Nógrád Megyei Hírlap, 2015. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

2015-01-03 / 1. szám

Elindult a gyűjtőjárat Negyven lánglovag ^profitig; Lassan elérkezik a kidobott karácsonyfák gyűjtésének ideje, amelyet a VGÜ Nonprofit Kft. végez a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A társaság nem csak összeszedi, hanem zöldhulladékként hasznosítja is a feleslegessé vált fenyőfákat, amelyeket a Salgótarján Térségi Hulladéklerakóban komposztálnak. Salgótarján. A VGÜ minden csütörtökön gyűjtőjáratot indít Salgótarjánban, hogy összeszed­je a kidobott fákat - ez a gyűjtő­járat kizárólag a zöldhulladékot szedi össze. A lakosságot arra kérik, hogy a feleslegessé vált karácsonyfá­kat a lakótelepeken a konténe­rek mellé, a családi házas öveze­tekben az ingatlan elé helyezzék ki, a karácsonyi dekoráció (sza­loncukor) eltávolítása után. Ez­zel jelentősen megkönnyíthetik a feldolgozási munkát és egy kis lépést tehetnek a környezettuda­tos életforma felé. A lakossági igényekhez iga­zodva, valamint az elmúlt évek tapasztalataiból merítve már a napokban el is indult az első gyűjtőjárat. Rátámadt az ismerősére Lezárták a nyomozást a bátonyterenyei nyomozók a 19 éves mátraterenyei férfi ellen. Mátraterenye. Súlyos testi sér­tés kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást egy 19 éves mátraterenyei férfi ellen a Bátonyterenyei Rendőr- kapitányság. A fiatalember a múlt év augusztusában megje­lent ismerőse családi házánál Mátraterenyén. Miután az ajtót nyitott, a gyanúsított rátámadt és ököllel többször megütötte őt. A nyomozás során kirendelt szakértő véleményében megál­lapította, hogy a sértett súlyo­sabb sérülésének elmaradása csak a véletlennek volt köszön­hető. A hatóság a napokban be­fejezte az eljárást, és az ügy ira­tait vádemelés javaslatával to­vábbította a Salgótarjáni Járási Ügyészségnek - tájékoztatta la­punkat Dankóné Nagy Éva rend­őrségi szóvivő. (Folytatás az 1- oldalról.) Salgótarján. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá­gon dr. Juhász István tűzoltó dan­dártábornok, országos iparbiz­tonsági főfelügyelő-helyettes tett látogatást, aki az ünnepélyes fo­gadást követően rövid köszöntő­beszédben foglalta össze a 2014- ben végrehajtott feladatokat, majd szemlét is tartott a salgó­tarjáni épületben. Az ünnepélyes év végi köszön­tőt az élet úgy alakította, hogy annak kezdetén a salgótarjáni hivatásos tűzoltók riasztást kap­tak egy közlekedési balesettel összefüggően, így ennek kap­csán a főfelügyelő-helyettes mél­tatta mindazt a bármikori gyors és hatékony beavatkozást, ame­lyet az adott esemény is példá­zott. A tábornok köszöntőjében a BM Országos Katasztrófavédel­mi Főigazgatóság vezetőségi ál­lományának értékelését tolmá­csolva sikeresnek ítélte meg az igazgatóság 2014-es évben vég­rehajtott munkáját. Ezt követően Berecz György tűzoltó ezredes, megyei kataszt­rófavédelmi igazgató az igazga­tóság nevében megköszönte a fő- igazgatóság értékelését, majd is- , mertette a tavaly végrehajtott ki­emelkedő feladatokat, valamint összegezte mindazt a fejlődést, amelyen az igazgatóság az el­múlt egy évben átment. Dr. Ju­hász István és Berecz György a beszédeket követően alkohol- mentes pezsgővel koccintottak a szolgálatot teljesítő személyi ál­lománnyal, majd megköszönték a 2014-ben elvégzett munkát és erőt, egészséget, eredményes, boldog új esztendőt kívántak kollégáiknak. Húsz éve a A szécsényi művészeti iskola tanárnője, a balassagyarmati Lévárdi Beáta el­mondhatja magáról, hogy egy életen át tartó tanulás híve. Szenográdi Ferenc Szécsétiy. Lévárdi Beáta a miskolci Zeneművé­szeti Főiskolán zongora-szolfézs és ének szakon végzett. Később a budapesti Zeneművészeti Egye­temen középiskolai énektanári, karvezetői és ze­neelmélet szakán megkapta újabb diplomáját. 2007-ben Egerben, a főiskolán vezetéselméletből tett pedagógiai szakvizsgát, de tanügy-igazgatási szakértői oklevéllel is rendelkezik. A tanárnő fon­tosnak tartja a szakmai megújulást, minden ér­dekli, ami új, innovatív. A balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola szécsényi tagintézményében 1992 óta tanít. Még abban az évben elvállalta az Erkel Fe­renc Vegyes Kar zenei kíséretét. Borda István kar­nagy halála óta, 1994-től több mint húsz éve a kó­rus vezetője. Tíz esztendeje alapítója volt, azóta ve­zetője a szécsényi városi gyermekkarnak. Az agilis, tettre kész, nagy munkabírású tanárnő szakmai munkája összeforrt Szécsény város zenei életével. Azt is mondhatjuk, hogy annak „karnagya”. Szakmai irányítása alatt az Erkel Ferenc Vegyes kórus élén Kar hét alkalommal kapott arany minősítést. 2014 őszén Jászberényben az „Éneklő Ifjúság" XIX. Or­szágos kórusminősítő hangversenyen a zsűritől megkapták a „gálakórus” minősítést, amely a leg­nagyobb szakmai elismerésük. 1995-ben és 1996-ban a Magyar Rádió felvételt készített a kórussal. 2006-ban megkapták a Szécsény Városáért kitüntetést. Több hazai és nemzetközi kórusfesztiválon vettek részt, s rend­szeres szereplői a város különböző rendezvényei­nek. Fennállásuk 30. és 40. évfordulójára az ÁFÉSZ Országos Szövetségének nívódíjában ré­szesültek. Lévárdi Beáta nevéhez több rangos szécsényi zenei esemény szervezése is fűződik. 2006-ban Bartók Béla születésének 125., 2010-ben Erkel Fe­renc születésének 200. évfordulója, 2008-ban fennállásuk 35. évfordulója alkalmából regionális kórustalálkozót szervezett. A gyermekkórus - a felnőttekhez hasonlóan - a szécsényi és a megyei programok állandó résztvevője. Rendszeresen fel­lépnek a magyar gyermekkari találkozókon, több­ször kaptak ezüst minősítést, és három alkalom­mal arany diplomát. Tanítványait lelkiismeretesen felkészíti a külön­böző versenyekre. Az elmúlt húsz év alatt a megyei és országos zongora- és énekversenyeken diákjai több mint harminc alkalommal kaptak nívódíjat, vagy értek el dobogós helyezést. 1998-ban a Játsz- szunk operát című országos zenei műveltségi ver­seny budapesti döntőjén - amelyet a Bartók Rádió élőben közvetített - csapata első helyezést ért el. Elnyerték továbbá a Magyar Rádió által szervezett A magyar zene évezrede című verseny nagydíját. A tanárnő számos növendéke választotta a ze­nei pályát, és járt országos zenei szakközépisko­lába vagy főiskolára, így Pásztor Ákos, Barát Adri­enn, HorvátMárton, Kiss Ágnes, Tiszttartó Ádám és Varga Ivett. Pedagógiai karnagyi szervező munkája mellett énekesként is szerepel. 