Nógrád Megyei Hírlap, 2011. április (22. évfolyam, 75-99. szám)

2011-04-04 / 77. szám

2 2011. ÁPRILIS 4., HÉTFŐ ÉSZAK- ES DEL-NOGRAD Parkosítás, parkoló, új eszközök Nógrádmegyer. A helyi Virágszi­get Szociális Központhoz tarto­zó kert egy részén parkolóhely készült, a fennmaradó területet pedig most parkosítják, növé­nyeket ültetnek, telepítenek, sé­tányt alakítanak ki, és padokat is kihelyeznek majd. Szintén folyamatban van a kerítés fel­újítása. Mindezek az otthon Szívdobbanás Nógrádmegyer- ért Alapítványának felajánlott adományokból valósultak, illet­ve valósulnak meg. Az alapít­ványhoz érkezett egy százalé­kos felajánlásokból pedig vasa­ló-mángorló gépet, és a mozgás- képtelen lakók ellátását nagy­ban megkönnyítő fürdetőszéket vásároltak. Fotókiállítás nyílik Rétság. Már hosszú idő óta szo­kás a helyi művelődési központ­ban, hogy havi rendszereséggel más és más alkotóknak biztosí­tanak helyet műveik bemutatá­sára. Ezúttal Szakái Katalin fel­vételeiből nyílik előtéri fotókiál­lítás április 6-án, szerdán az in­tézmény aulájában. Találkozás a természettel Elldrefalva. Simon Zoltán, termé­szetfotós képeiből nyílik ma délelőtt kiállítás az endrefalvai általános iskola galériájában. Antalné Varga Katalin, iskola- igazgató lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a budapesti al­kotó fotóiból összeállított tárla­tot Horváth József, salgótarjáni fényképészmester nyitja meg. Interaktív tananyagról, bővebben Nógrádmegyer. Kistérségi hospitá- ciós intézményi napnak ad ott­hont a helyi általános iskola ápri­lis 6-án, szerdán 14 órától. Mint azt Antal Gyula, iskolaigazgató la­punk érdeklődésére elmondta, a téma az interaktív tananyag használata, a pedagógiai rend­szerben való alkalmazása lesz. A rendezvény során - amelyre a szécsényi kistérség tizenkét tele­pülésének pedagógusait hívták meg - három bemutató órát te­kinthetnek meg a jelenlévők. (Folytatás az 1. oldalról.) amiből jön a vér, a vérzést csil­lapítottuk, a sebet öltéssel lát­tuk el, amit a beteg jól viselt - tudtuk meg a főorvostól. Mintegy másfél órán át tartott a nem mindennapi operáció, ezt követően az intenzív osztályra vitték a középkorú, salgótarjáni férfit. Kritikus órák következtek, kezeléséről, ápolásáról dr. Varga Erzsébet az osztály főorvosa mondta el a következőket: - Lé­legeztető gépre tettük és altat­tuk a beteget, illetve bizonyos ki­egészítő vizsgálatokat végez­tünk el nála. Az ő esetében mell­kasi, mellüregi szívó kezelésre is szükség volt, s vérkészítmé­nyeket kapott addig, amíg stabil­lá vált a vérkeringése, a vérnyo­mása. Egy-két nap után feléb­resztettük, majd befejeződhetett a gépi lélegeztetése is. Műtéti komplikáció nem lépett fel, s hamarosan a traumatológi­ai osztályra kerülhetett a férfi, aki információnk szerint magát szúr­ta meg. (A Nógrád Megyei Rend­őr-főkapitányság szóvivője, Dankóné Nagy Éva arról tájékoz­tatta lapunkat, hogy a rendőrsé­gi vizsgálat során gyűjtött adatok és tanúkihallgatások alapján az idegenkezűség kizárt.) Dr. Csonka Csaba megjegyez­te, hogy nem gyakran, de sajnos, előfordulnak effélék. Dr. Halász Péter, a traumatológiai osztály vezető főorvosa három szíven szúrt sérültet próbált már meg­menteni eddigi munkája során. Közülük kettő életben maradt, az, aki harmadszor szúrta szí­ven magát, a műtőasztalon halt ebbe bele. A szóban forgó szívseb halálos lett volna, ha az illető egy-két órával később kerül a szakem­berek kezei közé. Ha vérrel meg­telik a szívburok, ez mintegy összenyomja a létfontosságú szervet, amely így nem tud mű­ködni, s bekövetkezik a szívmeg­állás. A sérült tehát időben ke­rült be, a szúrás pedig nem ért főereket. Állapota miatt arra nem volt idő, hogy szívsebész­hez, specialistához egy másik in­tézetbe szállítsák, a salgótarjáni kórház orvosai, szakdolgozói, tu­dásuk legjavát nyújtva hárítot­ták el az életveszélyt, s indították el a gyógyulás útján a férfit. • A stáb további Orvos-tagjai: dr. Sütő Gellért, és dr. Bíró Miklós , az aneszteziológiai feladatokat el­látó asszisztensek: Abelovszki Il­dikó, és Borodiné Tőzsér Noémi. Azon a délelőttön Saját Márta és Kiss Emese műtősnők, vala­mint Tóth Attila ésTillinger Re­zső is szolgálatban voltak. Dr. Bercsényi Lajos, a kórház főigazgatója, az életmentésben, gyógyításban, ápolásban részt­vevő orvosoknak, műtősöknek külön levélben köszönte meg a beteg megmentéséért kifejtett munkát. Az életveszélyes sérült ellátásában résztvevők tudá­sukkal, képességeikkel „a me­gyei kórházat egy rövid időre a szívsebészeti szintre emelték” - írta egyebek mellett a főigaz­gató, aki nem titkolja, hogy a csapat teljesítménye büszke­séggel tölti el. Bemutatkozik Mihálygerge Salgótarján. A Balassi Bálint Me­gyei Könyvtár és Közművelődési Intézet és Mihálygerge Község Önkormányzata szervezésében „Értékeink Nógrád megyében” címmel Mihálygergét bemutató kiállítás nyílik a könyvtár Bóna Kovács Károly Galériájában ápri­lis 5-én, kedden 16 órakor. A kiál­lítókat Becsó Zsolt, a Nógrád Me­gyei Önkormányzat Közgyűlés­ének elnöke, országgyűlési kép­viselő, valamint Molnár Éva, a könyvtár igazgatója köszönti, az alkotásokat pedig - amelyek áp­rilis 22-ig lesznek láthatóak - Szikoráné Sebestyén Katalin, a község polgármestere ajánlja a jelenlévők figyelmébe. A rendez­vényen verset mond Farkas Er­zsébet, majd közreműködik a Tü­csök Népzenei Együttes és a Cite- ra együttes is. Földi Péter a klubnapon SaigótariáiL A Tájak Korok Mú­zeumok Egyesület tagcsoportja április 6-án szerdán 15.30 órától tartja legközelebbi klubnapját a József Attila Művelődési és Kon­ferencia-központban. Ennek ke­retében Földi Péter Kossuth és Príma Primissima díjas festő­művész vetítettképes előadását hallgatják meg a résztvevők. Óvodával ismerkednek Nógrádmegyer. Nyílt napot tar­tanak a helyi óvodában hétfőtől szerdáig. Mint azt Verbói Zoltánná, vezető óvónőtől meg­tudtuk, a szülők és a leendő óvodások megismerkedhetnek magával az óvodai légkörrel, a csoportokkal és a különböző foglalkozásokkal. Fogyasztói szokásokról Salgótarján. Április 5-én 18 óra­kor a József Attila Művelődési és Konferencia-központ klubjá­ban összejövetelt tart a Salgó­tarjáni Polgári Kör. A téma a „Fogyasztói szokások és attitű­dök Salgótarjánban”, amelyről dr. Engelberth István (főiskolai docens) és Baranyi Csilla (főis­kolai hallgató) tart előadást. Ezt követően a témáról beszélget­hetnek az előadók és a résztve­vők. A moderátor dr. Baráthi Ottó közgazdász lesz. GYÖNGYÖSI KITEKINTŐ Új mesterképzési szak a főiskolán Szeptembertől a mesterképzésben résztvevő leendő hallgatók a „Vezetés és szervezés” szakot is választ­hatják a Károly Róbert Főiskolán (KRF). A szak in­dításáról döntő plénum március 25-i ülésén megsza­vazta az új képzés indítását. A gyöngyösi intézmény az első a főiskolák közül, amely elindíthatja, az ed­dig csak egyetemeken oktatott népszerű szakot. Gyöngyös. Megkönnyíti a leen­dő hallgatók dolgát a KRF az­zal, hogy olyan mesterszakot indít szeptembertől, amelyet eddig csak egyetemi képzés­ben indíthattak az intézmé­nyek, így főiskolaként rögtön az élre törve szélesíti képzési palettáját a gyöngyösi intéz­mény. A „Vezetés és szervezés” mesterképzés célja a vállalko­zások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szak­mai ismeretekkel rendelkez­nek a menedzsment széles és - a választható szakirányuknak megfelelő - szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtoká­ban képesek elemezni, tervez­ni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. A szakot nappali és levelező rendszer­ben négy félévben, államilag támogatott vagy költségtéríté­ses képzésben indítják. A sza­kon végzettek oklevelébe az ok­leveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon „Economist in Management and Leadership” végzettség kerül. Szeptembertől tehát újabb szakkal gazdagodik a mesterkép­zési lista. A hallgatók a mester- képzésbe kerülés feltételeiről, va­lamint a jelentkezés további me­netéről, illetve a szakról bőveb­ben a főiskola honlapján a www.karolvrobert.hu oldalon tá­jékozódhatnak. Iskola mérnöki szemmel nézve Salgótarján. Tegnap tartotta a Nógrád Megyei Építész Ka­mara (NMÉK) és a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara (NMMK) közös szakmai továbbképzését a SKÁID Ko­dály Zoltán Általános Iskolában. A rendezvény résztvevőit Ke­nyeres István, a NMÉK elnöke és Bózvári József, a NMMK el­nöke köszöntötte az iskola előtt. Elmondták, hogy nagyon örül­nek, hogy megélhették az isko­la felújítását, amely az utóbbi években az egyetlen ilyen pro­jekt volt. Tervezői valamennyi­en az építész és mérnökkama­rák tagjai, kivitelezői pedig va­lamennyien tarjániak. Hozzá­tették, hogy a városban 25 év után ez az első olyan épület, ahol az építészek munkája mel­lett képzőművész munkája is megjelent. Bobály Attila szobrász, akinek alkotásai díszítik az iskolát la­punknak elmondta, hogy a bejá­rat fölötti, krómlemezből lézer­vágóval kialakított mű kék színe a kontrasztja a sokak szemében bézs színű épületnek. A körabla­kot pedig a mezopotámiai pe­csétnyomó henger felnagyított változatát ábrázoló, A Nap dalno­ka című alkotás díszíti. A köszöntő után odabent Luda matokról beszélt. Elmondta, László építész a tervezési folya- hogy négy évvel ezelőtt kezdő­dött el a projekt, amikor az üze­meltető felszólítást kapott, hogy írja össze a problémáit, észrevé­teleit az iskolával kapcsolatban. A10 oldalnyi tervezési program elkészülte után a szakemberek is hozzátették a magukét: bejár­ták a házat és megvizsgálták az alapokat is, amelyekről egyéb­ként kiderült, hogy néhol a „le­vegőben lógnak”. Ezután elké­szítették az engedélyezési terve­ket, egyeztettek, osztottak és szo­roztak, majd egy év múlva hoz­zákezdhettek a munkához. Elmondása szerint 90 százalék­ban az valósult meg, amit ter­veztek. Kovácsné Veres Valéria stati­kus tervező arról számolt be, hogy a tetőtér megváltoztatása miatt (régebben nem volt ott tanterem, most már igen) több­féle megerősítést végeztek a házon, illetve ismertette az új monolit vb szerkezeteket is. Végezetül pedig megcáfolta a városban terjedő rémhírt, mi­szerint süllyed a Kodály. A vil­lamos hálózatot is teljesen fel­újította Bodócs Péter villamos­tervező, aki egyéb elfoglaltsá­gai miatt sajnos nem tudott megjelenni, így szavait Majo­ros Sándor, az NMMK tagja tol­mácsolta. Ezután az érdeklő­dők a zsibongóból indulva be­járták az iskolát, ahol további érdekes információkat hallhat­tak a készítőktől. E. T. Jó kezekbe került a sérült Öltések a dobogó szívben

Next

/
Oldalképek
Tartalom