Nógrád Megyei Hírlap, 2008. október (19. évfolyam, 229-254. szám)

2008-10-01 / 229. szám

. OKTÓBER i" SZERDA' XIX. ÉVFOLYAM. 229. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 95 FT ELŐFIZETVE: 78 FT kitti A minőség varázsa! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 ■ AUTO-TRADE '91 Kft. Műszaki uizsga DejeientHezés nélKiil. akár azonnal, minden típusra. SzgH. 14 990 Ft. Kishaszonj.16 990 Ft. Salgótarján. Forgácn a. út 100 BejeientKezós: 32/512-244 # ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ SCHVEICZER Krisztián Telefon: (32) 416-455 g IDŐJÁRÁS Enyhe, erősen fel­hős idő, «Yw helyenként eső. A Megyei Hjjlip * jSÍT* Köszönjük, hog> naponta + 3173 has bennünket! Éjjel-nappal egész NograaDan FM radio 100.4 wwwxadkjfocus.hu NPORT.hu NÓGfiAP MEGYEI IN FŐPORTÁI CD ITffótár www.lntftaf.tem Szerkesztőségünk számítógépeit a NŐD 32 ántlvipyi úysiúnt antivirus védi. ,771215n901000 Megszépült C$tCS& a község játszóterét tet­te rendbe az elmúlt szombaton a helybeliek mintegy húszfős csapata. Ástak, gereblyéztek, megtisztították az elgazosodott ’területeket, a tér melletti, gyom­mal benőtt járdát, eltávolították a száraz ágakat, valamint a fe­leslegessé vált fóldkupacot. Ha Ferenc Jóska ezt megériiette volna... A balassagyarmati fegyház és börtön látképe egy korábbi képeslapon, kis képünkön a kápolnát kialakíttató Ferenc József császár Szabó A. Balassagyarmat A Balassagyar­mati Fegyház és Börtön 2009 ka­rácsonyát valószínűleg már egy új börtönkápolnában ünnepli meg. A Norvég Civil Alap 64 000 eurót adományozott az intézet­nek Fábián Péter, a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egye­sület elnöke által benyújtott pá­lyázatnak köszönhetően. A börtön 1857-ben felszentelt kápolnáját az akkor a városon keresztülutazó Ferenc József császár rendeletére rendezték be. A kis kápolna felszerelési tárgyait Scitovszky János bíbo­ros hercegprímás, illetve Nóg- rád vármegye adta. A mindenko­ri helyi plébános vagy a káplán hetenként kétszer tartott a ká­polnában szentmisét, amelyen a rabok valamennyien megjelen­tek, s a liturgikus szövegrésze­ket hol szlovákul, hol latinul vé­gezték. A szertartásokat ezután folyamatosan tartották mintegy kilencven éven át. A Rákosi-kor­szak idején a kápolna felszerelé­si kellékei, tárgyai eltűntek, vagy elvesztek. A rendszerváltásig - az 1956- os forradalom rövid időszakát le­számítva - nem volt lehetőség a fogva tartottak vallásgyakorlás­ára. 1990-ben kezdődtek meg új­ra az istentiszteletek, akkor a ká­polna könyvtárként is funkcio­nált. Ma is ezt a célt szolgálja. A műemlékké nyilvánított börtönépület 2005-ben volt 160 éves. Az intézet vezetésének el­képzelései között már korábban is szerepelt a börtönkápolna helyreállítása. Többfunkciós helyiséget sze­retnének kialakítani vallási fog­lalkozások megtartására és a könyvtári szolgáltatások igény- bevételére is. Tavaly szeptem­ber 8-án, Szent Adorján napján egy, a védőszentet ábrázoló domborművet készítettek, ame­lyet a Lencsés Zsolt festőmű­vész által kialakított Szent Adorján-emlékfalon helyeztek el. (Folytatás a 3. oldalon.) Ha lakáshitel, akkor FHB Szeretettel várjuk Salgótarjáni fiókunkban, az Erzsébet tér 7. szám alatt! FHB Telefank; 06/40 344 344 www.ftb.hij AKAR AZ INGATLAN ERTEKENEK ’ 100%-IG FELVEHETŐ HITELEK! ' Például: 10 évre 15 évre 20 évre 1.000.000 9.507 8.007 — 3.000.000 31.043 24.043 20.043 5.000.000 51.405 39.405 34.405 THM: 6,88% 6,87% 6,86% Salgótarjánban, a nyugati városrészben 60 m^es (2 x 27 m^es helyiség +. vizesblokk) ingatlan eladó. Érdeklődni a 06-20/911-7872-es telefonon. Vértanúk emlékére Bátonyterenye. A város önkor­mányzata az aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepség­re és koszorúzásra várja a lakó­kat október 6-án 15 órakor az aradi vértanúk tiszteletére állí­tott kopjafánál az emlékparkban (Bátonyterenye, Tarjáni út 3.). A rendezvényen LavajnéDóka Éva polgármester mond ünnepi be­szédet. A műsorban az Erkel Fe­renc Általános Iskolai Tagintéz­mény tanulói és a Bányász fú­vószenekar lép fel. Ezerszínű mesevilág Mihalik J. Sörl*3lu ■ Gyerekekhez és felnőttekhez is szólt a népmese napján - tegnap - megrendezett sokszínű program, melyet négy helyszínen tartottak meg. Fél tíz­től a Gesztenyekert óvodában a legkisebbek léptek szírire meseköntösben: Az aranyszőrű bárány dramatizált változatát ad­ták elő. Gyerekek és a népmesék világának sajátos viszonyát, a históriák és a benne szereplők általuk kivetített változatát vil­lantották fel azok a rajzok, me­lyeket kiállításon mutattak be. Ennek a Dr. Krepuska Géza Álta­lános Iskola adott helyek Látvány és szórakoztatás társítása a sportcsarnokban folytatódott: a Kolompos együttes Furulyás Pal­kó történetét adta elő. Mesélnek a képek. Ezzel a mottóval Földi Péter Kossuth-díjas festőművész tartott képzőművészeti foglalko­zást a művelődési házban. Ez az intézmény adott helyet az össze­állítás záróeseményének, Varga Norbert előadásának, amely az „Amikor még szűk vöt a világ” cí­mű könyvet mutatta be, ízelítőt adva a Fülek környékén ismert mondákból és hiedelmekből. ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EHÖSftA*» ■ mr-sais Vidékfejlesztési pályázatok november 30-ig www.umvp.eu Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területekbe beruházó Eurót

Next

/
Oldalképek
Tartalom