Nógrád Megyei Hírlap, 2012. július (23. évfolyam, 151-176. szám)

2012-07-30 / 175. szám

, A'terteszeti.ahovaierdemesibetérnii hQBypíttántazjönikertiébeiöronrileqvenikilépni ^^^^^:06(Z0;558;6K7^niM^^ I' ■AGardMjhivjttios,¥!s:ontei3dö|3 erast>sjnnrlalasjoTöaniaM regi es u) 2012. JÚLIUS 30., HÉTFŐ Kecskesajtot készítenek Mátraverebély. Egyebek mellett az általuk termesztett kaporral íze­sített kecskesajtot készítenek a közfoglalkoztatottak Mátravere- bélyben. A Start közmunka-prog­ram keretei között megalakult, há­rom részre - állattenyésztési, nö­vénytermesztési és feldolgozó - tagolódó mezőgazdasági csoport összehangolt munkájának gyü­mölcse e tejes finomság. Frontális ütközés - négy sérült Négy ember megsérült - egyiküket súlyos, életveszé­lyes állapotban szállították kórházba - az elmúlt szom­baton, miután frontálisan üt­között egy autó és egy teher­gépkocsi a huszonkettes fő­úton, Kishartyán közelében. Kishartyán/Salgótarján. Horváth Zsófia, a Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság sajtóügyeletese el­mondta: egy személygépkocsi tar­tott Kishartyán irányából Salgó­tarján felé a huszonkettes főúton szombat délután, amikor egy eny­hén jobbra ívelő kanyarban áttért a szemközti forgalmi sávba és ott frontálisan összeütközött a vele szemből érkező teherautóval. Ez utóbbi mögött egy mikrobusz közlekedett, amelynek az elejét eltalálták a letört alkatrészek; eb­ben a járműben anyagi kár kelet­kezett. Az autó vezetőjét, egy 32 éves nógrádmegyeri férfit súlyos, élet- veszélyes sérülésekkel szállították kórházba, de nem úszták meg ép bőrrel utasai sem: egy 34 eszten­dős nógrádmegyeri fiatalember súlyosan, egy 35 éves kisbárkányi férfi pedig könnyebben sérült meg. Szintén könnyű sérüléseket szen­vedett a tehergépkocsi utasa, egy 66 esztendős nagybárkányi férfi.- A baleset pontos okát, körül­ményeit a megyei rendőr-főkapi­tányság salgótarjáni közlekedés- rendészeti alosztálya vizsgálja - közölte Horváth Zsófia. A salgótarjáni hivatásos tűzol­tók és a Katasztrófavédelmi Műve­leti Szolgálat mellett - tudtuk meg Szeles Pétertől, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóügyeletesétől -, Balassagyar­matról egy műszaki mentőszer is a baleset helyszínére vonult Ajár- művekbe szorult négy sérültet a lánglovagok szabadítottak ki, fe­szítő-vágó berendezés segítségé­vel. A műszaki mentés idejére tel­jes útzár volt érvényben. „Hitt abban, hogy várost építhet” Szobrot és emlékparkot avattak dr. Förster Kálmán tiszteletére- Városunk első polgármestere példaképül szolgálhat mindannyiunk számára, kiváló közösségi ember és lo­kálpatrióta volt, hitt abban, hogy várost építhet - hangsúlyozta Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótar­ján polgármestere, országgyűlési képviselő vasárnap, a dr. Förster Kálmán-emléknapon. Salgótarján. Dr. Förster Kálmán 1921-ben kapta közigazgatási, szakmai feladatul, hogy készítse elő Salgótarján várossá alakulá­sát Sikeres munkája eredménye lett a városi közigazgatás zavarta­lan létrejötte. Munkája elismerése is szerepet játszott abban, hogy egyedüli pályázóként, ő lett Salgó­tarján első polgármestere. Ezt a cí­met 1922-1944 között megőrizte. Tiszteletére az önkormányzat szobrot állított a felújított - és róla ebievezett - parkban, a kis főté­ren, amelyet vasárnap adtak át ün­nepélyes keretek között, nagyszá­mú érdeklődő jelenlétében. A vá­rossá nyilvánítás kilencvenedik évfordulójának szentelt emlékév kiemelt eseményén dr. Szirácsik Éva, a Nógrádi Történeti Múzeum igazgatója bemutatta a dr. Förster Kálmán emlékirataiból összeállí­tott kötetet is.- Régi adósságát törlesztette a város a szobor és az emlékpark felavatásával Salgótarján szívé­ben. Az alkotás a polgármester né­ma alakját őrzi, de „megszólal” és üzen a jövőnek - fogalmazott Székyné dr. Sztrémi Melinda, aki Nándori Ferencné, a Tájak Korok Múzeumok Egyesület salgótarjáni tagcsoportjának titkára Vass Csa­ba, a Dr. Förster Kálmán Városvé­dő és Városszépítő Egyesület elnö­ke és az alkotó Molnár Péter, szob­rászművész társaságában leplezte le a szobrot. Németh Judit és Deme Károly re­formátus, illetve evangélikus lel­készek hálaimát mondtak, majd Varga András, a római katolikus egyházközösség plébánosa meg­szentelte a szobrot Az ünnepsé­gén végén Bodó Kirchsteuer Attila, Salgótarján város első közigazga­tási tanácsnokának, Bodó lános- nak a leszármazottja mondott kö­szöntőt. JEGYZET Baráthi Ottó „32 év múlva” Több tényt! A Másfélmillió lépés Ma­gyarországon - 32 év múlva című - film egyes borús felvé­teleit, sötétebb képeit nézeget­ve Goethe utolsó szavai (Több fényt!) jutottak eszembe, de a világítást nem kritizálhatom, nem vagyok filmes szakem­ber. Viszont nézőként, a narrá­tort is hallgatva megjegyzem, az idézett goethei gondolat nyomán itt-ott még a „Több tényt” kifejezésre is asszociál­tam, különösen két nógrádi büszkeségünk esetében. Egyi­küknek, Hollókőnek jó egy percet, ha szentel az író-szer­kesztő, amikor elismeri, hogy gyönyörű, és hogy erről alig- alig van több mondanivalója. Azért hozzáfűzi még, hogy az Ófalu, már nem falu, hanem múzeum, így megmarad olyan szépnek, mint talán soha sem volt. „Kiváltképp akkor nem, amikor még igazi élet zajlott itt. ’’Nos, ide illene informáci­óként még szerintem. például az, hogy Hollókőt évente sok tízezer turista látogatja, külö­nösen amióta 1987-ben az Ófálut az UNESCO felvette a «1 világörökség listára. Ha több ; tény nem is férne a filmbe. Vis­szafogott a tényekkel az író Ipolytamóc esetében is, ahol többet foglalkozik az idő arcá­val, mint a természetvédelmi terület geológiai és őslénytani értékeinek bemutatásával. Bölcs elmélkedése, hangula­tos metaforái mellett tényként- többek között - elmondhat­ta volna azt is, hogy a terület 1995-ben Európa Diplomát kapott. Központi magja pedig- Tarnóci Ősélőhely néven - 2000-ben felkerült a Világ- örökség Tentative listájára, ahogy2004-től a Világörökség Nevezési Listáján is ott van, és így tovább. Mindezt „csak” az 1979 - a Rocken bauer Pál és társai ál­tal készített eredeti filmsoro­zat - óta eltelt változások je­gyében, ha már ez volt a remake-film nemes célja. Ez a szöveg pedig csak az én lo­kálpatrióta elmélkedésem, és nem is kritika. Tájékoztatás az 1 százalékos felajánlás igénybevételének szabályairól Nógrád megye. A személyi jöve­delemadó 1 százaléka nem illeti meg azokat az alapítványokat, társadalmi szervezeteket és köz- alapítványokat, amelyeknek olyan köztartozásuk áll fenn 2012. augusztus 1. és a kedvezményezetti státusz igazo­lására szolgáló adatlap keltének időpontja között, amelyre nem kaptak fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt. A kedvezményezetti eljárás során már az is kizáró tényező, ha a köztartozás akár csak egy napig is fennáll. Köztartozásnak minősül többek között az állami és az önkormányzati adóható­ságnál nyilvántartott fizetési kö­telezettség. A Nemzeti Adó- és Vámhiva­tal csak kivételes méltányossá­got érdemlő esetben tekinthet el ettől a feltételtől, különösen akkor, ha a rendelkezett összeg NAV átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető cél­jának elérését súlyosan veszé­lyezteti. Figyelemmel kell len­ni azonban arra, hogy kivételes méltányosság gyakorlása ese­tén is csak a köztartozás rende­zése után teljesítheti az adóha­tóság a kiutalást. Fontos, hogy a kedvezménye­zett szervezetek 2012. augusz­tus 1-je előtt esedékessé vált meg nem fizetett köztartozásu­kat 2012. július 31-ig, 2012. au­gusztus 1. és az adatlap benyúj­tása között esedékessé váló köte­lezettségüket annak esedékessé­géig rendezzék. Az állami adóhatóságnak az a célja, hogy az Szja 1 százalékos felajánlások minél nagyobb számban eljussanak a kedvez­ményezettekhez, ennek azon­ban egyik fontos feltétele, hogy a felajánlásokat fogadó civil szer­vezetek időben rendezzék adó­tartozásukat, köztartozásukat. j >

Next

/
Oldalképek
Tartalom