Nógrád Megyei Hírlap, 2016. február (27. évfolyam, 25-49. szám)

2016-02-01 / 25. szám

GYÖNGYÖSI KITEKINTŐ KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TUöÁS&AC A JövMk? Ne szalaszd el | a lehetőséget! Jelentkezz! Hamarosan lejár a határ- ; idő, aki még nem nyújtotta be eddig jelentkezését, megtehe- : ti és ezzel ott lehet a legjob- ; bak között! Új lehetőségek, nagyszerű hangulat és igazi szakmai kihívások várják azokat, akik Gyöngyösön sze­retnének tanulni. Az Országgyűlés 2015. de- I cember 1-jén módosította a ; nemzeti felsőoktatásról szóló ! törvényt, melynek értelmé- \ ben a Károly Róbert Főiskola, az Eszterházy Károly Főiskola ! és a Szent István Egyetem Al­kalmazott Bölcsészeti és Peda- : gógiai Karának egyesülésével alkalmazott tudományok egyetemeként folytathatjuk tovább oktatási és kutatási te­vékenységeinket. 2016. július | 1-től tehát az északkelet-ma- : gyarországi régióban egy erős egyetem kezdi meg működé- ; sét, Eszterházy Károly Egye­tem néven. ' A mostani jelentkezéssel tehát a Károly Róbert Főis­kolára frissen bekerülő hall- ; gató már egyetemi diploma birtokába jut! Részletek: | awww.karolyrobert.hu olda­lon. Emléktúra a felszabadító katonák nyomában A túrázók seregteste parancsszóra sorba rendeződött Hegedűs H. - Sztranyovszky B. (Folytatás az 1. oldalról) Vacogva, a kabát nyakát állig behúzva vá­rakoztunk a magyarnándori vasútállomá­son. A résztvevők egy része szállingózva ér­kezett, mígnem a sűrű köd miatt kicsit kés­ve befutott a többi túrázót szállító autóbusz is. Sokak vették elő a sétát nehéz terepen se­gítő, úgynevezett „északi botot”, mindenki­nek a lábán fűzött bakancs feszült, sőt, terep­ruhás katonákat is láttunk a tömegben. Vezényszóra hirtelen egy hadi színjáték felvezetésébe csöppentünk. Vizy Zsigmond százados - tiszti egyenruhájába ezúttal vitéz ifj. Szakács László bújt - kiadta a parancsot: „sorakozó!”, majd pillanatokon belül a se­regtest tagjai hármas oszlopokba rendeződ­tek. Az arcok a vasútállomás homlokzatára szegeződtek, ahol 2014 ősze óta hirdeti em­léktábla, innen indultak a csapatok Balassa­gyarmat felszabadítására. Miután mindenki A magyarnándoriak nevében Sándor István polgár- mester (koszorúval a kezében) mondott köszöntőt „vigyázzba” vágta magát, egy mély hangon szóló első világháborús bakanótát követően a százados átadta a szót Magyarnándor pol­gármesterének, Sándor Istvánnak, felkérve köszöntője elmondására. A település vezető­je nem csupán azt hangsúlyozta, hogy a kö­zel száz évvel ezelőtti események főszerep­lői milyen példát mutatnak a mai nemzedék felé, hanem felhívta a figyelmet arra is, hogy 2016-ban az Aszód-Balassagyarmati vasút­vonal fennállásának százhuszadik évfordu­lóját ünnepelhetjük. Újabb parancsszóra, korabeli legénységi uniformisba öltözött díszőrség tisztelgése mellett helyezte el a katonatárs az utókor koszorúit az emléktáblánál. A Civitas Fortissima Emléktúra résztvevői ezután megtekintették az állomás épületé­ben látható kiállítást, majd a sínek mentén elindult a menet a város felé. Elhaladtak Mohora és Szügy mellett, majd Patvarc felől érték el Balassagyarmat határát. Elsőként a nyáron megtisztított és szépen felújított hő­si temetőt keresték fel, majd a polgármeste­ri hivatal falánál lévő emléktáblánál tiszte­legtek, végül megtekintették a 2015-ben új helyén, az Ady és Széchenyi utcák sarkán ál­ló, egykori Huszár-villában kialakított Civitas Fortissima Múzeumot. Kábítószer a befőttes üvegben Bátonyterenyén ellenőriztek egy sze­mélygépkocsival közlekedő helyi fér­fit a rendőrök, akinél különféle kábí­tószergyanús anyagot találtak. Bátonyterenye. Egy személygépkocsit, illet­ve annak vezetőjét - egy 27 éves helyi férfit - és utasát ellenőrizték a rendőrök a napok­ban Bátonyterenyén. Átvizsgálták az autót és a csomagokat, sporttáskákat is, amelyekben különféle fajtájú és mennyiségű kábítószer­gyanús anyagot, valamint azok nyomait hor­dozó tárgyakat, önzáró tasakokat találtak. A hatóság tagjai többek között két befőttes üveget is lefoglaltak, amelyekben zöldes szí­nű növényi ágvégződést tároltak. Egy üveg bruttó 306,2 gramm növényi törmeléket tar­talmazott. Ebben - az előzetes szakértői vé­lemény szerint - cannabisra jellemző THC hatóanyag volt kimutatható. Lefoglaltak továbbá 4,7 gramm fehér színű kábítószergyanús anyagot, amelynek teszttel történő vizsgálata amfetamint mutatott ki. A rendőrök a 27 esztendős fiatalembert elő­állították a bátonyterenyei kapitányságra, ahol kábítószer-birtoklás megalapozott gyanúja mi­att hallgatták ki. Őrizetbe vették és kezdemé­nyezték az előzetes letartóztatását - tájékoztat­ta lapunkat Dankóné Nagy Éva, a Nógrád Me­gyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Telefonon zaklatta hölgyismerősét Rétság. Zaklatás megala­pozott gyanúja miatt folyta­tott eljárást egy 58 éves borsosberényi lakos ellen a Rétsági Rendőrkapitányság. A férfi 2015. október 27. és december 13. között napi rendszerességgel és a nap minden szakában több visz- szahívó SMS-t küldött tele­fonjáról ismerőse mobiljára. A nő részére több mint száz üzenetet továbbított a férfi, és a többszöri felszólításra sem fejezte ezt be. A felje­lentést követően a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a borsosberényi lakost, aki elismerte a cselekmény elkövetését. A hatóság a napokban be­fejezte a nyomozást, és az ügy iratait bíróság elé állítás ja­vaslatával továbbította a Ba­lassagyarmati Járási Ügyész­ségnek. Szabadidős rendőr fogta el a körözöttet Pásztó. A városi rendőrka­pitányság szolgálaton kívüli nyomozója felismerni vélt egy körözött személyt a na­pokban, Pásztón. A rendőr szolgálatba helyezte magát és igazoltatta a 29 éves helyi fér­fit, akiről megállapítást nyert, hogy súlyos testi sértés kísér­letének megalapozott gyanú­ja miatt elfogató-parancsot bocsátott ki ellene a pásztói rendőrség. A segítségére sie­tő kollégáival közösen a hely­színen elfogta, majd előállí­totta a fiatalembert, akit gya­núsítottként hallgattak ki a folyamatban lévő ügyben. Nemzetközi fesztivál Szecseny. Az Erkel Ferenc Ve­gyes Kar február első hetében a lengyelországi Tyczynben nemzetközi kórustalálkozón vesz részt A kórust Lévárdi Be­áta karnagy vezényli. Átfogó ellenőrzés Egész napos közös szolgá­latot láttak el a bátonyterenyei rendőrök a társszervek szakembe­reivel a múlt hét végén. NMH4nformácíÓ. A Bátony­terenyei Rendőrkapitányság Ren­dészeti Osztályának beosztottai illetékességi területükön január 28-án hajtottak végre - a társszer­vek munkatársainak segítségé­vel - átfogó ellenőrzést. Ennek célja a határbiztonság fenntartá­sa, a közrend védelme, bűncse­lekmények, szabálysértések, ha­tárrendészeti események meg­akadályozása, felderítése, vala­mint az azt elkövető személyek elfogása volt. A rendőrök a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség me­gyei munkatársainak közremű­ködésével ellenőrizték a bátonyterenyei kereskedelmi egységeket és piac területét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, va­lamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakembereivel pedig a 23-as főúton közlekedő személy- és teherszállító járművek vezető­it igazoltatták, a szállítmányokat és annak dokumentációját vizs­gálták át. A rendőrök délután és az esti órákban az Ipoly Erdő Zrt. hivatásos vadászával a kisterenyei városrész külterüle­tein, erdejében láttak el közös gyalogos szolgálatot. Az akciók résztvevői 21 gép­járművet, 40 személyt ellenőriz­tek, kirívó szabálytalanságot szolgálatuk alatt nem tapasztal­tak, három személlyel szemben szabtak ki szabálysértés miatt pénzbírságot. Salgótarján önkormányzatáé a „szétrabolt” hotel Salgótarján. A valamikor szebb napokat látott Strand Hotelt az elmúlt tíz évben „csontig ra­bolták”. Gyakorlatilag csak az épület szerkeze­te maradt meg, ami mozdítható és kiszerelhe­tő volt, azt ismeretlen tolvajok elvitték. Az ön- kormányzat azzal a céllal látott neki az ingat­lan tulajdonviszonyának rendezésének, hogy az épület ne váljon az.enyészet martalékává - olvasható a salgotarjan.hu-n. A választókörzet képviselőjének közben­járására sikerült visszaszerezni az ingatlant, amelyet jutányos áron a Salgó Vagyon Kft. vásárolt meg. Molnár Károly kezdeménye­zésére - az adásvételt megelőzően - közös­ségi összefogással megkezdték a hotel kör­nyékének gazmentesítését és takarítását. Az épület teljes kitakarítása megtörtént, a kör­nyezet rendbe tétele folyamatosan zajlik, már őrzik is az épületet, amelynek haszno­sítása Salgótarján turisztikai fejlesztésének szempontjából lehet fontos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom