Nógrád Megyei Hírlap, 2010. szeptember (21. évfolyam, 202-227. szám)

2010-09-01 / 202. szám

2010. ©T.Aj-flWBialWife most 0% THM-mel! Részletek a márkakereskedésben. A minőség varázsa! KAKUK AUTOHAZ Salgótarján, (32) 520-640 XXL ÉVFOLYAM, 202. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 125 FT 12. OLDAL profi" győzelme (^) O ® 41 MárHaszeruiz MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS MINDEN TÍPUSRA ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! AUTO-TRADE 'Rí Kft. saigótarián. Forgách A. út iaa. 32/512-244 A NAP HÍRE Ismét díszpolgár lett A fővárosi közgyűlés leg­utóbbi ülésén született dön­tés arról, hogy többek között Snétberger Ferencnek is díszpolgári címet adomá­nyoznak. A gitárművész és zeneszerző egy zenész csa­lád tagjaként 1957-ben szüle­tett Salgótarjánban. Már gyermekkorában édesapja volt a példaképe, aki szintén gitározott. Snétberger klasz- szikus zenét és jazzgitárt ta­nult. Ma főként improvizáci­ós művészetének és műfajo­kat átlépő játékának köszön­hetően ismert Repertoárját hazájának roma hagyomá­nyai, a brazil zene és a fla­menco épp úgy inspirálja, mint a klasszikus gitár és a jazz. Számos szólóalbuma lá­tott napvilágot és több albu­mon is közreműködik, mint partner. | IDŐJÁRÁS | Változóan napos­felhős ég, viharos szél, hideg idő. ÜGYELITEK | ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ SCHVEICZER Krisztián Telefon: (20) 236-75-66 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 Itt az új tanév! Indul az emlékév Emlékév is indult, Salgótarján régmúltjára utalt a lovagok bevonulása M.J. ________________________________ Sa lgótarján. A város régmúltjára, történelmi gyökereire mutató, most induló esemény­sor alkalmából Szent László Vitézei közép­kori ruhában vonultak be a tegnapi városi tanévnyitó ünnepség első perceiben, amely­nek a sportcsarnok adott otthont.- Az új tanév az építkezéssel kapcsolható össze valóságos és jelképes értelemben is: megújul, átépül a Kodály iskola, és elindult az új közoktatási törvény megalkotásának előkészítése. Ez utóbbit régóta várják fenn­tartók és szakmabeliek, sőt a tanulók is ér­zik az érvényben lévő jogszabály tarthatat­lanságát, a helyzet ellentmondásosságát. Egyre csökken az iskolák színvonala, mind kevesebb a tanárok kezében az eszköz, mi­közben felesleges kellék jelenik meg, s a szü­lők hozzájárulását kérik alapvető szükségle­tekre - mondta Székyné dr. Sztrémi Melinda, a város polgármestere. Jelezte ugyanakkor: szeptembertől már módosul a jelenleg hatá­Székyné dr. Sztrémi Melinda lyos törvény hogy a legsürgetőbb beavatko­zások minél előbb megtörténhessenek. Ezután arról szóig hogy az óvodapedagógu­sok a környezettudatos magatartás kialakítá­ság fejlesztését helyezik előtérbe a most indu­ló feladataik során. A központi általános isko­la és diákotthon pedig minden intézményé­ben bevezeti a néptáncoktatást. A követke­zőkben minden tagiskola és középiskola hangsúlyos vagy újszerű vállalására felhívta a jelenlévők figyelmét. Végül az emlékév je­lentőségét érzékeltette. Vázolta a természeti képződményre épített erődítmény létrejöttét, s mai geoparki szerepét Szavai szerint Salgó­tarján legrégebbi történelmi emlékhelyének hétszázadik évfordulója tiszteletére összeál­lított programsor oldhatja a város gyökérte- lenségével kapcsolatos rossz beidegződése­ket A rendezvény műsorral zárult ümm KONCERT •/ Hollókőt Vár 2010. szeptember 5. wrsáraap. 18 fim. .......- qg (f ijHusqvarna Kinti Bili GEPEK BEMUTATÓJA ÉS VASÁRA! SZEPTEMBER 3-ÁN (PÉNTEKEN) 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG A LET'S 90 n BARKAcsARUHAz ELŐTTI PARKOLÓBAN lALOÓTARJÁN. lEMLINSIKT R. II. 3. _______smiiiMm_______ HIR DETÉSFELVÉTEL ÚJ HELYEN!!! NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP ÉS GRÁTISZ SALGÓTARJÁN, MÁRCIUS 15. ÚT 12. Tel.: 32/310-030. a K&H Bank mögötti üzletsoron.) | ■ mrnm ■ kakancsH Kitették, majd nem lelték, de kész az út Salgótarján. Tikkasztó hőségben kezdődött, és mire betolakodott a kellemetlenül őszies idő, be is fejeződött az Alkotmány út fej­lesztése a városban. Az út kétirányúsítása, aszfaltozása az időjárási kilengésektől függetle­nül sorjázott az elmúlt hetek alatt. S a negyven fokos hőség útépítőkre gyakorolt megpróbál­tatásaitól eltekintve a munkála­tok fennakadás nélkül haladtak. A legutóbbi egy-másfél hét lett kissé kacifántos, de nem az épí­tők, hanem a közlekedők számá­ra. (Ezt megelőzően ugyanis fél pályán dolgoztak, a másik felét pedig folyamatosan igénybe ve­hették a járművek.) A finisben aztán arra számítottak a jármű­vezetők, amiről korábban a kö­vetkezőképpen értesülhettek: az Alkotmány út teljes lezárása alatt ideiglenesen kétirányú lesz a Kassai sor, hogy kevésbé le­gyen bonyodalmas ezen a város­részen a közlekedés. Az utóbbi átmeneti forgalmi változást életbe is léptették, a Kassai sor azonban egyirányú maradt, amit bosszankodva ta­pasztaltak az autósok, mivel így jókora kerülőkre, kitérőkre kényszerültek. Valószínűleg ez­zel lehetett összefüggésben azok magatartása is, akik ön­hatalmúan letépve a sárga sza­lagokat, a lezárás ellenére is használták az Alkotmány utat (!) A kivitelező cég építésvezető­je megkeresésünkre elmondta, hogy az önkormányzattal egyeztettek korábban a forgal­mi rend átmeneti változtatásai­ról. S az ide vonatkozó terveiket a közút szakemberei elfogad­ták. Majd eszerint jártak el, va­lamennyi táblát kihelyezték, tu­A közlekedés a feje tetejére állt a táblák hiánya miatt domása szerint a Kassai sor kétirányúsítását jelzőt is. Két napja azonban a kollégái is azt tapasztalták, hogy ez nincs ott a helyszínen, valamint a Pipishegy útnál kitett tábla sem volt meg. Sajnos, a munkálatok idején eltűntek fedlapok, így nem le­het kizárni, hogy a közlekedési jelzők illetéktelen kezekbe ke­rültek. A Kálvária-hegy alatti, nehéz­kes, „körbe-karikába” autózás szeptember 1-jétől már nem tör borsot a közlekedők orra alá. Mint a kivitelező képviselője je­lezte, mától ugyanis szabad az út a kétirányú Alkotmányon, a kö­zeli utcákon pedig a korábbi rend szerint lehet haladni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom