Nógrád Megyei Hírlap, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-01 / 27. szám

PÉNZVILÁG 2012/01/31., 18 órai állapot Devizapiac CHF/HUF: 244,18 EUR/HUF: 294,07 USD/HUF: 224,06 Takarmánybúza 2012. március 46 000 Ft/t Takarmánykukorica 2012. március 53 000 F^t Olaj napraforgó 2012. március 118 000 Ft/t Repce 2012. március 130 000 FJ/t IDŐJÁRÁS Egyre fagyosabb, de többnyire napos idő várható. ÖGTELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ SCHVEICZER Krisztián (20) 236-75-66 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 HIRDETÉSFELVÉTEL új helyen. Salgótarján. Rákóczi út 12. (ÉVI II.. Spar-ral szemben) a Nógrád Megyei Hírlap és Grátisz. Járások: akik váltanának Salgótarján Igótarjánl (71700 fő) Balassagyarmati (41011 fő) lyei (18939 fő) Rétsági (25383 fő) Pásztói (32582 fő) A szécsényi járásba beosztott Ipolytarnóc vágya Salgótarján, míg Szalmatercs és Nógrádmegyer éppen ellenkező irányba lépne... Nógrád megye. Amint arról már beszámoltunk: szűkebb hazánk százharmincegy darab települését hat járásba sorolta a Közigazgatá­si és Igazságügyi Minisztérium ter­vezete. Ennek társadalmi egyezte­tése immár lezárult, a települések által megküldött vélemények fel­dolgozását szakmai egyeztetés kö­ved a kormánymegbízottak bevo­násával. Ennek eredményeként egyes települések akár más járás­ba kerülhetnek, hiszen a társadalmi egyezte­tésre bocsátott anyag a minisztérium szakmai tervezete, és nem jogsza­bályi előírás. A szaktárca területi köz- igazgatásért és választáso­kért felelős államtitkársága vár­hatóan február 10-ig dolgozza fel beérkezett észrevételeket. A ter­vek szerint még februárban az Országgyűlés elé kerül a tör­vényjavaslat, a járási székhelye­ket és illetékességi te­rületet meghatározó kor­mányrendeletet pedig június végén fogadhatja el a kormány. Információink szerint Nóg- rád megyében mintegy tucat nyi község élne a járásváltás le­hetőségével. Körképünket a szecsenyi jaras- ba került, de Sal­gótarjánhoz vágyódó Ipolytarnóccal és Lit- kével kezdjük, majd az éppen ellentétes úton elindulni szán­dékozó Szalmaterccsel és Nóg- rádmegyerrel folytatjuk...- A község önkormányzata határozatban fejezte ki tiltako­zását az ellen, hogy 2013. janu­ár elsejétől Ipolytarnócot az is­mételten megalakítandó szé­csényi járásba sorolják. A falu lakossága pedig civil kezdemé­nyezés során tiltakozó aláíráso­kat gyűjtött: ily módon kétszáz­nál is többen adtak hangot (Folytatás a 2. oldalon.) Lőszereket rejtegetett Nagy mennyiségű, engedély nélkül tettel arra, hogy az ügyben való intézkedés nősülnek lőfegyvernek, azonban a lőszerek tartott lőszert találtak a rendőrök egy 55 éves bátonyterenyei férfi la­kásán - miután valakitől névtelen bejelentést kaptak, hogy az illető fegyvert fogott rá. Bátonyterenye. Névtelenül tett valaki beje­lentést pár napja a városi rendőrkapitány­ságra arról, hogy egy 55 esztendős bátonyterenyei férfi egy korábbi konflik­tus miatt ráfogott egy fegyvernek látszó tár­gyat, amely a lakásán van elrejtve. Tekin­késedelem esetén az életet, testi épséget közvetlenül veszélyeztethette volna, a Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság felderítő- és a helyi kapitányság bűnügyi osztályá­nak munkatársai rövid időn belül a hely­színre értek.- A házkutatás során különböző rejtekhe­lyeken két darab lőfegyvernek látszó tárgyat - pisztolyt - ötven darab kispuskalőszert, öt­venegy darab sörétes puskához való töltényt és még további, nagy kaliberű vadászpuska- lőszereket is találtak. A szaktanácsadó véle­ménye alapján a pisztolyok ugyan nem mi­megszerzése, tartása és tárolása rendőrha­tósági engedélyhez kötött, amellyel a sze­mély nem rendelkezik - fejtette ki Dankóné Nagy Éva. A rendőrségi szóvivő hozzátette: az 55 éves férfit előállították és lőszerrel vissza­élés miatt hallgatták ki. A gyanúsított úgy nyilatkozott, hogy korábban volt engedélye, s annak visszavonásakor nem adta le a töl­tényeket. Az illető ugyanakkor tagadta, hogy bárkire is fegyvert fogott volna. A rendőrök a lőszereket lefoglalták. A nyomozás - fegy­verszakértő bevonásával - továbbra is tart. értékőr finanszírozással keresse márkakereskedésünkben! 3100 Salgótarján, Füleki út 154. Fax: 32/511-400. Megérkezett új Avensis! <© TOYOTA KAKUK AUTÓHÁZ Kft. Új menetrend! Salgótarján. A Nógrád Volán Zrt értesíti a tisztelt utazóközönsé­get, hogy 2012. február 4-től, szombattól Salgótarján helyi já­rati közlekedésében új menet­rend lép életbe. Az aktuális me­netrend a vállalat honlapján - www.nogradvoIan.hu - már megtekinthető illetve letölthe­tő, valamint a salgótarjáni bér­letpénztárakban szórólap for­májában is rendelkezésre áll. Fogadóórák Salgótarján. Székyné dr. Sztrémi Melinda, a megyei jogú város polgármestere fogadóórát tart február 2-án csütörtökön a vá­rosházán. A lakosok 15-től 17 óráig kereshetik fel. Zimankó számokban Zabar. Információk szerint ezen a településen mérték a leghide­gebbet január utolsó napján: mí­nusz tizenhét fokos hőmérsék­letre ébredtek 31-én kedden a helyiek, ami az idei eddigi, in­kább csak téliesnek mondható télben rendkívülinek számít. Ke­vésbé tűnik azonban intenzív­nek a kemény fagy ahhoz a 31,9 fokos zimankóhoz képest, amit évekkel ezelőtt mértek itt. Zabar fagyzugos sajátossága következ­tében kap mind több figyelmet a hideg évszakban. S hogy ez a vo­nása valóban markáns, azt már a falu legújabb - még nem hiva­talos - címere is jelzi. Ünnepelnek az evangélikusok Balassagyarmat Február 5-én 10 órakor a balassagyarmati evan­gélikus templomban tartandó ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás, az északi evangélikus egyházkerület püspöke szolgál igehirdetéssel. A balassagyarma­ti evangélikus szeretetház név­adó ünnepén - melynek új neve Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat - egyben az or­szágos presbitérium által hat­éves ciklusra kinevezett új intéz­ményvezető, Ács Andrea beikta­tására is sor kerül. Az istentisz­teletet követően a szeretetház (Deák Ferenc u. 22.) épületének homlokzatán elhelyezett új név­táblát leplezi le a püspök. Túr­mezei Erzsébet éppen száz éve, 1912. február 14-én született Ta­másiban szülei hetedik gyerme­keként. Négy leánytestvére ko­rán meghalt, két bátyja evangé­likus lelkész lett. A buda­pesti tudományegyete­men szerzett magyar-né­met szakos diplomát. Egyetemi évei alatt hívta el Isten a diakonissza szolgálatra. A Fébé Diako­nissza Egyesület kereté­ben vasárnapi iskolai munkában vett részt, le­ányköröket vezetett és gyülekezeti evange- lizációkat végzett. Mun­katársa volt a Fénysugár és a Kis-Flarang című Fébé-újságoknak. Kilenc alkalommal vezetett nép­főiskolái kurzust leányok számára, akik ötven év után is évente összejönnek közös ige­hallgatásra és imádságra. 1938­tól jelentek meg verseskötetei. Költeményeinek hitet sugárzó és hitet ébresztő mondanivalója az evangélikus egyház határán túl is jelentős. 1951-ben a kommu­nista önkény a Fébé Egyesületet feloszlatta, szolgálatát be­tiltotta. A diakonisszák az anyaház védettségéből az utcára kerültek. Túrmezei Erzsébet a balassagyar­mati gyülekezetben és a szeretetotthonban talált menedéket. Szabó József püspök az adminisztráci­ós munka mellett a szigo­rú állami tiltó rendelkezé­sek ellenére igeszolgálat­tal is megbízta. Versei ek­kor nyomtatásban nem je­lenhettek meg, de titokban gépelve, s kézből kézbe mégis sokakhoz el­juthattak. A balassagyarmati szeretetott­hon otthonvezetői állásából ment nyugdíjba, ezek után mintegy két és fél éven keresztül élt a csö­möri gyülekezet körében. Részt vett az új evangélikus énekes­könyv szerkesztési munkájában, s a könyvben 105 énekszövege illetve fordítása szerepel. Az 1989-ben bekövetkezett politikai fordulat után a Fébé Egyesület újra elkezdhette szolgálatát. A közösség Túrmezei Erzsébetet választotta meg főnökasszony­nak. Az újrakezdés sok gonddal és fáradsággal járó munkáját alá­zatos lélekkel, megértő szeretet­tel és hűséggel végezte. A diako­nissza testvérek közösségében élt utolsó szívdobbanásáig, 2000- ben bekövetkezett haláláig. Középen Túrmezei Erzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom