Nógrád Megyei Hírlap, 2010. október (21. évfolyam, 228-252. szám)

2010-10-01 / 228. szám

I MEGYEI Csatlakozz TE is! Mámaszeraiz www.facebook.com/nport.hu MŰSZAKI VIZSGAZTATAS MINDEN TÍPUSRA ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! AUTO-TRADE '81 Kft. saioútarián. Forgácn a. úi ioo. 33/512-244 Capoeira oktatás 16,0LML már Salgótarjánban is A NAP HIRE Vezetőváltása voltVegyépszemél Mi lesz a volt Vegyép- szerrel? Ez a kérdés sokakat foglalkoztat most Salgótarján­ban és környékén. Lapunk ér­tesülése szerint az IPC-SVG Vegyipari Gépgyár Kft. eseté­ben is vezetőváltás történt a napokban. A nagy múltú, fő­ként acélszerkezetek gyártá­sával foglalkozó cég - amely­nek régi tulajdonosai a dolgo­zók több havi bérével tartoz­nak - további fennmaradása egyes vélemények szerint kérdéses. Úgy tudjuk, dolgo­zóik közül az utóbbi időben már többen leszámoltak, má­sok pedig elmaradt bérük ki­fizetését várják. Meg nem erő­sített információink szerint hétfőn délelőtt munkásgyű­lést tartanak. IDŐJÁRÁS Többnyire napos, kissé felhős, hűvös idő. DGTELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Csuka Enikő (20) 236-75-66 TERJESZTÉSI ES HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 Kill Új szakrendelője van Pásztónak Csuka Enikő Pásztó. A többéves kemény munka gyümöl­cse beérett, s egy új fejezet kezdődött a Mar­git Kórház életében csütörtökön, amikoris a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog­ram 2.1.3-07/1-2008-0005 számú „SANSZ2 Pásztó a betegekért” című projekt záró rendezvényének keretein belül átadták az új szakrendelőt. A mintegy hétszázhetvenmillió forintos pályázati támogatásból, nyolcszázhatvan- millió forintos összköltségből megépült in­tézményben Bartus László projektmene­dzser üdvözölte elsőként a szép számmal megjelent vendégeket, majd köszönetét fe­jezte ki mindazoknak, akik részt vettek a munkálatokban. Az egyházak képviselői megáldották és megszentelték az új létesítményt, amelyet aztán Sisák Imre, a város polgármestere és dr. Boczek Tibor igazgató főorvos ünnepé­lyes keretek között adott át. A város vezető­je örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a szeptember 30-i határidőt pontosan be tud­ták tartani, majd hangsúlyozta: a csütörtö­ki átadásnak semmilyen köze nincs az ok­tóber 3-i választásokhoz. Az új fejlesztéseket a helyszíni bejárás so­rán tekinthették meg az érdeklődők. Dr. Boczek Tibor a jelenlévőknek elmond­ta: az új, 1200 négyzetméteres szakrendelő­nek köszönhetően az egészségügyi intéz­mény olyan komplexummá vált, ahol egy XXI. századi, színvonalas egészségügyi in­tézmény szolgáltatásait veheti igénybe a la­kosság. A beruházás során megépült egy nyílt forgalmú gyógyszertár, az épület - amelyet igyekeztek betegközpontú funkci­ókkal bővíteni - gazdaságos fenntarthatósá­Részletek a belső oldalon' ga érdekében pedig alternatív energiahordo­zókra épülő fűtőrendszert alakítottak ki. Emellett az épületet komoly informatikai há­lózatfejlesztéssel, valamint egy teljeskörű orvosi és műszerparkkal is gazdagodik. Az épület bejárása után a különböző szak­mai előadásoké volt a főszerep: a konferen­ciateremben megtartott zárórendezvényt kö­vetően „A XXI. század kórháza Pásztón ” címmel Sisák Imre polgármester, „Az egész­ségügyi uniós fejlesztések Magyarországon" címmel Kővári Attila, a Strukturális Alapok Programiroda képviselője tartott előadást. Az új szakrendelő építésének ötletéről és megvalósításáról dr. Boczek Tibor beszélt, a korszerű beteghívó- és multimédiás rend­szerről pedig dr. Muhari Géza orvosigazgató tájékoztatta a jelenlévőket. Az ünnepség vé­gén kórházi dolgozók elismerésben része­sültek. Opel márkakereskedés és szerviz Gyarmat Autóház Balassagyarmat, Kővári út 8/A. Tel.: 35/500-067, Fax: 35/300-181 Web: www.opelgyarmat.hu E-mail: opelgyarmat@opelgyarmat.t-online.hu Ingyenes téli átvizsgálás, kockázatmentes műszaki vizsga, kedvező áron! HIRDETESFELVETEL ÚJ HELYEN!!! NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP ÉS GRÁTISZ SALGÓTARJÁN, MÁRCIUS 15. ÚT 12. Tel.: 32/310-030. a K&H Bank mögötti üzletsoron.) FŰ» TÍR Zöld Elekkel beszélgetek a Lehetőséget Mindenkinek Alapítvány környezetvédelmi hősével! Elek először is szeret­ném megtudni, milyen céllal indították el kam­pányukat? A kampányunk célja, hogy a régió lakosai tisztá­ban legyenek a jelenlegi élet­mód fenntarthatatlan voltá­val illetve megismerjék az ökointelligens hulladékke­zelési és építési alternatívá­kat Ezek szerint a kampá­nyuk több szakaszból áll? Igen. A kampányunk most második szakaszában tart, melynek témája az épü letek, lakás és lakhatás körül forog. Mi az üzenetük ebben a témában? Az energiatakarékos anyagokból ké­szített, és a hatékonyan szigetelt épüle­tek hosszútávon anyagi és energia-meg­takarítást eredményeznek, ezzel meg­előzve az energiafelhasználásból eredő légszennyezést A természeti adottságok szerint a napkollektorok, vagy a geotermikus energia leginkább környezetbarát fűtési energiaforrása az épü­letnek Milyen megtakarítás érhető el ezekkel a mód­szerekkel? Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, de egy átla­gos épület szigetelésével 10- 15%, nyílászáróinak cseréjé­vel 15-20%, kazáncserével szintén 15-20% és a meleg víz előállításá­hoz használt napkollektorokkal 10-15% költség takarítható meg. Milyen tippekkel szolgálna az of vasóknak? A legfontosabb javaslatom az energia költség lefaragására a pazarló rendszer elemek cseréje. További javaslatokat olvashat honlapomon a www.zoldelek.hu cí­men! s Egyházi kórustalálkozó SatgÓtajÓA A zenei világnapi programokkal összefüggésben rendezik meg október 2-án, szombaton 16 órától a Szent Jó­zsef (acélgyári) plébániatemp­lomban Nógrád megye egyhá­zi kórusainak ötödik találkozó­ját, amelyen dr. Juhász Tibor, Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere mond meg­nyitóbeszédet. Az első alka­lommal hét kórus vett részt ezen a rendezvényen, most pe­dig már tizenegy énekkar, ne­vezetesen: a balassagyarmati evangélikus gyülekezet kóru­sa, a balassagyarmati Szent Felícián kórus és kamarakó­rus, a karancskeszi Szent Mi­hály kórus, a karancssági Jubilate Deo” kórus, a keszegi Szent Imre kórus, a nagyoroszi Szent Miklós schola, a nézsai Szent Jakab kórus, a mát- raszőlősi Szent Erzsébet kórus, a pásztói Szent Lőrinc kórus, a salgótarjáni református temp­lom kórusa és a salgótarjáni „Cantate Domino” kórus. A karmesterek - Antal Gusz- távné, Unterwéger József Zsolt, Kolozsi Zsolt, Durnyik József, Deákné Kónya Anetta, Ádám Bernadett, Szarka Lajosné, dr. Gajdics Gábor, Tóth Tibor és Virág László - sorában szere­pet vállalt Tardy László, a fővá­rosi Mátyás templom karna­gya is. Orgonán közreműkö­dik: Koplányi Márton. A hang­verseny utáni szentmisét Var­ga László, az Országos Magyar Cecília Egyesület igazgatója celebrálja. Az összkar Kodály Zoltán Magyar mise című mű­vét énekli. HÍREK Generációk találkoznak Kazár. Generációk találkozóját rendezi meg a település önkor­mányzata október 2-án, szomba­ton 17 órától a tornacsarnokban. A színes programok között min­denki megtalálhatja a számára megfelelőt A jelenlévőket Molnár Katalin, a község polgármestere köszönti, akinek zárszava után az Örökifjú Asszonykórus Szüreti mulatságot mutat be. Idősek ünneplése SaigátanáB. A Nyugdíjasok Nóg­rád-Megyei Képviselete és a Stréter Ferenc Népfőiskola Egye­sület szervezésében az idősek vi­lágnapi gálaműsorának ad helyet a JAMKK október 2-án, 15 órától. A rendezvényt Fekete Lászlóné, a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviseletének elnöke nyitja meg, majd ünnepi köszöntőt mond Székyné dr. Sztrémi Melin­da, a város polgármestere és Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Ön- kormányzat Közgyűlésének elnö­ke is. Lovas szüreti H«cjwf Szüreti felvonulásra vár­ják a település lakosságát és min­den érdeklődőt október 2-án, szombaton. A zenével, lovasokkal, kocsikkal kísért felvonulás dél­után 13 órakor indul a Lukács ta­nya elől, a Tájháznál szabadtéri műsort ad a Nógrád Szíve Hagyo­mányőrző Baráti Kör, a Scho- mondér Együttes és a Kőszirt Ha­gyományőrző Néptánc Egyesület

Next

/
Oldalképek
Tartalom