtetők - erről szólt egy újabb cikk az Ipoly Hírnök hetilapban, 2002 nyarán. Még petíciót is megfo­galmaztak, amelyben indokol­ták is mérgelődéseiket. A Budapest irányából érkező kamionok az esetleges körfor­galmat észlelve erőteljes féke­zésbe kezdenének, amitől hatal­mas zaj támad, megremegnek a házak, és félő, mély repedések keletkeznek a falakon. Néhai Urbán Árpád országgyűlési kép­viselő sem tudta meggyőzni az embereket, hosszú távon milyen hasznos lehet a körforgalom, és közlekedés-technikai, illetve közlekedés-biztonsági szem­pontból is ez a legkézenfekvőbb megoldás. Végül a népakarat győzött, így valósult meg itt a je­lenlegi forgalmi rend. Ami aztán utóbb kiderült, sok-sok baleset- veszélyt tartogat. Igaz, azóta ko­moly baj nem történt, csupán kisebb koccanások voltak, de ez főként a rutinosabb, nagyobb helyismerettel bíró autósok fi­gyelmén és türelmén múlt. Valóban, a Madách-ligetiek véleménye is merőben megvál­tozott. A minap látogatást tet­tünk a helyszínen, és miután közöltük a lakosokkal, az önkor­mányzat beadta a körforgalom pályázatát, azaz ha minden az ügymenet szerint zajlik, legké­sőbb jövő tavaszra elkészülhet az új csomópont, elégedetten bó­logattak.- Nagyon örülök ennek - mondta ki határozottan egy férfi. - Mindennap erre járok, gyakran autóval, épp1 ideje már, hogy meg­épüljön a körforgalom. A közel­múltban nem sokon múlt, hogy a város felől érkező, és egyenesen tovább haladni szándékozó gép­kocsival összeütközünk. Szeren­csére én jól ismerem itt a rendet, előre felkészülök a hasonló ese­tekre, de egy körforgalomnál ilyen nem fordulhatna elő. Egy másik úr hasonlóképpen gondolkodik. Azt fejtegeti, an­nak idején, mikor ez a tiltakozá­si hullám elindult, a félelmük elsősorban a tapasztalatok hiá­nyából származott, és csak az járt a fejükben, milyen ártalmas lehet a kiforduló, kanyarodó, fé­kező teherautók zaja.- Most már egészen más az áb­ra - folytatta -, rájöttünk, ez a jelenlegi állapot tarthatatlanná vált. Itt van a közelben már két bevásárlóközpont is, teli parko­lókkal, szóval nagymértékben megnövekedett errefelé a forga­lom. A kereszteződés rendje pe­dig alkalmatlan a normális köz­lekedésre. Gyakran annyira fel­torlódnak a járművek, hogy hosszú perceken keresztül vára­koznak a továbbhaladásra, és so­kan nem is tudják, kinek, mikor van elsőbbsége. Okultunk a ke­serű tapasztalatokból, a lakótele­pen élők közül mára biztosan jóval többen kardoskodnának a körforgalom mellett, mint ellene. Ez csupán két válasz volt a sok­sok kialakult nézet közül, de a megszólaltatott személyek meg­erősítették, a többség így véleke­dik. A Madách-ligetben és kör­nyékén, de bízvást említhetjük, hogy egész Balassagyarmaton várják már az emberek, hogy az északi elkerülő út nyugati végé­ben is körforgalom létesüljön. HIRDETÉS •*.V SALOÓTAIUÁHI ihfi PROGRAMAJÁNLÓ APOLLÓ MOZI 13:30 30,3D 15:30 JÉGKORSZAK -A NAGY BUMM 14:00 LILIOM ÖSVÉNY 16:00 MIKE ÉS DAVE ESKÜVŐHÖZ CSAJT KERES 17:30 3D, 3D 20:00 STAR TREK: MINDENEN TÚL 18:00 MIELŐTT MEGISMERTELEK 20:15 AMIKOR KIALSZIK A FÉNY JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT JÚLIUS 27.10.00-14.00 MAGYAR VÖRÖSKERESZT- VÉRADÁS JÚLIUS 29.18.00 TARJANI FOLK ÉS SZLOVÁK NAPOK (FŐ TÉR) SITI APOLLÓ CENTRUM JÚLIUS 29.17:00-20:00 MIT KERE­SEL in? SALGÓTARJÁN - FIATALOK BESZÉLGETÉSE SZAKEMBEREKKEL SALGÓTARJÁN FEJLESZTÉSÉRŐL, JÖVŐJÉRŐL. TÁBOR NAPKÖZIS TÁBOR -JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT AUGUSZTUS 1-5., 8-12., JELENT­KEZÉS: TITKARSAG@STARJAN.HU VÁROSI STRANDFÜRDŐ NYITVA TARTÁS: H-V10-19 ÓRÁIG. REGGELI ÚSZÁS: 9-10 ÓRÁIG. KEDVEZMÉNYES ÚSZÓ, CSALÁDI ÉS CSOPORTOS JEGYEK! GEOCSODÁKHÁZA­SALGÓBÁNYA NYITVA TARTÁS: SZE-P 8:00-16:00, SZO-V 9:00-17:00 INTERAKTIV TEREM, ZENTHE FERENC EMLÉKSZOBA, KERÉK- PARKÖLCSÖNZÉS. VÁROSI TELEVÍZIÓ 09.00 HlRFÜZÉR 09.25 ÉRTÉKTÁR- KINCSES NÓGRÁD 10.30 HlRFÜZÉR 11.00 INFO TV 13.00 HlRFÜZÉR 13.30 INFO TV 19.00 HlRFÜZÉR 19.25 AJÁNLÓ 19.30 CSENDES PERCEK -AZ ADVENTISTA EGYHÁZ MŰSORA 19.45 ÉRTÉKTÁR-JÓTÉKONYSÁGI KONCERT SALGÓTARJÁNBAN 20.30 HlRFÜZÉR 21.00 INFO TV A programajánló a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásával készült. További programok WWW.STKULT.INFO Elismerések az egészségbiztosítás területén NMH-InformáciÓ. Az idén 125 éves magyar társadalombiztosítás védőszentjéhez, Szent Kristófhoz kötődően a feladattal ma foglal­kozó egyes kormányzati igazgatási szervek közül az 1993-ban megalapított Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál (OEP) ezút­tal július 15-én, Budapesten került sor az éves kitüntetési ünnepségre. Az ünnepségen elismerésben részesültek az OEP Észak-magyarországi Területi Hivata­lának (ÉMTH) egyes Nógrád megyei kor­mánytisztviselői is. Kiss Zsolt, mint az OEP megbízott vezetője dr. Dérer Istvánnak, az OEP ÉMTH igazgatójának javaslatára Sréterné Pádár Gyöngyi főosztályvezető-he­lyettesnek tartósan kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a „Szent Kristóf Pla­kett” kitüntetést; Ácsné Berta Ágnes és Ki­csiny Gyuláné kormánytisztviselőknek pedig színvonalas egészségbiztosítási szakmai te­vékenységük elismeréseként a „Főigazgatói Dicsérőoklevelet” adta át. A rendezvényen dr. Dérer István igazgató egyidejűleg a „Szent Kristóf Érem” kitüntetést vehette át. Palóc hagyományok Négy napon át, július ' 28-31-ig (csütörtöktől vasárnapig)tart a Palóc Hagyományőrző Napok a városban. Balassagyarmat Csütörtökön 19 órától az Emberek és istenek cí­mű filmvetítésére lehet ellátogat­ni a Madách Moziba, amelyről Csák András káplán atyával foly­tatnak beszélgetést a látogatók. A következő napon szintén 19 órától lesz program a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ­ban, ahol Jókai Anna - Kossuth- díjas író, a Nemzet Művésze - előadása hallható majd. Az ren­dezvény hétvégére indul be iga­zán, amikor is színes programok várják a palóc hagyományokat is őrizni kívánó érdeklődőket. Szombaton 15 órától palóc por­ták, konyhák, műhelyek, népi játékok, lovaskocsizás, és kirako­dó vásár várható. A vendégasz­talnál a legkülönbözőbb palóc finomságok közül lehet majd vá­logatni családbarát áron, mint például szlovák gyarmati halus- ka és pogácsa, csábi gulyás, var­sányi lepény és laska, Palóctáj Mézlovagrend mézei, gyümölcs­szörpök, és lekvárok. A finomsá­gok leöblítésére természetesen palóc sör is kapható lesz. 16 órától a nógrádi palóc fal­vak múltjáról és jelenéről vetíte­nek képeket. A képvetítés után a színpadot a Felszállott a páva népzenei és néptánc tehetségku­tató verseny szereplői uralják: Agócs Gergely, Kubinyi Júlia, és a Parapács Zenekar. 18 órakor foly­tatódik a palócfalvak képes be­mutatója, és múltidézője. Az este folyamán az előbb említett tehet­ségkutató versenyen vidékünket képviselő gyermekszereplői lép­nek a pódiumra: Poór Mária, Szu­szai Hunor Sándor, Pintér Eszter Sára, Kokavecz Máté, Iglice Néptáncegyüttes, és a Zobonka Néptáncegyüttes. 20 órától pedig a Dobroda zenekar koncertjét él­vezheti az érdeklődő közönség. Vasárnap a palóc búcsúé a fősze­rep, amelyet Szent Anna tisztele­tére rendeznek. A hét utolsó nap­ján már 9.30 órától kezdetét ve­szi a program egy gyülekezővel a Római Katolikus Főblébánia Templom előtt. Ezek után a népviseletes me­net elindul a Palóc ligetbe, az odafelé úton pedig imádkoznak a Palóc Múzeum szabadtéri gyűjteményében található szandai kápolnánál, vagy adva a hagyományokra, palócosan megnevezve: káponkánál. 10.30 órától ünnepi szentmisét tart a Palóc Színpadon dr. Veres And­rás győri megyés püspök és dr. Stella Leontin, plébános. A misét követően Szvorák Katiin zenés áhítata hallható a hagyományőr­ző rendezvényen. Közlekedési baleset a 21-esen Jobbágyi. Egy mikrobusz és egy három és fél tonnás kisteherautó ütközött össze ma reggel fél hat előtt néhány perccel a 21-es főút 20-as kilométerszelvényénél, Jobbágyi közelében - közölte lapunkkal a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A balesetben ketten súlyosan, öten könnyebben sérültek a mentőszolgálat elmondása alapján, a járművekbe azonban senki nem szorult be. A pásztói hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt és a kisteherautót, majd a helyszín biztosításában működtek közre. A kétszer két sávos útszakasz Hatvan irányába tartó szakaszát a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták. » 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom