Nógrád Megyei Hírlap, 2004. november (15. évfolyam, 253-277. szám)

2004-11-02 / 253. szám

2. oldal - Nógrád Megyei Hírlap NÓGRÁD MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2004. NOVEMBER 2., KEDD KÖZIGAZGATÁSI KITÜNTETÉSEK Az elmúlt hónapokban Nógrád megye közigazga­tásában dolgozók közül az alábbiak kaptak ma­gas rangú kitüntetést a 2004. július 1-jei "Köztisztviselői nap" alkalmából: A Belügyminiszter által a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal hatósági főosztály - építé­si és pénzügy-igazgatási osztály vezető főtaná­csosa, Domonkos György eredményes tevékeny­sége elismeréséül miniszteri dicséretben és ju­talomban részesült. Állami ünnepünk, 2004. augusztus 20-a alkalmából a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal két dolgozója, valamint Nógrád megye egy polgármestere kapott kitüntetést: A Magyar Köztársaság elnöke a koordinációs és szervezési főosztály főosztályvezető-helyet­tese, Gyetvai Györgyné dr. részére érdemes és eredményes munkássága elismeréseként a Ma­gyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitünte­tést adományozta. A Belügyminiszter a hatósági főosztály - épí­tési és pénzügy-igazgatási osztály vezető főta­nácsosa, Spiegel Józsefné részére eredményes tevékenysége elismeréséül a „Köz Szolgálatá­ért” érdemjel ezüst fokozatát adományozta. A Magyar Köztársaság elnöke Nógrádszakál község polgármestere, Kovács József részére a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitün­tetést adományozta. Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából: A Belügyminiszter a Mátraverebély Község Polgármesteri Hivatala címzetes főmunkatársa, Zagyi Ferencné részére eredményes tevékenysé­ge elismeréséül a „Köz Szolgálatáért” érdemjel bronz fokozatát adományozta. Nógrád megye népesség-nyilvántartása A népesség-nyilvántartás a polgárok személyi adatainak és lakcímének települési, te­rületi és központi szinten ke­zelt országos hatósági nyil­vántartása. A nyilvántartás helyi szer­ve a települési önkormány­zat jegyzője és a körzetköz­ponti feladatokat ellátó jegy­ző (okmányiroda), területi szerve a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezető­je, a központi szerve pedig a BM Központi Adatfeldolgo­zó, Nyilvántartó és Választá­si Hivatal. A Nógrád Me­gyei Közigazga­tási Hivatal a BM központi hivatal által vezetett központi népes­ség-nyilvántartá­si rendszerből minden év már­ciusában kapja meg a megyére vonatkozó ada­tokat a január 1- jei állapotnak megfelelően. Ezen nyilvántar­tásból Nógrád megyére vonat­kozóan a követ­kezők állapítha­tóak meg: Az elmúlt 10 évben a megye lakóinak száma a Godó Tímea 221 000 fő körül alakul, nagyobb eltérés ettől egy évben volt tapasztalható; 1999- ben, amikor az itt élők száma visszaesett 216 538 főre. Az állandó népesség 2000- től kismértékben ugyan, de el kezdett csökkenni. A megyében a lakosság túlnyomó ré­szét a falvakban élők te­szik ki, a városok közül kiemelkedően magas a megyeszékhely polgárai­nak száma. Nem tapasz­talható lényeges változás a városokban és a községekben élők aránya között. A megye lakosságszáma 2003-ban 220 128 fő. Ebből 44% él a városokban, 56% pedig a falvakban. Mind megyei szinten, mind a falvakban és a városokban élők te­kintetében elmondható, hogy a nemek szerinti megoszlásban nagyobb a nők ará­nya (9 000 fővel). A 20 év alatti korosztály a legmagasabb számú, ez mintegy 24%-ot foglal magá­ban. Az 50 év alatti korosztályban a férfi­ak száma magasabb, míg az 50 fölöttiek­nél már a nők száma dominál. A megyé­ben a 100 éves korhatárt 2003-ban 4 nő él­te meg, közülük hárman községekben él­nek, egyikük pedig városban. Nógrád megye lakosságának nemenkénti megoszlása 2003. ______________________________Ü5)__________________________ Férfi Nő Falvakban élők: 45.986 50.776 Városokban élők: 59.665 63.701 Megyeszékhely lakossága: 21.174 23.734 Megyében élők összesen: 105.651 114.478 20 év alatt 26.243 25.152 50 év alatt 74.877 71.431 50 év felett 32.526 44.891 Nógrád megye lakosságának földrajzi megoszlása 1993-2003. (fő)__________________________________________________ 1993. 1995. 1997. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. Falvakban élők: 120.714 123.416 121.888 120.266 122.934 122.686 123.559 123.366 Városokban élők: 100.318 99.084 97.371 96.272 100.058 99.071 97.745 96.762 Megyeszékhely lakossága: 46.414 45.832 44.912 43.950 46.532 45.951 45.579 44.908 Megyében élők összesen: 221.032 222.500 219.259 216.538 222.992 221.757 221.304 220.129 A külföldiek ingatlanszerzését szabályozó jogszabályokban 2004. május 1-jétől kezdődően változás következett be. Ennek következ­ményeként az eljárások rendje az alábbiak szerint alakul. 1. Továbbra is érvényesül az az elv, hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy magán- személy általi megszerzé­séhez szükséges engedélyt az illetékes fővárosi, illető­leg megyei közigazgatási hivatal akkor adhatja meg, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért. A jogszabály alkalma­zásában külföldi magán- személynek minősül a nem magyar állampolgár, kivéve a bevándorolt vagy menekültként elismert személy. A ké­relemhez az alábbi dokumentumokat szükséges becsatolni: A külföldi ho­nosságát igazoló közokiratot (az útle­vél közjegyző általi eredeti hitelesített másolata), az ingatlanszerzésre irá­nyuló szerződés, vagy a tulajdonszer­zés jogcímét igazoló egyéb okirat egy példányát (adásvételi szerződés, aján­dékozási szerződés stb.), a megsze­rezni kívánt ingatlanra vonatkozó 3 hónapnál nem régebbi ingatlan-nyil­vántartási tulajdoni lap másolatát, to­vábbá ingatlanonként 50 000 Ft érté­kű illetékbélyeg. Azon külföldi termé­szetes személy, aki Magyarország te­rületére állandó letelepedési enge­déllyel rendelkezik és a magyar állam- polgárság megszerzését kezdemé­nyezte, az csak 10 000 Ft illetéket kö­teles megfizetni. A termőföldnek nem minősülő in­gatlan tulajdonjogát a belföldi szemé­lyekkel azonos feltételekkel azaz en­gedély nélkül szerezheti meg az euró­pai uniós tagállami állampolgár. Az engedély nélküli megszerzés feltétele az, hogy a tagállami állampolgár nyi­latkozzon ana vonatkozóan, hogy el­Kőszeginé Vágvölgyi Nikolett sődleges lakóhely (ahol a tagállami ál­lampolgár életvitelszerűen kíván tar­tózkodni) céljára kívánja megszerezni az ingatlant. A nyilatkozatot az ingat­lan tulajdonjogának in- gatlan-nyüvántartási be­jegyzése iránti kérelem­hez mellékelni kell. Ha a tagállami állam­polgár elsődleges lakóhe­lyül szolgáló ingatlannal már rendelkezik, nem szerezhet ugyanezen a címen újabb ingatlant 2009. május 1-jéig. A másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlan (ami nem minősül elsődle­ges lakóhelynek) megszerzéséhez 2009. május 1-jéig a hivatal vezetőjé­nek az engedélye szükséges. Abban az esetben ha a tagállami állampol­gár legalább 4 éve folyamatosan és jogszerűen Magyarországon tartóz­kodik, úgy a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlan tulajdonjogát enge­dély nélkül szerezheti meg. Ezen fel­tétel fennállását a tagállami állampol­gár a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerint illetékes területi idegen- rendészeti hatóság által kiállított ha­tósági bizonyítvánnyal igazolja. A hatósági bizonyítványt az ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántar­tási bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell. 2. A külföldi magánszemély és jo­gi személy termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg, kivéve azon tagállami állampolgár, aki önálló vál­lalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni Magyarországon és legalább 3 éve folyamatosan, jog­szerűen Magyarországon lakik és folytat mezőgazdasági tevékenysé­get. Ebben az esetben a következő hatósági igazolásokat kell beszerez­nie a tagállami állampolgárnak: a la­kóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes területi idegenren­dészeti hatóság által kiállított hatósá­gi bizonyítványt arról, hogy legalább 3 éve folyamatosan és jogszerűen la­kik Magyarországon, a letelepedési engedéllyel nem rendelkező tagálla­mi állampolgárnak érvényes tartóz­kodási engedélyt, illetőleg az ezirán- ti kérelem benyújtását tanúsító iga­zolást, a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei föld­művelésügyi hivatal igazolását arról, hogy a tulajdonszerzést megelőző 3 évben saját nevében, saját kockáza­tára folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet folytatott Magyaror­szágon. A meghatározott igazolások, illet­ve a hatósági bizonyítvány 60 nap­nál nem lehetnek régebbiek. A tagál­lami állampolgárnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy Magyarorszá­gon önálló vállalkozó mezőgazdasá­gi termelőként letelepszik, kötelezi magát, hogy a termőföldet más célra nem hasznosítja a mezőgazdasági termeléshez szükséges lakó- és gaz­dasági épületek létesítésén kívül, to­vábbá, hogy a termőföld használatát másnak csak olyan mértékben enge­di át, hogy az ebből származó bevé­tele nem haladja meg a mezőgazda- sági tevékenységből származó bevé­tele 25%-át. A termőföld tulajdonjo­gának ingatlan-nyilvántartási be­jegyzése iránti kérelemhez mellékel­ni kell az előbb felsorolt igazoláso­kat és nyilatkozatokat. Külföldi magánszemély és jogi sze­mély, vagy jogi személyiség nélküli szervezet - kivéve a tagállami állam­polgárt - termőföldnek nem minősülő védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg. KÖSZEGINÉ VÁGVÖLGYI NIKOLETT Amit az építési engedélyezésről tudni érdemes Az építési folyamatokat 1998. január 1-jétől az 1997. évi LXXVIII. tv. szabályozza. Az „új” építési törvény hatálybalépése óta már 6 év telt el, mégis tájékozatlanok az emberek atekintetben, hogy milyen építmény megépítéséhez kell építési enge­dély. Számos téves információ forog a köztudat­ban, aminek a következtében még mindig gyako­ri az engedély nélküli építések száma. Ezeknek aztán súlyos következményei vannak, mert az engedély nélkül, szabálytalanul megvalósult épít­ményt vagy el kell bontani, vagy fennmaradásá­nak engedélyezése esetén magas összegű építés­ügyi bírságot kell fizetni. Például egy átlagos mé­retű gépkocsitároló engedély nélküli megépítése esetén az épület fennmaradásának az engedélye­zésével egyidejűleg mintegy 600 000-800 000 fo­rint építésügyi bírságot kell fizetni. Ugyancsak ha­sonló jogkövetkezménye van a jogerős építési en­gedélytől eltérő építési tevékenységnek is, amennyiben az eltérés mértéke miatt ismételten hatósági engedélyre lett volna szükség. Amennyi­ben építés közben akar az építtető eltérni az ere­deti építési engedélytől, nagyon fontos tájékozód­ni az építésügyi hatóságnál, hogy az eltérés miatt szükséges-e vagy sem ismételten engedélyt kérni. Jellemzően a tartószerkezeteket, a külső méretet és a homlokzatot érintő eltérés csak ismételten beszerzett építési engedély alapján tehető meg. Az elvégzett építést követően beszerzett engedély is az engedély nélküli építés jogkövetkezményei­vel jár, sajnos a tapasztalatok szerint e tekintetben tájékozatlanok az építtetők, de gyakran a terve­zők és a felelős műszaki vezetők is. A 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet - Engedé­lyezési rendelet - 9. § részletezi, hogy mely épít­mények megépítéséhez kell az első fokú építés­ügyi hatóságtól engedélyt kérni. A hivatkozott jogszabálynak a jogi nyelvezetet nem értők szá­mára történő szószerinti megismétlése helyett elegendő annyit rögzíteni, hogy alig van olyan építmény, amelyet építési engedély nélkül lehet megépíteni. Fő szabály, hogy az építmény építé­sének, bővítésének, elmozdításának, továbbá bi­zonyos esetekben felújításának, helyreállításá­nak, átalakításának és korszerűsítésének az építé­si munkái csak engedély alapján végezhetőek, a rendeletben felsorolt néhány kivételtől eltekintve. A köztudatban elterjedt vélekedéssel ellentétben engedély szükséges nemcsak olyan építmény építési munkáinak végzéséhez, amelynek beton alapja, vagy szilárd falazata van; hanem a fa, a fém vagy más szerkezetű építményekhez is - a használat céljától függetlenül (tároló, gazdasági vagy állattartó épület, fedett szín stb...). Az Enge­délyezési rendelet szerint ugyanis az építmény rendeltetésére, állandó vagy ideiglenes jellegére, anyagára és építési módjára tekintet nélkül kell építési engedély, amennyiben egyébként az épít­mény építési munkáinak végzését a rendelet en­gedélyhez köti. Engedély kell azonban bizonyos esetekben a tereprendezéshez, támfal és kerítés építéséhez is, de vannak kivételek, ezeknek a kö­re azonban elég szűkös. A fentiek miatt érdemes tehát bármilyen épí­tési tevékenység megkezdése előtt az első fokú építésügyi hatósághoz fordulni felvilágosítá­sért, a szomszédok, jósismerősök és rokonok helyett. Ezzel későbbi kellemetlenségeket lehet megelőzni. Fontos tudni, hogy a hivatkozott jogszabály elsősorban a magasépítés körébe tartozó épüle­tek és építmények engedélyezését szabályozza, az ún. sajátos építményfajták (pl. közművezeté­kek és építményeik, bányászati létesítmények, olaj- és gáztárolók, ár- és belvízvédelmi létesít­mények stb...) létesítésére külön jogszabályok vonatkoznak. Jelenleg az építési engedélyt adó első fokú épí­tésügyi hatóságok rendszere vegyes, ami azt je­lenti, hogy a megye minden városának polgár- mesteri hivatalai mellett egyes községek, illetve körjegyzőségek is ellátják ezt a feladatot. Az illeté­kes első fokú építésügyi hatóságok székhelyéről a helyi polgármesteri hivatalok tudnak felvilágosí­tást adni. DOMONKOS GYÖRGY Az oldal a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal támogatásával készült A külföldiek ingatlanszerzéséről

Next

/
Oldalképek
Tartalom