Nógrád Megyei Hírlap, 2010. november (21. évfolyam, 253-277. szám)

2010-11-02 / 253. szám

2 2010. NOVEMBER 2., KEDD ÉSZAK- ÉS KELET-NÓGRÁD Törzsasztalnál: Lev Tolsztoj Sa^ÓÖrjafL A Szerdatársaság Iro­dalmi Kávéház e heti összejövete­lén, november 3-án 16.30 órakor Lev Tolsztojra, a Háború és béke, az Anna Karenina és más regé­nyek szerzőjére emlékeznek ha­lálának századik évfordulója al­kalmából. A Palóc Parnasszus Szerkesztősége a törzsasztali be­szélgetéshez szívesen hív és vár minden érdeklődőt, aki szereti és értékei szerint ítéli meg a világhí­rű orosz író munkásságát A ren­dezvényt újra a Cafe Frei galériá­jában tartják! Újra él a tv adó Salgótarján. Ismét fogható földi sugárzásban a Salgótarjáni Te­levízió műsora, miután a nyár folyamán egy villámcsapás mi­att tönkre ment az adóberende­zés. A Karancs-hegyen lévő elektronikát az esős időszak miatt nem lehetett megközelíte­ni, ám a közelmúltban sikerült a Nordtechnik Kft embereinek, s a berendezést megjavították. A program a korábbi műsor­rend szerint fogható, vagyis a városi műsor a Hálózat Televízi­ót szakítja meg. Barangolás ecsettel Jacsmenyik József füleki festőművész képeiből ren­deznek kiállítást a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelő­dési Intézetben. November 4-én ló órakor a könyvtár Bóna Ko­vács Károly Galériájában Földi Péter Munkácsy-, és Kossuth-dí- jas festőművész nyitja meg a Ba­rangolás diópáccal, ecsettel, című tárlatot. Az érdeklődők november 26-ig látogathatják. Baba-mama klub Salgótarján. Óvónő tart foglalko­zást a kisgyermekeknek a Baba­mama klub soron következő ösz- szejövetelén november 3-án, 10 órától a Salgótarjáni Ifjúsági és Információs Tanácsadó Irodában (SITI). A szervezők elsősorban a négy év alatti kisgyermekek és azok anyukáit várják! Bővül a közösségi tér IpotytanMC. A helyi kulturház épületének és szolgáltatásainak bővítését célzó pályázati munka keretében jelenleg a belső burko­lás, az elektromos hálózat felújí­tása, a fűtésszerelés van soron. Erre a fejlesztésre egy helyi ala­pítvány nyert támogatást ÓWASTÖK AJÁNDÉKBA Karaacsája juhász jó- zsef jóvoltából egy óriá­si méretű, nyolcvan ki­logrammot is meghala­dó tököt kapott a karancsaljai óvoda a napokban. A gyerekek nagyon megörültek az ajándéknak és csodá­lattal fogadták azt kirí­vóan nagy mérete mi­att. Sasváriné Gregus Il­dikó óvodavezető la­punknak elmondta: szerdán szülők és gye­rekek részvételével tökfesztivált tartatnak az intézményben, amely során megsütik a sárga finomságot és még töklámpásokat is faragnak, amelyeket aztán meggyújtanak. FOTÓ: HÜVÖSI CSABA Kemerovóba „viszik" Nógrádot A Nógrád Megyei Önkormány­zat meghívására - Ivanov Jevgenyij Szergejevics, a Kemerovói Állami Rádió és Televízió elnökhelyettese - vezetésével megyénkben egyhe­tes munkaláto­gatáson tartóz­kodó orosz új­ságíró küldött­ség hétközben a megye településein forgatott. Szer­dán a világörökségi címmel büsz­kélkedő Hollókőn jártak, ahol Sza­bó Endre alpolgármester kalauzo­lásával filmezték az ófalut, a vár­ból a panorámát, egy fiatal házas­pár otthonába is ellátogattak, mindennapi életükről érdeklőd­tek. Kozárdon dr. Hajas Pálné Banos Márta polgármester mutat­ta be a kis cserháti falu büszkesé­geit: a kápolnát, a tucatnyi közté­ri alkotást, és nem utolsósorban a helyi alapanyagból készült élelmi- szeripari termékeket. A Nógrád testvérmegyéjéből érkezett vendé­gek megígérték, hogy a lekvár­üzem fejlesztéséhez igyekeznek kemerovói befektetőtársat találni. A csütörtöki program Szécsényben kezdődött, ahol Stayer Lászlóval, a város új polgár- mesterével készítettek interjút, majd a tűztoronyban a kiállítást örökítették meg. Délután a Balas­sagyarmati Városi Televízió mun­kájával ismerkedtek, majd fogad­ta a küldöttséget Bállá Mihály or­szággyűlési képviselő, az ország- gyűlés külügyi bizottságának el­nöke, akivel exkluzív interjút ké­szítettek a javuló orosz-magyar kapcsolatokról. A megye vendégei pénteken a somoskői várnál található bazalt- ömlést néz­ték meg, majd elláto­gattak az Észak-Ma­gyarországi Regionális Környezet­védelmi cégcsoporthoz, ahol dr. Kecskeméti Sándor, a cégcsoport vezetője tájékoztatta őket a kör­nyezetvédelmi együttműködés le­hetőségeiről. A Salgótarjáni Városi Televíziónál járva a Kemerovói Állami Tele­vízió és Rádió elnö­kének - nógrádi tv- stábot meghívó - le­velét is átadták László István ügyvezető igazgató­nak. A saT gótar­jáni városházán Fenyvesi Gábor al­polgármester vette át Kemerovo város polgármesterének üdvözlő­levelét és mutatta be az újságírók­nak a megyeszékhelyet A küldött­ség felkereste a szentkúti Nemze­ti Kegyhelyet, ahol Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató kalau­zolta a csoportot, ezután Bátony- terenyén Nagy- Majdon Jó­zsef polgármester segítségével kaptak képet a nógrádi szénbányászat egykori központi településéről. A kemero­vói újság­írók szombat délelőtt az Ipolytamóci Ősmaradványok Természetvédel­mi Területen filmforgatással zárják nóg­rádi prog­ramjukat. Szentkútról is kisfilm készült FOTÓ: GYURIÁN TIBOR Rajzolásban mérték össze tehetségüket G.E. Salgótarján. A napokban rendez­ték meg a XX. Nógrád Megyei Kö­zépiskolai Rajzversenyt a Madách Imre Gimnázium és Szakközépis­kolában. A megmérettetésre sző­kébb hazánk kilenc oktatási intéz­ményéből összesen 71 versenyző nevezett be. A tanulók két kategó­riában - csendélet és illusztráció - valamint két korosztályban mér­hették össze ügyességüket és tu­dásukat A zsűri, amelynek tagjai Pénzes Géza, festőművész, dr. Ka­locsai Péter, a megyei önkormány­zat aljegyzője és G. Lóránt Lujza, a Hibó Tamás Művészeti Iskola ta­nára voltak, végül a következő eredményt hirdette ki. Illusztráció A megmérettetésre több mint félszáz versenyző nevezett be kategóriában a 9-10 évfolyamosok közül Demeter Leila Diána (Rózsa­völgyi Márk Művészeti Iskola) az első, Gordos Emese Borbála (Váci Mihály Gimnázium) második, Körösi Dalma (Bolyai János Gim­názium) pedig harmadik helye­zett lett, Nagy Piroska (Váci) és Murár Alexandra (Madách Imre Gimnázium) dicséretet kapott. Ugyanebben a kategóriában a 11-13. évfolyamon Szőke Johanna (Rózsavölgyi) lett az első, Orosz Ákos (Váczi Gyula Alapfokú Művé­szetoktatási Intézmény) a máso­dik, Gábor Kincső (Mikszáth Kál­mán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközéiskola és Kollégium) a harmadik, RepcsákRegina (Váczi) pedig dicséretben részesült. A legszebb csendéletet a 9-10. év­folyamosok közül Pásztor Gergely (Rózsavölgyi) készítette, második lett Dudás Natália (Váczi) harma­dik Máté Alexandra (Bolyai), Vandomyik Andrea (Rózsavölgyi) dicséretet kapott. Ugyanezen kate­góriában a 11-13. évfolyamon Fábi­án Eszter (Balassi Bálint Gimnázi­um) első, ErdődiAnna (Váczi) má­sodik, míg Lehoczki Dávid (Rózsa­völgyi) harmadik helyezést ért el. A díjazottak a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola ajándékát vehették át, emellett Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj- Zemplén megye összefogásának köszönhetően tavasszal a regioná­lis versenyen is összemérhetik te­hetségüket, tudásukat i Salgótarján testvértelepülésé­nek orosz újságírócsoportja me­gyénk településein forgatott

Next

/
Oldalképek
Tartalom