Nógrád Megyei Hírlap, 2005. április (16. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-01 / 74. szám

I 2 NÓGRÁD MEGYE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) (továbbiakban: kiíró) megbízásából a Nem­zeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Részvénytársaság, mint a Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlan- fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság jogutóda (1131 Budapest, Faludi u. 3.) a kincstári vagyon értéke­sítésére vonatkozó versenyeztetési szabályzat jóváhagyásáról szóló 1048/1997. (V.13.) Korm. határozat vo­natkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő alábbi ingatlanokat: 1. Budapest V. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 24378/0/A/9 hrsz. Alatt felvett, a természetben 1052 Budapest V. kér., Hold u. 6.1. emelet 1. ajtó sz. alatt található, "lakás" megjelölésű, 222 m2 alapterületű, 383/10000-ed eszmei hányadot képviselő belterületi ingatlant Az ingatlan per-, teher és igénymentes. Az ingatlan forgalmi értéke: 71 000 000 Ft, azaz hetvenegymillió 00/100 forint, tárgyi adómentes. Ajánlati biztosíték: 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint 2. rétsági ingatlan-nyilvántartásban 356/17 hrsz. alatt felvett, a természetben 2651 Rétság, Akácfa utca alatt található, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 900 m2 földterületű ingatlant (továbbiakban: Ingatlant). Az ingatlan telekhatára nincs kitűzve. Az ingatlan-nyilvántartásban 30158/1998. (1998. 01.19.) sz. alatt került feltüntetésre az önálló szöveges be­jegyzés, mely szerint az Ingatlan a 356/1. hrsz. megosztásából keletkezett. Az ingatlan per-, teher és igénymentes. Az ingatlan bruttó forgalmi értéke: Telek értéke: 1 160 000 Ft áfa: 290 000 Ft Összesen: 1 450 000 Ft Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint 3. rétsági ingatlan-nyilvántartásban 356/18 hrsz. alatt felvett, a természetben 2651 Rétság, Akácfa utca alatt található, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 900 m2 földterületű ingatlant (továbbiakban: Ingatlant). Az ingatlan telekhatára nincs kitűzve. Az ingatlan-nyilvántartásban 30158/1998. (1998. 01.19.) sz. alatt került feltüntetésre az önálló szöveges be­jegyzés, mely szerint az Ingatlan a 356/1. hrsz. megosztásából keletkezett. Az ingatlan per-, teher és igénymentes. Az ingatlan bruttó forgalmi értéke: Telek értéke: 1 160 000 Ft áfa: 290 000 Ft Összesen: 1 450 000 Ft fax számát, bankszámlaszámát és adószámát - megvásárolható a pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivata­los Értesítőjében történő megjelenésének napján, és a megjelenést követő első naptól számított 15. nap. 12.00 óráig. Ha ez utóbbi nap nem munka-nap, az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig. A dokumentáció megvásárlásának feltételei: A dokumentáció megvásárolhatók az alábbi árakon átutalással vagy postai befizetéssel a Nemzeti Ingatlan- fejlesztő és Lakásberuházó Részvénytársaság ERSTE Bank Rt.-nél vezetett 11600006-00000000-06967741 számú számlájára. Az 1. sz. alatt jelzett ingatlan dokumentációja : bruttó 50.000,-Ft A 2.-6. sz. alatt jelzett ingatlanok dokumentációja (ingatlanonként) : bruttó 20.000,-Ft Az átutalási megbízás közlemény rovatában a jeligét fel kell tüntetni. Az átutalás vagy befizetés igazolása az átvétel feltétele. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának napján az alábbi időpontokban történik a. Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Részvénytársaság székhelyén (1131 Budapest, Faludi u. 3.) közjegyző jelenlétében. Az 1. sz. ingatlanra beérkező pályázati ajánlatok bontása: 13 óra A 2. sz. ingatlanra beérkező pályázati ajánlatok bontása : 13 óra 30 perc A 3. sz. ingatlanra beérkező pályázaü ajánlatok bontása : 14 óra A 4. sz. ingatlanra beérkező pályázati ajánlatok bontása : 14 óra 30 perc Az 5. sz. ingatlanra beérkező pályázaü ajánlatok bontása: 15 óra A 6. sz. ingatlanra beérkező pályázati ajánlatok bontása : 15 óra 30 perc A pályázatbontáson az ajánlattevők, vagy az általuk írásban erre meghatalmazott személyek vehetnek részt. A részvétel feltételei: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: ■ az ajánlattevő azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, képviselője szék-helye, képviselő neve, aláírási címpéldány hiteles, 30 naptári napnál nem régebbi cégki-vonat, KSH azonosító szám), ■ a HUF-ban fizetendő megajánlott vételár megjelölését, telek-áfa, felépítmény-áfa bontásban, ■ a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, ■ devizabelföldi ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy "nincs köztartozása (adó, vám, TB-járulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége) ”, ■ devizakülföldi ajánlattevő közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy ”a magyar állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása”, ■ az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást, ( az ajánlattevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjára a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett HM 1. TPSZi HM IKH 10023002-01786536-00000000 számú számlájára beérkezzék), ■ Az ajánlattevő gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződéshez szükséges e külön társasági cselekmény. Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint. 4. rétsági ingatlan-nyilvántartásban 356/19 hrsz. alatt felvett, a természetben 2651 Rétság, Akácfa utca alatt található, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 900 m2 földterületű ingatlant (továbbiakban: Ingatlant). Az ingatlan telekhatára nincs kitűzve. Az ingatlan-nyilvántartásban 30158/1998. (1998.01.19.) sz. alatt került feltüntetésre az önálló szöveges be­jegyzés, mely szerint az Ingatlan a 356/1. hrsz. megosztásából keletkezett. Az ingatlan per-, teher és igénymentes. Az ingatlan bruttó forgalmi értéke: Telek értéke: 1 160 000 Ft áfa: 290 000 Ft Összesen: 1 450 000 Ft Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint 5. rétsági ingatlan-nyilvántartásban 356/20 hrsz. alatt felvett, a természetben 2651 Rétság, Akácfa utca alatt található, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 900 m2 földterületű ingatlant (továbbiakban: Ingatlant). Az ingatlan telekhatára nincs kitűzve. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében a vételárba beszámításra kerül. A kiíró gondoskodik arról, hogy a pályázati felhívás visszavonásának, illetve az eljárás eredménytelenségé­nek megállapítása napjától számított 15 munkanapon belül a kiíró az ajánlati biztosítékot visszafizesse az ajánlattevők részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírálási határidőt meghosszabbítja, melynek függvényé­ben az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik, és az ajánlattevő a határidő meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kí­vánja meghosszabbítani. Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati bizto­síték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja. Amennyiben az ajánlattevő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerződés megkötése a nyertes ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már meg­kötött szerződés az ajánlattevőnek felróható, vagy érdek-körében felmerülő más okból hiúsul meg. Kötelezően vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90. nap-tári nap. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. Az ingatlan-nyilvántartásban 30158/1998. (1998. 01.19.) sz. alatt került feltüntetésre az önálló szöveges be­jegyzés, mely szerint az Ingatlan a 356/1. hrsz. megosztásából keletkezett. Az ingatlan per-, teher és igénymentes. Az ingatlan bruttó forgalmi értéke: Telek értéke: 1 160 000 Ft áfa: 290 000 Ft Összesen: 1 450 000 Ft A pályázati ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 naptári napon belül történik, mely időtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvé­nyében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik. A pályázat rangsorolásakor alkalmazott értékelési szempontok fontossági sorrendben: ■ megajánlott vételár összege ■ vállalt fizetési mód és határidő, előnyt élvez az az ajánlattevő, aki egyösszegű fizetést vállal, ■ a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette. Ajánlati biztosíték: 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint. 6. rétsági ingatlan-nyilvántartásban 356/21 hrsz. alatt felvett, a természetben 2651 Rétság, Akácfa utca alatt található, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 900 m2 földterületű ingatlant (továbbiakban: Ingatlant). Az ingatlan telekhatára nincs kitűzve. Az ingatlan-nyilvántartásban 30158/1998. (1998. 01.19.) sz. alatt került feltüntetésre az önálló szöveges be­jegyzés, mely szerint az Ingatlan a 356/1. hrsz. megosztásából keletkezett. A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követően, a pályázati ajánlatok bontásától számított 30 naptári na­pon belül, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát követő 15 naptári napon be­lül írásban tájékoztatja az ajánlattevőket a pályázati eljárás eredményéről. Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az eredmény-hirdetésről szó­ló értesítés kézhezvételét követő 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátra­lék erejéig fizetési garanciát ad. A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzői letétbe helyezését. Az ingatlan per-, teher és igénymentes. Az ingatlan bruttó forgalmi értéke: Telek értéke: 1 160 000 Ft áfa: 290.000 Ft Összesen: 1 450 000 Ft Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint A pályázat célja, hogy biztosítsa az ajánlattevők részére a versenyeztetés során az esélyegyenlőséget. A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni. A pályázatok beadásának módja: A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a Nemzeti ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Részvénytársaság 1131 Budapest, Faludi u. 3. sz. alatti székhelyére kell benyújtani - zárt, cégjelzés nélküli borítékban az aláb­bi jeligék feltüntetésével: Az 1. sz. alatt jelzett ingatlanra: A 2. sz. alatt jelzett ingatlanra: A 3. sz. alatt jelzett ingatlanra: A 4. sz. alatt jelzett ingatlanra: Az 5. sz. alatt jelzett ingatlanra: A 6. sz. alatt jelzett ingatlanra: "Budapest V. kér., Hold u." "Rétság 17" "Rétság 18" "Rétság 19” "Rétság 20” "Rétság 21" A pályázati ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, il­letve meghatalmazott útján kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Részvénytársasághoz megérkezzék. Az ajánlat-tevő köteles az eredeti példányt megjelölni " eredeti " felírássaL Ha az azonos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adó­dik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. Ajánlattételi határidő: 2005. május hónap 09. nap 12 óra Pályázati dokumentáció: A jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Rész­vénytársaság által készített és az ajánlat szempontjából lényeges, főbb gazdasági adatokat tartalmazó pá­lyázati dokumentáció, melynek megvásárlása az érvényes pályázati ajánlat tételének feltétele. A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlanok­kal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek. A kiíró javasolja minden pályázónak, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelősségére és költsé­gére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi­gazdasági környezetről, illetve szabályozó-rendszerről, amely befektetési szándéka körültekintő megalapo­zásához szükséges lehet. A dokumentáció megkérésének határideje: A dokumentáció a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Részvénytársaság 00-36-452-5702 számú te­lefaxára leadott igénylés után - mely igénylés tartalmazza az ajánlattevő pontos nevét, telephelyét, telefon és A kiíró a pályázat nyertesével - az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül- az adásvételi szerződést megköti. . A tulajdonjog átszállását eredményező nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történő meg­jelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik. A kiíró fenntartja jogát, hogy- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön,- a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,- szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérjen annak rögzítésével, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban meg-fogalmazott feltételek olyan megváltoztatását, mely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná,- pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonja, melyről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: ■ nem érkezett pályázati ajánlat, ■ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, ■ egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, ■ az 1048/1997. (V.13.) Korm. határozat IILfejezet 34.2. pontja szerinti érvénytelenségi feltétel bekövetkeztekor. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha: ■ azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított aján-lattételi határidő lejárta után nyújtották be, ■ az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, ■ az ajánlattevő a pályázati felhívásban megjelölt forgalmi értéknél alacsonyabb összeget szerepeltet ajánlatában ■ a devizabelföldi ajánlattevő nem csatolta nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása (adó, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartással más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége), ■ devizakülföldi ajánlattevő nem csatolta közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy a magyar állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása, ■ olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, ■ az ajánlattevő a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), ■ az nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Rész­vénytársaság székhelyén: Sélleiné Koczor Eszter (telefon: 36-1-452-5700) és dr. D. Tóth Éva (telefon: 36-1- 452-5700). Az ingatlan előzetes bejelentkezés alapján, telefonon történt előzetes időpont-egyeztetést köve­tően tekinthető meg. Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek el­mulasztásából adódó károkért sem a Kiíró sem a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Részvénytár­saság felelősséget nem vállal. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis. 2005. ÁPRILIS 1, PÉNTEK Tűzriadó egy nap hússzor is (Folytatás az 1. oldalról) amely legutóbb - mintegy más­fél éve - 70 ezer forintot tett ki. A tűzvédelmi törvény alapján, a tarló- és növényégetésre, vagy a favágásból származó hulladék égetésére külön szabály vonat­kozik. Az égetés helyét, időpont­ját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illeté­kes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál kell bejelenteni. Az adott területen biztosítani kell az oltás lehetőségét, s a tűz­oltóságot tájékoztatni kell az égetésért felelős személy elérhe­tőségéről. Ha valaki tüzet észlel, köteles jeleznie, bármilyen tűzgyújtást, égetést egyébként csak felügye­let mellett lehet végezni. Mint megtudtuk, a Belügymi­nisztérium még nem kezdemé­nyezte a tűzgyújtási tilalom el­rendelését, azonban a fokozott óvatosság minden időszakban fennáll. ________ __ sz.e. E gyüttműködési megállapodás Mátrafüred A Vasas Jenő Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolában (3232 Mátrafü-red, Erdész u. 11.) március 31-én délután együttműködési meg­állapodást írtak alá az Orszá­gos Vadászkamara Heves Me­gyei Területi Szervezete, a Heves Megyei Vadászok, Vad­gazdálkodók és Természetvé­dők Szövetsége (3300 Eger, Hibay Károly út 12.) a közép­fokú tanintézettel Az együttműködés többek között tartalmazza:- A szakképző iskolában fo­lyó oktatási, nevelési eredmé­nyeket a kamara és a szövetség, a vadgazdálkodók tájékoztatásá­ban, továbbképzésében, oktatá­sában történő felhasználását.- A szakképző iskola, a kama­ra és szövetség tevékenységéhez kapcsolódó oktatási, nevelési, képzési és egyéb pályázatok kö­zös elkészítését.- Felsőfokú szakképzés kere­tében történő továbbképzések lebonyolítását.- A szakképző iskola végzős technikus hallgatóinak szakdol­gozatai és tudományos diákköri munkáinak készítéséhez szük­séges adatgyűjtést és kutatást.- A védett és különösen védett állat-, növényfajok, valamint ter­mészeti képződmények ismere­téhez kapcsolódó tájékoztatók, szakmai fórumok tartását, kiad­ványok elkészítését.- Szakmai tanácskozások, fó­rumok, továbbképzések közös megszervezését.- Oktatási és információs anyagok készítését, kiadását és terjesztését. Az együttműködési megálla­podást dr. Wallendums Árpád miniszteri biztos, Farkas László Márton, az OMVK Heves Megyei Területi Szervezet megyei va­dászszövetség elnöke, Pre- zenszki János megyei fővadász, a vadászkamara titkára és Kristó László, a középfokú tanintézet igazgatója látták el kézjegyük­kel. A rendezvényen bejelentet­ték, hogy a Heves megyei va­dásznapokat június 25-én a mátrafüredi középfokú taninté­zetben rendezik meg. Ugyanitt hangzott el, hogy a következő évben a mátrafüredi középiskolában megrendezik a mátrai erdészek és vadászok ál- . tál készített borok és pálinkák versenyét. A szervezést a Károly Róbert Főiskola, a vadászkamara és a mátrafüredi szakképző iskola közösen vállalja. _____________________ML VASAS JOACHIM i g-h.

Next

/
Oldalképek
Tartalom