Nógrád Megyei Hírlap, 2008. május (19. évfolyam, 102-125. szám)

2008-05-03 / 102. szám

2 2008. MÁJUS 3., SZOMBAT UNIÓS SIKEREINK Örömteli tanulás a használható tudás alapja Mérések támasztják alá - mint azt már sok oktatással foglalkozó szakembertől hallot­tuk hogy hazánkban az iskolába lépő gyermekek meglévő szocio-kulturális hátránya­it az iskolai hatások nem képesek csökkenteni, sőt ezek a hátrányok - a tanulók közötti mentális különbségek - növekednek oktatási intézményeinkben. Nincs ez másként a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskolában sem, hi­szen a lakótelep sajátosságai miatt nagyon sok tanulójuk érkezik jelentős hátránnyal, melynek kezelésére a jelenlegi iskolai struktúra nem igazán alkalmas. Többféle próbál­kozás mellett vágtak bele 2006-ban uniós támogatással a képességeken alapuló oktatási modell bevezetésébe, tudtuk meg Hajduné Nagy Katalintól, a projekt vezetőjétől. hetett nézni, de ez nem ugyanaz, mint kézbe fogni, lapozni, beleol­vasni. Amikor végre megérkeztek, a gyerekeknek nagyon tetszett az illusztráció, a sok kép, a szövegek rövidsége. Szívesen dolgoztak vele. Feketéné Rózsási Erika: - A gye­rekeknek nagyon tetszett a 2. feje­zet Szívesen olvastak az állatok­ról. A cigány tanulók egyike ki­nyílt mert a kedvenc állatáról, a ló­A csoportos foglalkozások kicsit nehezen indultak, de aztán megszeret­- Az országos kompetenciamé­rés kapcsán nehéz volt azzal a ténnyel szembesülnünk, hogy a városi nagy iskolák kategóriájá­ban intézményünk az átlagos alatti szinten teljesített a szöveg; értés, szövegalkotás és a matema­tikai logikai kompetencia terüle­teken - meséli az előzményeket. - Nevelőtestületünk szinte min­den tagja a hatékonyabb oktatás­nevelés lehetőségeit kereste, s a minőségirányítási programunk­ban megfogalmazott egyik cé­lunk is a kompetenciák javításá­hoz kapcsolódott. A projektvezető elárulta, hogy iskolájukban folyamatban van a belső gondozói rendszer, valamint az integrált oktatás uniós támoga­tással történő bevezetése. Amikor csak lehet, pályáznak, a kisebb helyi lehetőségeken kívül bekap­csolódtak az „Űtravaló” program­ba is. Az „Út a középiskolába” program keretében 26 tanulójuk kapott támogatást, 12 mentoráló tanár irányításával. Emellett egy iskolai konzorcium tagjaként pá­lyáztak a „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelé­se” (adaptációs pályázat) című programra is.- Jelen és előző pályázatunk megírását is az motiválta, hogy jónak tartjuk a kompetencia ala­pú oktatást, mint egyik lehetsé­ges módszert a problémáink ke­zelésére - hangsúlyozta. - A pro­jektbe való bekapcsolódás első lé­péseként kiválasztottuk a részt­vevő tanárok körét. Hat kolléga vállalta a nem kis többletmunkát jelentő feladatot; valamennyien jól képzett, alkotó módon gondol­kodó szakemberek, örömmel vál­lalták a felkérést. Mint a címben is jeleztük, a pályázat megírásá­nak fő motivációja az örömteli ta­nulással megszerezhető, alkal­mazható tudás megszerzése volt. Amennyiben a tanulás folyamata pozitív érzelmekkel társul, esélyt látunk arra, hogy tanítványaink felkészülnek az élethosszig tartó tanulásra, a megszerzett kompe­tenciák alkalmassá teszik őket a jövőjük reményteli alakítására. Intézményünkben a tanulók mintegy három százaléka sajátos nevelési igényű és 24 százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. Ez a tény is indokolja, hogy az adaptációs munka szerves része­ként, azzal megfelelően össze­hangolva integrációs fejlesztési tervet készítsünk a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igé­nyű, valamint a jelentős számú roma tanulóink esélyeinek növe­ték a kisdiákok lése érdekében - tette hozzá Hajduné Nagy Katalin. Érdekes volt megtudni, miként vélekedtek a programba bekap­csolódott pedagógusok. Észrevéte­leikből is szemezgettünk. Bakosné Kosa Mária: - Már a pályázat megnyerése után biza­kodtam, hogy megismerkedhetek a tankönyvekkel. Legalább 1 min­tapéldányt szerettem volna kapni. Igaz, a Sulinova honlapján meg lé­ről készíthetett projektet. Ennél a fejezetnél éreztem leginkább, hogy sikerült eltalálni a gyerekek érdeklődését. Nagy örömmel ol­vastuk Devecseri Gábort, Varró Dánielt, La Fontaine-t, Romhányi Józsefet, Darvasi Lászlót, Nemes Nagy Ágnest A szépirodalmi szö­vegek mellett az ismeretközlő szö­veg is érdekesek voltak. Szoó Helga: - Ez a program na­gyon sok időt igényel. Rengeteg Szűrőközpontot avattak a Szent Lázár kórházban A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház még 2004-ben beadta pályázatát az elmaradott régiók számára kiírt egészségügyi struktúra­fejlesztési program kere­tében egy térségi diag­nosztikai és szűrőköz­pont kialakítására. A szakmai koncepciót a külön telephelyen mű­ködő tüdőgondozó, s hozzá tartozóan a szűrési feladatban résztvevő szakterületek szakren­delőinek a felújítási szándéka alapozta meg. 2004-ben forráshiány miatt nem nyerte el a kórház a támogatást, vi­szont szerencsés módon nem sokkal később lehe­tőséget kapott arra, hogy a több éve folyó re­konstrukciós programot európai uniós segítség­gel befejezze. Az átadási ünnepségre a közelmúlt­ban került sor. • • A 316,5 millió forint támogatás­ban részesült beruházás kereté­ben a tüdőgondozónak otthont adó D2-es épület átalakításával egy komplex szűrési és diagnosz­tikai tevékenységet ellátó egység jött létre. A fejlesztés a tüdőgyó­gyászatot, a nőgyógyászatot, a kar­diológiát, az urológiát, a fül-orr-gé- gészetet, a gastroenterológiát, a szemészetet, a bőrgyógyászatot és a pathológiát is felöleli. Azon túlmenően, hogy megkü­lönböztetett hangsúlyt helyez a da­ganatos elváltozásokra, a program a munkaerő-piaci képességeket hátráltató megbetegedési ténye­zők prevenciójára, megelőzésére is kiterjed. Mindez végső soron ar­ra irányul, hogy a térségben - amely népegészségügyi szem­pontból különösen hátrányos helyzetűnek mondható - javítha­tók legyenek a korai halálozási mutatók, valamint a munkaképes korú lakosság életesélyei. A súlyponti szerepet kapott Szent Lázár Megyei Kórház főigaz­gató-főorvosa, dr. Bercsényi Lajos külön is kiemelte a másodlagos prevenció fontosságát, amelyet az egészségügyi szakszemélyzet ad. Az EU-pályázat segítségével meg­valósított beruházás is a szemmel látható tüneteket még nem okozó, lappangó, de műszeres vagy labo­ratóriumi vizsgálatokkal már ki­mutatható elváltozások kiszűrését szolgálja. Ezek életmódváltással, vagy terápiás beavatkozással gyakran maradéktalanul meggyó­gyíthatnak.- Míg két évtizeddel ezelőtt az egészségügyi ellátórendszer fej­lettsége - az életmódhoz viszo­nyítva - csak húsz százalékban volt felelős egy adott népesség egészségéért, addig ez az arány a tudás és technika fejlődésével má­ra megváltozott. Mindenütt felér­tékelődik az egészségügyi ellátó- rendszer szerepe, ennek Magyar- országon sem szabadna másképp lennie! - hangsúlyozta dr. Bercsé­nyi Lajos. A Nógrád Megyei Közgyűlés el­nöke, Becsó Zsolt szerint a beruhá­zás jelentősége kettős: egyrészt hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Lázár kórház betölthesse Nógrád megyében diagnosztikai szerepét, másrészt egy ilyen depressziós térségben, ilyen morbiditási muta­tók mellett kiemelt fontosságú a prevenció, a munkaképes korú la­kosság életesélyeinek lehetőség szerinti növelése. Kiemelte, hogy a beruházás megközelítőleg 340 millió forintos összköltségéből több mint 270 millió forintot esz­közbeszerzésre fordítottak.- Az intézményünkbe került gép- és műszerállománynak kö­szönhetően végre elértük azt az álmunkat, hogy a Szent Lázár Me­gyei Kórház valóban jól működő, korszerűen felszerelt szűrő- és gyógyító központként működhet - fogalmazott dr. Tóth Károly főor­vos, a rendelőintézet vezetője. A projekt egyik legnagyobb nyertese a tüdőgondozó, amely­nek vezető főorvosa, dr. Hegedűs Mária elmondta: miután az elmúlt évben egy a korábbinál lényege­sen kisebb alapterületű helyiség­be kellett átköltözniük, nem is re­mélték, hogy rövid időn belül ko­moly változások várhatók. Azon túlmenően, hogy elhárul­tak a szűkösségből adódó kényel­metlenségek, világszínvonalú be­rendezéseket kaptak: egy digitá­lis elven működő mellkasfelvételi gépet, s egy többfunkciós radioló­giai készüléket, amely röntgenát­világításra és röntgenfelvételek készítésére is alkalmas.- A legutolsó statisztikai adatok szerint Nógrád megyében 105 tü­dődaganatos beteget tartanak nyil­ván, s tavaly csak nálunk közel negyven halálesetet okozott ez a betegség. Az új szűrő- és diagnosz­tikai berendezések alkalmasak ar­ra, hogy korai stádiumban felfe­dezzék az ilyen egészségkároso­dásokat, amikor azok még ered­ményesebben gyógyíthatók - mondta dr. Hegedűs Mária. időm elmegy, amíg egy órára fel­készülök. Hiába írták meg helyet­tem szuper módon az óravázla­tot, nekem azt meg kell értenem, át kell variálnom, meg kell tanul­nom, meg kell keresnem a mel­lékletben, a tankönyvben, a tan­eszközök között. Mindezt otthon a gép mellett, mert kinyomtatás­ra nem volt mód. És már majd­nem kész vagyok, mert akkor el­kezdem kivágni a kétforintoso­kat, beborítékolom, előkészítem a makkot, gesztenyét, színes rudat, korongot stb., amit másnap vala­ki biztos leborít és fél óra alatt már össze is szedjük nagyjából, de a terem még mindig úgy néz ki, mint egy disznóól. Hát, nem egyszerű... Hollóné Jánosi Éva: - Az osztály az első négy évfolyamon Zsolnay­módszer szerint haladt, ahol a ta­nulók differenciált fejlesztésben részesültek. Ezt a tanulásszerve­zést megszokták, továbbra is igé­nyelték, a kooperatív munkát, az együttműködést igénylő gyakorla­tokat, viszont nem szerették, na­gyon nehéz volt átszoktatni a tanu­lókat erre a tevékenységre. A szü­lők aggódtak, attól tartottak, hogy gyermekük a tantárgyi előrehala­dásban majd lemarad. Többen kö­zülük úgy gondolták, hogy a tár­sas együttműködésre fordított idő kidobott idő, nem a gyermekük fejlődését szolgálja. Ezért a szülői értekezleten részletesen Ismertet­tük a munkaformákat, valamint mindazokat a várható előnyöket, illetve eredményeket, amelyeket a program a résztvevő tanulók szá­mára biztosít. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv aktuális pályázatai Észak-Magyarországon Operatív program Pályázat címe Keretösszeg Beadási határidő KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 73 460 000 000 Ft 2008.05.05 KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás 188 630 000 000 Ft 2008.05.05 KEOP Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 400 000 000 Ft 2008.05.05 KEOP Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 1 700 000 000 Ft 2008.05.05 KEOP Az erdeiiskola-hálózat infrastrukturális fejlesztése 1 000 000 000 Ft 2008.05.05 ÉMOP Integrált szociális jellegű város-rehabilitáció 2 213 000 000 Ft 2008.05.16 ÉMOP Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése 4 016 000 000 Ft 2008.05.17 KEOP Komplex vízvédelmi beruházások 16170 000 000 Ft 2008.05.19 ÁBOP Előkészítési tevékenységek támogatása a folyamatok felülvizsgálata és szervezetfejlesztés érdekében 250 000 000 Ft 2008.12.31 EKOP Előkészítési tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében 700 000 000 Ft 2008.12.31 GOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 9 548 000 000 Ft 2008.12.31 KEOP Vízgazdálkodási tervezés - Vízgyűjtő gazdálkodási tervek készítése 2 500 000 000 Ft 2008.12.31 KEOP Vízgazdálkodási tervezés - Árvízkockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése 1 000 000 000 Ft 2008.12.31 KEOP Harmadik feles finanszírozás 1 840 000 000 Ft 2008.12.31 GOP Mikrohitel-programok mikrofinanszírozó szervezetek részvételével 40 000 000 000 Ft 2009.10.16 GOP Mikrohitel-programok hitelintézetek részvételével 40 000 000 000 Ft 2009.10.16 GOP Portfoliógarancia-programok hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások részvételével 60 000 000 000 Ft 2009.10.16 TIOP Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban 75 000 000 000 Ft 2008.04.15 GOP Komplex vállalati technológia-fejlesztés kis- és középvállalkozások számára 9 446 000 000 Ft 2008.05.05 GOP Komplex vállalati technológia fejlesztése a hátrányos helyzetű kistérségekben 6 052 000 000 Ft 2008.05.05 GOP Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben mikro-, kis- és középvállalkozások számára 3 500 000 000 Ft 2008.05.05 GOP Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 1 200 000 000 Ft 2008.05.05 TIOP A sürgősségi ellátás - S01 és S02 (és ezeken belül a gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatása 8 800 000 000 Ft 2008.05.15 GOP Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 7 400 000 000 Ft 2008.12.31 ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 nfu@meh.hu • www.nfu.hu Amennyiben az európai uniós fejlesztési forrásokkal kapcsolatban szabálytalanságról szerez tudomást, kérjük jelentse honlapunkon: www.anfi-lop.hu Az összeállítás az Európai Unió Szociális Alapjának támogatásával készült

Next

/
Oldalképek
Tartalom