Nógrád Megyei Hírlap, 2013. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

2013-09-16 / 214. szám

2013. SZEPTEMBER 16., HÉTFŐ NÓGRÁDI^« tffVO / egyeztettek Bátonyterenye. cégfejlesz­téssel kapcsolatos ellenőrzést tartott a Nógrád Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédel­mi Kirendeltségének hatósági osztálya a napokban. Egy bátonyterenyei vállálkozás bő­vítésével kapcsolatosan tör­tént egyeztetés a kivitelezési munkálatok tűzvédelmi elő­írásoknak való maradéktalan megfelelősége érdekében. A megbeszélésen Tóth Péter, iparbiztonsági felügyelő és Ba­kos Gergely, hatósági kiemelt főelőadó vett részt. Újraindul a programsorozat Sässsagyamtat Szeptember­ben ismét útnak indul a „Múze­umi Hétfők - Műhelybeszélge­tések a Magyar Nemzeti Múze­um Palóc Múzeumában” címet - viselő, az elmúlt években is nagy népszerűségnek örvendő, előadásokból, műhelybeszélge­tésekből álló, esetenként film­vetítésekkel tarkított program­sorozat Első alkalommal dr Ta­más Edit a sárospataki Rákóczi Múzeum igazgatója tart elő­adást „Az MNM Rákóczi Múze­uma és gyűjteményei” címmel, amit szeptember 16-án 16.30- kor az intézmény lapidáriumá- ban rendeznek meg. Tanfolyamok indutaak~*~ K8Z#fe'!N5^vtanfolyamok indulnak szeptember 17-én a községben. A kilencven (an­gol) és a nyolcvannyolc (né­met) órás képzések a maxi­mális tizenkét fővel kezdőd­nek majd. Az oktatások két­szer négy órásak lesznek, amiket kedden 16.30-kor és szombaton 9.00-kor tartanak a Közösségi házban. Csirketelep, fóliás kertészet és savanyító Az idei év bizonyos értelemben az alapozás pró­bája: a kisállattartásnak, fólia­sátras növénytermesztésnek és a zöldségfélék savanyításá­nak, tartósításának szeretnék lerakni itt a hagyományait. Idén egyúttal azok a tervek, remények is megmérettetnek, amelyeket a Start közmunka­programhoz fűz a község ön- kormányzata. Átlagosan hat­van helybelit foglalkoztatnak ebben a formában, az érintet­tek egy része a kisállattartás­ban dolgozik, most éppen azt az ötszáz csirkét gondozza, amelyet pár napja hoztak a bé­relt területen kialakított telep­re. A szárnyasokból tojókat nevelnek, a tojásokat a helyi étkeztetésben hasznosítják. A munkaprogram egy másik eleme a konyhakerti növé­nyek fóliás termesztése. Ker­tészmérnök irányításával hat fóliasátor alatt vetettek, palán- táztak, s ez a munka a betaka­rításnál tart. Szorosan kapcso­lódik ehhez a most először in­dított tartósítás savanyítással, amelynek során a megtermett zöldféléket dolgozzák fel, erre a célra egy használaton kívü­li épületben alakították ki a feltételeket. Felújították a salgótarjáni kálváriát csak egy-egy, hanem mind a ti­zennégy alkotást restaurálnia kellett. Sőt, a másolatok elkészí­tésével egyéves munkát adott számára ez a feladat, amelynek eredményét a szakvezetője kivá­lóra értékelte. A napokban egyébként a felújított kálvária utolsó stációjába egy időkapszu­lát is elhelyeznek, a környeztet pedig padokkal, parkosítással szépítették. művész munkásságának meg­becsüléséért, alkotásainak kar­bantartásáért, s elismerésünket nyilvánították ki a Budapesti Képzőművészeti Egyetem Res­taurátor Tanszéke közreműkö­désének színvonaláért. A stáci­ók megszentelése a Himnusz és a régi magyar himnusz, a „Bol­dogasszony Anyánk” közös el- éneklésével ért véget. Tarnóczi László Varga András esperes-plébá­nos a Dornyay Béla Múzeum­ban tartott ünnepségen el­mondta: a több száz résztvevő ellenére az ünnepséget a tartós eső miatt nem tarthatták a Kál­várián, ugyanis féltették a híve­ket a csúszós hegyoldalban a balesetektől. Ezért döntöttek úgy, hogy nem a hiteles máso­latokkal díszített kálváriát, ha­nem a múzeumban az eredeti alkotásokat szenteli fel Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke. Diósi Tamás orgonaművész, valamint a salgótarjáni Római Katolikus Egyházközösség énekkarának közreműködésé­vel itt az emlékbeszédeket köve­tően - a múzeum történetében először - egyházi énekeket éne­kelve a stációk megszentelése­kor keresztutat is jártak. Az ünnepségen részt vettek megyei vezetők, a történelmi egyházak képviselői, s Buda­pestről ellátogattak Salgótarján­ba többek közt Bóna Kovács Károly gyermekei, Biczó Gézáné (sz. Kovács Ildikó) és Kovács Ba­lázs is, akik köszönetét mond­tak édesapjuk, a néhai Bóna Ko­vács Károly szobrász- és festő­S úytatás az 1. oldalról.) gótarján. A megyeszékhely táj- és városképének, a város önazonosságának része a Szent Imre-hegyen lévő Kálvária, amelyet az ötvenes években tönkretettek és meggyaláztak - mondta a stáció eredeti dom­borműveinek újraszentelésén a város polgármestere, Székyné dr. Sztrémi Melinda, aki felidéz­te az építkezés történetét. A munkálatok Obrincsák Ernő építész irányítása mellett 1928 tavaszán megkezdték, a föld­munkákat helyi önkéntesek, cserkészek, leventék és kato­nák végezték, az építés költsé­geit város módosabb polgárai, tisztviselők és iparosok állták. A trianoni magyar kálvária em­lékére, a békediktátum 23. év­fordulóján, 1943. június 5-én Pobozsny Róbert püspöki hely- nők, pápai prelátus emelkedett szertartás kíséretében szentel­te fel a hit és a hazaszeretet szimbólumát, s az első búcsúját éppen 70 évvel ezelőtt, 1943. szeptember 14-én tartották. Mint mondta, az ország egyik legszebb fekvésű kálváriája ez, ami ma újra büszkeséggel tölt­heti el Salgótarján polgárait. Az önkormányzat nettó négy­millió forintot költött a restaurá­lási munkálatokra, amellyel a Magyar Képzőművészeti Egye­temet bízták meg. A műalkotás­ok állapotfelmérése során a szakértők megállapították, hogy a domborművek oly mértékben károsodtak, hogy azok eredeti, külső térbe történő visszahelye­zése nem lehétséges. igy a resta­urálás mellett elkészítétte a domborművek kültéri hiteles másolatait is. A jézus szenvedés­történetét ábrázoló tizennégy stáció domborműveit a város hí­vására Párizsból hazatért szob­rászművész, Bóna Kovács Kár­oly készítette 1938 és 1943 kö­zött. A műveit diplomamunka­ként restauráló Tarnovean Kato- BaJamás. lapunknak elmondta: már a félmázsás domborművek tehozataía a hegyről sem volt egyszerű feladat, ráadásul nem Teljesen kiégett egy családi ház Szüaspogony. Szombaton, a haj­nali órákban keletkezett tűz egy idényszerűen lakott szilas- pogonyi családi házban. Az épü­let teljes terjedelmében kiégett, személyi sérülés nem történt. Angyal Eszter katasztrófavé­delmi szóvivő lapunknak el­mondta: a helyszínre a salgótar­jáni tűzoltóegységek nagy erők­kel kezdték meg a vonulást, ki­érkezésük idején azonban a negyven négyzetméteres pa­rasztház már teljes terjedelmé­ben lángokban állt, tűzfala ki­dőlt. A tűzoltók az oltási munká­latok során két propán-bután gázpalackot hoztak ki az épület­ből, majd gondoskodtak azok hűtéséről. Az egységek több víz­sugár segítségével eloltották a lángokat, az időközben kiérkező illetékes szolgáltatók pedig le­választották az épületet a köz­művekről. Az utómunkálatok el­végzését követően a katasztró­favédelmi műveleti szolgálat végzett helyszíni szemlét. HIRDETÉS szept 12-18.15.30 REPCSIK 3D (§) Szinkronizált amerikai családi ltalandfiim szept 12-18.17.45,20.00 —. 2 KALIBER V®) Színes, szinkronizált amerikai akció -vígjáték JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI ES KONFERENCIA KÖZPONT BÉRLETVÁSÁRLÁS A Zenthe Ferenc Bériét szept. 20-ig megvásárolható a József Attila Művelődési és Konferencia Központ jegypénztárában. Szeptember 16.10.30 NYITNIKÉK óvodára felkészítő foglalkozás Szeptember 16.17.30 TAI CHI Szeptember 16.17.00 SZÜLŐK KLUBJA Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 6.00-8.30 óráig és 16.30-21.00 óráig Szombaton: 6.00 - 21.00 óráig Vasárnap: 6.00 -11.00 óráig A programajánló a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásával készült. ■Ilii» |gj A KÁVÉHÁZ OTTHONT AD CEGES- ÉS MAGANRENDEZVENYEKNEK. ZENEI PROGRAMOKNAK. ESKÜVŐKNEK. TrTI—rifl SALGÓTARJÁN, FÖ TÉR 5. TELFFOVCHi 745-448. F.-mail: ilecekmeha/ ii «mail.com HIRDETÉS Főzőverseny az ősmaradványok mellett : {jtolyfamóc. Szeptember 21-én, szombaton délelőtt 10 órától csülökpörkölt fő­zőverseny veszi kezdetét az Ipolytarnóci Ősmarad­ványok Természetvédelmi Területen. A regisztrált versenyzők­nek csak a főzőalkalmatos­ságokról és a fűszerekről kell gondoskodni, ugyanis a helyszínen biztosítanak számukra nyers csülköt, tü­zelőt és egy kilogramm ke­nyeret, illetve két darab be­lépőjegyet a 4D moziba. A megfőzött ételek közül a zsűri a legjobb hármat dí­jazza majd. I u I

Next

/
Oldalképek
Tartalom