Nógrád Megyei Hírlap, 2007. november (18. évfolyam, 254-277. szám)

2007-11-03 / 254. szám

2 AGRARIUM 2007. NOVEMBER 3., SZOMBAT Agrártermékárak A gabonafélék termelői átlagára 2007. augusztusban az előző év azonos hónapjához viszonyítva 65%-kal nőtt. Az ipari növényeknél 7,1%-os árcsökkenés volt. Az elmúlt hónapokban jelentős árnövekedést mutató burgonya ára 22%-kal volt magasabb. A zöldségfélék ára 6,3%- kal csökkent, ezen belül az egyes zöldségek áralakulásánál jelentős különbségek figyelhetők meg. Az augusztusban legjelentősebb súlyt képviselő zöldség, az uborka ter- melőiár-színvonala 9,5%-os árnöve­kedést mutatott, miközben a zöld­ségek áralakulását szintén nagy­mértékben befolyásoló zöldpapri­ka ára 11%-kal csökkent. A gyümöl­csök 38,7%-os árnövekedésében meghatározó szerepet játszott az augusztusban nagy- arányt képvi­selő szilva, amelynek termelői ára 69,8%-kal nőtt. A vágóállatok ter­melői árának 1,7%-os csökkenésén belül a vágósertés termelői ára 10,7%-kal csökkent, a vágóbarom­fié 18,1%-kal nőtt tizenkét hónap alatt. Az állati termékek 12,1%-os áremelkedésén belül a tej termelői ára 11,6%-kal, az étkezési tyúktojá­sé 17,8%-kal emelkedett. 2007 első nyolc hónapjában a gabonafélék termelői átlagára jelentős mérték­ben, 43,4%-kal nőtt az előző év ja­nuár-augusztusihoz képest. A bur­gonya ára szintén kimagaslóan, 43,1%-kal emelkedett. Ugyanebben az időszakban az ipari növények átlagosan 3,4%-kal drágultak. A zöldségfélék ára 3,7%-kal csök­kent, a gyümölcsöké 25,5%-kal nö­vekedett a tavalyi év első nyolc hó­napjához viszonyítva. A vágóálla­tok termelői árai 2,1%-kal voltak alacsonyabbak, mint 2006 janu­ár-augusztusban. A vágóbaromfi ára 12,4%-kal nőtt, a vágósertésé 10,2%-kal csökkent. Az állati ter­mékek ára 7,ó%-kal emelkedett, ezen belül a tej termelői ára 7%- kal, az étkezési tyúktojás ára 13,2%-kal nőtt 2006 első nyolc hó­napjához viszonyítva. Forrás: www.ksh.hu GAZDATÁJÉKOZTATÓ Állattenyésztés A kedvező szeptemberi-októberi időjárás­nak köszönhetően a legelők megújultak, fű­hozamuk megnőtt. A kérődző állatok a le­gelőn vannak. Néhányan sarjút is kaszál­tak, melyet száradás után be is tudtak bá­lázni. A szénakészlet általában fedezi a szükségletet. Szarvasmarha: jelentős létszámváltozás­ról nincs információ, A tej felvásárlási ára: (extra): 73-78 Ft/l+áfa. A tejpiacon nő a ke­reslet, lenne felvásárló, aki 10 forinttal is többet fizetne 1 liter tejért, mint a mostani. A termelők azonban úgy látják, hogy nincs garancia a hosszú távú és folyamatos felvá­sárlásra az új bejelentkezők részéről. A ház­tól történő értékesítési ár: 125-180 Ft/l-re emelkedett. A túró ára: 800 Ft/kg, a tejfölé 600 Ft/1. A közvetlenül tejet értékesítőknek a regisztráció (14 ezer Ft) után tejkezelő he­lyiséget kell kialakítaniuk. A selejttehén-árak: IV. oszt.: 130 Ft/kg, III. oszt.: 180 Ft/kg, II. oszt.: 230 Ft/kg. Választott borjú ára: 35-40000 Ft/db. A csitári tehenészeti telep új tulajdonoshoz került, rendbetételét most végzi, jelenleg 50 tehenet tart. A húsmarhapiacon 3 keres­let alig élénkült. Ivartól függően 5-600 Ft/kg a kínálat. A kereslet hiánya miatt egyes körzetekben megnőtt a kivágások és házi kimérések száma, ami azonban a mar­hatartók gondját nem oldja meg. Juh: A selejt anyajuh ára: 15 ezer Ft/db, a bárány ára emelkedett, jelenleg: 680-700 Ft/kg. Szilaspogonyban 100 db-os juhállo­mányt kínálnak eladásra. Kecske: az állomány létszáma nem válto­zott, a kecsketej ár ára 250 Ft/1, a sajté 1800 Ft/kg Sertés: a tartási kedv - az egekbe szökő takarmányárak miatt - visszafogott, alig van kereslet a választási malacra. Háztól a sertést 350-400 Ft/kg-os áron adják. Nagy­üzemi sertéstelepről 320 Ft/kg+áfa áron történik az értékesítés. A volt Serkövnél a szaporítást szüneteltetik, csak hizlalni fog­nak. Broyler: a naposcsibe ára 80 Ft/db+áfa. A táp ára: 80 ezer Ft/t+áfa, Felvásárlási ár: 220-230 Ft/kg+áfa Lúd: A Ceredvölgye szövetkezet a libaál­lományát (4000 db) bérbe adta a korábbi to­jásfelvásárlójának. Épületet, területet, álla­tokat bérbe vettek, és foglalkoztatják az em­bereket is. Az Agro-Kazár Kft. november vé1 gén fogadja az új törzsállományt, istállóit korszerűsíti. A tojástermelés 1-2 hónap pi­henő után egész évben folyamatos lesz. A li­batojás árát 20-25%-kal magasabb lehet. Méh: szeptember végére befejeződött az éves kötelező méhegészségügyi vizsgálat és a méhállomány felmérése. Fertőző méhbe- tegségről nincs információ. A nyári nagy hő­ségben kevés volt a nektárképződés, így ez­zel arányosan csökkent a méhcsaládok szá­ma is. A téli élelemkészlet biztosításához élelempótlásra volt szükség, ennek köszön­hetően még jelenleg is kiterjedt Hasítások folynak a méhcsaládoknál. Ez kedvező, mert a méhcsalád sok fiatal egyeddel telel át. A fedett Hasítások miatt az őszi atkairtássai még várni kell, a Hasítás kelése után végez­hető el. Sok méhész az alacsony mézár mi­att nem pergette ki a vegyes virágmézet, így a méhek „tiszta" élelemmel teleltek be, vár­hatóan kisebb lesz az atkaveszély. Mézárak: akácméz nagyban: 520 Ft/kg, kis tételben: 1000 Ft/kg. Vegyes virágméz nagyban: 320 Ft/kg, kis tételben: 600 Ft/kg. Vadászat-halászat A vadásztársaságoknál fácánra és disz­nóra folyamatosak a társas vadászatok. A szarvasbika vadászata végéhez közeledik. Kiemelkedő trófeáról nem tudunk, de az el­ejtettek között több érmes bika is akadt. A még lábon álló kukoricában jelentősen megnőtt a vadkár. Kisebb táblákban a kár mértéke elérheti a 100%-ot is. A vadkár fel­mérése, kiegyenlítése kisebb-nagyobb zök­kenőkkel, folyamatosan történik. Ha a káro­sult tagja a társaságnak, akkor könnyebb az egyezkedés. A sertéspestis okán hozott szi­gorú szabályok miatt zsörtölődnek a vadá­szok, a korlátozások mielőbbi feloldásában reménykednek. A szécsényi horgászegyesület szeptem­ber végén megkezdte szokásos évi horgász­versenyét Ludányhalásziban az Öreg-tavon. A halak étvágyán már érződött az ősz hatá­sa, de a szép idő kárpótolta a versenyzőket. Forrás: Nógrád Megyei MGSZH, 2007 októ­ber havi információ. MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK. ALKATRÉSZEK, SZERVIZ, FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, ERŐ- ÉS MUNKAGÉP-BESZÁMÍTÁS! MASSEY FERGUSON MTZ Oo MTZ Oo HASZNAIT TRAKTOROK MTZ-S2; MTZ-821.2: MTZ-1125.2 fígramir Kft. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67. Tel/fax: 28/420-783. Mobil: 30/634-3676. Telephely: 2660 Balassagyarmat, Szügyi út 59. Tel/fax: 35/300-795. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Földművelésügyi és Vidék- fejlesztési Minisztérium pályá- zaü felhívást tett közzé az erdők közjóléti célú védelmét és bővíté­sét szolgáló feladatok ellátásá­nak 2007. évi csekély összegű támogatására, a személyi jöve­delemadó 1%-ának adófizetők ál­tal felajánlott részéből képzett bevételből Benyújtási határidő: 2007. no­vember 23. A pályázatot az erdőterület fekvése szerint illetékes, az erdő­területhez nem kapcsolódó tá­mogatások esetében a pályázó lakóhelye/székhelye szerint ille­tékes erdészeti igazgatósághoz kell a pályázati felhívás megjele­nésének 30 napját követő továb­bi 30 napon belül postai úton tértivevényesen benyújtani. Fel­világosítás: a megyei mezőgaz­dasági szakigazgatási hivatalok erdészeti igazgatóságainak pá­lyázati és támogatási osztályai. A pályázati felhívás a Földmű­velésügyi és Vidékfejlesztési Ér­tesítő 2007. évi 19. számában je­lent meg. AGRO-MULTISECTOR Kft.: alaposság, megbízhatóság, segítőkészség Az 1992-ben két magánszemély által - egyenlő tulajdoni ré­szesedéssel - Budapesten bejegyeztetett társaság alapítói Hegyesi Sándor és Kosztolányi Ferenc ma is a társaság azo­nos jogosítványokkal felruházott ügyvezetői. Kérdéseinkre adott egybehangzó válaszaikból egy prosperáló mezőgazda- sági, kereskedelmi és szolgáltató cég karakterisztikus képe bontakozik ki. Baráthi Ottó- A társaság szervezete üzletági rendszerben épül fel. Vezető ága a növényvédőszer-üzletág, ezen be­lül működik a nagyüzemi növény- védőszer-kereskedelem, valamint kiskereskedelmi boltkiszolgálás. További üzletágaink: a műtrágya­kereskedelmi üzletág, a szántóföl­di vetőmag-kereskedelmi üzletág és a terménykereskedelmi üzlet­ág. Mind nagyobb szerepet tölt be gazdálkodásunkban a termelési integráció. Szerződéses feltételek alapján termeltetünk olajos növé­nyeket, őszi káposztarepcét, nagy olajtartalmú napraforgót, őszi és tavaszi sörárpát, madáreleség- nö­vényeket, búzát, kukoricát, aminek egy részét felvásároljuk. Teljes kö­rű szolgáltatást biztosítunk szer­ződött partnereink részére: input anyagokat, műtrágyát, növényvé­dő szert, vetőmagot helyezünk ki, és ennek fejében a termények egy hányadát ugyancsak visszavásá­roljuk. Vállalunk kiszállítást is a gazdaboltokhoz. Az integráció ke­retében - igények alapján - szak­mai tanácsadó tevékenységet is végzünk.- Kérem, érzékeltessék cégfejlő­désüket néhány számszerű adattal is!- A forgalmunk az első 5-6 év­ben, évről évre megduplázódott és ekkor elérte az 1,5 milliárd fo­rintot. Ezt követően mérsékelteb­ben, de továbbra is dinamikusan fejlődött, ez év végére 4,2 milliárd forint árbevételre számítunk. En­nek a döntő hányadát a növényvé- dőszer-ágazat teszi, ki mintegy 2,6 milliárd forinttal. Kb. 6-800 millió a műtrágya forgalmunk, 3-400 millió a vetőmagé, a többi árbevételünk a terménykereske­delemből származik.- A jó működés komoly infra­struktúrát feltételez. szállítókapacitásunkat, gépkocsi- parkunkat is, nagy figyelmet for­dítva a környezetre veszélyes nö­vényvédő szerek, egyéb áruk elő­írásoknak megfelelő, biztonságos szállítására, a gépkocsivezetők, a szállító-rakodó személyzet kikép­zésre.