Nógrád Megyei Hírlap, 2015. szeptember (26. évfolyam, 201-226. szám)

2015-09-29 / 225. szám

A Magyar Örökség díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítványku­ratóriuma hozta létre 1995-ben. A díj azon magyar intézmények­nek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a magyarság „láthatat­lan szellemi múzeumát”. Díjat kapott a magyar autc buszgyártás Marta emeletes busz 1909-ből ‘ <L Horváth György, műszaki tervezők: Zerkovitz Béla főmérnök, Schönberger Ernő, Bálint György, Oszetzky Károly gé­pészeti tervező, Jánosi Ferenc és Deák László felépítmény tervező. MOGÜRT (Körmendy Ágoston főmér­nök vezetésével) Nyugat-Afrikába szer­vez sikeres próbautat két Ikarus autó­busszal és két Csepel 344 típusú teher­autóval, az export fokozásáért. 1966-ban a Rába Gépgyár a MAN cég­től vásárolt licenc alapján új motorok gyártását kezdte meg, amely lehetővé tette hosszabb és nehezebb járművek készítését is. így már 1966-ban elké­szült a gyár első IKARUS 180-as csuk­lós busza (Schmidt Kázmér). 1969-ben megkezdik az Ikarus 200- as típusjelű autóbusz-család fejleszté­sét, amely páratlan sikereket ért el. (For­Ikarus 250 - 1967-ben Nizzában Aranykupát, 1971-ben Monacóban Nagydíjat nyert matervező: Finta László, műszaki terve­zők: Bálint György főkonstruktőr, Oszetzky Károly főtervező, Varga Papp József gépészeti vezető tervező, Mádi Je­nő, a csuklós változat vezető tervezője). Ebből a típusból több mint 230.000 da­részleget kiszervezték Ikarus Egyedi Autóbusz Gyár Kft. néven. 1990-ben a megváltozott politikai helyzet miatt, a Szovjetunió és az NDK piacairól való ki­vonulás jelentéit súlyos veszteséget. Az Ikarus 1991-ben részvénytársa­sággá alakult. Ezt követően 1994-ben mindössze 1574 buszra talált vevőt a vállalat. Mi­közben a fejlesztők Európában elsőként fejlesztették ki a végig alacsonypadlós 400-as busz családot Dr. Matolcsy Má­tyás, Mádi Jenő irányításával formater­vező Finta László. A fejlesztésekben sok új automatizált funkciót is beépítettek, Dr. Simonyi Sándor közreműködésével. A busz formatervezési és innovációs dí­jat is kapott. rab készült és ezeket a világ 46 orszá­gában használták. Egy Ikarus 250 típusú szuperluxus konferencia-autóbusz Nizzában meg­nyeri az autóbusz-kiállítás nagydíját, valamint Monacóban a monacói herceg ezüst serlegét. Í972-ben a székesfehérvári Általá­nos Mechanikai Gépgyárat beolvasz­tották az Ikarusba. Ekkor született meg az a KGST határozat, amelynek értel­mében évi 8000 darab autóbusz ex­portjára nyílt lehetőség. Csúcsteljesít­ménynek számított, hogy éves szinten a termelés elérte a 14.000 darabot. Ez­zel az Ikarus az autóbusz-gyártók között világrekordot ért el. A 70-es évek második felében alakult meg az Ikaruson belül az egyedi vevői igények kielégítésére az Ikarus Egyedi Autóbuszgyár. 1980-tól a rendszerváltásig tartó időszak volt a magyar autóbusz- gyártás történetének fénykora. A fejlesztést az AUTÓKUT munka­társai is segítették (Cser Gyula; Urbantsok János) valamint a BME oktatói (Dr. Michelberger Pál). 1989-ben érezve a várható helyzet romlását, az egyedi termékeket gyártó A 90-es évek viharait követően, 1998- ban Ikarusbus Rt-ben az új tulajdonos stratégiája nagymértékű leépítést vont maga után. 2000-ben a budapesti, 2004-ben a székesfehérvári gyár zárta be a kapuit, akkor úgy tűnt, örökre. 1993-ban létrejött a NABI (North American Bus Industries), melynek 25%-os részvénytulajdonosa az Ame­rican IKARUS (Rácz András). A NABI betört az USA városi tömeg- közlekedési piacára, illetve az angliai buszpiacra. Á NABI a 3. számú beszál­lítóvá vált az amerikai piacon. 2000-es években új szálerősítéses technológiá­val gyártott COMPOBUSZ szilárdsági, korrózióvédelmi újdonságai miatt érte el jelentős sikereit. A Rába folytatta a buszgyártásban fej­lesztéseit, a futóművek területén, a nem­zetközi piacon stabil helyet vívott ki, de korábbi telephelyeinek egy részén új járműipari beruházások készültek. A magyar AUTÓBUSZGYÁRTÁS körül kialakult szakmai humán infrastruktúra egyik meghatározó tényezője volt a mai exportbevételeinket biztosító autógyártó cégek (SUZUKI, AUDI, MERCEDES) ha­zánkba településének. Az ország nyugati felén, Mosonma­gyaróvá­ron és Győrben, a Krankovics István ala­pította KRAVTEX Autóbuszgyár jelentős fejlesztőmunkát fordított új buszcsaládjai kialakítására, hírnevét a CREDO autó­buszokkal alapozta meg. A j elenleg gyár­tásban lévő Econell-Inovell-Optinell típu­sok érdekessége, hogy moduláris felépí­tésűek, műszaki megoldásaik azonosak. Az ország keleti régiójában működik a Csaba Metal Zrt (Majoros Béla), amelynek Szeghalmi üzemében készül­nek a Magyar Termék Nagy díjjal is el­ismert CSM URBÁNUS Midibuszok és egyéb járműipari főegységek. 2009 áprilisában - érezve az iparág el­ismertségének a hiányát és a hazai gyár­tású autóbuszok megrendelésének drasz­tikus csökkenését - megalakult a Ma­gyar Buszgyártók Szövetsége a MABUSZ (Dr. Vincze-Pap Sándor), amelynek 21 tagvállalata van napjainkban. Hasonló megfontolások alapján, ér­dekvédelmi és a közös fellépésben rejlő jó szándékú erődemonstráció céljából, valamint az akkor még meglévő pályá­zati lehetőségek jobb kihasználása érde­kében 2010 elején megalakult a Magyar Autóbuszgyártó Klaszter, (Dr. Fórián Ist­ván) amelynek mára 39 tagja van. A klaszter 2013-ban elnyerte az Akkredi­tált Innovációs Klaszter címet is. 2010-ben fiatal villamos-, gépész- és informatikus mérnökökből alapított, budapesti székhelyű nemzetközi mér­nökiroda jött létre EVOPRO néven, melynek produktumai az évtized végén bemutatkoztak. A cégcsoport 2013-ban megvásárolta a NABI Mátyásföldi telep­helyét, és itt hozta létre a MABI vállala­tot. MABI-hoz csatlakozott az Auto Rad Controlle Kft. (ARC), amely eddig is fej­lesztette és gyártotta Ikarus márkanév alatt a buszokat. Az egyesülés másik résztvevője a mátyásföldi Lanta Consulting Kft., a résztulajdonában lé­vő IKARUS Egyedivel együtt. Jelentős fejlesztő munka ráfordításával 2014- ben mutatták be a kompozit vázszerke­zetű MODULO buszcsalád első két pro­totípusát, áprilisban a tisztán elektro­mos hajtásút, szeptemberben pedig a hibrid hajtású változatot. A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) 45 éve, évente szervezi meg az AUTÓBUSZ Szakértői Konferenciát, amely az iparág szakmai fejlesztési hát­terét és a tudástranszfert a szakembe­reknek folyamatosan biztosította (Dr. Matolcsy Mátyás; Dr. Voith András). Nem lehet kétséges, hogy a 120 éves hagyományokkal, a dicső múlttal és az ebből származó szakmakultúrával rendelkező hazai autóbuszgyártás ter­mékei az egész nemzet számára érté­ket hordoznak, munkahelyeket teremt­hetnek és megalapozhatják gazdasági fellendülésünket... A Magyar Örökség díj kitüntetettjei­nek kiválasztása az alulról építkező de­mokrácia elvén és gyakorlatán alapszik: mindenkinek módjában áll díjra java­solni az általa érdemesnek tartott sze­mélyt, együttest, intézményt, teljesít­ményt. A Magyar Örökség díj bírálóbi­zottsága kizárólag az így beérkezett ja­vaslatokból választja ki a díjazandókat. A díjak átadása évente négy alkalom­mal történik, melynek során a bíráló bi­zottság elnöke ismerteti a Magyar Örök­ség díj céljait, majd laudációk elhangzá­sa után a díjátadók sorban átadják az oklevelet, mely kifejezi, hogy a díjazott életműve vagy tevékenysége része a magyar örökségnek. A Magyar Örök­ség díj bíráló bizottsága úgy döntött, hogy a magyar autóbusztervezést és - gyártást Magyar Örökség díjban része­síti. A Magyarországért Alapítvány ku­rátorai úgy határoztak, jeles bizottsá­got kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva a Magyar Szellem Látha­tatlan Múzeumát létrehozzák. A díjazottak nevét és a laudációkat az úgyínevezett „Aranykönyv” őrzi. A laudációban felsorolt szakemberek kö­zött található Dr. Simonyi Sándor salgó­tarjáni mérnök is. A Magyar Tudomá­nyos Akadémia dísztermében Prof. Dr. Takács János méltatta a magyar autóbusztervezést és -gyártást. A magyar autóbuszgyártás története 120 éves A 1895-ben, az Ikarus elődjének te­kinthető Uhri Imre Kovács- és Kocsi­gyártó Üzeme megkezdte működését a Budapesten. Az első világháború során óriási mennyiségű, járműipari rende­lés virágoztatta fel az üzemet. A gazda­sági válságban az üzemet felszámolták, majd az Uhri család 1933-ban megala­píthatta az Uhri Testvérek Autókarosz- széria- és Járműgyárát. Az 1943-44-es év jelentette a gyár működésének csúcspontját. 1945-ben, a háború után indult újra a termelés. 1947-ben sor ke­rült az államosításra. 1949-ben a repülőgép- és gépkocsial­katrészeket gyártó Ikarus Gép és Fém­gyár Rt.-t beolvasztva létrejött az állami Ikarus Karosszéria- és Járműgyár. 1951- re került kifejlesztésre az Ikarus 30-as típus, a gyár első önhordó autóbusza, amelyet exportra is szántak. 1952-ben elkészült a gyár első trolibusza. 1953-ban elkészült az Ikarus Karosz- széria- és Járműgyár első, saját tervezé­sű autóbusza, az önhordó vázszerkezetű farmotoros Ikarus 55, ismertebb nevén a FAROS. Formatervező: P. (Petrisevics) 4 « 4 t 1 k * Az IKARUS első csuklós busza |

Next

/
Oldalképek
Tartalom