Nógrád Megyei Hírlap, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám

2005-02-01 / 26. szám

2. oldal - Nógrád Megyei Hírlap NÓGRÁD MEGYE 2005. FEBRUÁR 1., KEDD A 2005-ös mérnökbál mottója: „...és akinek szép a lelkében az ének, az hallja csak mások énekét is szépnek. ” Babits Mihály Bált „terveznek” a mérnökök A borkóstoló tavaly is sok bálozót vonzott. A jó minőségű borok idén is garantáltak A vendégek szórakoztatását garantáló műsorokból idén sem lesz hiány (Folytatás az 1. oldalról) A mindig igaz megállapítással ellen­tétben - jó ebédhez szól a nóta - itt jó vacsorához szól majd a nóta, amire a két ínycsiklandó menü lesz a garancia. Az biztos, hogy az ínyencek sem talál­nak majd kivetnivalót a választékban, hiszen a füstöltekkel töltött szűz Száj- na-parti salátával, a húspástétom jog- hurtos pikáns salátával, a rostonsült pulykamell Rothschild-raguval, vagy az áfonyahabbal töltött echler, mentás citrommártással, mind-mind igazi kü­lönlegesség. Persze a különleges éte­lekhez különleges italok illenek, mondjuk villányi és siklósi borok, me­lyet idén a Günzer pincészet kínál a vendégeknek. Mindezek ellenére a bál természete­sen nem csak az evésről és az ivásról szól majd. Az elmúlt években gondot okozott, hogy kicsi volt a táncparkett - mondja a rendező. Nos ez az idén biztosan nem jelent akadályt senkinek, hiszen az új hely­szín garancia a gondtalan mulatósra és hogy milyen jól ki lehet használni a parkettet, azt a salgótarjáni Főnix Táncklub tagjai mutatják be a vendé­geknek. A profi táncosok és a pécsi UniCum Laude énekegyüttes műsora után a bá- lozók is birtokba vehetik a táncteret. A talpalávalót a több díjat is elnyert, idén tíz esztendős, budapesti „A Madarak” zenekar biztosítja majd. Ha pedig vala­ki elfárad, az biztosan meg tud pihenni a koktélbárban, vagy a borkóstolósa­rokban. Az este mindezeken kívül további meglepetéseket is tartogat majd - mondja sejtelmesen Bózvári József.- Az éjféli tombolán a támogatók ér­tékes ajándékait sorsoljuk ki, miközben a bálozók finomságokkal megrakott svédasztal mellett pihenhetnek. Az új helyszín által biztosított közel négyszáz férőhely ellenére, jegyek már csak korlátozott számban kaphatóak. Ha valaki kedvet kapott, az ellátogathat a február 19-én esedékes bál informáci­óinak helyet adó www.pannon-forras.hu weblapra, vagy érdeklődhet a 06-32- 512-100-as telefonszámon is. Ilyen tartalmas estéhez persze támo­gatókra is szükség volt. A Nógrád Me­gyei Hírlap mellett a kiemelt támogatók között találhatjuk még a 2005-ben Sal­gótarjánban fiókot, illetve márkaképvi­seletet nyitó Raiffeisen Bankot és a Romhányi Autó Kft.-t, a Ford járművek márkakereskedőjét. A mérnökök ezúttal tehát bált tervez­nek, ami garancia a „pontos és precíz” jókedvre. Finomságok és különleges meglepetések várják az idei bál vendégeit A táncoslábúaknak sem lesz okuk panaszra, a jó zene és a nagy tánctér garantált Vita a jövedelmekről Bátonyterenye- A programok húsz-harminc millió forintos megtakarítást je­lentettek a városnak - hangsú­lyozta Vanya Gábor polgármes­ter, miközben a közhasznú fog­lalkoztatás tapasztalatait össze­gezte. Ahogy az várható volt, he­ves vita bontakozott ki a köz- tisztviselők kötelező béremelése kapcsán a város képviselőinek idei első testületi ülésén. A képviselők módosították az önkormányzat és szerveinek szer­vezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet. Az okmányiroda mindennapos ügyfélfogadását kö­zel egy éve vezették be. A tapasz­talat azonban azt mutatta, hogy így az ügyintézőknek nem jutott elég idejük a problémák rendezé­sére, ezért csütörtökönként az ügyfélfogadás szünetel. A városvezetők megállapították a szociális szolgáltatást nyújtó in­tézmények térítési díját: idén is, hatszázalékos díjemelés mellett döntöttek. Az ülésen eldőlt, hogy az önkor­mányzati fenntartásban lévő általá­nos iskolákban tanuló helyi diákok számára a helyi autóbuszbérietek támogatását a Bátonyterenye Köz­oktatásáért Közalapítvány biztosít­ja, a január és június közötti idő­szakra. A városvezetés 5,7 millió forint egyszeri támogatással segíti a feladat megvalósítását. - Azon dolgozunk, hogy a városban élő és tanuló középiskolások számára is tudjunk bérletet biztosítani - je­gyezte meg Vanya Gábor. Az önkormányzat a költségve­tési koncepció elfogadásáig, a fo­lyamatos működés érdekében át­meneti támogatósban részesített hat sportegyesületet és három civil szervezetet, összesen 770 ezer fo­rint értékben. A városatyák elfogadták az al­polgármesterek tavalyi tevékeny­ségéről szóló beszámolókat, vala­mint Vanya Gábor tájékoztatóját a közhasznú foglalkoztatás tapasz­talatairól. Nagy Mihály felvetése szerint az Állami Számvevőszék tavalyi ellenőrzése megállapította, hogy 2003 végére mintegy 70 százalék­kal csökkent az önkormányzat hi­telfelvevő képessége. - Ez jelentős eladósodást tükröz - jelentette ki képviselő.- Intézményeink, működésük biztosításának érdekében vettek fel hitelt, hiszen egyéb kiegészítő forráslehetőségünk nincs - vetette ellen Vanya Gábor. Az alpolgármesterek javadalma­zása kapcsán heves vita bontako­zott ki a képviselők között Töb­ben felvetették, hogy tekintettel a város nehéz helyzetére, ne emel­jék meg jövedelmüket. - A bér­emelés az önkormányzat törvényi kötelezettsége. Meglehetősen visz- szás a helyzet, hiszen a tevékeny­ségükről szóló beszámolók elfoga­dása során még az elismerésüket fejezték ki... - zárta a vitát a polgár- mester. Pénzadományok A megyei Vöröskereszthez ezekben a napokban is folyama­tosan érkeznek a pénzadomány­ok a katasztrófa sújtotta délkelet­ázsiai térség megsegítésére. A legutóbbi adományozók között van a salgótarjáni kamarazene- kar és az Akkord fúvósegyüttes. Jótékonysági hangversenyek be­vételéből több mint 72 ezer forin­tot ajánlottak fel. A Borbély Lajos középiskola 65 ezer, a Hungarotel dolgozói 60 ezer, az őrhalmi általános iskola 31 ezer, a Nógrád Volán Rt. szakszerve­zeti tagjai 60 ezer forintot ado­mányoztak. Az adakozók között van a megyei tisztiorvosi intézet vöröskeresztes alapszervezete, az egészségügyi középiskola és a Dornyay általános iskola is. A Magyar Vöröskereszt ötödik se­gélyszállítmányát január 25-én indították Jakartába, s ez várha­tóan február 24-én érkezik meg hajóval az indonéz fővárosába. Tájékoztatás A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ tájékoztatja az érintetteket, hogy a Közbeszerzési Értesítő 2005. 01.14-én megjelent 5. számában ajánlati felhívást tett közzé képzések, szakképzések beszerzésére. | Füleken már az ötvenes években működött egy klub ahol a rá­diózás iránt érdeklődő fiatalok hétről hétre találkoztak. Elsa­játították az elektronika alapjait, tanulmányozták a hírközlé­si módszereket, és később már rádiókat is építettek. Az évti­zedek alatt sok ezer összeköttetést létesítettek a világ rádióa­matőreivel, és Fülek város neve bekerült a sok ezer rádióama­tőr forgalmi naplójába. Ma a klub tagjai az internetet népsze­rűsítik, de a „teledomban” van egy szoba, ahol nemsokára is­mét szól majd a rádió... Fülek Már harmincnál is több fiatal látogatja nap mint nap a füleki teleházat. Az információs köz­pontot, a város egyik polgári tár­sulása (itthon egyesület) a Genius hozta létre, és szinte az­zal egy időben indították el az első számítástechnikai tanfolya­mukat is. A polgári társulás el­nökét, Fehér Lászlót arról kér­deztük: hogyan is működik egy teleház Szlovákiában?- Mint mindenütt a világban, életünkben egyre nagyobb sze­rephez jut a számítástechnika. A Genius arra vállalkozott, hogy megismerteti az embereket a számítógép használatával, az internettel és az ehhez kapcsoló­dó technológiákkal. A Geniust tulajdonképpen a városban már közel ötven éve működő rádió­amatőr klub (az OK3KKF ) tagjai alapították. Mivel mi mindig is közel álltunk a kommunikációs eszközökhöz, így ez kézenfek­vőnek is látszott. Phare-pénzek- ből vettük a gépeket, de nagy se­gítséget kaptunk a salgótarjáni PSZF-től is. Jelenleg nyolc mun­kaállomás üzemel, és percen­ként kérünk egy koronát.- A látogatók szakfolyóirato­kat is tanulmányozhatnak és ter­Fehér László a Genius Polgári Társulás elnöke mészetesen szakmai tanácsok­kal is a rendelkezésükre állunk. Folyamatosan pályázunk, és jó esélyünk van arra, hogy a közel­jövőben Komárom, Kassa és Zó­lyom után ECDL-központként is működhessünk. Ha ez sikerül, akkor mi is kiadhatjuk majd az európai számítógép-használói bizonyítványt. Ma már a kör­nyék településein is „otthon va­gyunk”, ahol vezeték nélküli internet szolgáltatást nyújtunk, Geniusnet néven. A füleki teleházban jártunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom