Nógrád Megyei Hírlap, 2010. október (21. évfolyam, 228-252. szám)

2010-10-01 / 228. szám

ALMANACH 2010 tfA&ar lliny. Polgármester: Dovicsin Ottó. Alpolgármester: Veres Béláné. Körjegyző: Balga Sándor. A képviselő-testület tagjai: Bacskó János, Chikán Alajos, Gimesl Lászlóné, Török József. Lakosok száma: 182 fő. A községháza címe: 2675 lliny, Kossuth út 17. Telefon: 35/371-528. Fax: 35/370-008. Civil szervezetek: llinyi hagyományőrző csoport, Kinyi íjász Egyesület, lliny Községért Közalapítvány. Jeles napok: falunap, derelyefesztivál, idősek köszöntése, íjásztaláikoző. A hagyományok ápolása A hagyományőrző csoport az elmúlt év karácsonyán ün­nepelte megalakulásának tizedik évfordulóját. Valamivel több, mint egy évtizede veres béláné, a jelenlegi alpolgár- HHHB mester szervezésében alakultak meg, aki aZ(,ta is te'kes vezetője, irányítója a ma I már a község határain messze túlmuta- tó országos hírű hagyományőrző csoport- I nak. Ahogy mondta: a nulláról indultak, A? jr-jlt 1 de tele voltak elszántsággal, tettrekés- „ ■ zséggel. Jelmondatuk: „A múlt poraiból f ■ építjük újjá a jelent”. Nem engedték, hogy feledésbe merüljenek a régi nép­szokások, hagyományok, elfelejtsék a helyi dalokat, tánco­kat. Régi fotók alapján elkészítették a ruhákat, összegyűj­tötték a népszokásokat, hagyományokat. Az ez évi faluna­pon nagy sikerrel mutatták be az ilinyi palóc lakodalmast. Veres Béláné sorolja a csoport legaktívabb tagjait: Gimesi Lászlóné, Chikán Jánosné, Horváth Ferencné, Tóth Józsefné, Czank Izabella, Jakabovics Józsefné, majd hozzátette, hogy a többiek is aktívan részt vesznek a munkájukban. A hagyományőrző csoport tagjai énekelnek, táncolnak, régi hagyományokat elevenítenek fel, s azt színre állítják, mesét mondanak. Nem mese, maga a valóság, hogy az ilinyi mesemondók közül többen rangos eredményeket ér­nek el, számos országos verseny sikereit tudhatják magu­kénak. Akiknek a nevét már jegyzik: a 18 éves Tóth Ber­nadett, ő nyolc éves kora óta mond mesét, a 15 éves Hor­váth Evelin, a 20 éves Eszes Benjamin, Vereczki Jánosjié, Almási Jenőné, Gimesi Lászlóné. A csoport létéhez kapcsolódik a derelyefesztivál, amit a polgármesterük kezdeményezésére rendeztek meg idén már harmadik alkalommal. Szép példája a helyi kezdemé­nyezésnek, az összefogásnak. Ők adják össze a derelye ké­szítéséhez szükséges alapanyagot, elkészítik azt és kifőzik. Az egyházi év népköltészete alkalmából Balassagyar­maton rendezett találkozón a betlehemes játékukkal má­sodik helyezést értek el. Novemberben a balassagyarmati művelődési házzal közösen, ilinyi helyszínnel betlehemes találkozót terveznek rendezni, amelynek fővédnökségére dr. Beer Miklós megyéspüspököt szeretnék felkérni, aki szereti Ilinyt, többször járt a faluban. Egy egyházi rendezvényen derült ki, hogy milyen tehet­séges amatőr színjátszóik vannak. Nagy sikerrel adták elő Gál Andor szereplésével és rendezésében az Othello-t, a to­vábbi szereplők: Kiss Mihály, Horváth Ferenc, Chikán Ist­ván és Chikán Péter voltak, de a hölgyek (Almási Jenőné, Barnáné Ocsovai Mária, Gimesi Lászlóné, Czank Izabella, Tóth Bernadett) is nevetésre fakasztották a közönséget. A lelkes fiatalok folyamatosan részt vesznek a rendezvények megvalósításában: Kiss Lionel, Strehó Bernadett, Chikánné Szlifka Marika, Chikán Gergő. Chikán Gábor tanácsaival segíti a település mindennapjait.