2011-ben három kollégá­jával megalakította a Vissi d’ Arte nevű művésze­ti együttest. Munkáját több megyei és országos ki­tüntetéssel ismerték el, többek között 2007-ben megkapta az Artisjus-díjat. Lévárdi Beáta 2014-ben mestertanár szakvizs­gát tett. Még érzem a karácsonyi étkek illatát. Látom gyer­mekeim arcán az örömet és megelégedettséget. A szinte idillikus, szeretet­teljes együttlétet. És nem feledhető a szenteste meghitt hangulata. Köz­ben azokra a családokra gondolok, akik anyagi gondjaik miatt már az óesztendőben is nehezen éltek. És az ünnepek ün­nepe talán most sem volt zavartalan. Kérdem, mi­lyen volt a karácsonyuk? Gondolt-e rájuk, valaki? Remélem nem csalatkoz­tak. Hittek a szeretetben, a jóakaratú emberekben, a hétköznapi csodában... Igen, igazi csoda volt, amit de­cemberben megtapasztaltam. Sok-sok ember - szívet melenge­tőén - önzetlenül, szeretetből tet­te a dolgát. Sokan, nagyon sokan adakoztak. Segítettek, hogy min­denki karácsonya szebb legyen. Szinte nincs szó a példátlan össze­fogásra. A szeretetszolgálatok, az alapítványok, a vállalkozások, a magánszemélyek, a színészek és a sportolók... És sok kiskeresetű is adakozott a még szegényebb sors­társaiért. Láttunk étel- és ruhaosz­tásokat. Sírt a lelkem, a sok elesett, reményt-vesztett ember láttán. És dicséretes a média szolidaritása, segítsége is. Önzetlen összefogás volt ta­pasztalható megyénkben és Sal­gótarjánban is. Erről megyei la­punk rendszeresen hírt adott. Kü­lön öröm, hogy az adományokból jutott határon túli testvéreinknek is. Remélem, hogy a Jézuska min­den családhoz eljutott, és ajándé­kával minden gyermeket megör­vendeztetett. Hisz mindenki test­vérünk. A Messiás értük, a szegé­nyekért is megszületett. Ezután, mi is lehetne első újévi kívánsá­gom? Legyen az újév boldogabb, mint 2014 volt! És legyen minden héten, vagy legalább minden hó­napban karácsony! Az á tűz, amely decemberben lángolt ne hunyjon ki egész évben! És a mé­dia élessze újra és újra. És ugyancsak fontos kérdésről szólok. Az egyedül élő idős embe­rek, az elesettek, a betegek és a mozgásukban korlátozottak házi szociális gondozásáról, ellátásá­ról. Arról, hogy segítség nélkül milyen nehéz lenne az életük. Számuk fokozatosan nő, ezért is kell a problémára ráirányítani a fi­gyelmet. Városunkban, Salgótar­jánban a szociális központ mellett egyházi szervezet is lát el gondo­zói feladatokat. Emberségük, munkájuk elismerésre méltó. Ez­úttal azonban egy megoldatlan kérdés aggaszt, jelenleg ugyanis hétvégén és ünnepnapokon a gon­dozói munka szünetel. A szerve­zetek nem látnak el semmilyen feladatot. Gondoljanak csak be­le...! A beteg emberek tisztálkodá­sa, gyógyszerezése, étkeztetése, segítség nélkül megoldhatatlan. Feleségem hosszú, súlyos beteg­sége alatt megtapasztaltam en­nek hiányát. És mi van azzal, aki saját szervezésben nem talál meg­oldást? Úgy gondolom, tenni kel­lene értük. Ez egy elkésett szép karácsonyi ajándék lehetne. Lenne tennivalónk az emberi kapcsolatok javítása érdekében is. Előbbre juthatna világunk és kö­zösségünk is. A tolerancia, a tü- relmesség, mások véleményének, etnikai, vallási különbségének, másságának elfogadása. Vagy ha úgy tetszik, egymás elfogadása. Alapvető erkölcsi norma is. For­rong a világunk. Békétlenség ho­nol szűkebb pátriánkban, és bi­zony-bizony sokszor családjaink­ban is. Pedig néhány napja a béke királyára emlékeztünk, aki békét és szeretetet hozott a világra. Ezért is, és mindenért, életünkért tisztel­nünk és becsülnünk kellene egy­mást. A politikai meggyőződés nem lehet akadály, nem kell min­denben egyetérteni. Tolerancia és kompromisszumok nélkül a leg­egyszerűbb kérdés sem oldható meg. Békét kell teremteni a fejek­ben és főleg a szívekben. Orszá­gunkért, városunkért! A jövőn­kért! Ez az én harmadik kívánsá­gom. Mindenkinek boldog újesz­tendőt kívánok! Bartos József 4 > i vigyázott ránk... Bsbk

Next

/
Oldalképek
Tartalom