Nógrád Megyei Hírlap, 2004. december (15. évfolyam, 278-303. szám)

2004-12-01 / 278. szám

Ügyeletes újságíró: ■ Reggel lassan oszlik fel a köd. § Borús lesz az ég, megélénkül a \ déli szél, délután és éjszaka ki­adós eső valószínű. A csúcshő­mérséklet délután 7 fok körül várható. Kattintson rá! www.nogradmegyeihiriap.hu emaifc nmedia^ zerk@axeis.hu www.mindmegette.hu Médiapartnerünk: FM radio 100.4 tgfex Negradfcan ! www.radiofocus.hu Támogatókat vár a Magas-Tátra A Magas-Tátrát természeti katasztrófa érte, a veszteség fel­becsülhetetlen. Magyarország­ról sok telefonhívás érkezett a Magyarországi Szlovákok Szö­vetségéhez és Szlovákia buda­pesti nagykövetségére. A telefo­nálók nemcsak megdöbbenésü­ket és együttérzésüket fejezték ki, hanem felajánlották segítsé­güket is. Ezért a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és Szlo­vákia budapesti nagykövetsége azt tanácsolja mindazoknak, akik adományokkal segíteni akarnak, hogy támogatásukat fizessék be a Magyarországi I Szlovákok Szövetsége által nyi- [ tott alábbi bankszámlára: CITI­BANK, 10800014-40000006- 10650635. Segítségüket köszön­jük. MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE ® í Center oooo a játék központ, a városban a legol LuctV'^cacLC luilv cU CillLtiiU. L - 'l L:lL Salgótarján, Karancs út 13. (A Penny Market mellett.) Határ menti Zenezóna Fülek-Salgótarján Sok szép muzsikát hallhatott a füleki Vigadó lelkes közönsé­ge a Zene-zóna címmel nemré­giben megrendezett délutáni program alkalmával. Szlovák részről a Füleki Művészeti Alap­iskola tanárai és diákjai, vala­mint Schneider Péter,a Beszter­cebányai Állami Operaház éne­kese szórakoztatták a nagyérde­műt. A magyar oldalt Salgótar­ján muzsikusai képviselték. Lengyel Judit és Tóth Tibor, a Váczi Gyula Művészeti Iskola ta­nárai, valamint az Akkord fúvósegyüttes sokszínű műsor­ral kedveskedett. A régi magyar táncoktól a filmzenéig, az ope­rettrészletektől az örökzöldekig a fülbemászó dallamok széles palettáját mutatták be a szép számú hallgatóságnak. ______■ K arácsonyi készülődés NMH-információ A Nógrád Megyei Kereskedel­mi és Iparkamara kézművesipari tagozata szakmai programokat, a tagozat vállalkozói, népi iparmű­vészek részvételével bemutatót és vásárt rendez Salgótarjánban a kamara székházában december 2-3-án. Erről dr. Berenténé dr. Kurucz Erzsébet, a kamara titkára és Szarvas Sándomé, a kézmű­vesipari tagozat elnöke tartott saj­tótájékoztatót tegnap Salgótarján­ban. Ahogy elmondták, a rendez­vényt az egészség, a szépség és a kézművesmunka megbecsülésé­nek, tiszteletének jegyében szer­vezték, a hagyományteremtés szándékával. Ezt szolgálják a szakmai prog­ramok, így a fodrász- és kozmeti­ka bemutatók, a mikrokamerás fejbőr- és hajvizsgálat, az elektro­mágneses terápia bemutatása, a gyógymasszázs, a vákuumos fo­gyasztókezelés, valamint a gyógy- és a szépségipar új, korszerű ter­mékeinek bemutatása. Igényes munkákkal vesznek részt a kiállí­táson a tagozat vállalkozói, a népi iparművészek. A nógrádi tájra jel­lemző hímzésekben, gyöngyfűzé­sekben, gobelinekben, csuhéból készült figurákban, míves kötött­árukban, kerámiákban, festett üvegekben és porcelánokban, népviseletbe öltöztetett babák­ban, fából készült játékokban gyönyörködhetnek az érdeklő­dők. Közben megszépülhetnek a „szépségiparosok” keze alatt és fi­nom cukrászsüteményeket is kós­tolhatnak. A kamara nem titkolt célja, hogy lehetőséget teremtsen tagja­inak a bemutatkozásra, termékeik értékesítésére. A rendezvények mindkét napon délelőtt 10 órától délután 17 óráig látogathatók. ■ Vigyázzunk egymásra! AIDS-világnapi rendezvény gyertyagyújtással Salgótarján December 1., az idei AIDS-vi- lágnap mottója részben azt üze­ni: legalább ez alkalommal gon­doljanak az emberek a betegség eddigi áldozataira, s vigyázzanak egymásra. Legyen ez a nap egy­ben az a huszonnégy óra, amikor ki-ki bátran néz embertársa sze­mébe annak tudatában, hogy megteszi érte, amit lehet. E gon­dolatok jegyében szervezi meg az ÁNTSZ megyei intézete mai, a salgótarjáni Fő téren 15.30 órakor kezdődő rendezvényét. Résztve­vői gyertyagyújtással is figyel­meztetnek majd a halálos kór megelőzésének jelentőségére. Kápolna, kis haranggal Pályázatuk nem nyert, de a tervüket nem adják fel a szalmatercsiek Ebből az épületből lesz majd a szalmatercsi kápolna: nem tudjuk, hogy a történelem során volt-e valaha temploma az egyébként Arpád- kori falunak? _ Szalmatercs A helyi római katolikus vallá- sú közösségnek van egy dédel­getett terve: imaházukat kápol­nává szeretnék átalakítani. Ha eljön a megvalósítás időszaka, másodszor is átváltozik a szó­ban forgó épület, amely koráb­ban más szerepet töltött be: alsó tagozatos iskola volt. A nagyobb tanulók már azokban az évek­ben is a szomszédos Karancssá- gon tanultak. Gréczi-Zsoldos Miklós alpolgármestertől, illetve Imiik Bélánétól, az egyházta­nács tagjától megtudtuk: az át­alakítás ötletét, gondolatát az adta, hogy az imaház egyes ré­szei, így például a tető felújítás­ra szorul, a majdani munkála­tok során egyúttal kis harangtor­nyot emelnének a homlokzati részre. Meg kellene oldani azt is, hogy a használatban lévő he­lyiségek ne legyenek levegőtle­nek, ami különösen nyári me­legben kellemetlen. A kezdeményezést tettek kö­vették: tájékozódtak a pályázati lehetőségekről, kedvezménye­sen elkészítették a tervet, s az egyházközség benyújtotta a ti- zenkétmilliós pályázati igényt uniós forrás elnyerésére. Köz­ben az átalakításra adományo­kat is elkezdtek gyűjteni a köz­ségben. Mint Imrik Béláné el­mondta, a pályamunkát pénzhi­ány miatt nem támogatták. Arra számítanak, hogy az összesen tizenötmilliós tervhez újabb for­ráslehetőséget fognak találni, s újból megkísérlik majd a támo­gatásszerzést. Szentes Dezső polgármester arról tájékoztatott, hogy a váci püspökség kétmillió forintot adott volna a munkához, amennyiben a pályázat sikeres­nek bizonyul, a település közös­sége részéről pedig egymilliós hozzájárulásra számítottak. Szalmatercs lakói úgy tudják, falujukban talán csak a török időkben volt templom. Akiknek nem okoz gondot, azok a köze­li, impozáns karancsságit kere­sik fel, lakóhelyükön ugyanis idén augusztustól kéthetente, szombatonként misézik Molnár Péter ludányhalászi esperes, szintén kéthetente vasárnap pe­dig igeliturgiát tartanak az ima­házban. A harangszó a temetőből (ahol a harangláb van) vagy Ság irányából szól a szal- matercsiekhez, akik abban bíz­nak, hogy eljön az idő, mikor egy kis harang, megszépült szentélyük kis tornyából üti majd a delet, s hívogat az ünne­pi szentmisékre. A nevéhez méltóan, a város talán legalacsonyabb játékáraival várja vásárlóit a Spór Center, Salgótarjánban, a Karancs út 13. szám alatti kétszintes üzletében. Az árak mindennél beszéde­sebbek, hiszen itt a zenélő Mikulás csak 559 forint, s csoki Mikulás is kapható már 26 forinttól. Az óriás pedálos, utánfutós traktor csupán 9998 forint, a hétfunkciós rádióve­zérelt autó pedig 2198 forint. Ülőbabakocsit kínálnak 728 forintért, zenélő, mozgó plüss állatfigurákat pedig 2298 forinttól. ______________________________________a „T ÖLTSE FEL A CSALÁDI KASSZÁT!” - hirdeti a coop-hálózat év végi nyeremény- akciója, amelyben összesen 10 millió forint értékű nyeremény talál gazdára. Szorgal­masan gyűlnek a 2000 forint feletti vásárlásról szóló blokkok a Salgó Center Coop Rt. salgótarjáni, Klapka téri ABC-jének gyfljtőládájában.___________________________A 9771215901000

Next

/
Oldalképek
Tartalom