- Jellemeznék személyi állomá­nyukat is?- Folyamatosan növeltük lét­számunkat, amely most 25 fő, köztük a magas képzettséggel,- Mit tesznek a törvényes műkö­dés érdekében?- Alapfeladatunknak tarjuk a törvényes működés biztosítását. Társaságunk rendelkezik a tevé­kenység ellátásához, a biztonsá­gos munkavégzéséhez szükséges törvényi, jogszabályi előírások­nak megfelelő engedélyekkel, ta­núsítványokkal, az ezeket kiegé­szítendő, a végrehajtást szolgáló belső szabályzatokkal is. Ezek kö­zül itt csak az MSZ EN ISO 9001: 2001 minőségbiztosítási rend­szert említem, amelyet már auditáltattunk is.- Eredményes, sikeres az eddigi útjuk Mivel kövezték ki?- Szakmai felkészültségünk­kel, tapasztalatainkkal, szolgálta­tásaink minőségével, elérhető ára­inkkal, céltudatos munkával. Jól kiépített belső szervezeti, irányítá­si rendszerünk rugalmasságot, gyors reakciót és döntéshozatalt tesz lehetővé. Erősségünk gazda­sági stabilitásunk, szerződéses és pénzügyi fegyelmünk. Garancia a partnereinkkel való jó együtt­működés és a korrekt kapcsolat- rendszer. Cégnevünk - AGRO- MULTISECTOR - betűjele AMS, amire kreáltuk szlogenünket: ala­posság, megbízhatóság, segítő­készség. Ennek kívánunk megfe­lelni.-Miből indul ki, és miben áll stra­tégiai célkitűzésük?- A realitásokra alapozzuk stratégiánkat. Nem számítunk a korábbi dinamikus növekedés­re, de fizetőképes kereslet csök­kenésére sem, hiszen az EU és a világ agrárpiacán nagy és nö­vekvő a kereslet a mezőgazda- sági termékek iránt. Arra vi­szont számítunk, hogy a magyar mezőgazdaság fejlesztése - ben­ne különösen az állattenyészté­sé - megkerülhetetlen szükség- szerűség. Ehhez a feltételrend­szerhez igazodva, adottságaink­ra és elért eredményeinkre ala­pozva építjük stratégiánkat, és bízunk magunkban, továbbfejlő­désünkben.- Telephelyeinket korábban a nagy gyakorlattal rendelkező ve­helyi szövetkezettől béreltük. 1996­zető szakembereink és megfelelő NÉVJEGY: MMi Hegvesi Sándor ’■■■■ L J kje. I . ban erre az 1 ha alapterületű telep­re költöztettük irodáink és raktára­szakmai képesítéssel bíró, elköte­lezett munkatársaink. Üzletkötők HM g Kosztolányi Fe­ink egy részét, itt az Ócsai út 6. sz. alatt kialakítva központunkat A következő évben vásároltunk egy kisebb telephelyet, amit azóta bér­be adtunk. 2004-ben Detken egy 5 ha alapterületű telephelyet vet­tünk, amit mezőgazdasági termé­nyek szárítására, tisztítására és tá­rolására használunk. Fejlesztettük beállításával térbeli kapcsolatain­kat kívánjuk erősíteni és haté­konyságunkat növelni. Éppen most állt alkalmazásunkba a Nóg­rád megyei üzletkötőnk, Tóth Vik- tor kollégánk, akit Alsótoldon sze­mélyesen, illetve a 30/2052381- es mobütelefonszámon érhetnek el potenciális ügyfeleink. 51 éves, agrármér­nök, növényvédel­mi szakmérnök. Különös örömére szolgál, hogy már a legnagyobb lánya is a cég szak­embereként dolgozik. Kedvenc időtöltése a családi kirándulás. renc 47 éves, agrár­üzemmérnöki és marketing szakos közgazdász másod- diplomával rendel­kezik. Szabad idejét legszíveseb­ben családja körében tölti, hobbi­sportja a lovaglás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom