Nógrád Megyei Hírlap, 2015. október (26. évfolyam, 227-252. szám)

2015-10-01 / 227. szám

Eltűnt, megtalálták A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Tevé­kenység-irányítási Központ­jába pár napja érkezett a be­jelentés, miszerint a kora dél­utáni órákban diósjenői ott­honából ismeretlen helyre tá­vozott egy beteg, 75 éves nő. A település önkéntesei, a he­lyi polgárőr egyesület tagjai és a Rétsági Rendőrkapitány­ság emberei azonnal meg­kezdték az eltűnt személy fel­kutatását a közeli mezőgaz­dasági és erdős területeken. Az eltűnt nénit végül rövid időn belül megtalálták egy, a lakóhelyéhez közeli - magas fűvel benőtt - kertben. Az idős asszony nem szenvedett sérülést, a rokonai otthonába szállították őt. Grafikák tárlaton Balassagyarmat Molnár An­tal grafikusművész kiállítá­sát nyitják meg október 2-án, pénteken 17 órakor a Szerb Templom Galériában. A tár­lat november 26-ig lesz láto­gatható, hétfői napok kivéte­lével 14-18 óráig. Molnár An­tal 1963-ban született Déva- ványán. A rajz korán szenve­délyévé vált, az általános iskolai évek alatt ismerkedett meg a tussal. Alkotói tevé­kenysége során először a gra­fikában találta meg önmagát, de csábította az olajjal való festés is. Alkotásaival több­ször bekerült a kétegyházi al­kotótábor festői közé, vala­mint áz innen induló orszá­gos vándorkiállításokra. Itt tanítói voltak Simon M. Vero­nika, Korbely István és Tor­nyai Pál. Ersekvadkert. a múzsa Művészeti Fesztivál a Nem­zeti Művelődési Intézet egy­fajta ki-mit-tud?-ja, amely­nek balassagyarmati járási elődöntőjét a közösségi ház­ban rendezik meg október 10-én, szombaton 14 órától. A megmérettetésre irodalom kategóriában jelentkezhet­nek a versenyzők. Korhatár és műfaj kategória nincs, s ez adja az egyik különleges­ségét a tehetségkutatónak, hiszen a verstől, a novellán át bármilyen műfaj képviseltet­heti magát. Az előadások ma­ximum hatpercesek lehet­nek. Jelentkezni a 20/243- 8542-es telefonszámon vagy a muzsavadkert@gmail.com címen lehet október 3-ig. Színházi esték Szécsény. A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház a 2015-2016-os színházi évad­ban négy alkalommal ven­dégszerepei Szécsényben. Az előadásokra a szécsényi művelődési házban lehet bérletet vásárolni, de szóló­jegyek is válthatók. Az évad első darabja október 12-én, a „Liliomfi” című zenés vígjá­ték lesz. Novemberben pedig a „Min nevet az ember?” cí­mű zenés kabarét láthatják Szécsény és környékének színházlátogatói. A soron kö­vetkező két előadás, a „Haza­térés” című tragikomédia - Mikó István főszereplésével -, valamint Moliere „Képzelt beteg” című vígjátéka, amelyben Koltai Róbert lesz a főszereplő. Tőzsér V. A hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő csalá­doknak lehetőségük van kihasz­nálni egyéb szolgáltatásokat is, úgy mint a mosógépet, amely­ben a csemeték ruhái mellett a többi családtag öltözékét is ki­tisztíthatják, illetve a fürdőszo­bában meg is fürdethetik gyer­mekeiket. Somorjai Ildikó men­tor még azt is hozzátette, hogy a működésben érintettek minden hónapban összeülnek és megbe­szélik az esetleges gondokat, ke­resik a családban felmerülő és a gyereknevelésből is adódó prob­lémák mérséklésének módját, a szakemberek hatékony együtt­működésére törekedve. A ház jól felszerelt könyvek­kel és játékokkal, ami a csöpp­ségek fejlődése szempontjából nagyon fontos, hiszen a mese, az olvasás és a képek jótéko­nyan hatnak a gyerekek fejlődé­sére, szókincsük bővülésére. A könyvek kölcsönözhetők, haza vihetők, így azok sem marad­nak esti mese nélkül, akiknek az otthonában nem érhetők el olvasmányok. Pályázati forrás­ból folyamatosan megpróbálnak fejleszteni, a közeljövőben ese­dékes tisztasági1 festés mellett új hűtőszekrényt és további kész­ségfejlesztő játékokat vásárol­nak majd - mondta Véghné Nagy Katalin vezető. A szakmai nap végén az épü­letet újra birtokba vehették a kis­gyermekek és szüleik, akiknek valóban biztos kezdetet jelent a gyerekház működése. Fodor Klementina védőnőt, vala­mint a gyerekház vezetőjét, isko­laigazgatót, pedagógusokat és a korábban a projektben sikeresen működő tanodák munkatársait, hogy terjesszék elő észrevételei­ket, fogalmazzák meg, hogy mit adott az elmúlt időszak a kistér­ségnek és milyen programok folytatására van szükség. A Biztos Kezdet Gyerekház - ami már hazai költségvetési tá­mogatással működik - hétköz­napokon kora délelőttől fogad­ja az óvoda előtt álló 0-3 éves kor közötti gyermekeket, akik szülőkkel együtt érkeznek, kö­zösen játszanak, mesélnek. A gyerekház vezetője, Véghné Nagy Katalin és munkatársa, Máthné Pintér Mónika segítik a felnőtteket, ellátják őket a gyermekneveléshez szükséges tanácsokkal, praktikákkal. A kicsik minden nap kapnak egészséges tízórait, amit a szü­lőkkel együtt készítenek el. Az intézményhez tartozik egy konyhakert, ahol megtermelik a friss zöldségeket. (Folytatás az 1. oldalról.) A hétköznapokban megszokott módon a kisgyerme­keké volt a terep a gyerekház­ban egészen a szakmai fórum kezdetéig. A kistérségi jelző- rendszer tagjai a gyermekek jö­vője, a jogszabályváltozások és a munkát segítő szakmai-mód­szertani kérdések megbeszélé­sére gyűltek össze a Lurkó Ház épületében, ahol a Biztos Kezdet Gyerekház is üzemel. A bevezetőben Somorjai Ildikó, a gyerekház mentora, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő mun­katársa ismertette a programot, majd szólt a rendezvény hátteré­ről, a társadalmasítás jelentősé­géről. A témák feldolgozásához felkérték Tóth Józsejnét, a Bátonyterenyei Kistérségi Szoci­ális Központ vezetőjét, Répásáé A gyermekek jövője, a jogszabályváltozások és a munkát segítő szakmai-módszertani kérdések megbeszélésére gyűltek össze Szent Mihály napjához kapcsolódva az országban rengeteg településen ün­nepeltek a „Magyarország szeretlek” programsoroza­ta jegyében. A rossz idő, a szinte végig hulló eső azonban alaposan keresz­tülhúzta a szervezők szá­mításait. Körbenéztünk néhány nyugat-nógrádi helyszínen, miként hidal­ták át a nehézségeket. H. H. Nógrád megye. Balassagyarmat, Palócország fővárosa nagyon ké­szült arra, hogy az előző évhez hasonlóan, nagyszabású ese­ménysorozattal köszöntse szep­tember utolsó szombatját. Az idő­járás miatt viszont alaposan át kellett rendezni a „dolgokat”. A régi megyeháza udvarára reggel­ről hirdetett palóc tájízes gaszt­ronómiai kavalkád iránt bizony alig-alig érdeklődtek. Egyedül a Tornay Galériában megrendezett kézimunka-kiállítás és verseny vonzott komolyabb közönséget, de például a motorversenyt is „le­fújták”. A szabadtéri eseménye­ket is terembe - jobb híján a mo­ziba - vitték be. Drégelypalánkon a szüreti fel­vonulás és bál szervezői a kü­lönböző internetes fórumokon már korábban egyértelműen kö­zölték, „ha esik, ha fúj”, megtart­ják a rendezvényt. így is lett. A zápor alatt ponyvás kocsi hajtott Esőben is víg szüretek a bírói párért és a menyecské­kért, majd a művelődési házban volt vidám műsor. Késő délután­ra végül elállt az égi áldás és az esőáztatta utakon a sötétség be­álltáig büszkén vonult a szüreti nép - zárásként a polgármester lakóházát vették „célba”. Szandán - a hozzánk érkezett információ szerint - rövidített út­vonalon járta be a falut a felvonu­lás, míg Cserhátsurányban és Bánkon a díszes menetelésen kí­vül mindent megtartottak - utób­bi helyen a polgármesteri hivatal házasságkötő termében a kisbíró szónoklata után lépett fel a rétsá­gi Zúgófa néptáncegyüttes, a Kó­borzengő zenekar kíséretében, és a bánki hagyományőrzők is tánc­ra perdültek. Becskén Szent Mi- hály-napi rajzversenyt hirdettek a legkisebbeknek. Romhányban ellenben úgy döntöttek, inkább elhalasztják a szüreti mulatságot, Őrhalomban szintén így tettek a meghirdetett főzőversennyel. Honton már korábban megtar­tották a szüreti vigadalmat. Itt először a kisbíró mondta el mó­kás szövegét, az iskolások szüre­ti feleselgetőt adtak elő, majd a fiatalok egy vicces jelenettel kedveskedtek a nézőknek. Ezt követte a mulatozás, közben az önkormányzati képviselők bor­ral kínálgatták az út mentén fel­sorakozott érdeklődőket. Később volt vonatozás, a polgármesteri hivatalban pedig mindenkit megvendégeltek. A szüreti rendezvények sora a nyugat-nógrádi térségben egé­szen október közepéig tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom