Nógrád Megyei Hírlap, 2005. március (16. évfolyam, 50-73. szám)

2005-03-01 / 50. szám

2. oldal - Nógrád Megyei Hírlap NÓGRÁD MEGYE 2005. MÁRCIUS L, KEDD „Nem szégyen egymástól tanulni” * A tapasztalatcsere résztvevői Kazáron Kazár A közelmúltban bátony- terenyei pedagógusok, igazga­tók, kistérségi menedzserek jár­tak tapasztalatcserén Kazáron. Egy egész napot töltöttek a tele­pülésen, délelőtt az Aba Sámuel Általános Iskola oktatási tevé­kenységével, nevelési program­jával, azon belül is a népművé­szeti oktatás módszereivel is­merkedtek. Tanulmányozták, hogyan oktatják a helytörténe­tet, a kézművességet, a néptán­cot és népzenét. Vizsgálták az önkormányzat és az iskola viszonyát, pályázati tevékenységét és a pedagógiai munkát. Kapás Imre igazgató se­gítségével teljes képet kaptak az intézmény művészeti oktató te­vékenységéről. Lantos Éva, a Tánccsoport műsora a tájházban Tourinform-iroda vezetője és Tőzsér László, a művelődési ház vezetője kalauzolásával megte­kintették a falu tájházát, a kézművesházat, a kultúrházat, a Tourinform-irodát és a vasaló­múzeumot. Délután a Magtár közösségi házban Praznovszky Judit térségfejlesztési menedzser és Molnár Katalin polgármester segítségével bepillantást nyertek a Kazáron már 10 éve folyó falu­fejlesztési tevékenységbe. Megismerkedtek azzal a szel­lemiséggel, amit Kazár képvisel a pályázatok terén, hiszen a tele­pülésen azért pályázat nem hiú­sulhat meg, mert nincs önerő. Ez az állítás nem csak az önkor­mányzat, hanem annak intéz­ményei és a civil szervezetek pá­lyázataira is igaz. A délutáni órákban minden résztvevő úgy állt föl, hogy „nem kell nekik elutazniuk a vi­lág másik végére, egymástól is sokat lehet tanulni”. Úgy gon­dolták, ápolni fogják ezt a kap­csolatot. Ezt bizonyítandó a kazári szakemberek örömmel fogadták a bátonyterenyei kollé­gáik meghívását. Lesz internet, kábeltévé Szurdokpüspöki Ez év végére a településen is kiépül a kábeltelevíziós hálózat - tudtuk meg Kovács Józseftől a település polgármesterétől.- Ezzel ismét jelentős fejlődés előtt áll községünk és a kábelte­levíziós hálózat kiépítésével so­kak vágya teljesül. Úgy gondo­lom, hogy még ennél is fonto­sabb és nagyobb jelentőségű a széles sávú internet-hozzáférés lehetőségének megteremtése. A megvalósítást ugyanaz a cég végzi, amely a közelmúltban építette ki Mátraszőlős kábeltévé-háló­zatát. A kivite­lező által adott ismertető rész­letesen leírja a műszaki meg­oldásokat és a nyújtani kí­vánt szolgálta­tásokat, vala­mint azok árait. Fontos megje­gyeznem, hogy előre senkitől nem kérnek egy forint hozzájá­rulást sem, csak a tényleges rá­csatlakozáskor kell a díjat megfi­zetni - tudtuk meg a faluvezető­től.- Hogyan indák a beruházás?- A kivitelezőnek az ORTT- hez beadott pályázata sikeres volt és 9,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A megvalósítást a tervezési'és engedélyezési folyamattól füg­gően tudják elkezdeni. Céljuk, hogy az év végére a községben is teljes sávszélességgel üzemel­tethessenek - zárta szavait Ko­vács József polgármester. K.U Kovács József Egy fejlődő falu ____________Alsópetény____________ A képviselő-testület február 23-án tartotta ülését, a két fő na­pirendi pont a 2005-ös költség- vetés megvitatása és a március 6-i falugyűlés előkészítése volt. Külön kiemelték, hogy tovább­ra is gőzerővel kell dolgozniuk a tematikus lakópark/élő skanzen építésének előkészítésén. Tovább folytatódik a faluköz­pont építése, az elkészült busz­forduló és leállósáv mellett az új váróterem kialakítása és a falu két szélén lévő lemez váróter­mek cseréje is megtörténik a ta­vasz folyamán. A helyi óvoda udvarán új játszótér is elkészül. A ravatalozó felújítása mellett új lélekharang is épül a katolikus temetőben. 2005-ben az önkor­mányzat a fő hangsúlyt a kör­nyezetvédelemre és a környezeti ártalmak csökkentésére, a közte­rületek parkosítására helyezi. A képviselő-testület megvitat­ta továbbá azon kérdőíveket, melyeket a polgármester tavaly decemberben küldött ki a vá­lasztópolgároknak. Ebben azt kérdezte, hogy mennyire elége­dettek a ciklus felében az önkor­mányzat és a képviselők mun­kájával. A beérkezett válaszok pozitívnak bizonyultak. A márciusi falugyűlésen a 2004-es munkálatokról is beszá­molnak: az útfelújításokról, az új építési telkek kialakításáról, a belvíz-elvezetési gondok elhárí­tásáról és a csatornahálózat ki­építésének befejezéséről. Már épül magánberuházásban az a 150 férőhelyes idősek otthona, amely 35 főnek fog majd mun­kalehetőséget adni. Jó munkát végeztek Bátonyterenye A közelmúltban tartották a városi rendőrkapi­tányságon a 2004-es évet értékelő és 2005. évi fel­adatokat meghatározó értekezletét. A munkaérte­kezletet Bakos Attila alezredes, megbízott kapi­tányságvezető nyitotta meg, meghívottként jelen volt Nagy Imre alezredes, a Nógrád Megyei Rend­őr-főkapitányság elemző-értékelő osztályának ve­zetője, Molnár József, Bátonyterenye alpolgármes­tere, valamint a rendőrkapitányság 2004. évi mun­káját segítő társszervek vezetői. Az értekezlet konstruktív légkörben folyt, a rendőrkapitányság szakágainak vezetői külön be­számolót tartottak. Kiemelték, hogy bűnügyi terü­leten a rendőrkapitányság fennállásának legjobb eredményét érte el, de jelentős sikereket könyvel­hetnek el a közbiztonság és az igazgatásrendészet területén is. Az illetékességi terület bűnügyi fertő- zöttségéből adódó leterheltség ellenére tavaly a rendőrkapitányság hivatásos és közalkalmazotti ál­lománya jó munkát végzett. így értékelte ezt Mol­nár József alpolgármester is, aki kiemelte: Bátony- terenyén és vonzáskörzetében az állampolgárok biztonságérzete jó és ez a rendőrség munkájának köszönhető. A rendőr-főkapitányság részéről Nagy Imre al­ezredes felhívta a figyelmet arra, hogy kiemelt je­lentőséget kell tulajdonítani a minőségfejlesztés­nek: a rendőrök saját képességeik, tulajdonságaik fejlesztése révén tudnak csak magasabb színvona­lú, állampolgárbarát, szolgáltató jellegű tevékeny­séget végezni. Zárszóként a 2005. évi feladatokat határozták meg, melyek alapvető célja a rendőrkapitányság magas színvonalú tevékenységének biztosítása, il­letve nagy hangsúlyt kell fektetni a folyamatos közterületi jelenlétre, valamint a minőségbiztosítá­si feladatokra. H. E. Országos versenyre készülnek Tavasszal is gazdag programmal várja a zene­szeretőket a salgótarjáni Váczi Gyula Művészeti Is­kola. Március nyolcadikán délután négy órakor a Miskolci Ütősök nevű formáció tagjai lépnek szín­padra, március tizedikén este hatkor a Magyar Kürtkvartett várja a közönséget. A növendékek sem tétlenkednek, szombaton hét fiatal utazik Szentendrére, ahol a továbbképzősök országos ver­senyén vesznek részt. Reméljük most is sikerrel. KÉP ÉS SZÖVEG: GYURIÁN TIBOR Szabó Istvánná Szlgedl Annával gyakorol Leépítés lesz, de az utcára senki sem kerül NMH-információ Az elfogadott közigazgatási reform keretében a Földművelé­si és Vidékfejlesztési Minisztéri­umban is intézménykorszerűsí­tésre kerül sor, amely érinti a te­rületi intézményeket köztük az FM-hivatalok hálózatát is. így a 2004-es miniszteri utasí­tás értelmében országosan 260 főt kell leépíteni 2005. március 31-ig, amely 20 százalékos lét­számcsökkentést jelent. Arra a kérdésre, hogy mindez Nógrád megyében hány főt érint, Varga László, a megyei földművelésügyi hivatal vezető­je elmondta: jelenleg az minisz­teri utasítás végrehajtásán dol­goznak, melynek döntés-előké­szítő időszakában vannak. A hi­vatal létszámát érintően pedig közölte, az országos arányt vala­mivel meghaladó mértékű leépí­tés várható. (Lapunk 17 fő leépí­téséről értesült). Nógrád megyében összesen 24 falugazdász dolgozik, de a le­építés nemcsak őket, hanem a központi állományt is érinti, te­hát összesen 56 főt. Fenes Attila, a hivatal helyet­tes vezetője ugyanakkor úgy fo­galmazott: nem teszünk egyet­len falugazdászt sem utcára. A minisztériumi utasítást végre kell hajtanunk) de a falugazdá­szok nem lesznek ellátatlanok, munkanélkülivé egyikük sem válik. Azok, akiknek a neve, a le­építési listára felkerülhet, már jelenleg is öregségi nyugellátás­ban részesülnek, más részük nyugdíjra jogosult. Kérdésünkre a hivatal vezetői elmondták: a 25 falugazdász közül hárman nyugdíjasok, egy páran pedig nyugdíjkorhatár közeliek. Információnk szerint ugyan­akkor, az elmúlt héten a hivatal által összehívott értekezleten hét falugazdász vett részt, s ott a vezetőség előtérbe helyezte a március végi elbocsátásokat. A megjelent falugazdászok közül azonban nem mindegyik volt nyugdíjas, vagy nyugdíj közeli korú. SZ. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom