Nógrád Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 280-304. szám)

2005-12-30 / 303. szám

2 2005. DECEMBER 30., PÉNTEI NÓGRÁD MEGYE BARÁTI BESZÉLGETÉS Salgótarján. Forralt borral, forró teával, hagymás-zsíros kenyérrel várta a salgótarjániakat a Szövetség a Vá­rosért Polgári Kör, a Családokért Polgári Kör, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség helyi szervezete és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő a karácsony előtti napokban. A szeretet napjai címmel szervezett karácsonyi találkozó népszerű volt a lakosság körében, hiszen az érdeklődők számára alkalom nyílt egy kis baráti be­szélgetésre is város különböző pontjain. AJÁNDÉKCSOMAG AZ ÜNNEPEKRE Pásztó. A város önkormányzata a karácsonyi ünnepekre 436 ajándékcsomagot juttatott el a rászorulóknak. A nyolcvan éven felüllek részére 30, a mozgáskorlátozottaknak 17, hadiözvegyeknek 16, közmunkásoknak 42, a nagycsaládosoknak 20, a szociálisan rászorultaknak 18 csomagot adtak át A polgármester saját aján­dékaként 16 csomagot juttatott el. Képünkön az látható, ahogy hasznoson, a karácsony közeledtével Sisák Imre polgármester ajándékokat ad át az idősek klubja lakóinak Adni és kapni jó Balassagyarmat-Pásztó. Az Allianz Biztosító Rt. mindig is te­vékeny részt vállalt a települé­sek életében. Ez természetesen akkor látványos, amikor egyes embereket vagy családokat se­gít. A piacvezető biztosító társa­ság most abból indult ki, hogy közös érdek, hogy minél több művelt, képzett ember éljen eb­ben az országban. Ettől a meg­fontolástól már egyenes út vezet a könyvtárakig. Idén minden megyében jó né­hány könyvtárnak biztosították a lehetőséget, hogy több könyv­kiadó ajánlatából könyvtáran­ként 120 000 forint értékben könyveket válasszanak. Nógrád megyében a balassa­gyarmati és a pásztói könyvtár bővíthette könyveinek számát és tette ezt - a visszajelzéseik szerint - nagy örömmel. S hogy milyen volt a kínálat? Sokolda­lú: a sportkedvelőknek a hazai és nemzetközi eredményeket bemutató évkönyvet és futball- kalauzt, az ínyenceknek sza­kácskönyvet, sörlexikont, a gyereknek különböző mese­könyveket, a történelmi érdek­lődésűeknek díszes térképeket, a magyar régészet nagy pilla­natait és a történelmi Magyar- ország legnevezetesebb várai­nak legendáit bemutató kötete­ket kínált. De regényeket, ver­sesköteteket, szociológiai tanul­mányokat és nagyon sok más érdekes témájú olvasmányt is ajánlott. A könyveket hamarosan kiköl­csönözhetik a látogatók, hiszen a közel 180 kg-ot kitevő ado­mányt az Allianz Biztosító Rt. munkatársaitól ezekben a na­pokban vehetik át a könyvtárak. Körtéiét a világról Szabó Andrea December közepén a Madách Imre Városi Könyvtár - szokásá­hoz híven - nem csak meghitt' adventi műsorral és apró aján­dékokkal kedveskedett hűséges törzsközönségének, hanem iga­zi újdonsággal, értékes olvasni­valóval is meglepte táborát. Bácsik Katalin Életrezdülés cí­mű, válogatott elbeszéléseket tartalmazó - Oroszlánné Mészá­ros Ágnes könyvtárigazgató gon­dozásában megjelent - köteté­nek könyvpremierjére került sor az intézmény karácsonyi össze­jövetelén. A kiadványt dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész aján­lotta a szépszámú érdeklődő fi­gyelmébe. A versesköteteiről már jól ismert pszichiáter orvos­nő novellái kapcsán Praz­novszky Mihály a magyar iroda­lom ismert orvos íróit említette meg elsőként. Elég, ha csak Csáth Géza modern, izgalmas, megrázó hatású novellisz­tikájára vagy Németh László munkásságára gondolunk, mely szinte orvosi érzékenységgel vizsgálja a társadalom egészét, az élet rejtelmeit. - Az orvosok irodalomban betöltött szerepe te­hát nem hagyomány nélküli a magyar művészetben sem - emelte ki a méltató, aki a kötetet alkotó 37 apró, egy-két oldalas elbeszélést „egyperceseknek” nevezte, melyek természetesen csak terjedelmükben emlékez­tetnek az Örkény alkotta műfaj­ra. Bácsik Katalin világlátása nem nevezhető groteszknek. Az írásokban a fantázia, s az élet re­alitása keveredik egymással, s átütő erejű a személyes hitelű történetek sora. A novellafüzér szerkesztése keretes: gyermek­kori emlékkel, egy holokauszt- történettel indít a szerző, s a zá­rás is egy idilli visszatekintés a gyermekkor tündérvilágára. Az irodalomtörténész az elbeszélé­sekben megpendített témák so­rát elemezte: az írások nem egy­szer a meg nem értett ember tra­gédiáját hordják magukban: az emberét, aki fest, aki szenvedé­lyesen gyűjti az órákat, de a kö­zösség, a társadalom a másságot képtelen be- és elfogadni. A no­vellákban ott feszül a dilemma: vagy beáll az ember a sorba, vagy menthetetlenül magányos és meg nem értett marad. Hét­köznapi tragédiákról beszélnek e történetek: felcsillan bennük többek között a későn jövő sze­relem, melyet nem mer vállalni az írás hőse, hisz kiüresedett kapcsolata egyben a megszo­kást, a kényelmet, a megváltoz- tathatatlanba való belenyugvást jelenti számára, tehetetlensége azonban örök boldogtalanságra ítéli. Az erkölcsi normák elvesz­téséről szintén szól az írónő, aki szerint eltűnik az élet rendje, melyet elmulasztanak átörökíte­ni egymásnak a sorjázó generá­ciók. A végzettel való szembe­szállás képtelensége szintén nagy hangsúlyt kap az elbeszé­lésekben. A falu, mint háttér - Bácsik Katalin gyermekkorának szín­helye - fel-feltűnik a novellák­ban, melyeknek végkicsengése - az írói hangvétel folytán is - mindig a pénzzé nem tehető, el­adhatatlan emberség. - Korlelet és egyben kórlelet e kötet a világ­ról, a szegénységről, a magány­ról, a kitaszítottságról, a hétköz­napi gonoszságról, az emberről az orvos-író szemével, mely szinte átlát rajtunk - mondta Parznovszky Mihály, kinek be­szédét követően a könyvtár dol­gozói adtak ízelítőt az írásokból, majd a doktornő köszönte meg a közönség kitüntető figyelmét, szeretetét. Kiállítás a mesterek házában Szécsény. December elején át­adták a mesterek házát. Az épü­let idegenforgalmi célokat szol­gál. A művelődési központból oda költözött a Tourinform-iro- da. Ott van a civil szervezetek könyvelése. Az emeleti részen irodát, vendégszobát, konferen­ciatermet alakítottak ki. Az épü­letben kapott helyet a Palócfól- di Népi Iparművészek Egyesüle­te. Török János, az egyesület el­nöke, több szempontból is örül a szép, új létesítménynek. Egy­felől van egy olyan helyük, ahol a nagyközönségnek bemutat­hatják termékeiket. Másrészt, az épület otthona, közösségi színtere lesz az egyesületnek. Harmadsorban, lehetőségük lesz a műhelyben, egy-egy szak­embernek bemutatni a munka- folyamatot.- A földszinten van a kiállító­termük. A megnyitót követően mi­lyen tárgyakat láthatnak az oda­látogatók?- Egyesületünknek a megyé­ből, megyén kívülről közel 50 tagja van. Igen színes a mester­ségek skálája. Úgy tervezzük, hogy a mostani kiállításon bőr­díszművet, textilmunkát, fa­anyagból készült tárgyakat, mé­zeskalácsféleségeket, vesszőből font használati eszközöket, ko­vácsolt munkát, festett tojásokat állítunk ki.