Nógrád Megyei Hírlap, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

í I HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET Médiapartnerünk: FM radio 100.4 fflsá Éjjel-nappal egész Nógrádban! www.radlofocus.hu Gasztronómiai PARTNERÜNK +f ■ Változóan felhős, a vasár­napinál is enyhébb idő lesz, de az éjjeli ködfoltok - a völ­gyekben - akár délig is meg­maradhatnak. Ügyeletes újságíró: ASsSSt LA FIESTA ÉTTJ8SM tSYCföftG&Ö SAltoti/ií.n. Wató át la. TtlrtaÄ: $2/i~ Időjárás Telefon: (32) 416-455 Kattintson rá! www.nogradmegyeihiHap.hu www.vilaggazdasag.hu Lottóeredmények ; «Hl SZÉCSÉNY Egész évre szóló lapozgatni- valót ajándékozunk ma vala­mennyi szécsényi előfizetőnk­nek: munkatársaink a mai na­pon kézbesítik a Szécsényi Ka­lendáriumot. A kétszáz oldalas, számos beszélgetést és helytör­téneti írást tartalmazó művet Szenográdi Ferenc szerkesztette. Pénzhez „vezető” út? SZÉCSÉNY A szécsényi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya eljárást indított az MM Autósiskola Bt. vezetője ellen csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt. A rendelkezésre ál­ló adatok alapján az autósiskola vezetője több személytől pénzt vett át annak az ígéretnek a fejé­ben, hogy vállalja a személyek gépjármű-vezetői vizsgára való felkészítését és levizsgáztatását. Az autósiskola vezetője ennek az ígéretnek nem tett eleget, az okta­tás csak részben, vagy egyáltalán nem történt meg. A jelentkezők közül, akik a tanfolyam befejezé­se mellett döntöttek, sokan a pén­zük időarányos részét sem kap­ták vissza. A rendőrkapitányság kéri azon személyesek a jelentke­zését - telefonon, vagy szemé­lyesen - akik az MM Autósisko­lába jelentkeztek tanfolyamra és az iskola vezetője nem teljesítet­te ígéretét, részükre a tanfolyam díját nem fizette vissza. Ajándék előfizetőinknek Megöltek egy nőt Mátramindszent Első fecskék Salgótarján Több mint háromszáz diák ír­ta középiskolai feltételijét január utolsó napján, szombaton a sal­gótarjáni Madách Imre Gimnázi­umban. Az országos elképzelé­sek alapján idén könnyítettek az általános iskola végzőseinek fel­vételi rendszerén egy központo­sított eljárással, amelynek az a lényege, hogy a diákoknak a vá­lasztott intézmények közül csu­pán az első helyen megjelölt is­kolában kell egy közös felvételi tesztet írni, amelyet minden más középfokú intézmény elfogad. A megyeszékhelyen azonban nem valósult meg az országos szándék, mivel a középiskolák közül egyedül a Madách Imre Gimnázium csatlakozott a kö­zös felvételi rendszerrel dolgozó iskolák sorába. Nem cserkésztábor... Sokan nézzük félelemmel ve- j M gyes kíváncsisággal a televízióban az Irakról szóló tudósításokat. I oídai Egy bátonyterenyei fiatalember, Nemes Zoltán őrmester közelről láthatja I az eseményeket, hiszen az arab ország­ban szolgálatot teljesítő magyar kontingens tagja. 9 771215 901000 04027 Február elsején a délelőtti órák­ban érkezett a rendőrség ügyeleté­re a bejelentés, miszerint mátra- mindszenti lakásában holtan talál­tak egy 55 éves nőt. A helyszíni szemle során megállapították, hogy halálát idegenkezűség okoz­ta. A rendőrség szakértők bevoná­sával megkezdte a nyomozást. Hely, fiataloknak Palotás A község önkormányzata a he­lyi művelődési házban a fiatalok szabad idejének hasznos eltöltését támogatva egy 60 négyzetméteres helyiséget biztosított a nemrégiben újjáalakult Tinik baráti körének. A terem a fiatalok mellett egyéb civil szervezeteknek és baráti társasá- goknak is rendelkezésre áll. ■ Egyelőre egyetlen nógrádi intézményként a Madách Imre Gimnázium csatlakozott az „újítókhoz’’ GÓCS ÉVA FELVÉTELE Mihalik Júlia Egvedi lakossági számlabetét. Kiemelt kondíciók! I Tel.: 32/521-248, Együtt tovább jövet menet. SBTC: két győzelem A labdarúgó NB II Winner 1 Sa Sport-csoportjá- otdai ban szereplő SBTC a hét végén két elő­készületi mérkőzést játszott. A salgótarjáni gárda mindkét találkozóját megnyerte.------—------------------ : “ : ~ K IBÚJÁS, VAGY BEBÚJÁS? Egyelőre csak az állatkert jegesmedvéi gondolják úgy, hogy itt az ideje elhagyni a téli pihenőnek helyet adó barlangot. Ma azonban már barna testvéreiknek is színt kell vallaniuk: a néphiedelem szerint amennyiben az odúból előcam­mogva meglátják árnyékukat, visszamenekülnek, mivel még nincs vége a télnek, csak kacérkodik a napsugár. Ha azonban jégcsapok lóg­nak, az Tél tábornok utolsó seregeit jelzi, ekkor a mackó megrázza magát - és kint marad. Ünnepeltek a szaléziak Idén újra megpróbálják Balassagyarmat Több oka is volt annak, hogy hfvek sokasága gyűlt össze szombat délelőtt a Bosco Szent János plébánia szentmiséjén. 150 éve annak, hogy Don Bosco életre hívta rendjét, 90 éve tele­pedtek meg a szaléziak Magyar- országon, s 70 esztendeje érkez­tek meg az Ipoly-parti városba, Balassagyarmatra. Az ünnepélyes alkalmon dr. Beer Miklós váci megyés püspök emlékezett meg prédikációjá­ban a jeles évfordulókról, de je­len volt P. Havasi József, a rend tartományfőnöke is. A püspök atyát az egyházközség nevében Kovács Gábor, a KDNP megyei elnöke köszöntötte, aki beveze­tő szavaiban elmondta, hogy a 70 éve a városba érkezett rend csak 14 évig működhetett Gyar­maton, de a rendszerváltáskor, 15 éve újra feltámadt. A szalézi­ak kollégiuma újult erővel fogott munkához, a Don Bosco-i neve­lési elveket szem előtt tartva. Dr. Beer Miklós arról szólt, hogy a derűs, vidám életszemlé­letű rend mindig a gyermekek szeretetét, az új nemzedék ne­velését tartotta szem előtt. Bosco Szent Jánoson keresztül minden hívő közelebb juthat a kereszténység titkához. Amikor 150 éve elindult a szalézi közös­ségeket megteremtő szolgálata, egy Krisztus tanításai szerint élő, hiteles ember gyűjtötte ma­ga köré a gyermekeket, ahogyan azt Jézus is tette. Don Bosco leg­főbb hitvallása az volt, hogy kin­csekkel, széppel töltse meg a fi­atalok szívét. Nem véletlenül vált az ifjúság atyjává, tanító- mesterévé, aki életelvként tartot­ta szem előtt az anyák tiszteletét is - s a nekünk, magyaroknak oly kedves Szűz Mária-kultuszt. Dr. Beer Miklós elmondta azt, hogy a szentatya áldást küldött a városra, s Balassagyarmat egy­házközségének, a szalézi rend­nek. ■ Nógrád A település tovább pályázza azt az elmúlt évben nem nyert beru­házást, ami a vár kivilágítását cé­lozta meg. Az energiaellátást szol­gáló földkábel nyomvonalán csak a megfelelő feltárási munkálatokat követően kezdődhet a kiépítés. Ezen kívül Nógrádon is szá­mos pályázat volt még sikerte­len, ezeket a tervek szerint az Balassagyarmat Szeptembertől az eredeti ter­veknek megfelelően felsőfokú szakképzés indul a volt várme­gyeháza épületében - tudtuk meg Demus Iván alpolgármes­tertől. Az érdeklődők a vendég­látó és idegenforgalmi szakme­nedzser szakirányok közül vá­laszthatnak. idei évben újra benyújtják. így a remények szerint támogatást nyer útfelújítás, játszótérépítés, fejlődhet az egészségügyi ellá­tás. Komoly eredmény ellen­ben az óvodában történt kony­hafelújítás: a tizenkétmilliós be­ruházás hétmillió forintját pá­lyázati úton sikerült fedezni, a fennmaradó ötmilliót az önkor­mányzat gazdálkodta ki. (Folytatás a 3. oldalon) A jelentkezők, illetve a felvé­telt nyertek létszámának függvé­nyében mindkét képzés nappali és levelező tagozaton kezdődik meg, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. Mindkét szak, valamennyi ta­gozata minimum húsz fő je­lentkezése esetén indul. A költ­ségtérítés hetvenezer forint (Folytatás a 3. oldalon) Indul a felsőfokú képzés 977121590100004027

Next

/
Oldalképek
Tartalom