- Ezen a kis településen ahová csak nyúlunk, mindenütt értéket és értékes embereket találunk. Úgy érezzük, kime­ríthetetlen szellemi tartalékaink vannak - mondta Veres Béláné. Ilinyi íjászok A községben alig három éve alakult meg az íjászklub, amelynek vezetője veres Péter. A tizenöt fős csapatot be­mutatókra, versenyekre hívják. A jó szemű, biztos kezű ilinyi íjászok a különböző versenyekről mindig díjakkal tér­nek haza. A községben két alkalommal rendeztek íjásztalál­kozót. Az elsőn több mint százötvenen vettek részt, a máso­dikon a rossz időjárás ellenére közel százan jelentek meg. A falu gondnoka török Józsefnek, a falu gondnokának igencsak sokré­tű a munkája, még akkor is, ha egyesek úgy gondolják ő „csak” autózgat a falu kisbuszával. A községből a betegeket Balassagyarmat­ra, ha kell, Budapestre szállítja szakren­delésre. Az önkormányzat konyhájának ő az anyagbeszerzője. Ha kell, kiszállít­ja az ebédet a szociális alapon étkezők­nek, összegyűjti a recepteket, majd Ba­lassagyarmaton a gyógyszertárban ki­váltja. Heti két alkalommal, szerdán és pénteken Balassagyarmatra viszi az embereket bevásárol­ni. Ilyenkor azok, akik egészségi állapotuk, vagy egyéb el­foglaltságuk miatt személyesen nem tudnak vele menni, leadják a bevásárlási listát. Amikor jónéhány kérelem ösz- szejön, a felesége is besegít a vásárlásba. Az áruk árát ő előlegezi meg, s azt akkor kapja meg, amikor az árut és a blokkot átadja a megrendelőnek. Hétvégeken, ha a hagyo­mányőrző csoportjuknak fellépése van valahol, őket szál­lítja. A kisebb javítási munkálatokat is elvégzi. Egy ideig a polgármesterrel egyeztetve a közhasznú munkások mun­káját is ő szervezte. Az utóbbi időben ez az alpolgármes­ter hatásköre, természetesen ő is mindig egyeztet a polgár- mesterrel. A közösséggé formálódott község Dovicsin Ottó, a község polgár- mestere inkább a tettek, mint­sem az üres szavak embere; az ígéretek helyett inkább cselek­szik. Második ciklusban lliny község polgármestere. Az elmúlt nyolc év történéseit így látja és ítéli meg a falu első embere.- Az elmúlt nyolc esztendőben közösséggé formáltuk falunkat, ahol az „önkormányzat” valóban azt jelenti, hogy a lakóknak van beleszólásuk közvetlen környe­zetük kialakításában, és ahol kö­zösen alakítjuk házainkat, utcá­inkat, közösségi tereinket, és kö­zösen alakítjuk ki beruházása­inkat. 2008-ban befejeztük a csa­torna-beruházást, amellyel településünk teljesen közműel­látott lett. Felújítottuk a Kossuth Lajos utcát, amelyet a jövőben szeretnénk aszfaltburkolattal el­látni. 2009-ben falugondnoki mikrobuszt vásároltunk pályá­zati támogatás felhasználásával. Idén a buszfordulót újítottuk fel, szilárd burkolattal láttuk el, vala­mint orvosoltuk a több ciklus óta megoldatlan vízelvezetés problé­máját. Az önkormányzatok elle­hetetlenítése, a támogatások csökkentése és az egyre növekvő kiadások ellenére szigorú pénz­ügyi gazdálkodás mellett meg­őriztük fizetőképességünket. Pezsgő kulturális életet hoz­tunk létre falunkban, hagyo­mányőrző csoportunk és mese­mondó gyermekeink bejárták az országot, és öregbítették telepü­lésünk hírnevét. Továbbra is tá­mogatjuk fiataljaink kulturális fejlődését. Ennek egyik eszköze a mozgó települési könyvtár ki­alakítása, amelyre idén 700 000 forintot nyert önkormányza­tunk. Programjaink, mint példá­ul a falunap, a derelyefesztivál, az íjászversenyek, a mesemondó versenyek, kiállítások egyre több látogatót vonzanak telepü­lésünkre. Meggyőződésem és vallom, hogy ennek a kis köz­ségnek az egyedüli kitörési pontja a turizmus fejlesztése. Ta­pasztalhatjuk, hogy kisebb-na- gyobb csoportok havonta egy­két alkalommal felkeresik köz­óvoda épületének a hasznosí­tására sikeres pályázatot készí­tettünk, és támogatást nyer­tünk egy harminc fős turiszti­kai szálláshely kialakítására. A szálláshely kialakítására a 2011-es évben kerül sor. Amennyiben ezt megvalósít­juk, a tettre kész, aktív lakos­sággal, a hagyományőrző cso­porttal, íjászainkkal tovább tudjuk színesíteni a helyi ren­dezvények palettáját, így még több turista keresi majd fel kis falunkat, s egy részük a szállás­helyeket kihasználva tovább itt fog tartózkodni nálunk. Integrált Közösségi Szolgálta­tó Tér keretében pályázatot ad­tunk be a kultúrotthon felújítá­sára, amellyel biztosítani tud­nánk minden korosztály számá­ra a kulturált szórakozás, és a közösségépítés feltételeit, amely településünk kulturális fejlődé­sének egyetlen, de hatásos lehe­tősége. Ami a jövőt illeti dovicsin ottó polgármester, mint a követkő ciklus polgármester-jelöltje terveit, célkitűzéseit tizenkét pont­ban foglalta össze.- Úgy érzem, hogy sikeres nyolc évet tudhatunk magunk mögött, de még vannak feladataink. Szeretném kiemelni a következő négy év legfon­tosabb tennivalóit: 1. A közbiztonság megőrzése, javí­tása. 2. A nyugdíjasok segítése. 3. A fiatalok jövőjének megalapo­zása és tanulásuk biztosítása. 4. Az egyházközösséggel közösen a templom felújítása és környeze­tének kialakítása. 5. Élhetőbb környezet és kiszámít­hatóbb egészségügyi ellátás megteremtése. 6. Általános szűrővizsgálatok hely­behozása. 7. Kulturális rendezvények biztosí­tása a település lakóinak bevo­násával. 8. A szociális háló bővítése. 9. A közcélú foglalkoztatás biztosí­tása. 10. Települési szabályzatok kialakítá­sa. 11. A települési járdák felújítása. 12. A Kossuth utca és a Petőfi utca aszfaltozása. Én a kiszámítható, folyamatos fejlő­dés lehetőségét kínálom az itt élők­nek. Az elmúlt nyolc évben polgár- mesterként a képviselő-testülettel együtt ellenszolgáltatás nélkül, a tele­pülés érdekében végeztük munkán­kat. Szeretném, ha ez a hagyomány tovább folytatódna, és mindenki, aki az önkormányzat munkájában részt vesz a közösség érdekeit a saját érde­kei elé helyezve látná el feladatát. Megtiszteltetésnek venném, ha a vá­lasztók is egyetértenek elképzelése­immel, és továbbra is támogatnának! Tegyünk együtt a lakossággal, a la­kosságért, Dinyért! ségünket, de csak rövid ideig tar­tózkodnak itt. Megvan az alapja a turizmus fellendítésének. Településünk életében egy újabb lehetőség adódott: a volt Településünk több éve él a közcélú foglalkoztatás lehető­ségével, amely során három­négy főnek biztosítunk hely­ben munkát. Nem feledkezünk meg az idős, magányos embe­rekről sem. Egy szakképzett személy, a gondozónő rendsze­resen fölkeresi őket, elbeszél­get velük, s ha kell, segít nekik a házimunkában. Lassan egy éve a közbiztonság megszilár­dítása érdekében településőr­ség működik Ilinyben. Nyugodtan kijelenthetem, hogy a nyolc év nem múlt el nyomtalanul a községben, hi­szen az tovább fejlődött és az itt Mők egy .közösséget alkot­nak. Pályázatok Az Új Magyarország Vidékfejleszté­si Program III. tengelyes vidékfejlesz­tési intézkedésének keretében a gaz­daság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kap­csolódó Integrált Közösségi és Szol­gáltató Tér cím elnyerésére kiírt pályá­zati felhívásra benyújtott pályázata alapján lliny Község Önkormányzata „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címet kapott. Ez volt a pályázat el­ső része, a második még elbírálás alatt van. A pályázott összeg 44 748 216 fo­rint, amely a Kultúrház épületének fel­újítását és funkciójának megfelelő be­rendezését hivatott szolgálni, a techni­kai berendezést is magába foglalva. Szintén az Új Magyarország Vidék- fejlesztési Program keretében az Eu­rópai Mezőgazdasági Vidékfejleszté­si Alapból elnyerhető pályázaton „Az óvoda és konyha épület átalakítására, bővítésére, és új szálló jellegű épület kialakítása” címen beadott pályázat is sikeres volt. A bekerülési összeg 65 százalékát nyerték el, 20 000 000 fo­rintot. Az önkormányzat - a Mezőgazdasá­gi és Vidékfejlesztési Hivatal által a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére kiírt - pályázati támoga­tással élve sikeresen pályázott mikro­busz beszerzésére. A mikrobusz be­szerzésére 8 607 000 forintot nyertek. Szeretnének újra pályázni a Kossuth út egy részének, valamint a Petőfi út teljes felújítására, járdaépítésekre, a meglévők felújítására. Folyamatban van a kábeltévé-hálózat kiépítése, az építési engedély már a kivitelező tár­saság birtokában van-... ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom