Nógrád Megyei Hírlap, 2008. július (19. évfolyam, 151-177. szám)

2008-07-01 / 151. szám

AUTO-TRADE '91 Kft. MüszaKi uizsga bejeienthezés nélKül. aKár azonnal, msntien típusra. motorHeréHparra is! [ SZ9H.14990 Ft. Klshaszonj. 16 990 Ft. ] Salgótarján. Forgách A. út 100 BeietentKezés: 32/912-244 www.info-tar.com 111 "771215 *901000 08151 Szükség van a segélyezés korrekciójára A térségben sokakat érint a jelenleg formálódó új foglalkoztatási politika - mondta Juhász Gábor- Szükség van a rendszeres szociá­lis segélyezés korrekciójára. A tár­sadalmi igazságérzet tekintetében jelentős előrelépés lenne, ha olyan rendszer jönne létre, amelyben munkával nagyobb jövedelmet le­het szerezni annál, amit segély­ként lehet megkapni - hangsúlyoz­ta Szűcs Erika szociális és munka­ügyi miniszter a „Foglalkoztatási partnerség működtetése a bátonyterenyei kistérségben” című projekt nyitókonferenciáján. Batonyterenye. A konferenciát Földi Gyula, a Bátonyterenye és Környéke Területfejlesz­tési Társulás elnöke nyitotta meg, majd Ju­hász Gábor, a térség országgyűlési képvise­lője köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a foglalkoztatási szempontból ne­hézségekkel küzdő térségekben, pláne, ahol különösen sok a segélyezett, éppen napjainkban formálódik a foglalkoztatás­politika, a munkához való visszavezetés kérdésköre. Szűcs Erika részletesen is ismertette a kormány elképzeléseit- A foglalkoztatás-és szociálpolitika közös átalakításánál elsősorban a hátrányos hely­zetű térségek javaslataira és tapasztalataira kell támaszkodni, cselekvőképes partnerek nélkül a kormány önmagában nem érhet el sikert - kezdte mondandóját Szűcs Erika. Ki­emelte hazánk munkaerő-tartalékát a kis­gyermeket nevelő nők, valamint a fogyaté­kossággal élők, illetve egészségkárosodottak jelentik, tehát elsősorban olyanok, akiknek a munkákra foghatósága valamilyen szem­pontból korlátozott. Európai tapasztalatok alapján nagyon magas foglalkoztatási rátát ott sikerül elérni, ahol az ilyen emberek be­vonása sikeres.- A munkaerőpiacra "bevonható társa­dalmi csoportok közül a mai közvélekedés a rendszeres szociális segélyezetti kört emeli ki. Ebben azonban csak megjelenik egy nagy probléma, de messze nem ez az igazi - hangsúlyozta Szűcs Erika, hozzáté­ve: rendszeres szociális segélyben 160-180 ezer ember részesül, s erre tavaly 60 mil­liárd forintot fordított az állam. A munka­képes korú egészségkárosodottak száma meghaladja a 440 ezret, s az ő ellátásukra 580 milliárd forintot költötték. Gyesen 170- 180 ezer nő van, ellátásuk 57 milliárd fo­rintba került.- A foglalkoztathatóvá tételhez képzés szükséges, méghozzá olyan, amely a gazda­ság igényeihez idomul - mondta a miniszter. A további elképzelések között említette, hogy korlátozni szeretnék a feketemunka vi­lágába való szabad átjárásban „azt az em­bert, aki szociális transzferekből építette fel az életét”. Ennek egyik eszköze a tervek sze­rint egy egységes szociális és foglalkoztatá­si adatbázis létrehozása. Szigorítani szeret­nék az orvosi igazolások kiállítását és bizto­sítani a felülvizsgálat lehetőségét, de az ál­láskeresési támogatások prémiumrendsze­rének megteremtése is az elképzelések között szerepel. A legális munkakínálat növelésének fon­tossága kapcsán a tárcavezető egyebek mel­lett elmondta: a rugalmas vagy átmeneti fog­lalkoztatás területén - amelybe például a távmunka, a részmunka és szezonális mun­ka tartozik - érdemes lenne egy kettős finan­szírozási formát megteremteni, vagyis, hogy a munkabér és valamilyen támogatás együtt járjon. Intézkedés fog napvilágot látni továb­bá arról, hogy a közbeszerzési pályázatokon győztes cégeknek legalább tíz százalékban rendszeres szociális segélyben részesülőket kell foglalkoztatniuk a nagyberuházások megvalósításánál.- Szükség van a rendszeres szociális se­gélyezés korrekciójára. A társadalmi igaz­ságérzet tekintetében jelentős előrelépés lenne, ha olyan rendszer jönne létre, amely­ben munkával nagyobb jövedelmet lehet szerezni annál, amit segélyként lehet meg­kapni. Nem a szociális biztonság radikális csökkentése a megoldás - amely magával hozná a kriminalizálódást -, hanem aToglal- koztatási, a szociális és az alkalmi munka- vállalói könyvről szóló törvény módosítása. Erről már az ősszel tárgyalhat a parlament - zárta szavait Szűcs Erika. Ezt követően Gyarmathi Mihály, az OFA (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) Hálózat Észak-magyarországi Régiós Iro­dájának programvezetője szólt a foglalkoz­tatási paktumok eredményeiről és tapasz­talatairól, majd a salgótarjáni és a bátonyterenyei partnerség eredményeivel és terveivel ismerkedhettek meg az érdek­lődők, a két város munkaügyi kirendeltsé­geinek vezetői, Tamási Ildikó és Kecskés János előadásában. [< QtMSTOR Utazási irodánk szombaton is nyitva 9*12 óráig. Salgótarján, Kassai sor 4. Salgótarjánban, a nyugati városrészben 60 m2-es (2 x 27 m^es helyiség + vizesblokk) ingatlan eladó. Érdeklődni a 06-20/911-7872-es telefonon. Fegyvereket rejtegetett BaiaSSAftanMá. A városi rendőr- kapitányság járőrei a napokban a Balassagyarmat és Patvarc kö­zötti útszakaszon ellenőriztek egy személygépkocsit, amelyben ketten utaztak. A sofőr - egy ba­lassagyarmati férfi - ugyan készségesnek mutatkozott és be­mutatta a rendőröknek a kért közokiratokat, valamint a jármű tartozékait, de zavart viselkedé­séből kitűnt, hogy lehet valami titkolni valója. A csomagtartó át­vizsgálásánál azonnal kiderült mi a zavartság oka... Onnan ugyanis egy 22-es ka­liberű és egy házilag készített lőfegyver, valamint egy hang­tompító került elő, amelyekhez érvényes tartási engedéllyel nem rendelkezett. Az egyenru­hások a kapitányságra kísérték az 51 éves férfit, akit visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel bűn­tett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. otoslotto: Telitalálat nem volt. A négyesekre 896 445, a hármasokra 9340, a kettesekre 770 forintot fizetnek. hatoslottó; Telitalálatos nem volt a héten. Az ötösökre 183 405, a négyesekre 3490, a hár­masokra 790 forintot fizetnek. X. GRÁTISZ TÓ PARTY RANDEVÚ Idén immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a GRÁTISZ Tóparty Randevú, a GRÁTISZ hirdetési újság rendezvénye* A szervezők minden érdeklődőt szívesen várnak 2008. július 5-én a maconkai tó partján. PROGRAMOK: 05.30: Horgászverseny - 09.00: Főzőverseny 10.00: Futó- és kerékpár verseny -13.30: Eredményhirdetések Egyéb programok: lovaglás - lóverseny - autóbemutató «3B» TOYOTA KAKUK Ponyi S»l«ó Kit. “ SAJÓVÖLGYE Salgótarján takarékszövetkezet PítLÓC-COOP Rt. SzécsénY PANNONfORRAS KFT. SALGÓTARJÁN ssnicaasss REB-SCORPIONS SECURITY ■W ll/KAIT ZBT. Opel Gyarmat EMASZ BaliNsagT amut Erősáramú Centrum Kft Salgótarján BSHE Mtomtereme. CZENE GÁL ELEMÉR KAKUK JÓZSEF TÓTH és TÁRSA Kft. BATTA JÁNOS Salgótarján Salgótarján Vejtár Salgótarján CSERIN m ÁSVÁNYVÍZ KFT. A UTÓ-TRADE -»1 Kit. SALTSÓ CENTER COOP zRT. K1S-SIMON GYŐZÓ Dr GÉCZY MIKLÓS Send Salgótarján SalaötarJAn * FIAT LEHOCZKl BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT P0RT.hu BATONYTERENYE MIR ÖNKORMRNVZHTH OS ÉS TAKSA KFT. radio 100-4 A hűség ezúttal is kifizetődik! Hűsége^ előfizetőink idén nyáron sem maradnak nyeremények nélkül. Július hoppban egy szerencsés olvasónk I nyereménye 0.000 Ft értékű utazási utalvány. Fizessen elő még ma, a többit bízza Fortunára... Eißämmim 2008 július

Next

/
Oldalképek
Tartalom