Nógrád Megyei Hírlap, 2003. december (14. évfolyam, 277-300. szám)

2003-12-16 / 290. szám

MÉDIAPARTNERÜNK! A Rádió Focus műsorában - sugár­zóantennájának meghibásodása mi­att - Balassagyarmat, Pásztó és Szlo­vákia térségében minőségcsökkenés tapasztalható. A hiba kijavításáig a Rádió Focus hallgatói türelmét kéri. Gasztronómiai PARTNERÜNK Időjárás ■ Változékonyan alakul az időjárás. A néhány órás nap­sütés mellett többször lesz erősen felhős az ég, és hózá­porok előfordulnak. A gyak­ran élénk nyugatias szél időn­ként megerősödik. Ügyeletes újságíró: Mihalik Júlia Telefon: (32) 416-455 Kattintson rá! www.nogradmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu Lottónyeremények ötöslottó Öttalálatos szelvény nem ■ volt, a négyesekre 1 256 905, I a hármasokra 12 712, a kette- ij sekre 839 forintot fizetnek. HATOSLOTTÓ Hattalálatos nem volt. Az S 5+1-esek 4 182 428, az ötösök I 151 172, a négyesek 2801, a f hármasok 653 forintot érnek. 1 9"771215l,9010001 03290 Határtalan szépség Losoncon rendezték meg nem­2 rég azt a szépségversenyt, amely- * re a történelmi Nógrád megyéből oldal benevezhettek a fiatal leányok. A győztes, a 20 esztendős Tóth Viktória már a salgótarjáni versenyen is indult, akkor második, Losoncon királynő lett. HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET Eredményes jubileum Évzáró értekezletet tartottak a napokban a I mm Balassagyarmati Vitali- oidai tás Sportegyesület erő­emelő-szakosztályának tagjai. Az összejövetelen Honti Attila szakosztályvezető értékelte a 2003-as esztendőt, illetve a ismertette a jövő évi terveket. BEMHBiBg»aaaBBaiaiaMMiMW—— Hírek __________ Salg ótarján DEÁK FERENCRŐL Mesék és adomák Deák Ferencről címmel a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Gerelyes Endre Irodalmi Kávé­ház közös rendezvényt tart szer­dán 17 órától a könyvtár földszin­ti klubjában. A rendezvényen Eöt­vös Károly alakjában dr. Praz- novszky Mihály, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója jelenik meg. VÉRADÁS. A Magyar Szocialista Párt városi szervezete december 17-én, szerdán véradást tart. A már hagyományosnak tekinthető rendezvényre a Kossuth út 8. szám alá várják a rászoruló em­bertársaikon segíteni kívánókat, 13 és 17 óra között. EURÓPA KLUB. December 17- én, szerdán a Pénzügyi és Szám­viteli Főiskola II. épületének klub­termében az Európa klub követ­kező rendezvényének vendége Görög Ibolya protokolltanácsadó. Házigazda dr. Rozgonyi József és Nógrádi Béláné. SÁGÚJFALU ÜNNEPI HANGVERSENY. A ha­gyományokhoz hűen december 17-én ünnepi hangversenyt ad az általános iskolában az intézmény huszonhat zeneiskolás növendé­ke. A 16 órakor kezdődő rendez­vényen a szülőket és más érdeklő- dőket is szívesen látják._______■ Á tadták az ápoló-gondozó otthon és rehabilitációs intézet harmadik épületét, amelyben megtalálható a fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthona, az addiktológia, az igazga­tás, a lakóegység és egy rendelő. A beruházás értéke mint­egy másfél millió forint volt. Ludányhalászi Az ünnepség rövid kulturális műsorral kezdődött, amelyben többek között elhangzott Máié Péter „Most élsz” című dala Cs. Szerémi Andrea tolmácsolásá­ban, valamint palóc dalcsokorral kedveskedett a nógrádsipeki ha­gyományőrző együttes. Dóra Ottó, a megyei közgyű­lés elnöke beszédében elmondta: ez az esemény fontosabb, mint egy Oscar-díjátadás, hiszen a gondozottak egy része az áldat­lan állapotok közül hamarosan átköltözhet az emberibb körül­mények közé. Annyira rossz álla­potban voltak már az épület egyes részei, hogy ez a beruhá­zás a legjobbkor történt meg. Jö­vőre teljesen kész rekonstrukciót tudnak majd átadni, s ez köszön­hető az előző megyei közgyűlés1 nek és az egykori elnöknek, Becsó Zsoltnak, akik a címzett tá­mogatásra pályáztak. A jelképes szalagot dr. Göncz Kinga, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium ál­lamtitkára vágta át, aki mintasze­rűnek nevezte azt az összefogást, amely egy közös cél érdekében történt. Ez a cél egy új otthon, új épíiletszámy a ludányhalászi ott­hon lakóiért, lakóinak, akik az idei karácsonyt már méltó körül­mények között ünnepelhetik majd.- 2000-ben támogatásra pá­lyáztunk és sikerült megnyer­nünk - mondta lapunknak dr. Fe­hér Sándor, az intézet igazgatója. - Egy év alatt a tervezett épületek­nek egy része készült el és került átadásra. Ezzel komfortos körül­mények közé kerülnek a betege­ink. Van konyha, társalgó és több szoba. Fantasztikus, hogy három lakóotthon működik a faluban a legteljesebb békességben, egyet­értésben. Ennek talán az is az oka, hogy 1938 óta folyik már Ludányhalásziban beteggondo­zás, s a dolgozók 80 százaléka is helybeh Elfogadják a községben a betegeket, mely nagyszerű do­log. Jelenleg több mint 390-en lakják a ludányhalászi otthont és rengetegen vannak várólistán - fogalmazott az igazgató. Jövőre - előreláthatólag má­jusban - felújítanak és átadnak egy másik pavilont is, ahonnan a betegeket majd átköltöztetik a most átadott részbe. Már tető alatt van a konyha, kialakítanak egy tornatermet és egy nappali foglalkoztatót. Az ünnepség záró akkordja­ként Tóth László szólt a vendé­gekhez, aki már 14 éve az otthon lakója. - Az advent a várakozás ideje, s mi várjuk, hogy új otthon­ba költözhessünk és a karácsonyt már ott ünnepelhessük. ígérjük, hogy vigyázni fogunk az új ottho­nunkra - tolmácsolta a lakótársak gondolatait Tóth László. J. ANITA Dóra Ottó és dr. Göncz Kinga ünnepélyesen átvágják a szalagot (bal oldali képünkön), jobbra az átadott új épületszárny Díjak a kutatói munkákért Több mint két évtizede hirdeti meg a Nagy Iván nevével fém­jelzett honismereti pályázatot a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet és a Nógrád Megyei Levéltár. A legutóbbi felhívás­ra érkezett pályamunkák elbírálása után tegnap, a salgótar­jáni Nógrádi Történeti Múzeumban a legértékesebbek ké­szítői átvették a díjakat. NMH-információ Dr. Kovács Anna múzeumigaz­gató köszöntőjében kiemelte a pályázatírók kutatói bátorságát, amely a témákhoz közelítésüket jellemezte. Elmondta, hogy az, aki a múltról szóló ismereteket gyarapítja, az a köz ügyét szolgál­ja, ezt a vonást szeretnék a jövő­ben erősíteni, s cél az is, hogy szélesítsék a pályázók körét. Re­mélhetően eljön az az idő is, ami­kor kiadvány készülhet az eddigi munkákból. Dr. Szvircsek Ferenc címzetes igazgató, a múzeumba­ráti kör nevében az amatőr kuta­tók tevékenységének ösztönző, ötletadó vonásáról szólt. Felnőtt, történeti kategóriában első díjat kapott Géczy Zoltán, (témája: Adalékok a Szécsényi Gazdasági Ismétlőiskola történe­téhez, 1909-1943). Második dí­jat vehetett át Tordai György és Puntigán József. Harmadik díja­sok: Árpádné Vincze Marietta, Tamási Tibor, Tóth Judit. Dombi József könyvjutalom­ban részesült. Természettudo­mányi kategóriában első díjas lett Buda László és Prakfalvi Pé­ter pályázata, amely a Mátrave- rebélyi, (Szentkút) Betyár-bar­lang kutatástörténetét, földtanát, víztanát és genetikáját tárja fel. Eischer Edit néprajzi tanulmá­nyát könyvvel jutalmazták. Ifjú­sági kategóriában Kéri István har­madik díjat kapott. A díjakat az alapítók képvise­lői adták át: dr. Balázs Ottó, a megyei közgyűlés alelnöke, Kovácsáé Czene Csilla, Salgótar­ján alpolgármestere, Hausel Sán­dor, a megyei levéltár helyettes igazgatója, Eötvös Mihály, a Ma­gyar Demokrata Fórum Nógrád megyei választmányának elnö­ke, a múzeum részéről dr. Ko­vács Anna adta át. Mindenkinek legyen karácsonya!- December első heteit Salgó­tarján önkormányzata idén is az ünnepi készülődésnek szentelte: a civil szervezetekkel együtt állí­tották össze a „Mindenki karácso­nya” programsorozatot, amellyel a város és partnerei azt szeretnék elérni, hogy mindenkinek legyen része szeretetteljes ünneplésben, karácsonyi hangulatban - hang­súlyozta Kovácsáé Czene Csilla, alpolgármester. Megköszönte a civil szervezetek részéről tapasz­talt összehangolt munkát, majd kiemelt néhány rendezvényt: a mindenki karácsonyfájának állí­tását (december 17., 11 óra Fő tér), illetve a sportcsarnokban Mi van a puttonyban? címmel tartan­dó gálaműsort. A salgótarjáni Karitasz az ese­ménysor részeként tartott teadél­utánt nemrégiben a Szent József- templomban, ahol Baffi István es­peres felajánlásával tizenöt csa­lád kapott élelmiszercsomagot. Ezután Huszámé Kraft Valéria, vezető főtanácsos elmondta, hogy a Szent Lázár Lovagrend tegnap az Apolló moziban ötszáz hátrányos helyzetű óvodásnak és iskolásnak kedveskedett műsor­ral és ajándékkal. December 16- án a női és a férfi hajléktalanszál­lóban 10 és 11 órától lesz kará­csonyünnep. Szerdától szomba­tig tart a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának élelmiszer­gyűjtő akciója, az összeállított csomagokat 22-én és 23-án szál­lítják házhoz százötven szegény, többgyermekes családnak és egyedül élő kisnyugdíjasoknak. Több helyszínen kicsik kö­szöntének időseket, december 17-én 17 órától a váci püspök ce­lebrál szentmisét a megyei kórhá­zi kápolnában. Emellett a decem­ber 20-i, sportcsamoki véradás, s a 20-21-én a József Attila Művelő­dési Központban rendezendő családi hét vége kínál alkalmat az önzetlen segítségadásra. Űj hajlék testnek és léleknek

Next

/
Oldalképek
Tartalom