Nógrád Megyei Hírlap, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-22 / 94. szám

8. oldal - Nógrád Megyei Hírlap világtükör 2004. április 22., csütörtök Hírek Pápai áldás Magyar zarándokokat is kö­szöntött szerdai általános ki­hallgatásán II. János Pál pápa a vatikáni Szent Péter téren. A gyönyörű, verőfényes időben ezrek - zarándokok és turisták - voltak kíváncsiak az általános pápai audienciára, mti Uniós felkészítés Folytatódik Romániában a Gaz­dasági és Közlekedési Miniszté­rium Az EU házhoz jön című, kis- és középvállalkozásokat felkészítő programsorozata. A konferenciasorozat keretében szerdán Székelyudvarhelyen tartott előadást Pongomé Csákvári Marianna helyettes államtitkár, europress Fegyvercsempészek Románia hivatalosan cáfolja, hogy tiltott fegyvereket expor­tál, de szerdai román lapok ille­tékesek egymásnak ellentmon­dó állításait közölték egy Olasz­országban, Gioia Tauro kikötő­jében feltartóztatott hajórako­mányról. A török hajó fedélze­tén gyanúsnak mondott román fegyverküldeményt találtak, amelyet a fekete-tengeri Konstanca kikötőjében hajóz­tak be, egy amerikai cégnek címezve, mti Balkáni csúcs Megkezdődött a délkelet-euró­pai országok vezetőinek idei csúcsértekezlete szerdán Szara­jevóban. A résztvevők egyebek között a szervezett bűnözés elle­ni harcban megvalósítandó re­gionális együttműködés kérdé­seiről, vízumkönnyítésekről, a közlekedés, a távközlés és az energetika terén való együttmű­ködésről is eszmét cserélnek, mti Bush meghallgatása George Bush amerikai elnök és Dick Cheney alelnök április 29-én együtt jelenik meg a 2001. szeptember 11-i merény­letek előtti hatósági intézkedé­seket vizsgáló kongresszusi bizottság előtt. A röviden 9/11 bizottságnak nevezett testület feladata elsősorban annak meg­állapítása, hogy elkerülhető lett volna-e a New York és Wa­shington ellen intézett súlyos terrortámadás, mti Pánik Gázában Izraeli gépek okozta hangrob­banás rázta meg szerdán Gáza városát, kisebb pánikot okozva a bombázásoktól félő palesztin lakosság körében. A hadműve­letben öt palesztin életét vesz­tette, heten megsebesültek, mti Repülőgép-ütközés Összeütközött és egy mezőre zuhant a német légierő két Tornado típusú harci gépe szerdán az észak-németországi Schleswig-Holstein tartomány­ban, a Balti-tenger partján fekvő Garding város közelében. A fe­délzeten tartózkodók közül ketten szörnyethaltak, a másik két személynek sikerült ejtő­ernyővel élve földet érni. mti Vanunu szabad Hosszú börtönbüntetése letölté­se után szerda délelőtt szaba­don bocsátották az izraeli börtönhatóságok Mordehai Vanunut, az izraeli atomtitkok felfedőjét. A férfit 18 letöltött börtönév után engedték szaba­don. Szabadulása után Vanunu azt hangoztatta, hogy büszke tettére, de nincs több olyan titok a birtokában, amelyet nyil­vánosságra hozhatna, mti Merénylet Rijádban Legkevesebb tíz ember meghalt és több tucat megsérült szerdán egy rijádi öngyilkos autó­robbantásban. A merénylet cél­pontja a szaúdi biztonsági szolgálatoknak otthont adó épület volt, amely a detonáció- ban megrongálódott, mti ___________■ S ZEMÉLYES BARÁTSÁG. Silvio Berlusconi olasz kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök a Moszk­vától 400 kilométerre délre fekvő Lipetszkbe tartó repülőgép fedélzetén megállapította: Róma a Kreml egyik legszorosabb szövetségese Európában.____________________________________fot&europress/afp V arsó puhatolózik Washingtonnál Lengyelország nem hunyhat szemet Spanyolország és a spanyol nyelvű országok iraki kivonulása fölött, de semmilyen kalan- dorságot nem követhet el - jelentette ki szerdán Leszek Miller. Varsó A lengyel miniszterelnök közölte: a lengyel fél tárgyal az ameri­kaiakkal, hogy tulajdonítsanak nagyobb jelentőséget Irakban a politikai tényezőnek a katonaival szemben. „Az lenne a legjobb - mondta ha a konfliktust politi­kai eszközökkel oldanák meg az ENSZ égisze alatt. Miller szóba hozta a lengyel kontingens kivonásának ügyét is. Úgy nyilatkozott, hogy a lengyel katonák kivonására, a kivonulás időpontjára vonatkozó döntést alapos egyeztetésnek kell meg­előznie, és ennek közös, megfon­tolt döntésnek kell lennie, ame­lyet mindenekelőtt az iraki hely­zet további alakulásától kell függővé tenni. Leszek Miller egyébként május 2-án távozik hi­vatalából. ■ Rengeteg halott Csaknem áldozatul estek cseh katonai rendészek szerdán az iraki Zubeir rendőr-akadémiája ellen elkövetett robbantásos merényletnek: az épületben tar­tózkodtak, amikor az akadémia előtt bekövetkezett a detonáció. Az áldozatok száma megközelíti a hetvenet abban a robbantásos merényletben, amelyet ismeret­lenek hajtottak végre szerda reg­gel három rendőrőrs ellen a dél­iraki Bászrában. ________________________________9 NAP A CSATLAKOZÁSIG Minőségi Magyarország Ahhoz, hogy sikeresek legyünk az EU-ban, ki kell építeni azo­kat az irányokat, amelyekre a magyar gazdaság építeni akar - hangsúlyozták az Európa Klub kuratóriumának tagjai A si­keres magyar EU-tagság feltételei című tanácskozáson. Budapest A gazdasági szférában az tekint­hető sikeresnek, aki vállalkozásá­val nyereséget ér el, az európai uniós tagságban a sikert az élet- színvonal és a GDP emelkedésé­vel lehet mérni - állítja Rudnay János. Szerinte Magyarország már a rendszerváltás előtt jó minőségű termékeket tudott előállítani az au­tó- és az elektronikai iparban. Ez ma is így van. De a turisztikából és az okta­tásból származó bevételek né­hány éven belül meghaladhatják akár az említett sikerágazatok nyereségességét is. Fazakas Szabolcs úgy véli, hogy a magyar munkaerő nem olcsó, de előnye, hogy rugalmas és rendkívüli újító képességgel rendelkezik; ott vagyunk ver­senyképesek, ahol nem a kelet- európai minőségre van igény. Csak azt hisszük, hogy vannak még hungarikumok, pe­dig nincs többé Ikarus, a leghíresebb szaláminkat pedig Olaszországban is gyártják - hangsúlyozta Vadász Péter. Hungari- kumnak nevezhető ma az a több millió autó- alkatrész például, amit az ország­ban a külföldi befektetők állíta­nak elő - tette hozzá. Inotai András kuratóriumi el­nök azt mondta: a sikeres tagság nem csak gazdasági, jogi vagy az Unióban politikai kérdés, fontos a fenntart­ható fejlődés elemeinek a kidolgo­zása és a megfelelő társadalmi párbeszéd folytatása is. Összefüg­gő, a régiót átívelő tervekre, az inf­rastruktúra kialakítására van szük­ség. Ahhoz, hogy egy ország sike­res legyen, a gazdaságát racionali­tásra, versenyképességre, újító elemekre kell építenie, semmi­képpen sem hazafiságra. Szanyi Tibor, aki az Európa Klubot 1994-ben alapította, úgy látja, hogy az az iparág lesz sike­res a jövőben, amelyet megfelelő intézkedésekkel azzá teszünk. Példaként említette a fele akkora területű Hollandiát, ahonnan 13- szor több élelmiszert juttatnak külföldre, mint Magyarországról. Az államtitkár szerint a parttalan politikai marakodásnak véget kell vetni, ha az ország sikeres akar lenni akár regionális, akár uniós vagy globális szinten. NAGY VAJDA ZSUZSA Tarthatatlan álláspont Felülbírálásra szorul Csehország és Szlovákia jogszemlélete, amely szerint a szlovákiai magyarok és németek második világháború utáni jogfosztottságát megteremtő Benes-dekré- tumok a két ország belső jogrendjének kérdései. Pozsony A magyar külügyi