Nőgrád Megyei Hírlap, 2008. november (19. évfolyam, 255-278. szám)

2008-11-03 / 255. szám

ÄRA: 95 FT El-adban FM radio 100.4 www.radiofocus.hu NPORT.hu NÓGRÁD MEGYEI INFOPORTÁl CD Infótár www.info-tar.com Szerkesztőségünk számítógépeit a I NOD 32 antivirus system antivirus védi. ÖTÓSLOTTO & JOKER: 495035 HATOSLOTTÓ Dr. Beer Miklós megyés püspök áldotta meg az újonnan felállított stációkat FOTÓ: GÓCS ÉVA A határon inneni és túli adományoknak, valamint a közös összefogásnak köszönhetően elkészült a mátraverebély-szentkúti szabadtéri keresztút. A kegy­templommal szemben ezentúl lankás és kényelmes úton járva lehet majd imádkozni és elmélkedni. A ke­resztút ünnepélyes megáldását, felszentelését dr. Beer Miklós váci megyés püspök atya a hét végén, minden­szentek napján végezte. Csuka Enikő Mátraverebély. a már-már használhatatlanná vált, nyolc­vanéves keresztút újjáépítésé­nek tervét a tavalyi búcsús idő­szakban hirdették meg a kegy­helyen élő ferences rendi szer­zetesek. A kezdeményezés oly­annyira komoly visszhangra ta­lált a szentkúti zarándokok kö­rében, hogy a 14 stáció felújítá­sára még a 2007-es év végéig jelentkeztek a jólelkű támoga­tók. A terv megvalósításában igen sokan és sokat munkál­kodtak, a hívek anyagi, lelki és szellemi értelemben is egyön­tetű segítséget nyújtottak. A szabadtéri keresztút fel­szentelése szombaton 14 órától kezdődött, ahol a szerzetesek köszönetét mondtak mindazok­nak, akik a stációk felújításá­nak kivitelezésében szerepet vállaltak: Nagy Tamás építész tervezőnek, aki Szentkút hosz- szú távú fejlesztési tervébe il­lesztette a keresztút megszépí­tését is. Lasetzky Frigyes mű­szaki ellenőrnek, Radnóczy Fe­rencnek, a világítás tervezőjé­nek, Káldi Richárdnak és Bodor Istvánnak, szobrász fő­restaurátoroknak, akik az épít­ményeket készítették és Szalay Tamás kivitelezőnek, aki az utat készítette el. Továbbá Bozó Bélának, a kezdeti földmunkák (Folytatás a 3. oldalon.) Azonnal életét vesz­tette az az 54 éves salgótarjáni nő, aki vasárnap délután kiug­rott a garzonház 16. emeletéről. A helyszínre érkezett orvos idegen­kezűségre utaló nyomot, elválto­zást nem talált. A Salgótarjáni Rendőrkapitányság közigazgatá­si eljárást folytat az ügyben, amelynek keretében vizsgálják a tragédia bekövetkeztének pontos körülményeit Gobelinezők figyelmébe Gobelin-kiállítás nyí­lik november 5-én a helyi műve­lődési központban. A tárlat a go­belinkor tagjainak alkotásaiból nyílik, amely egészen december 4-éig várja a látogatókat. Fáklyalánggal, koszorúzással emlékeztek Csuka E. Hollókő. Fáklyás felvonulással egybekötött koszorúzással em­lékeztek a világháborúk helyi áldozataira, az 1956-os forrada­lom és szabadságharcra, vala­mint az elmúlt egy évben el­hunyt lakosokra a hollókőiek péntek délután. A világháborúkban életüket vesztett helybéli hősök emléke előtt rótták le kegyeletüket a te­lepülés lakói október utolsó napján az önkormányzat és a Hollókőért Közalapítvány szer­vezésében. Az est beköszönté- vel kezdődő megemlékezésre szép számban érkeztek falube­liek, akik fáklyával a kezükben vonultak át a Látogatóháztól a temetőben található hősi emlék­műhöz. A műsor a Himnusszal kezdődött, majd Terékné Szabó Erika közalapítványi vezető, ön- kormányzati képviselő ünnepi beszédében idézte fel a háborús időket, az 1956-os forradalom utáni megtorlás következmé­nyeit, valamint emlékezett meg a harcok során odaveszett, ide­gen földben nyugvó hollókőiek- ről. Ezek után Ady Endre Halot­tak napján című versét hallgat­hatták meg a jelenlévők, majd az első és második világhábo­rúban elhunyt falubeliek nevét olvasták fel. Ezt követően a he­lyi szervezetek koszorúzták meg az emlékművet. A község önkormányzata, a helyi Fidesz-szervezet képvise­lői, a Hollókői Polgárőr Szerve­zet, a helyi tűzoltó egyesület, a Hollókő Öröksége Egyesület, a helyi Fidelitas, valamint a Hol­lókőért Közalapítvány képvise­lői egyaránt tiszteletüket tették a megemlékezésen és megko­szorúzták az emlékművet. A je­lenlévők egy-egy mécses meg­gyújtásával emlékeztek a hősi halottakra, valamint az utóbbi (Folytatás a 3. oldalon.) A világháborús emlékműnél a falu halottaira emlékeztek Csuka Enikő Telefon: (32) 416-455 Változóan felhős ég, kellemesen enyhe idő. AUTO-TRADE '91 Kft. SZ9H. 14 990 Ft. Kishaszonl. 16 990 Ft 2/5 Salgótarján. Fergácn ft. út 100 BeleientKezés: 244 OOOoßYCAK Vásároljon prémiumod Nyerjen prémiumod Vásároljon 4 darab íáíXJDYEAR téli személy vagy terep; árú abroncsot és NYERHET! A Nyeremények a következők: V Idb. BMW 1 16í szernél) gépkocsi 'r ídb BMW vezetéstechnikai tréning r í‘.»:b ÖM'A Az akció és 2008.dcc.! Ipf^plíSS között !<trt. S Tolmácsi Kft. Ss^tarjáü, Fütü át 19. fél: (J2) 511429 Ifiül 18 BA HITELE NKLEGJOBB EGY HELYEN Például: 10 évre 20 évre 3.000.000 33.457 20.457 5.000.000 55.762 34.762 THM: 7,47% 7,44% Ugrás a halálba mmm gMg ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ „Jézus az örök életet szerezte meg nekünk” HIT Mindenszentek ünnepén szentelték fel az új szentkúti keresztutat

Next

/
Oldalképek
Tartalom