- Van teremőrük? Ha valaki­nek megtetszik egy tárgy, azt meg­vásárolhatja?- Külön teremőrre nincs szükség. Olyan az épület beren­dezése, hogy az Tourinform-iro- da dolgozói felügyelni tudnak a kiállított anyagra. Természete­sen vásárolni is lehet.- Említette az al­kotói műhelyt. Az épületben ezt hol helyezték el, s mi­kor láthatók a mes­teremberek munka közben?- Az épület mel­lett van a kovács­műhely. Megkap­tuk a pincét, ott lesznek a szakmai bemutatók. Úgy tervezzük, hogy minden hét végén valamelyik szak­ma képviselője mutatkozik be. Na­gyobb rendezvé­nyeken, minta vá­rosnap, tájak, ízek, kultúrák napja a szakmák sokasá­gát felvonultatjuk. Lesz temati­kus foglalkozásunk, ami már el­kezdődött. A bőrdíszműves-, gyöngyfűző-foglalkozásokat a művelődési házban tartottuk. Kürtösi Gyula műhelyében is­merhették meg az érdeklődők a kovácsmesterséggel kapcsolatos munkálatokat. A tematikus fog­lalkozásokat főleg az ifjúság ré­szére szervezzük. „Fiatalosan” az egészségért Bátonyterenye. a fiatalok kap­hatók, a testreszabott, igényes kikapcsolódásra, s ennek szer­vezésére. Jól látják a maguk és mások hibáját, s ötletesen haj­landók tenni is ezek kiküszöbö­lésére. Egyebek mellett ezek a tapasztalatok szűrhetők le a bátonyterenyei ifjúsági klub ed­digi működése alapján, s ez azért is biztató, mert a „korát” te­kintve is fiatalos a csapat, a kö­zösség: februártól működik a közművelődési központ és könyvtár „gyámkodásával”. Ve­zetője Nemes Zsuzsanna, az in­tézmény munkatársa, aki nem­csak évei számának, hanem fia­talpártoló gondolkodásmódjá­nak is köszönheti, hogy képes egy húron pendülni a tizenéve­sekkel, fiatal felnőttekkel. Úgy látja, s eszerint igyekszik szer­vezni a munkát: a fiatalok min­dennél többre értékelik a szaba­don választott tevékenységi for­mákat. S minél változatosabb le­hetőségek állnak rendelkezé­sükre, annál lelkesebbek, s ezt a környezetüknek, családtagjaik­nak is továbbadják. Más kérdés, hogy az anyaintézmény igazga­tója, SzeberényinéÉrdi Éva támo­gatásán kívül elkelne még segít­ség a klubprogramok szervezé­sében. Nemes Zsuzsanna rész­ben a „kellemest a hasznossal” elv jegyében igyekszik a min­dennapi munka részévé tenni a pályázást, a pályázati feladatok megoldását. Sikerrel kapcsolód­tak például az irányított betegel­látási rendszer idei, a betegség- megelőzést célul tűző program­jához. Ennek keretében rendez­vénysorozatot indított a klub egészségi állapotfelméréssel, mely hat iskola tizenkilenc kis­diákját ösztönözte munkára, dol­gozat elkészítésére. Szerveztek kiállítást, ahol a dohányzás problémái voltak fó­kuszban, írtak és előadtak szati­rikus színdarabot Dohányozz több évig...! címmel. Tartottal sportos délutánokat, ügyesség vetélkedőkkel, aerobikkal, be szélgettek a stresszről, a helye: táplálkozásról. S az igazán reme kül sikerült kerékpáros verse nyen egyben azt is szemléltet ték, hogy az effajta megmozdu lásra, kiruccanásra némely csa ládtag, nagyszülő is kapható... Az ifjúsági klub „együtt a2 egészségért” pályázati feladata: közé sorolta azt is, hogy a la kosság bevonásával tartja meg mozdulásait, rendezvényeit, köztük a sportos estéket, ahol drogmegelőzéssel, életmóddal kapcsolatban szakemberektől lehetett felvilágosítást kérni, Része a klub megelőzési mun­kájának az egészséges életmód jegyében szerkesztett diáklap életre hívása is, ez a városi új­ság mellékleteként jelenik meg. A szerkesztői munkába szeret­nék bevonni a város valameny- nyi iskoláját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom