Nógrád Megyei Hírlap, 2007. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-18 / 166. szám

2007. JÚLIUS 18., SZERDA 11 SPORTTÜKÖR Sportszeretete példaértékű A szécsényi Czele János sohasem dicseke­dett sportszeretetével, pedig az elmúlt évtize­dekben lett volna mivel. Diákkorában a var­sányi általános iskolában, Schukkert András tanár úr szeretette meg vele a sportot. A vé­kony testalkatú fiú atletizált, asztalitenisze­zett, részt vett a különböző labdajátékokban. A körzeti, járási, megyei, iskolai sportverse­nyekről „szállították” diáktársaikkal az isko­lának a jó eredményeket Szakmunkástanu­ló korában beválogatták a szécsényi járás at­létikai csapatába. A 70-es évek elején Veszp­rémben, Szolnokon a katonai sportszázadban teljesített sorkatonai szolgálatot A100 métert 11 másodpercen belül futotta. A katonai évek után Budapesten dolgozott és természetesen sportolt. Másodosztályú atléta volt A 800 mé­tert 2 percen belül teljesítette. A Ganz Mávag színeiben versenyzett Az atlétika mellett ke­rékpározott. Egy szerencsétlen közlekedési balesetben ínszalagszakadása volt, ami hosszabb időre véget vetett sportpályafutá­sának. 1976-ban megnősült, Szécsényben te­lepedett le. Azokban az időkben számára a munkája, a családja részére az anyagi hát­tér biztosítása volt az elsődleges szempont, életében a sport visszaszorult a második helyre. Még 1980-ban megyénkből négyen, Szécsényből ő egyedül volt az, aki teljesítet­te az „Aranyjelvényesek az olimpiára” szin­tet. A résztvevőknek az előírt öt próbából négyet kellett teljesíteni. A Velencei-tó körül lefutotta a 35 kilométeres távot, a Pilis-he­gyek emelkedőin 100 kilométert kerékpáro­zott, a Börzsönyben 35 kilométeres gyalog­túrán vett részt és átúszta a Balatont. Czele János Napjainkban a veterán atléták különböző hazai és nemzetközi versenyein vett és vesz részt, de számos helyi, megyei, regionális sportversenyen is elindult. 1996-ban Buda­pesten a fedett pályás magyar veterán aüéti- kai bajnokságon, a 60 méteres síkfutásban, második lett, míg 1998-ban a nyílt nemzetkö­zi veteránbajnokságon 200 méteres síkfutás­ban szintén második helyet ért el. Ugyanezen a versenyen, 1999-ben 200 méteren és 2000 méteren övé volt az aranyérem, 100 méteren és távolugrásban a harmadik helyen végzett. 2005-ben a veterán atléták országos bajnok­ságán 1500 méteren első, 800 méteren máso­dik. í'ftvaly a veterán atléták fedett pályás or­szágos bajnokságán 200 -méteren aranyér­mes, 800 méteren ezüstérmes volt. Az idén is ott lesz augusztus elején Tatán, az országos megmérettetésen. Czele János alapító tagja a Szécsényi Ama­tőr Futók Társaságának. Az első pillanattól kezdve elnökségi tag, a SZAFT-versenyek és rendezvények szervezője. A többiekkel együtt meghonosították a városban a Szontagh Pál-emlékfutást, a mikulási emlék­futást és még jó néhány futógálát. Nem csak szervezi a rendezvényeket, a futásban is pél­dát mutat. Július 28-án társaival együtt a szlovákiai nagykürtösi meghívásnak tesz­nek eleget. Örül, hogy a felesége, aki korábban nem sportolt, évek óta együtt fut vele. Tatán, 2003-ban a veterán atléták bajnokságán a hölgyek mezőnyében, korosztályában 800 méteren országos bajnokságot nyert, majd 2005-ben 800 méteren ismét magyar baj­nok, 1500 méteren bronzérmes. A 29 éves Tamás fiuk Budapesten úszómester, termé­szetesen ő is hosszútávfutó, éppúgy, mint a 26 éves Gábor öccse. A családban versenyen mindenki teljesítette a félmaratoni távot, a házaspár és Tamás már több alkalommal le­futották a maratoni távot. Hogy miért sportól Czele János? Mint min­den versenyzőnek, az ő számára is fontos a siker, a győzelem, de ami ennél sokkal lénye­gesebb, a sport, a futás egészségmegőrző, köz­érzetjavító hatása. ■ Szenográdi Ferenc SPORTTUBMIX Alkudoznak labdarúgás. A Róma szeretné megszerezni a francia Ludovic Giulyt az FC Barcelonától, de a két labdarúgóklub egyelőre nem tudott megállapodni a vételárban. A Thierry Henry érkezésével fe­leslegessé vált, ugyancsak fran­cia csatárért ötmillió eurót kér­nek a katalánok, de az olasz egye­sület vezetői mindössze három­milliót áldoznának rá. Az AS Ro­ma mellett az AS Monaco és a Manchester City érdeklődik irán­ta. A Barcelona közben egy má­sikjátékosát, Santiago Ezquerrót is árulja, őt az Athletic Bilbao vin­né, de egyezség még ebben az esetben sem született. Ezquerro két éve éppen a Bilbaótól került ingyen Barcelonába. Döntőt rendezne labdarúgás. Az Izraeli Labda­rúgó Szövetség bejelentette, hogy 2010-ben vagy 2011-ben szeretné megrendezni az egyik európai kupasorozat döntőjét. A izraeliek a Bajnokok Ligája-finá- léról sem mondanak le, de úgy vélik, az UEFA-kupa-döntőre re­álisabb esélyük lenne - Ugyan­is utóbbihoz csak minimális át­alakításokra lenne szükség a Tel-Avivban található, 44 ezer fé­rőhelyes nemzeti stadionban, míg előbbihez ki kellene bővíte­ni 70 ezresre. Megkezdte az SBTC Salgótarján. A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő SBTC Föl­di Attila irányításával a héten megkezdte a felkészülést a 2007-2008-as bajnoki évadra. A játékoskeretben új arcok is meg­jelentek. Butt a Benficába igazolt labdarúgás. Jörg Butt, a Bayer Leverkusen kapusa a Benfica labdarúgócsapatához igazolt. A 33 éves futballista, aki az elmúlt hat idényt a gyógyszergyáriak­nál töltötte, kétéves szerződést írt alá a lisszaboni klubbal. Wengerrel tárgyalnak FUBALL. Az Arsenal vezetősége megkezdte a tárgyalásokat a lab­darúgócsapat vezetőedzőjével, Arsene Wengerrel szerződésé­nek meghosszabbításáról. Peter Hill-Wood, az Ágyúsok első szá­mú vezetője kijelentette, „nagyon fontos”, hogy megtartsák a fran­cia trénert. „Csodálatos munkát végzett az elmúlt tíz évben. Ugyanolyan fitt, mint mikor ide­került és láthatóan élvezi a mun­káját Remélem, velünk marad” - mondta a klub honlapján Hill- Wood. Wenger, akinek jövő nyá­rig szól jelenlegi kontraktusa, az Arsenal 121 éves történetének legeredményesebb edzője. Most kell az összefogás! Ismét a tarjáni sport központja lehet a Kohász-stadion Atléták dolgoznak a szebb jövőn Altik mostanában a salgó­tarjáni Kohász-stadion kör­nyékén jártak, láthatták, hogy megkezdődtek a felújí­tási munkálatok. Az előző szezon lalxiarúgó-megyebaj- noka, a Somosi SE (új né­ven) az NB Ill-ban a dolinkai pályán fog játszani, és az egyesület célja, hogy minél több sportágnak ad­jon helyet a megújuló stadi­on. Önerőből és pályázatok segítségével felújítják a lab­darúgópályát és környezeté­nek egy részét, az üzemelte­téshez azonban mások se­gítségére is szüksége lesz. A miértről és a részletekről az egyesület elnökét, Ferenczi Bélát kérdeztük. Korábbi otthonunk, a somosi pálya sajnos alkalmatlan NB III-as mérkőzések lebonyolítására, így került képbe a Kohász-stadion - kezdte az elnök. - Megkerestük a pálya tulajdonosát (2003 óta - a szerk.), Sólyomi Zoltánt, akivel egy üzleti megállapodás keretében si­került megegyeznünk arról, hogy hosszú távon használhatjuk a sta­diont, ami továbbra is magántu­lajdonban marad. Ez a pálya adott otthont a város legrégebbi sport­egyesületének, az SSE-nek (hé napra pontosan 83 éve, 1924-ben avatták fel - a szerk.) és játszott itt az SBTC is(1972-ben itt fogadta pél­dául az AEKAthént az UEFA-kupá- ban - a szerk.), hatalmas múlttal rendelkezik, így reméljük, hogy a szép emlékek sok embert meg­mozgatnak majd a labdarúgás és az egész tarjáni sport érdekében. Egyedül itt látunk lehetőséget ar­ra, hogy fellendítsük a salgótarjá­ni sportéletet, ami a véleményem szerint jelenleg nem is létezik. A stadionban a lehető legtöbb sport­ágnak - például az atlétikának, a sínek, a duatlonnak - szeretnénk bázist biztosítani (akár szakosztá­lyi keretek között), hogy sportoló­inknak ne kelljen szégyenkezniük a felkészülési körül­ményeik miatt, hi­szen mégiscsak a városunkat képvi­selik az ország min­den részén, csak­úgy mint mi, labda­rúgók.- Nem kis fába vágtákn fejszéjüket, rengeteg munka lesz a rendbehoza­tal során.- Már az első lá- togatásunkkor szembesülnünk kellett azzal, hogy a város teljesen ma­gára hagyta a léte­sítményt, és a múlt­hoz méltaüan álla­potok uralkodtak. Az augusztus köze­pi bajnoki rajtig szeretnénk felújítani a lelátóból 2000 fő szurkolására alkalmas ülőhelyet, a klubházban négy öltö­zőt, a játékvezetői öltözőt, a folyo­sókat, a fürdőket és a büfét. Vissza kell vezetnünk a vizet és az áramot is, és az omladozó vakolatot is helyre kell állítanunk, a gyepsző: nyegről nem is beszélve. Megcsi­náljuk a kerítést, lefestjük a korlá­tokat és a kinti illemhelyeket is használható állapotba hozzuk. Majd fokozatosan a többi helyisé­get is felújítanánk, helyreállíta­nánk a fűtést és a világítást, de ezekhez a feladatokhoz már az ön- kormányzat segítségére is szük­ségünk lesz, és nagyon remélem, hogy a városvezetésben társakra lelünk abban, hogy ezt a csodás fekvésű pályának az üzemelteté­sét fenn tudjuk tartani. Nem azt kérjük, hogy vegyék meg a pályát, és a felújítások nagy részét is ma­gunkra vállaljuk, csupán az üze­meltetésben kérünk támogatást Azt hiszem, hogy ez nem lehet nagy kérés, ha a város sportjáról és „ékszerdobozáról” van szó. Idő­vel a Magyar Labdarúgó Szövet­ség (MLSZ) ÖLLÉ pályalétesítési programjának keretében szeret­nénk egy műfüves labdarúgópá­lyát is létrehozni a futófolyosó mel­letti placcon. Mi erre az egy évre teszünk fel mindent, és most ké­rünk mindenkit, hogy álljanak ki értékeink mellett és segítsenek nekünk. Ez mindenkinek érdeke kell, hogy legyen! Tudom, hogy so­kan nem értik, miért áldozunk ennyit a sportra, de szerintem meg kell, hogy adjuk ezt az utolsó esélyt a megye sportéletének. Ez­úton is szeretném megköszönni az atlétáknak és azoknak a társa­dalmi munkásoknak,, akik már eddig is munkálkodtak a felújítás során, hogy velünk vannak, és bármilyen jellegű további segítsé­get nagyon szívesen fogadunk.- Az atléták a sanyarú körűimé nyék között is a stadionban készül­tek, és tartották rendben a futópá­lyát, amennyire lehetőségük volt Rájuk milyen sors vár?- Nagy örömömre társra talál­tunk az atlétákban. Segítenek a felújítási munkálatokban, cserébe megtarthatják az irodájukat és a szertárukat, valamint öltözködési és tisztálkodási lehetőségük is lesz. Felvetődött, hogy idővel a sa­lakot is kicserélnénk, a futófolyo­sót viszont a tervek szerint lebont­juk, hiszen csak a tolvajokat és a vandálokat szolgálja. Az atléták az egész megyében csak itt tudják megrendezni a diákolimpiájukat, és ezt sem akarjuk máshová kül­deni. Mellettük, és a többi sportág képviselői mellett örömmel fogad­juk a tömegsport szerelmeseit és az iskolák is tarthatják itt testne­velésóráikat. Minél több rendez­vényt szeretnénk ide kihozni. Terveink szerint a stadion - a focisták mellett - otthont biztosí­tana két klasszikus tarjáni olim­piai sportágnak, az atlétikának valamint a sínek, és a fiatalok kö­zött népszerű duaüonnak is, egy kulturált központ kialakításával népszerűségük és vonzerejük is nőne. így egy kisebb sportköz­pont jöhetne létre a Kohász-stadi­onban, ami ismét kulturált, mél­tó bázisa lehetne az utánpótlás és élsport képzésének.- Mikor várható az első sport- esemény a régi-új környezetben?- Még a bajnoki rajt előtt, am gusztus 15-én, 17 órától pálya-, és stadionnév-avatót tartunk (egyelőre még titok, kinek a nevét veszi fel a létesítmény - a szerk.), amikorra is egy nagyszabású rendezvényt szervezünk, jelen­leg is folynak a tárgyalások a Fe­rencvárosi TC felnőttcsapatával egy esetleges vendégszereplés­sel kapcsolatban. Emellett egy régi hagyományt is feleleveníte­nénk, a gálamérkőzés félidejé­ben futóversenyt rendezünk 1500 méteres távon, mint tették azt a régi szép időkben is. ■ Bakos László Fellendülhet az atlétika is Az elmúlt években csak az aüéták maradtak a - korábban több sportág képviselőit is ellátó - stadionban, igaz, öltözködni és tisztál­kodni csak a városi sportcentrumban tudnak, tudtak eddig. Máté Csa­bát, a Salgótarjáni Atlétikai Club (SAC) elnök-edzőjét megkérdeztük, ők hogyan is élik meg a változásokat.- Minden pozitív mozgolódásnak örülünk, ami a stadionnal kap­csolatos, hiszen tényleg sanyarú állapotban volt. Jó, hogy végre vala­ki leveszi a feladatok egy részét a vállunkról, és remélhetőleg tény­leg jó irányba fordul a pálya sorsa. így lehet egy bázisunk, ahová a gyerekek is szívesen kijárhatnak, és talán többen jönnek majd ki­próbálni magukat, célunk, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg az atlétikával1. Szeretnénk több versenyt is lebonyolítani, amire „en­gedélyt” is kaptunk a tulajdonosoktól, így jobban népszerűsíthetjük a sportágunkat Szívesen segítünk azokban a munkálatokban, amik­ben tudunk - mondta a stadiont gyermekkora óta jól ismerő edző, aki 1970 óta szinte minden nap kilátogat a pályára. Ilyen volt: A sok éve tartó enyészet remélhetőleg hosszú esztendőig csak rossz emlék lesz, ha elég segítséget kapnak a tulajdonosok

Next

/
Oldalképek
Tartalom