Nógrád Megyei Hírlap, 2006. június (17. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-01 / 127. szám

9 2006. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK XVII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM 80 FT, 11 SK ELŐFIZETVE: 63 HITELEK! Salgótaiján. A hazai piac egyik meghatározó pénzintézete, a Generali Group 15 éve nyitotta meg salgótarjáni irodáját. Az akkor még Pro­videncia Biztosító néven működő társaság első megyei kirendeltsé­gét Kovács Alfrédné indította, s vezeti ma is. Tőle tudjuk, hogy a biz­tosító e jeles évforduló alkalmából június 1-én elindítja a meglepe­tések hónapját. Júniusban hostess lányok invitálják a városban a sé­tálókat egy rövid kérdőív kitöltésére. (ÍRÁSUNK A 2. OLDALON) MEGLEPETÉSEK HÓNAPJA A GENERÁLINÁL Társasházak korszerűsítésére Bátonyterenye. Az elmúlt évek­hez hasonlóan az önkormány­zat 2006. évi költségvetése is 10 millió forintot tartalmaz a társasházak felújításának, kor­szerűsítésének támogatására. Az április 28-ig beérkező pá­lyázatokat már értékelte a vá­rosfejlesztési bizottság, ez alapján a képviselő-testület négy lakóközösség számára, összesen közel hétmillió forint vissza nem térítendő támoga­tást ítélt meg. Járdát újítottak RákÓCZibánya. Befejeződött mint­egy 860 négyzetméternyi járda- szakasz felújítása a Kazári úton. Az önkormányzat saját forrás­ból finanszírozta az elhasználó­dott járda rendbe tételét. : Endrefalva. A polgármesteri kö- : szöntővel június 3-án, 14 órakor : kezdődik a falunapi rendezvény : a helyi sportpályán. Ez követően fellép az idősek klubja énekkara, s; az iskolások és óvodások csoport- | ja. Lesz focibajnokság, családi ve- : télkedő, főző- és aszfaltrajzver- : seny, tehetségek bemutatkozása, ■ lovasbemutató, végül pedig utca- : bál és tűzijáték szórakoztatja a : résztvevőket. ! FMUNAP Máiraszőlösön június 4-Ú(i. Ráhangolásként j !<«j*nu?^iiTqw j június 3-án este. ttt csak \ a jó kedv a tét.. \ körúton, a Kazári út végén, a Medves körúton, a Görbe úton, a Vadaskert környékén, az idegéri garázssoron, a Hősök úton. Va­gyis, szinte a város minden pont­ján volt egy-egy lerakat. A város közgyűlése elfogadott egy intéz­kedési tervet is, amelyben kitűz­tek 12 célt, olyanokat mint pél­dául a gyakoribb lomtalanítás vagy a szigorúbb ellenőrzés. Földesi László vezető közterü­let-felügyelő elmondta, hogy az emberek nem jelentik be ha meglátják, hogy valaki illegáli­san helyezi ki szemetét például az erdő szélére. Akik bejelentik, azok pedig nem akarnak tanús­kodni. Van, hogy a közterület-fel­ügyelők érik tetten az elkövető­ket és egy rendszám vagy kido­bott irathalmaz nyomán elindul­nak, hogy megkérjék az illetőt, vigye el szemetét a hulladéklera­kóba és azt igazolja számlával, ugyanis fizetni kell a leadott hul­ladékért. Egy köbméterig vi­szont ingyen lehet leadni a Sal­gótarján melletti kistérségi kom­munális hulladéklerakóban. (Folytatás a 3. oldalon) ^SUZUKI SUZUKI ÁR E S Őü! y SWIFTEK és IGNISEK akár I 400 OOO FI J ÁRELŐNNYEL _ Használt autója (hitelre is) piaci értékénél akár 400 000 Ft-tal többet érhet. I 20/9814*542. ' ©TÖYÜá Az autó, amiben biztos lehet! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503;' Balassagyarmat, (35) 500-699 ........ RÉ G! HITELÉT VÁLTSA Ki AKÁR A MEGLÉVŐ KÉTSZERESÉT IS FELVEHETI!!!! • Szalad&terÄsä Sales, aösssápsdteő IHM. smétfi kőbőrt. Mújstáta aláteete APEH vsgrm'tas teátasa Például: 10 ©Vf«3 15 evjs 20 évse ! !.Q8j,Ö0ÖFf 9.5.07 8.00? — I 3.000000» 3UD43 24.043 20043 J.OGOMm 51.405 39.405 34-405 TF&t 1 Hitelbírálat 1 nap, folyósítás 3 hét alatt! Credithill Kft. Salgótarján. Rákóczi 13 (t &*.; Balassagyarmat. Vasudvar ________ VB HhMMMkíSbHI Juhász Anita Telefon: (32) 416455 ■HÜXÍZ7 Mérsékelt szél, többnyire napos idő. Éjjel-nappal egész Nógrádban FM radio 100.4 Az illegális szemétlerakók kialakulásának úgy tűnik semmi sem szab határt Nem sok olyan probléma van, amely nap mint nap témát ad, sokasodik és soha véget nem ér. Ilyen a „szemétügy”, amiből nem lehet kimászni, soha nem fogy el, csak gyarapodik. Szinte osztódással szapo­rodnak az illegális szemétlerakók, az illetékes ható­ságok pedig szélmalomharcot vívnak az ismeretlen „tettesekkel”, akik képtelenebbnél képtelenebb he­lyekre hordják szemetüket. Juhász Anita 771215 901000 Ilin 06127 Nógrád megye. Társadalmi „rang­ra”, korra, faji hovatartozásra va­ló tekintet nélkül mindannyian szemetelünk az utcán, az erdő­ben, séta közben, a buszmegálló­ban, vagyis mindenhol. Ügye­lünk arra, hogy a saját tulajdo­nunkat képező lakást, autót tisz­tán tartsuk, onnan a szemetet el­takarítsuk, de már a közös tulajdonunkra, az utcákra, te­rekre, erdőkre nem vagyunk te­kintettel. Egy-egy hétvégi kirán­dulás során magunkkal cipeljük a kétliteres üdítőt, a becsoma­golt szendvicset, de arra már nem vagyunk képesek, hogy a kiürült flakont vagy a szalvétát hazavigyük vagy legalább a hul­ladéktárolókba tegyük. Persze háborgunk, ha szemetes az utca, ha a konténerek mellé több hul­ladék van pakolva, mint a sze­métgyűjtőbe. Mindannyiunk ér­deke az, hogy környezetünk szép, rendezett, tiszta legyen. Olyan hely, ahol jó sétálni, jó né­zelődni és rászólunk arra, aki a szemetét akarja eldobni. ' Dr. Mózer Judit, a salgótarjáni okmány-, igazgatási és közterü­let-felügyeleti iroda vezetője la­punkat arról tájékoztatta, hogy még 2003-ban a közterület-fel­ügyelők feltérképezték a várost és összegyűjtötték, hogy hol ta­lálhatóak illegális szemétlera­kók. Mindezekről képeket is ké­szítettek. Összesen 43 helyet ta­láltak, többek között a Hunyadi Személyi hitel 500 OOO Ft 5 évre! Törlesztő részlet: 12 510 Ft THM: 18,83%. TeI.:32/521-253, 521-257. í? Szeméthelyzet falvakban és városokban I n i n’d cn! n apla H x i PEUGEOT m‘MhaKtt.-néi. 3104 Salgótarján, Hősök útja 2., az Arany János Iskola melleit. Tel: 32'512-200.30/6254)012. Fax: 32/512-201. lE-mail: péügeőlmartha^enlernjl.hu^ww^máftha^eugéót.hu j Falunap Főzőverseny kemenceavatással Bátonyterenye-Szorospatak. is­mét megmérkőznek a csapa­tok a Nagy Fakanál-díjért, hi­szen június 10-én, szombaton kilenc órakor második alka­lommal is megrendezik a szorospataki főzőversenyt. A csapatoknak szabadon válasz­tott, a vidékünkre jellemző né­pies egytálételeket kell elké­szíteniük bográcsban, vagy más szabadtéri sütő-főző alkal­matosságban. A szorospataki erdei iskola és táborban tar­tandó főzőversenyt számos kí­sérőprogram fűszerezi, példá­ul sportvetélkedők, ügyességi játékok, lovaglás, valamint rendőrségi és hulladékgazdál­kodási bemutatók. A nap során felavatják a nemrégiben elké­szült szabadtéri kemencét is. ELISMERTÉK ÉlfTMÜVÉT Budapest Herold László, a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium nyugalmazott igazgatója életművé­nek elismerésére megkapta az Eötvös-díjat. A sokak által ismert neves szakember, május 29-én, hét­főn, Budapesten vette át az elismerést, amelyet az idén mindössze négyen kaptak meg hazánkban. (A RÉSZLETEKRE KÉSŐBBI LAPSZÁMUNKBAN VISSZATÉRÜNK)

Next

/
Oldalképek
Tartalom