Nógrád Megyei Hírlap, 2010. május (21. évfolyam, 100-123. szám)

2010-05-01 / 100. szám

Gólgazdag 12. qyjAL vereségek -%j| márhaszeruíz MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS MINDEN ÉS EREDETVIZSGA AKÁR AZONNAL! OUTO-TRADE '91 Kft. Saigúfarián. Forgacn a. út 100. 32/512-244 LOVASUDVARBA! J Mi 33/320=640 KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 125 FT ELŐFIZETVE: 88 FT A NAP EDLE Két család verekedett Ságetarjat. A városi rendőr- \ kapitányságra május else- \ jén érkezett bejelentés, f amely szerint a megyeszék- j hely területén egy utcában j két család hangos szóváltás- , ba keveredett. Ezt követően . egymást különböző eszkö­zökkel - lapáttal és seprő- ; nyéllel - bántalmazni kezd- j ték, ennek következtében könnyű sérüléseket szén- I védték. A kiérkező rendőrök \ hat személyt állítottak elő, j akik közül a körülmények tisztázását követően négy ) személyt hallgattak ki gya­núsítottként felfegyverkez- j ve elkövetett garázdaság bűntette megalapozott gya­nújával. A közrend, közbiz- j tonság rövid időn belül hely- I reállt - tájékoztatta lapun­kat Dankóné Nagy Éva, í rendőrségi szóvivő. IDŐJÁRÁS ........ "| Er ősen felhős idő, tartós eső nem várható. é6l8lBT8I ÜGYELETES UISA6JR0 SCHVEICZER Krisztián Telefon: (20) 236-75-66 TERJESZTÉSI ÉS HIRDETESt ÜGYELET: (32) 416-455 9 „Szent Flórián katonáinak" ünnepe S/ont I lóriáma, .1 tűzoltók védő s/ontjőro (tnlt'kt'/tt'k, valamint díjakkal, i'ldh'ptt'U4S('kkt'I ismor U'k ól a lánglovaguk munkáját U'gnap a Pásztói) mogrondo/eti Országos l it/oltu Napon. Gulyás Edina Pásztó. Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke és Varga Zol­tán, önkormányzati miniszter fővédnökségével rendezték meg május másodikán a nógrádi vá- • rosban Szent Flórián napja al­kalmából az országos tűzoltó na­pot. Istentisztelettel vette kezde­tét a program a Szent Lőrinc Plé­bániatemplomban, majd a Szent Flórián szobornál, a védőszent életútjának felidézése után, a résztvevők elhelyezték az emlé­kezés koszorúit. Az ünnepi fel­vonulást követően - amelyen a Központi Tűzoltó Zenekar elő­adására a régmúlt és a mai kor tűzoltótechnikai eszközei is be­mutatkoztak - a művelődési központban folytatódott a ren­dezvény.- Köszöntőm Szent Flórián katonáit, akik az év 365 napján testi épségük és életük kockáz­tatásával óvják és védik ember­társaik életét és anyagi javaikat - köszöntötte elsőként a részt­vevőket Sisáklmre, a város pol­gármestere, aki felidézte a vé­dőszent történetét és legendá­ját. Mint mondta, Pásztó életé­ben ez a hét az ünnepek sorát jelenti: az idei év április 26-án éppen 603 éve annak, hogy a városnak Luxemburgi Zsig- mond Buda polgáraival azonos kiváltságokat adományozott. Május másodikán pedig ismét ünnepel a település: a Pásztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 125. évforduló­ját. Ezt követően a polgármester felidézte, hogy történelme so­rán nem kerülték el a várost a különféle vészek. Több alka­lommal pusztított tűz a telepü­lésen, ezek közül az 1836-os volt a legjelentősebb, amikor az egész város megsemmisült. A 2005-ös mátrakeresztesi árvi­zet is megemlítette a természe­ti katasztrófák sorában.- Azt kívánom a tüzes mes­terségek képviselőinek, hogy legtöbbször csak ilyen szép ün­nepeken találkozzanak, a tűz­oltóknak pedig azt, hogy a tár­sadalmi és erkölcsi megbe­csültség mellé anyagi elisme­rés is járjon - zárta beszédét Sisák Imre. Ezt követően Jauernik István, az Önkormányzati Minisztéri­um államtitkára osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. (Folytatás a 2. oldalon.) ■H CompGuard Minden ami számitástechniha! SALGÓTARJÁN,TANÁCS ÚT 2. TEL.: 06-32 412 530 FAX: 06 32-412 530 MOBIL: 06 30-9898-400 HIRDETÉSFELVÉTEL Balassagyarmaton, Rákóczi út 28. SI JHA FOTO * Szécsényben, a Művelődési Házban Hétfő-kedd: 8-12-ig. Pdsztón, a Fő út 33. alatti VIP Ajándékboltban TTrjlfl m Kastélykerti majális díjátadással G. E. Bátonyterenye. A város önkor­mányzata majálisra várta a szó­rakozni vágyókat május elsején a Gyürky-Solymosy kastély­parkban. Az ide érkezőket ra­gyogó napsütés és zene fogadta, (Folytatás a 3. oldalon.) LOTTÓSZÁMOK ÖT&HjOTTÓ JOKER: 0 9 8 4 4 2 HATOSLOTTÓ NP0RT.hu NÓGRÁ0 MEGY! i WtPOPORTÁl Neogradiensis Eurorégió Értékei Nógrád és Novohrad nagyon gazdag kulturális, történelmi és természeti értékekben, amelyek feltárásán, megőrzésén, bemuta­tásán számos kiváló szakember munkálkodik. Többségük hivatás­szerűen, intézmények munkatár­saként, de többen saját kedvtelés­ükre - valamely civil szervezet ke­retében - ismereteik folyamatos bővítésével vesznek részt a prog­ramban. Ezeknek az intézmé­nyeknek, civil szervezeteknek, szakembereknek a munkáját fog­ja össze, a „Nógrád-Novohrad kul­turális örökségvédelmi hálózat ki­alakítása, értéktérkép készítése” címet viselő, a Magyarország-Szlo- vákia Határon Átnyúló Együttmű­ködési Program 2007-2013 által támogatott projekt (Folytatás a 4. oldalon.) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap Fantasztikusjuzuki teszt és demó autó készletkisöprő akciók!’ Szervizünkben aktuális: Klímajavítás, -tisztítás minden típusra! Folyamatos nyárigumi-akciók! Kárrendezés, karosszériajavítás! Gépjánnílfényezés a legkorszerűbb technológiával! WWW.ROMHANYI-AUTO.HU ^rr SXA m ■ SPLASH GLX CD/AC 3 500 000 forint helyett, most 2 450 000 forintért! SWIFT GLX/AC, limitált modell 3 535 000 forint helyett, most 2 650 000 forintért! SX4 GC/AC 3 463 000 forint helyett, most 2 450 000 forintért! 3100 Salgótarján, Ipari Park, Park út 10. Tel.: 32/520-600 2660 Balassagyarmat, Ipari Park 7/A Tel.: 35/500-238. 2687 Bércéi, Széchenyi út 80. Tel.: 35/535-523. m EREI m Élű mm\ ÉRVÉNYES! I

Next

/
Oldalképek
Tartalom