Nógrád Megyei Hírlap, 2010. június (21. évfolyam, 124-149. szám)

2010-06-01 / 124. szám

2 2010. JÚNIUS 1., KEDD NÓGRÁD MEGYE Döntöttek Szécsélljf. A város képviselő­testülete a legutóbbi ülésén döntött a civil szervezetek és sportegyesületek támo­gatásáról, a keret kétmillió forint. Ebből az összegből a képviselő-testület már ko­rábban kétszáznegyvenöt­ezer forintot odaítélt. Süme­gi Tamás bejelentette, hogy a tiszteletdíjából 20 000 fo­rintot felajánl a helyi vörös- kereszt városi szervezete részére. Takács Béla képvi­selő elmondta, hogy az idén két szervezetet is támoga­tott tiszteletdíjából. Az önkormányzat a Szécsény Népművészeti Egyesület, a Palóc néptánc együttes olaszországi Euró­pa Nemzeti Fesztiválon va­ló szereplését 100 000 fo­rinttal támogatja. Ugyan­ilyen összeget kapott az Ig- lice Közhasznú Egyesület, a táncosok nemzetközi fesztiválon való részvételé­re. A polgárőrség működé­sét 100 000 forinttal segítik. A múzeumbaráti kör gondo­zásában megjelenő, Szécsényi Kaszinó és Gazda­kör története című kiad­ványhoz 35 000 forinttal já­rul hozzá a város. A Gyé­mántok mazsorett együttes kaposvári Európa-bajnoksá- gon való részvételét az ön- kormányzat 20 000 forinttal segíti. Az Erkel Ferenc vegyeskar Egerben sorra ke­rülő nemzetközi kórusfeszti­válon való részvétel utazási költségeihez 25 000 forinttal járul hozzá az önkormány­zat. Szécsény Műemlékeiért és Idegenforgalmáért Alapít­vány részére, a Szécsényi Ta­más emléktábla készítésére 30 000 forintot szavaztak meg a képviselők. A II. Rá­kóczi Ferenc Kertbarát Kör, a Nógrádi Segítő Kezek Egyesület, a Mozgáskorláto­zottak Egyesülete munkáját 20-20 000 forinttal támogat­ják. A helyi művészeti isko­la kiemelkedő tanulóinak a jutalmazására 15 000 forin­tot hagyott jóvá a testület A Diabetes Klub a működési költségeihez 15 000 forintot kap. Szécsény Város Sport­egyesület működési költsé­gére egymillió, a Szécsényi Amatőr Futók Társasága 80 000, a SZERVA Asztalitenisz Egyesület részére 155 000 forintot szavazott meg a kép­viselő-testület. Szabó A. Balassagyarmat a város májusi képviselő-testületi ülésén napi­rend előtt Győri lános képvise­lő kifogásolta a közmunkások hiányát, a Móra Ferenc út illet­ve a Kodály és Liszt utak közöt­ti összekötő út állapotát, vala­mint a lomtalanítást sürgette, akárcsak Demus Iván. A napi­rendi pontok sorában elsőként Kertész Ferenc tűzoltóparancs­nok szolgálati viszonyának kö­zös megegyezéssel történő megszüntetését tárgyalták meg a képviselők, akik a parancsno­ki beosztás ellátására pályáza­tot írtak ki. Az ülés vendége, Szabó János, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató­ság igazgatója elismeréssel szólt a nyugállományba vonuló parancsnok munkájáról, aki­nek nevéhez tizenöt éves tevé­kenysége alatt technikai fejlesz­tések sora fűződik. A városatyák az önkormány­zat által működtetett közalapít­ványok 2009. évi működéséről is beszámolót hallgattak meg. El­fogadták a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztésért, a Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért, a Dr. Kenessey Albert Kórház­Rendelőintézet Műszerfejleszté­sért továbbá a Palócország Fővá­rosáért ’99 közalapítványok köz­hasznúsági jelentését. Diósi László képviselő kérdésére dr. Ádám György, a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztésért Közala­pítvány kuratóriumi elnöke el­mondta: hetente négy-öt vállal­kozó keresi fel a fix nyolc száza­lékos kamatú mikrohitelt nyújtó közalapítványt, amely kedve­zőbb lehetőséget kínál a helyi vállalkozóknak, mint a kereske­delmi bankok. Az ülésen szó esett a tavaly le­bonyolított közbeszerzési eljárá­sokról is, amelyek a városköz­pont funkcióbővítő rehabilitáci­ójához, a Kiss Árpád Általános Iskola infrastrukturális fejlesz­téséhez, a kompetencia alapú oktatáshoz, a számítástechnikai eszközök beszerzéséhez és a kórház rekonstrukciójához kö­tődtek. Borenszkiné Imre Éva, a Ba­lassi Bálint Gimnázium igazga­tónője összegzést adott iskolája elmúlt öt évéről. Diósi László képviselő hozzászólásában ki­emelte az iskola folyamatos és következetes munkáját, s a bel­ső minősítési rendszer megfele­lő működését. Pulay László meg­köszönte a nagy múltú intéz­mény a városért végzett munká­ját, a közéleti rendezvényeken való aktív részvételét. Csach Gá­bor alpolgármester a demográ­fiai változások negatív hatásai­ról, a humán erőforrás proble­matikájáról, a fluktuációról szólt, s hangsúlyozta azt is: a normatív finanszírozás öt szá­zalékot romlott az elmúlt öt év alatt. Az alpolgármester mind­ezek ellenére úgy vélte: a hagyo­mányokat őrző és a változások­ra nyitott intézményben nin­csen vészhelyzet a színvonalat illetően. A beszámolóból kide­rült: nyolcvan százalékos ered­ményes továbbtanulást, 66 szá­zalékos nyelvvizsga eredménye­ket és 47 százalékos sikeres emelt szintű érettségit produ­kált a Balassi öt év alatt. Az igaz­gatónő leszögezte: hit és biza­lom nélkül e munkát nem tud­ná elvégezni az iskola, s megkö­szönte a képviselő-testület min­denkori támogatását. Pálinkás Zoltánná, a Közpon­ti Óvoda intézményvezetője is értékelte az intézmény elmúlt öt évét, nem rejtve véka alá, hogy az innovatív programok, nagy­fokú pályázati tevékenység mel­lett a bérek, juttatások csőkké­nése, az anyagi megbecsülés hi­ánya érzékenyen érinti kollégá­it. Együttműködési megállapo­dást kötött a GAMESZ a hozzá­rendelt költségvetési szervekkel, majd megvitatta a testület a dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet és a Telenor Ma­gyarország Zrt. bérleti szerződé­sét, miszerint a Telenor kibérel egy nyolc négyzetméteres terü­letet az ingatlan tetején, ahol bá­zisállomást épít ki. Dr. Csekey László elmondta: a kórház dolgo­zói kezdeményezték e lépést, mi­vel az intézmény egyes épületré­szeiben a telefonos szolgálat nem működik, így az orvosok sürgős esetben mobiltelefonon nem érhetők el. A képviselők az esetleges káros sugárzás miatt a szerződésben az adó pontos tel­jesítményének megjelölését kér­ték, valamint azt, hogy a szolgál­tató évenként igazolja, hogy e teljesítményt nem lépi túl. Vagyoni és lakásügyeket is tárgyaltak a képviselők, akik el­fogadták a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Kft. 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót is, kiemelve azt: a te­levízió számos új műsorral gaz­dagította kínálatát Fórum a lengyel gazdaságról NMH-információ Salgótarján. Az Európai Kis- és Középvállalkozá­sok Hete 2010 egy 37 or­szágban jelenlévő, páneu­rópai kampány, amelynek célja, hogy a rendezvé­nyek és a tevékenységek minél jobban elérjék a je­lenlegi és leendő vállalko­zókat. A rendezvényeket üzleti szervezetek, üzlet- fejlesztési támogatók, va­lamint a résztvevő orszá­gok országos, regionális és helyi hatóságai szerve­zik, országos, regionális vagy helyi szinten. A ren­dezvények lehetőséget kí­nálnak a már meglévő kis- és középvállalkozások számára, hogy megosszák egymással eddigi tapasz­talataikat, és továbbfej­lesszék a vállalkozásukat. Akadnak, akik a lengyel gazdaság eredményeit a vi­lágválság kellős közepén egyszerűen csodának neve­zik - noha nem az. Leg­alábbis ezt vallják a lengye­lek, s erről meggyőződhet­nek mindazon érdeklődők, akik ellátogatnak a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Lengyel Köztársaság Buda­pesti Nagykövetség Keres­kedelemfejlesztési és Beruházásösztönzési Osz­tályának közös rendezvé­nyére. Az „Európai Kis- és Kö­zépvállalkozói Hét” elneve­zésű programsorozat kere­tében június 2-án, szerdán 10 óra kezdettel, a keres­kedelmi és iparkamara sal­gótarjáni székházában ke­rül sor a „Hogyan csinál­ják a lengyelek?” című fó­rumra, melyen Mihályné Balázs Melinda, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke kö­szönti a megjelenteket. Mindössze egy tájékoztató hangzik el a rendezvé­nyen, „A lengyel gazdasá­gi csoda, nem csoda - Ho­gyan kezeljük a válságot?” címmel Sowa Marcin, nagykövetségi tanácsos előadásában. Ezt követik a kérdések és a szakmai konzultáció. A program nyitott, arra minden érdeklődőt szere­tettel várnak. Környezettudatos gyermeknap S. K. Mátranovák. A szép vasár­napi napsütésben, idil­li környezetben, a Fe­kete István Általános Iskolai Tagintézmény udvarának árnyas fái alatt a bátonyterenyei kistérség általános isko­lásai játékos környezetvédelmi akadályversennyel ünnepelték a gyermeknapot. A Mátrano- vákért Faluvédő és Szépítő Közhasznú Egyesület által szervezett „Gyermeknap más­képp” a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás 2010. programjának tá­mogatásával valósult meg két­százkilencvennégyezer forin­tos pályázati támogatással. A Magyar Innovációs Szö­vetség különdíjával kitün­tetett Nagy Terv Ifjúsági Környezet- és Termé­szetvédelmi Program Közhasznú Egyesület önkéntesei is részt vettek a nováki gyermeknapon, s a környezetvédelemmel kapcsola­tos kreatív játékokon keresztül próbálták a környezettudatos szemléletre és életmódra ráirá­nyítani a fiatalok figyelmét. A kü­lönböző állomásokon a gyerme­kek többek között a szelektív hul­ladékgyűjtést, a hulladékváloga­tást, a tudatos vásárlást gyakorol­ták, újrahasznosított anyagokból játékokat készítettek, környezet- védelmi activity-t játszottak, s megelevenítették Tódort, a kör­nyezettudatos manót is. A kreatív játékokért cserébe tallért kaptak a kis résztvevők, akik ezáltal ajándékokkal, s remélhetőleg egy újfajta tudással is gazdagodtak. A projekt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás 2010 programja támoga­tásával valósult meg. Tódor, a környezettudatos manó mellett a helyi fiatalok is találtak bőven játékra lehetőséget Mmiatérium Intézményvezetők számoltak be

Next

/
Oldalképek
Tartalom