államtitkár sze­rint május elseje után tarthatatlan az az álláspont, amely szerint a Benes-dekrétumoknak nincse­nek nemzetközi jogi vonzatai. Bársony András a Pozsonyban megjelenő Pravda kérdéseire vá­laszolva kifejtette: az egykori csehszlovák elnök kollektív bű­nösség elvére alapozott dekrétu­mai nem egyeztethetők össze az Unió jogrendjével, ezért e kérdé­sekről „nyílt és őszinte vélemény- cserét kell folytatni”. A szlovák napilap újságírója megkérdezte: vajon Budapest Po­zsonyban és Prágában kezdemé­nyezte-e már a párbeszédet? A válasz szerint a kérdés nem két­oldalú megbeszélések tárgya. Bár­sony András úgy véli: a dekrétu­mok semmissé nyilvánítása az egyik lehetséges megoldás, de az is elképzelhető, hogy csupán egyes, máig hatályos paragrafu­sait számolják fel, a közös európai elvekkel összeegyeztethető részei pedig hatályosak maradnak. Nem tart-e attól a külügyi ál­lamtitkár, hogy Magyarország és visegrádi partnereinek viszonya ismét hűvösebbre fordul, mint amikor 2002-ben az akkori ma­gyar miniszterelnök, Orbán Vik­tor vetette fel ugyanezt a kérdést? - tudakolta a pozsonyi Pravda. „Nem tudom megjósolni má­sok várható reagálását. Május el­Nacionalista veszély Ha a közép-európai nemzetek úgy fogják fel az EU-integrációt, mint újfajta elnevezését a nagy nemzetek uralmi törekvéseinek, akkor ellenreakcióra lehet számí­tani a védekező nacionalizmus formájában - jelentette ki Jana Plichlová. A pozsonyi szociál­pszichológus szerint lehetséges a „vesztesek nacionalizmusának” felbukkanása is, ha nagy csopor­tok arra a következtetésre jutnak, hogy nem képesek megállni he­lyüket az uniós versenyben. seje után azonban jogi és politi­kai tekintetben más helyzetben leszünk, és úgy vélem, az új hely­zetben valamennyien kénytelen leszünk megtanulni az új viselke­désformákat" - válaszolta Bár­sony András. ■ ÁLLÁSPONT ÁRPÁSI ZOLTÁN Kormánykocdíciós derű Minden rendben van! Nagyjából ez a lényege a kormány két­éves munkáját értékelő miniszterelnöki és koalíciós frakció- vezetői sajtótájékoztatón elhangzottaknak. Szó szerint idézve Medgyessyt: „A kormány ígéretei nagyobb részben teljesültek, a koalíció működik, a kormány egységes, ugyanakkor képes fel­ismerni a változtatások szükségességét.” Az ellenzéki képvise­lőcsoport vezetője természetesen egészen másként látja a hely­zetet: „A miniszterelnöknek semmi oka nincs az elégedettség­re, az ünneplésre, az öntömjénezésre. Az elmúlt két évben ugyanis visszalépés történt 2002-höz képest.” Ne lepődjünk meg az ellenzéken, az a dolguk, hogy akár a fehér fehérségét is megkérdőjelezzék. Hogyan viszonyuljunk a tájékoztatón elhangzottakhoz? Először is tegyük fel a legkézenfekvőbb kérdést: mi indokolta, hogy néhány héttel az országértékelő parlamenti beszéd után kétévértékelő tájékoztatót tartsanak? Amit el kellett mondani a kabinet 2002 óta tartó regnálásáról, azt a miniszterelnök ott és akkor már elmondta. Ha nem, akkor nem is érdemes róla be­szélni - hármasban sem. Legfeljebb azért, hogy a nagyobbik párt frakcióvezetője ráerősítsen, mint tette tegnap: bizony és valóban és persze, a kormány a jövőben az egészségügyben, a közszolgáltatásban, szociális téren, valamint az esélyegyen­lőséggel kapcsolatosan tegyen lépéseket. Mintha nélküle nem tudnák, hogy ezek a legégetőbb kérdések! A lényeg, hogy minden rendben van! Ezzel a győzelmi jelentés­sel ugyan van egy kis baj. Hitelét megkérdőjelezi a baloldal uniós választási eredményének baljóslatú előrejelzése, s a ve­zető kormánypárt népszerűségének zuhanása, aminek mértéke csak az elszakadt kötelű lift eséséhez hasonlítható. Azért azt is vegyük észre, hogy a kormányban van erő! Maga a miniszterelnök hívta fel rá a figyelmet: „képes felismerni a változtatások szükségességét!” EGYETÉRTEK: 06-SXW30403 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 SZERI ÁRPÁD A magyar érték Esterházy Péter, Konrád György, Nádas Péter és igen: Kertész Imre. Bizonyos körökben a vörös posztóval egyenérté­kű hatást váltanak ki e nevek, emlékezzünk csak arra a pocs- kondiázásáradatra, amely éppen a hazai közszolgálati televízió egyik kulturális (!), immár néhai műsorában érte az eddig egyetlen Nobel-díjas magyar írót. Oda kell-e figyelnünk ezekre a becsmérlésekre? Hiszen inkább a gyalázkodó korlátoltsága, tehetetlen dühe, és nem utolsósorban szánalmas tehetségtelensége szólal meg a szidalmazásokban. Ám ezek a hangok nem véletlenül erősöd­hettek, erősödhetnek fel annyira, hogy általuk még a köztévé is saját, külön bejáratú hangszórójukká változott. Nyilvánvaló, hogy ez kellő politikai hátszél nélkül lehetetlenség lett volna; ezért nem intézhető el egyetlen kézlegyintéssel az egész, mély­ségesen szomorú jelenség. Esterházy Péter, Konrád György, Nádas Péter és igen: Kertész Imre. Szerepeljenek ezúttal vidámabb környezetben e nevek. Ugyanis ezen írók is fémjelzik a ma Budapesten megnyíló nemzetközi könyvfesztivált. Az említett alkotók a párbeszéd szellemében adnak találkozót német kollégáiknak, akik között szintén akad egy irodalmi Nobel-díjas Günter Grass személyében. Nemrég egy lehangoló incidens kavarta fel egészen mélyen a magyar kulturális élet mindennapi fodrozódásoktól amúgy sem mentes állóvizét. A botrány ez alkalommal az írószövet­séget juttatta a kárvallottak táborába. Akadhatnak talán, aki­ket el is bizonytalanított az a kisstílű magyarázgatás, amely a szégyent erénnyé igyekezett maszkírozni. Igaz, szédíthetjük magunkat és másokat ilyen-olyan alternatív díjakkal: ám ez a fesztivál, pontosabban ez a fesztivál is vitán felül álló választ ad arra a kérdésre, mi is az érték. Vagy, ha így jobban tetszik, a magyar érték. EGYETÉRTEK: 0640430422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90430423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási di] A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Kijátszották Brüsszelt Nicosia Günter Verheugen azzal vá­dolja a ciprusi görög kor­mányt, hogy „kijátszotta” őt a szigetország újraegyesíté­sére kidolgozott ENSZ-terv ügyében. Az Európai Bizottság bővítési biztosa úgy véli, hogy nincs már sok remény az elképzelés el­fogadására. Verheugen élesen bírálta Tasszosz Papadopulosz ciprusi államfő rendezéssel kap­csolatos magatartását, és fel­szólította: tartsa magát korábbi ígéreteihez. Az egyesítési tervről rende­zendő szombati népszavazások előtt két ciprusi görög tévé- csatorna is elutasította Verheu- gennek azt a kérését, hogy kifejt­hesse a bizottság álláspontját. A brüsszeli politikus példátlannak nevezte azt a vádat, hogy ezzel „beavatkozott egy másik állam belügyeibe”. Az EU 1999-ben ciprusi kérés­re beleegyezett abba, hogy az új­raegyesítést nem szabja a sziget- ország uniós csatlakozásának előfeltételéül. Ezt annak a hallga­tólagosan elfogadott egyetértés­nek az alapján tette, hogy az érintett felek mindent elkövet­nek a konfliktus rendezéséért. A ciprusi görögök mindvégig azt hangsúlyozták, hogy alap­vetően egyetértenek a Kofi Annan ENSZ-főtitkár irányításá­val kidolgozott tervvel, és csak kisebb módosításokat tartanak szükségesnek. Ezzel szemben az történt, hogy a tervről Svájc­ban folytatott tárgyalások végén Papadopulosz olyan nyilatkoza­tot tett, amely gyakorlatilag az elutasítással volt egyenértékű.

Next

/
Oldalképek
Tartalom