Nógrád Megyei Hírlap, 2006. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-01 / 77. szám

2 2006. ÁPRILIS 1., SZOMBAT I 1 NÓGRÁD MEGYE A következő ciklusra vár a tervek megvalósítása választások 2006 Közműberuházásokon át vezet az út új munkahelyek felé Az elmúlt ciklusban látványos beruházások történtek a 2. számú választókerületben. Mindjárt a ciklus elején ivóvízhálózat kivite­lezését kezdték meg és fejezték be rövid időn belül, sok helyen csatornázási munkálatok kezdődtek, utak felújítását végezték- végzik el. Feladat azért még van.bőven: Juhász Gábor, a Belügy­minisztérium politikai államtitkára, országgyűlési képviselő, a 2. számú választókörzet szocialista képviselőjelöltje úgy fogalma­zott: elindultunk egy 21. századi Európa felé vezető úton, de a kö­vetkező ciklusra vár, hogy befejezzük a megkezdett munkát. Juhász Gábor (balra) a napokban a megújult mátramindszenti iskolában járt- A bátonyterenyei kistérségben a ma is folyó beruházások a teljes inf­rastruktúra kiépítését szolgálják - mondta Juhász Gábor. - Fel kellett is­mernünk, hogy a közműberuházáso­kon át vezet az út új munkahelyek megteremtése felé: ezt a programot szeretném folytatni a jövőben is. Helyi programom legfontosabb célkitűzése, hogy a választókerületben mindenütt épüljön ki az infrastruktúra, amely a lakosság életminőségének javításán túl lehetőséget ad új vállalkozások megtelepedésére is. Nézzük tehát, hogy mi minden vár megvalósításra a bátonyterenyei kistérségben a követ­kező ciklusban: Bátonyterenyén meg kell kezdeni a felszíni csapadékvíz-el­vezető árokhálózat felújítását, folytat­ni kell a városközpont építésének be­ruházását, a társasház-felújítási prog­ramot, a közterületek karbantartására és fejlesztésére irányuló programot. El kell végezni az önkormányzati intéz­mények akadálymentesítését, emelni kell a lakossági szolgáltatások színvo­nalát, hozzá kell végre kezdeni Szo­rospatak és Szúpatak idegenforgalmi­turisztikai fejlesztéséhez. Nagy munka lesz a maconkai víztározó sport- és sza­badidő-központtá történő fejlesztése. Az egészségügyi szolgáltató központ építése mellett ki kell alakítani egy kis­térségi szociális ellátó központot. A Kossuth iskolában nyolc új tantermet szeretnénk kialakítani, illetőleg a Zrí­nyi úti épületet szeretnénk átalakítani művelődési szolgáltatási céllal. Progra­momban szerepel a Bartók iskola nyí­lászáróinak cseréje, fűtési rendszeré­nek korszerűsítése, homlokzati és te­tőszigetelése. Szeretnénk átalakítani a volt Kiserdei óvodát az Erkel iskolához kapcsolódóan iskolai étkeztetés és ok­tatás céljából. Felújításra vár az Ady művelődési központ tetőszerkezete, fű­tésrendszere, a vizesblokk és a belső terek, cserére szorulnak a nyílászárók. Szeretnénk felújítani a kisterenyei Gyürky-Solymossy-kastélyt, a város­háza épületét pedig interaktív helytör­téneti múzeummá fejleszteni. Megvaló­sításra vár a tanuszoda II. üteme, a sportpályák felújítása, a rendőrkapi­tányság épületének átalakítása. Foly­tatni szeretnénk a játszótér építési programot, és az utak vonatkozásában is akad bőven tennivaló: szeretnénk ki­alakítani a Nagybátony-Kisterenye kö­zötti összekötő utat, megépíteni a vá­rosközpont és az ipari park közötti ösz- szekötő utat, elkezdeni a 21-es és 23-as utakat összekötő elkerülő út építését. Az államtitkár úgy fogalmazott: nem­csak a város fejlesztésére gondolnak, hanem a környező települések segíté­sére is. Dorogházán a belvíz elvezetését szeretnék megoldani, kiépíteni a ká­beltelevízió-hálózatot, új óvoda kialakí­tását tervezik a régi helyén. Felújítás­ra vár a művelődési ház épülete és a Tó­völgyi úti híd, a Szent István úton ját­szóteret építeni a gyerekeknek. Mátra- mindszenten megoldásra vár az önkor­mányzati intézmények akadálymente­sítése, szeretnék elvégezni a felszíni csapadékelvezető árkok burkolását, megvalósítani a partfal készítését. Fel­újításra szorul a művelődési ház épü­lete, a buszvárók a Béke és Rákóczi úti, valamint a Kossuth téri megállóhelyek­nél. Mátranovákon korszerűsíteni kell a közvilágítást, szeretnék a nyírmedi tó környezetét kialakítani. Szükséges az oktatási intézmények informatikai fejlesztése, buszvárók építése a bánya­telep és faluközpont megállóhelyeknél, s nem halogatható tovább a művelődé­si ház nyílászáróinak cseréje sem. A képviselő programjában szerepel a Szabadság út 59. szám alatti szolgála­ti lakás felújítása is. Mátraterenyén az iskola nyílászáróinak cseréje, burkolá­sa, a vizesblokk felújítása, az iskola és az orvosi rendelő felújítása, akadály- mentesítésének elvégzése, a tekepálya felújítása, lánosaknán a közvilágítás korszerűsítése és urnafal építése szere­pel a tervek között.- Mátraverebélyben szeretnénk to­vább erősíteni a közbiztonságot, megol­dást szeretnénk találni a 21-es főút és a települési útkereszteződés balesetmen­tesítésére - folytatja a bátonyterenyei kistérségre vonatkozó elképzeléseket juhász Gábor. - Helyre kell állítani a záportározót, teljesen fel kell újítani a csapadékvíz-elvezető árkokat, járdákat, szeretnénk Mátraverebély-Tar-Pásztó útvonalon kerékpárutat kialakítani. Tervezzük az iskola tetőterének beépí­tését, a hőszigetelés elvégzését, infor­matikai labor kialakítását, illetve el kell végezni az intézmény akadálymentesí­tését. Szeretnénk elvégezni a temető körbekerítését A teljes településen sze­retnénk a kábeltelevízió- és az internet- elérhetőséget kiépíteni. Neműben ter­veink között szerepel a patakmeder kot­rása, partfal készítése, közösségi tér és erdei utak kialakítása. Szeretnénk be­fejezni a buszmegálló-felújítási progra­mot, illetve elvégezni a művelődési ház fűtéskorszerűsítését, tetőszerkezetének szigetelését, burkolását Rákóczibányán szeretnénk elkezdeni a szennyvízelve­zetés munkálatait, befejezni a művelő­dési ház tetőszerkezetének felújítását, az orvosi rendelő új előírásoknak meg­felelő átalakítását, valamint a természe­ti adottságok jobb kihasználására egy sport- és szabadidő-központ megvalósí­tását. Szultán is megoldásra vár a felszí­ni csapadékvíz elvezetése, a ravatalo­zó, a művelődési ház külső-belső felújí­tása, az üdülőterületek közművesítése. Itt is tervezzük egy sport- és szabadidő- központ kialakítását, amely hozzájárul­hat a turisztika és az idegenforgalom fellendítéséhez. Mindent összevetve te­hát azt mondhatom: a tervek megszü­lettek a jövőre nézve, s képviselőként az egyik legfontosabb feladatom, hogy va­lóra váltásukért minden tőlem telhetőt megtegyek. ▲ A 2005-ös év számvetése „Cselekvő nemzet programja” Szenográdi Ferenc Szécsény. A legutóbbi önkor­mányzati ülés kezdete előtt a képviselők részt vettek II. Rá­kóczi Ferenc köztéri bronzszob­ránál a fejedelem 330. születés­napjára rendezett városi ünnep­ségen. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester asszony ünnepi köszöntőjében többek között azt mondta:- Városuk az elmúlt évben méltóképpen ünnepelte az or­szággyűlés 300. évfordulóját. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a következő években, az országgyűlés napjának évfor­dulójára összpontosítja a város a szokásos őszi rendezvényeit. Az idén erre szeptember 16-17- én került sor. A fejedelem szü­letésének 330. évfordulója és a hamvai hazaszállításának 100. évfordulója tiszteletére a szlo­vák és a magyar kormány együtt Rákóczi ünnepi soroza­tot rendez. Az ünnep végén a város veze­tői az intézmények, civil szerve­zetek, rendészeti szervek kép­viselői megkoszorúzták II. Rá­kóczi Ferenc köztéri bronzszob­rát. Az önkormányzati ülés azzal kezdődött, hogy a polgármester asszony tájékoztatta a testüle­tet az utóbbi ülés óta eltelt fon­tosabb eseményekről. Március 17-én a területfejlesztési tanács megalakulásának 10. évfordu­lója alkalmából a parlamentben rendezett ünnepségen, Varga Tibor képviselővel vett részt. Bejelentette, hogy a város, Való­Dr. Serfozone dr. Fábián Erzsébet di Civil Partnerségért elisme­résben részesült. Megkapta az Észak-Magyarország turizmu­sáért nívódíjat. Március 26-án Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna alpolgármesterrel részt vett, Borsiban II. Rákóczi Ferenc szü­letésének évfordulójára rende­zett ünnepsé­gen. A képviselő- testület megtár­gyalta a város elmúlt évi költ­ségvetésének teljesítését. A pénzforgalmi bevétel 1 milliárd 215 millió fo­rint volt. A kiadási oldalon 1 milliárd 238 millió forint szere­pel. A többletkiadás a 2004. évi pénzügyi maradványból adó­dik. A bevételi oldalon a legna­gyobb tétel a normatív állami támogatás, 492 millió forint. Eb­ből az önhiki-támogatás 80 mil­lió, a belügyi keretből pályázat útján kapott pénz 9 millió fo­rint. A működési bevétel 458 millió, amelyből az adó 88,6 millió forint. Az átengedett köz­ponti adó 254,3 millió. Tárgyi eszközök értékesítéséből - te­lephely, jármű, földterület el­adása, fogorvosi rendelő értéke­sítése stb. - 24,3 millió forint került a város kaszájába. Az ön- kormányzati lakások eladásá­ból, lakótelkek értékesítéséből, használati díjak bevételéből 25,8 millió forintot könyveltek le. Működésre átvett pénzesz­köz, például a mozgáskorláto­zottak támogatása, a közhasz­númunka program stb. 30,4 millió forint. A felhalmozásra átvett pénzeszköz rovatban 79,5 millió forint szerepel. A kiadási oldalon legnagyobb tétel a személyi jellegű kiadá­sok, 421,3 millió forint, s ennek a járulékai 136,8 millió. Dologi kiadásra vízdíj, fűtés-, áramdíj stb. 440 millió forintot kellett kifizetni. A városgazdálkodási szakfeladatra 15 millió forintot fordítottak. Különböző című segélyezé­sekre 43,2 millió forintot fizet­tek ki. Az ingyenes tanulói tan­könyvek és a helyi járat bérlete­inek támogatása 11,9 millió fo­rint volt. A hiteltörlesztésre az önkormányzat 89,8 millió forin­tot fizetet ki. A civil szervezetek munkáját 3,6 millió forinttal tá­mogatták. 2005-ben főleg pályázati pénzből gyarapodott a város. Nagyrészt elkészült a belváros, a múzeum, a várkert rekonst­rukciója. Átadták a kézmű­vesek házát, Tourinform-irodát, felújították a sportöltözőt. Sor került a Táncsics és a Petőfi ut­cák korszerűsítésre. Elkészült Benczúrfalva és Pösténypuszta gázlyálózati ter­ve. A gimnáziumé és szakkö­zépiskolában, a szakképzési alapból 3,4 millió forintértékű fejlesztésre került sor. A nyáron az önkormányzat 3,6 millió fo­rintot költött az általános isko­la felújítására, karbantartására. Az óvoda mindhárom épületé­ben megtörtént a helyiségek ki­festése. Kijavították a Mesekuc­kó óvoda tetőszerkezetét, kívül­ről megszépült az épület. A Fidesz választási programja 3,2 millió ember két­éves munkájának eredménye - mondta tegnap Becsó Zsolt, a Fidesz-MPSZ Nógrád megyei elnöke, ország- gyűlési képviselő, az 1. számú választási körzet or­szággyűlési képviselőjelöltje. Hangsúlyozta azt is: egy ország jövőjéről nem érdemes és nem lehet egye­dül programot írni. Hegedűs E. Salgótarján. - A magyar szolida­ritás programja arról szól, miként lehet állása, saját otthona, tisztes megélhetést nyújtó fizetése min­denkinek, hogyan tudja bizton­ságban felnevelni gyermekeit - fogalmazott Becsó Zsolt. - Ez a program a cselekvő nemzet prog­ramja, amely bővíteni kívánja az oktatási, a munkavállalási, vállal­kozási lehetőségeket minden em­ber számára, biztosítani kívánja, hogy a fogyatékosok teljes életet élhessenek ebben az országban. Lehetővé kívánja tenni a nők szá­mára a családalapítás és a szak­mai pálya összeegyeztetését, és segíteni kívánja a fiatalok pálya­kezdését, otthonteremtését, csa­ládalapítását. A hívők számára biztosítani szeretné az egyenjogú­ságot, a hátrányos megkülönböz­tetések megszüntetését Cél egye­bek mellett a teljes foglalkoztatott­ság megteremtése, az akadályok elhárítása a mikro-, kis- és közép- vállalkozások növekedése elől, a hazai vállalkozói szektor támoga­tása. Szeretnénk segíteni a fiata­lok pályakezdését, otthonterem­tését, a nyugdíjasok részére meg­teremteni a 14. havi nyugdíjat, hi­telekkel és támogatásokkal segí­teni a gazdák boldogulását, támo­gatni a cigányság polgárosodását Becsó Zsolt szólt a helyi szin­tű programról is: mint mondta, a Fidesz Új Salgótarján program­ja, hasonlóan a cselekvő nemzet programjához, többéves munka eredménye, nagyon sok tisztes­séges ember közös munkája. Az Új Salgótarján program a jövő programja, amelynek támogatá­sára nemcsak a polgári jobbol­dal, hanem a baloldal támogatá­sát is kérte.- Meg vagyok róla győződve, hogy összefogva egy új várost, egy új gazdaságot és egy új politikát tudunk csinálni. Hajrá Salgótar­ján! - zárta gondolatait a politikus. Elkezdődött az emlékév I. A. Bátonyterenye. Ötven éve annak, hogy forradalmat és szabadságharcot élt át a magyar nemzet Ez alka­lomból országszerte emlékünnepségeket tartanak, amelyek célja az is, hogy a fiatalabb korosztály meg­tudja az igazságot Azt, hogy mi is történt valójában 1956ban? A Politikai Foglyok Országos Szövetségének Nóg­rád megyei tagozata is emlékezik. Rendezvénysoro­zattal készülnek, amelynek első állomása egy szava­lóverseny volt a bátonyterenyei Fáy András Szakkö­zépiskola, Szakiskola és Kollégiumban. Juhász Attila, a Pofosz megyei elnöke lapunkat arról tájékoztatta, hogy igen színvonalas megmérettetésen vannak túl. A verseny résztvevőinek egy lózsef Attila-költeményt kellett előadniuk és egy 1956-hoz kapcsolódót, pél­dául lobbágy Károlytól, vagy Ravasz Istvántól. A ren­dezvény szervezői a Bátonyterenye Szakképzéséért Alapítvány, az iskolai társadalomtudományi munka- közösség, a könyvtár, valamint a Pofosz helyi hagyo­mányőrző tagozata voltak, Sulyok László tanár veze­tésével. A zsűriben hárman foglaltak helyet, közöttük luhász Attila. A helyezettek az alábbiak: első \ettKook Éva, második Csikós Márió, harmadik Botos Valenti­na, akik könyvjutalmat kaptak. A verseny minden résztvevőjének emléklappal köszönték meg a szerep­lést A rendezvény végén az iskola igazgatója, Csank Csaba köszönte meg a diákok magas színvonalú sze­replését és a szervezők munkáját

Next

/
Oldalképek
Tartalom