Nógrád Megyei Hírlap, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-01 / 77. szám

Médiapartnerünk: fm radio 100.4 Ejjel-nappa! egész Nógrádban! www.radiofocus.hu Időjárás ■ Ma ezt az országrészt szaka­dozott felhő borítja. Eső, erős szél nem valószínű. Reggel ködfoltok és 5 fok, délután pedig 15 fok körüli hőmérsék­let várható. Fronthatásra nem kell számí­tani. A közlekedést nehezítő időjárási hatás a következő na­pokba sem várható. Ügyeletes újságíró: Szeles Enikő Lopják a fémet NMH-információ Ismét feltűntek a fémtolvajok a megyében. Salgótarjánban több épület elől vitték el a láb­törlő rácsot, többek között az Acélgyári úton lévő plébánia be­járata elől is. Ipolyszögön az óvoda udvarából az alumínium­ból készült ételes kannákat vit­ték el. A rendőrség kéri: aki in­formációval rendelkezik a tolva­jokról, lakókörnyezetében gya­nús személyek tűnnek fel - többnyire kisteherautóval vagy utánfutós gépkocsival - jelezze a rendőrségre a 112-es telefon­számon és írja fel a járművek tí­pusát, színét, rendszámát. ■ 9"771215"901000 04077 Igazi csapattá érett az Atlantisz RSE A férfi röplab­da NB II Keleti 1 m csoportjában a oldat 18. fordulóban az Atlantisz RSE csapata 3-1-re nyert a Sátoraljaújhely otthonában. A salgótarjá­ni gárda jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán. HÁROMKÖ TAKARÉKSZÖVETKEZET Egyedi,, lakossági számlabetét. Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. Együtt tovább jövet menet. CSURKA ISTVÁN PÁSZTÓN április 2-án, 18 órától nagygyűlés a művelődési ház nagytermében! Országtakarító vadásztársaságok _______________ NMH-információ___________________ S zeméthalmok borítják az országot. Amint elol­vadt a hó, az erdőszéleken feltűntek az addig jóté­konyan rejtve maradt műanyag flakonok, építési- törmelék-kupacok, kidobott holmik, nejlonzsá­kok, más egyebek. A méltatlan állapotokat látva az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet „Lépjünk tisztán az Európai Unióba!” címmel országos környezettisz­tító akciót szervez április 3-án, szombaton. A meg­mozduláshoz a Nógrád megyei vadászok nagy ré­sze is csatlakozott: a részletekről Rottenhoffer Atti­la fővadásszal, a Nógrád Megyei Vadászkamara tit­kárával beszélgettünk.- A környezetünk tisztítására a vadászok által indított akciót nagy társadalmi összefogás kíséri. A megszólított erdőgazdaságok, iskolák, önkor­mányzatok és természetesen a vadásztársaságok is egyetértettek a kezdeményezéssel. A szervezés még most is folyik, de csütörtök reggelig 16 va­dásztársaság jelezte, hogy részt vesz az akcióban. Külön köszönet illeti a salgótarjáni polgármesteri (Folytatás a 2. oldalon) Rákóczi-napok Romhány A helyi II. Rákóczi Ferenc Ál­talános Iskola április 6-án, kedden és 7-én, szerdán tart­ja névadója ünnepét a Rákó­czi-napok keretében. Az iskola diákjainak akadály- és ügyességi versenyeket, vala­mint kulturális vetélkedőket szerveztek a pedagógusok. A program része továbbá Bacsúr Sándor kiállításának megnyitója az iskola galériájában, valamint a Veritas Színpad Hazaszeretet című műsora a helyi művelődé­si házban, ahol kedden délután ír koncert és táncház várja az is- kola diákjait._______________■ M ENTÉS A MOCSÁRBÓL. Műszaki mentéshez riasztották a salgó­tarjáni tűzoltókat tegnap reggel 8.37-kor Mizserfa határába, ahol egy személygépkocsi a mocsárba süllyedt. A gépjárműben a tűzoltóság kiérkezésekor senki sem tartózkodott, a nyomozást a salgótarjáni rendőrség vette át. __________________________________________■ Keves ebb támogatásra A város képviselő-testületének döntése értelmében benyúj­tásra kerül az a pályázat, amely az önhibáján kívül hátrá­nyos helyzetben lévő, működési forráshiányos önkormány­zatok támogatására hivatott. Debreceni vendégek Rétság A támogatás igénylésének az a feltétele, hogy az önkormány­zat a saját források /naximáíis feltárására és a kiadások lehetsé­ges csökkentésére tett intézke­dései mellet sem képes kötelező feladatainak megfelelő ellátásá­ra. Az önkormányzat a várható számítanak támogatás összegét csak az elő­írásoknak megfelelően elkészí­tett és április húszadikáig be­nyújtandó pályázat adatai alap­ján valószínűsíti. Ugyanakkor, mivel a forráshiány-számítás fel­tételei módosultak, várhatóan a tavalyitól kisebb arányú támo­gatásra számít a városvezetés. Kétbodony A településről közelmúltban készített televíziós műsor kapcsán egy debreceni álta­lános iskola teljes osztálya három napot ingyenesen tölt­het el a helyi erdei iskolában. A debreceni iskolások a falu­ra vonatkozó tévés kérdésre adott helyes válaszukkal nyer­ték el ezt a lehetőséget: a válasz­adók között őket sorsolták ki. így április 1-jétől három napot tölthetnek a bodonyi erdei isko­lában, ahol teljes ellátást kapnak és látványos programokban is lesz részük: megismerhetik majd a régi szövés-fonást, az egykori bognárműhelyt és hin- tóbais ülhetnek. ■ Kiemelkedő váderedményesség NMH-információ A Nógrád Megyei Főügyész­ség a közelmúltban lezajlott összügyészi értekezletén dr. Tolvay Örs Csaba megyei fő­ügyész számolt be 2003-ban kifejtett tevékenységükről. Elmondta, hogy a létszámgon­dok valamelyest enyhültek, de az engedélyezett létszámkeretet még műidig nem sikerült teljes mértékben feltölteniük Ez külö­nösen a 2003. július 1. napján be­vezetett új büntetőeljárási tör­vény folytán megszaporodott fel­adatok miatt jelentett problémát. A törvény a korábbiaknál lénye­gesen hangsúlyosabbá tette az ügyész szerepét a nyomozásban. Kimondta, hogy számos döntés - például a nyomozásmegszünte­tés bizonyos esetei, a szakértő ki­rendelése - az ügyész kizáróla­gos hatáskörébe kerül. De szá­mottevő változás állt be az ügyé­szi feladatok szervezeten belüli megosztásában is. Az év köze­pén az ügyészségi nyomozóhiva­tal teljes körű ügyészi jogosultsá­got nyert, tehát az ügyész maga készíti el az általa nyomozott ügyekben az érdemi határozato­kat és képviseli a vádat is. Emel­lett a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi tevékenység a főügyész­ségről átkerült a megyei bíróság székhelye szerinti, tehát a Balas- sagyarmaü Városi Ügyészséghez. A feladatokat azonban megköny- nyítette az informatikai helyzet további javulása - emelte ki a me­gyei főügyész. A megye bűnözésének alaku­lásáról szólva kiemelte, hogy 2003-ban megtört a bűnözés évek óta tartó emelkedő tenden­ciája. Az előző évi 7651 ismertté (Folytatás a 2. oldalon) KORA TAVASZI TEENDŐK A KISKERTEKBEN. Gregor István időben gondol a metszésre. ________________________(Cikkünk a 3. oldalon.) fotós gyurián tibor ütés hataraban rengeteg szemet gyűlik össze, hiába takarítják folyamatosan FOTÓ: RIGÓ TIBOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom