Nógrád Megyei Hírlap, 2007. március (18. évfolyam, 51-74. szám)

2007-03-01 / 51. szám

2007. MÁRCIUS 1.. CSÜTÖRTÖK XVlff.ÉVFOLY MIM mm KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 85 FT ELŐFIZETVE: 68 FT HÁROMKÖ TAKAREKSZOVETKEZET A LEHETŐSÉGEK HÍDJA Példás összefogás 10 MÉDIAPARTNERI Éjjel-nappal egész Nógrádban FM radio 100.4 Szabó Andrea 9"771215l,901000" 07051 , A villám belecsapott te­levíziójukba, ennek következté­ben a készülék felrobbant és be­szakadt a mennyezet. Két szoba teljesen tönkrement. Az idős há­zaspár a viszonylag épen maradt harmadik helyiségben tudta meghúzni magát. A 71 eszten­dős Cserven Ferenc feleségével együtt lelkileg teljesen összerop­pant a történtek súlya alatt. ­Idős, beteg emberek vagyunk, s még a lakhelyünk is összeomlott - panaszolta az egykor kőműves­ként dolgozó Cserven Ferenc. A bajba jutottaknak nem csak a község önkormányzata sietett se­gítségére, hanem a roma-magyar összefogás szép jelképeként a helyi kisebbségi önkormányzat is. Radics Vilmosné, a romhányi kisebbségi önkormányzat elnö­ke megszervezte azt, hogy Ba­logh Györgyné kisebbségi képvi­* Használt ■£» Wagon R+ v kiárusítás : 10% ^ kedvezménnyel _ 20/9814-542. I Salwtariaa. Safcucn ut 131 A minőség varázsa! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503 Horváth Boglárka Telefon: (32) 416-455 Borult ég, délnyugati szél, kevés eső. www.nogradmegyeihirlap.hu A romhányi eset jó példa az összefogás erejére selő férje ingyen segítsen társá­val, Mátyás Mihállyal helyreállí­tani a házat. - Két szobát sikerült bevakolnunk és tavaszra min­denképpen újra lakhatóvá válik az egész épület. Várjuk a jó időt és akkor folytatjuk a munkát - mondta Balogh György kőműves, aki mindenképpen enyhíteni akar a házaspár nyomasztó gondján, bánatán. Radics Vilmosnétól megtudtuk: Kiss Ti­bor alpolgármester kereste meg őt, arra kérve: segítsen a felújítá­si munkálatok megszervezésé­ben. Az önkormányzat biztosítot­ta az építési anyagokat: a homo­kot, a sódert, a meszet, s Balogh György és társa mellé segéd­munkásokat is szerzett.- Még szerencse, hogy vannak jó emberek, akikre számítha­tunk - jegyezte meg a ház tulaj­donosa, Cserven Ferenc. A január 28-ról 29-re virradó éjszakán tomboló szélvihar országszerte jelentős károkat okozott. Leszakadt háztetők, kicsavart fák, összedőlt építmé­I nyek, elsodort cserepek jelezték a hazánkban végig­söprő elemi erők útját. A felborult időjárásra mi sem jellemzőbb: helyenként sűrű villámlás kísérte a szélvihart, ami Cserven Ferencék József Attila úti házában beláthatatlan következményekkel járt, súlyos károkat okozott. e-maifc nmediaszerk@axeteJiu www.vilaggazdasag.hu www.automotor.hu www.astronet.hu Bűnesetek megelőzéséért Nagjtóc. Szélhámosok, csalók, házalók, bolti vagy temetői lopások gyakoriak a falvak­ban is, sok esetnek az óvat- lanság, a gyanútlanság a va­gyontárgyak nem elégséges védelme a melegágya. Az ösz- szefogás, a felvilágosítás, a tanácsadás azonban sokat se­gíthet. Ezt vallják a szécsényi rendőrkapitányság szakem­berei is, s a helyi polgárőrsé­geket is bevonva bűnmegelő­zési fórumsorozatot indítot­tak nemrégiben. Legutóbb a nagylóci művelődési ház adott helyet egy ilyen találko­zásnak, beszélgetésnek, me­lyet Pinczésné Kiss Klára, rendőrségi főtanácsos veze­tett, a szervező Lázár István, a községi polgárőr-egyesület vezetője, a megyei polgárőr­szervezet alelnöke volt. Újságot készítenek ViagjamandH A helyi önkor­mányzat negyedévente meg­jelenő újságot ad ki, melyből megtudhatják a legfrissebb önkormányzati híreket, meg­ismerhetjük a község rendez­vényeit és elolvashatjuk a leg­újabb rendeleteket. Már hárman barátkoznak Egyfcizasdengeieg. Negyedik évébe lépett a településnek a szlovákiai Vidiná községhez fűződő kapcsolata, amely a dengelegi szlováknyelv-okta- tásnak köszönheti létét. Célja ugyanis az volt, hogy a nyel­vet tanulók élő környezetben gyakorolhassák, bővíthessék ismereteiket. Mára a rend­szeres találkozások, csere­üdülések révén barátsággá szövődött az ismerkedés. Legutóbb Egyházasdengele- gen közös testületi ülést tar­tottak a felek. A nógrádi tele­pülés ugyanakkor egy romá­niai faluval is felvette a kap­csolatot - mely tavaly vált hi­vatalossá - s ez esetben lé­nyegében a névhasonlóság keltett rokonszenvet a határtúlodali Érdengeleg iránt. Közösségi buszt vásárolnak NŐtmcS. Kistérségi pályázaton nyert el tízmillió forintot a te­lepülés önkormányzata, amelyhez további kétmillió fo­rint önerőt biztosított. A pénzt egy húszszemélyes, kö­zösségi autóbusz megvásárlá­sára fordítják. A jármű az is­kolás- és óvodásgyermekek szállítását, valamint kulturá­lis programok szervezését se­gítené. Hadüzenet a szemetelőknek Ludányhalászi. A településen komoly problémát jelentenek az illegális szemétlerakók. Az áldatlan állapot felszámolásá­ra ösztönzi az önkormányzat a lakókat. A múlt évben már elkezdték a szeméthalmok el­tüntetését, akkor 22 pótkocsi hulladékot szállítottak el. Idén folytatódik az akció, a la­kosok és vállalkozók saját eszközeiket, traktorjaikat, te­herautóikat állítják munkába és hadat üzennek a szemete- lők ellen. Rajzkészítés Salgótarján. A Hibó Tamás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két növendéke, Blendovszki írisz és Vincze Adrienn manga (képregény) rajzokat készít március 1-jén csütörtökön 15-17 óra között az ifjúsági információs és ta­nácsadó irodában. Ezalatt anime rajzfilmek láthatóak. A rajzoláshoz és a filmnézéshez bárki csatlakozhat. Képviselői fogadóóra Balassagyarmat Lombos István országgyűlési képviselő márci­us havi fogadóóráját március 1-jén 15 órától 17 óráig tartja az MSZP városi irodájában. (Rákóczi fejedelem útja 23/b.) KEDVEZŐ FELTÉTELŰ FOLYÓSZÁMLANYITÁS A HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL Tel.: 12/521-210 ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Mától gyorsul a kelet-nógrádi internet Dr. Kiss Anna salgótarjáni előfizető már nyert a Hungarotellel Tízezredik ADSL-ügyfelét ajándékkal lepte meg a Hungarotel, a tegnap, Sal­gótarjánban megtartott sajtótájékoztatón. Otto Gábor, a cég lakossági ér­tékesítési igazgatója beje­lentette, hogy mától vala­mennyi előfizetőjük szá­mára megnövelik az internet-sávszélességet. TNL ~ Salgótarján Otto Gábor elsőként a közelmúltban lezajlott nagysza­bású tranzakcióról számolt be, amelynek során a HTCC-cégcso- port megvásárolta az Invitel Szol­gáltató Zrt. többségi tulajdonát, (Folytatás a 2. oldalon) MÍG A MAMA TORNÁZIK, A BABA JÁTSZIK Eger. Nem mindennapi szolgáltatással színesedett a hevesi megyeszékhelyen a Baba-Mama Szabad­idő és Életmód Alapítvány jóvoltából a város. Az egyedi és új kezdeményezésről bővebben is olvas­hatnak lapunk harmadik oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom