Nógrád Megyei Hírlap, 2003. november (14. évfolyam, 253-276. szám)

2003-11-03 / 253. szám

Médiapartnerünk; FM radio 100.4 Minden hétköznap; Nógrádi Napló 15.30, Nógrád Sportja 16.30 órától. www.radiofocus.hu Gasztronómiai PARTNERÜNK PÓTSZÁM: www.nogradmegyeihirlap.hu JOKER: 064237 Juhász Anita Telefon: (32) 416-455 www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.mindmegette.hu Lottószámok OTOSLOTTO Kattintson rá! ■ Térségünkben hajnalban többfelé képződik köd, ami a kora délelőtti órákban is meg­maradhat. Ügyeletes újságíró: Időjárás 9 771215 901000 03253 Hárompilléres minőségbiztosítás A Nógrád Megyei Rendőr-fő­3 kapitányság 2003-ban indította m minőségfejlesztési programját. »Wat 0r Havasi Zoltán rendőr dandár- tábornok, Nógrád megye főkapitánya el­mondta: a „rendőrségi kiválósági mo­dell” lényege, hogy tükröt tartsanak maguk elé. SPORTTÜKÖR Lapzártánkkor érkezett: ké­zilabda NB I/B, Keleti csoport, férfiak: Salgótarjáni Háromkő KC - Fehérgyarmat 28-23. A hét vége további sporteredmé­nyeiről a 9-11. oldalon számo­lunk be. Látogatók Dél-Afrikából NMH-IN FORMÁCIÓ- Afrika déli része már régóta kereskedik Európa nyugati felé­vel, úgy gondoljuk, Kelet- és Kö- zép-Európába a bejáratot keres­kedelmi és gazdasági téren Ma­gyarország fogja jelenteni - fo­galmazta P. Miller, a dél-afrikai Kwa Zulu Natal tartomány pénzügyminisztere pénteken, egyértelművé téve magyarorszá­gi látogatásuk célját. Dóm Ottó, a megyei közgyű­lés elnöke, valamint Fodomé Ko­vács Erzsébet, a megyei kereske­delmi és iparkamara elnöke fo­gadták a dél-afrikai delegációt a megyeházán és ismertetést tar­tottak a megyéről, valamint a vállalkozásfejlesztési támogatá­sokról. A dél-afrikai tartomány pénz­ügyminisztériumának, valamint gazdaságfejlesztési és turizmus minisztériumának, továbbá Kwa Zulu Natal fejlesztési bank­jának képviselőit a dél-afrikai nagykövetség első titkára, Janette Joubert is elkísérte. A küldöttség nevében a pénz­ügyminiszter elmondta még, hogy a két ország között jelen­leg is fennálló szabad kereske­delmi egyezmény jó alapjául szolgál a kapcsolatok további építéséhez.- Szeretnénk felhívni nem csak az itteni vállalkozók, ha­nem a magyar lakosság egészé­nek figyelmét is az országunk­ban rejlő lehetőségekre, hiszen azért vagyunk itt, mert Magyar- országot célországként szeret­nénk kezeim a jövőben. A dél-afrikai delegáció Berke­nyére is ellátogatott, ahol megte­kintették a hűtőházat és az ültet­vényeket, valamint tájékoztatót hallgathattak meg a faluszövet­kezet működéséről, továbbá Kozárdra is elutaztak, ahol a gazdaság tevékenységébe nyer­hettek betekintést. Kegyetlen, romboló éjjeli látogató Átszakadt a bámai tó gátja, víz árasztotta el Mátranovákot Bárna-Mátranovák Átszakadt egy víztározó gátja szombaton nem sokkal este kilenc óra előtt a Bárna- patakon, a tó vize elöntötte Mátranovák köz­séget, ahonnan a Petőfi utca lakóit kiköltöz­tették. Szerencsére senki sem sérült meg. Az érintett utcából kiköltöztetett mátra- novákiak közül mintegy százan rokonoknál találtak szállást, míg a többi mintegy ötven személyt a művelődési házban helyezték el. Egy mozgássérült lakost a mentők kórházba szállítottak. A mintegy kétszázötvenezer köbméteres tározó még éjfél előtt kiürült. A megduzzadt patak vize a Petőfi utcában 25 házat körbevett, a hozzájuk vezető hidakat elsodorta. A Nógrád megyei katasztrófaelhá­rítók, a salgótarjáni tűzoltók és polgári vé­delmi szakemberek, valamint a helybeliek gépekkel dolgoztak a további károk megaka­dályozásán, a víz roncsoktól és hordaléktól való megtisztításán. Éjfél után a patak folyamatosan apadt, több utca már nem került víz alá, vasárnap pedig megkezdődött a víz kiszivattyúzása a házakból. Már vasárnap hajnalban vissza­költözhettek házaikba a kitelepítettek, reg­gel pedig megkezdődtek a kárfelmérési és kárfelszámolási munkák. (HELYSZÍNI RIPORTUNK A 2. OLDALON) Mikszáth-falvak összefogása Mohora Ünnepélyes képviselő-testü­leti ülés keretében, a szlovák és magyar himnuszok elhang­zása után írták alá Mohorán a szlovákiai Szklabonyával kö­tött testvérfalui és barátsági együttműködési megállapo­dást. Fajcsik József, a házigazda pol­gármester üdvözölte a testvérköz­ség polgármester asszonyát, Irene Guttenovát, a szklabonyai képvi­selő-testületet, Füzesi Hajnalkát, a Nógrád Megyei Önkormányzat, valamint dr. Tóth Jánost, a Nóg­rád Megyei Közigazgatási Hivatal képviselőjét. Mohora polgármes­tere ünnepi köszöntőjében el­mondta: már 2002 márciusában felmerült az együttműködés ki­építése egy megközelítőleg azo­nos lélekszámú és kulturálisan is hasonló gyökerű határon túli tele­püléssel. Idén augusztus 20-án Szklabonyára esett a választás - már csak a közös mikszáthi gyö­kerekre való tekintettel is. Az ala­pító okirat tartalmazza többek kö­zött a két szomszéd nép barátsá­gát, egymás kölcsönös megismeré­sét, a lakosság sokrétű találkozá­sát. A „nagy palóc” örökségének ápolása összekötő kapocs lesz, de egyesületek, művelődési, oktatási és sportrendezvények, tapasztalat- cserék szintén erősítik majd a kap­csolatot. (Folytatás a 3. oldalon) Száz dolgozót bocsát el az öblös Visszahívták a korábbi időszak igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjait- Az első kilenc hónapban 600 millió forint veszteség termelődött, ezért számos kemény intézkedést kell vég­rehajtanunk: ilyen az egyik kézikemence leállítása, amelyet százfős létszámle­építés követ - mondta pénte­ken az St. Glass Öblösüveg­gyártó és Forgalmazó Rt. rendkívüli közgyűlését kö­vető sajtótájékoztatón az egyik tulajdonos képvisele­tében dr. Benedek János, a Magyar Befektetési és Va­gyonkezelő Rt. vezérigazga­tója. A sajtótájékoztatón je­len volt Vincze András, a Borsod-Abaúj 2000 Vagyon­kezelő Kft. ügyvezetője, mint a másik fő tulajdonos képvi­selője, Boldvai László or­szággyűlési képviselő, vala­mint Aranyos Ferencné, az St. Glass vezérigazgatója. Salgótarján- A közeljövőben várhatóan lezárul az a fejlesztési munka, amelynek eredményeként létre­jön egy 8-10 évig biztonságos, jó műszaki hátteret jelentő techno­lógia - kezdte a helyzet ismerte­tését dr. Benedek János. - Ebben a kemény piaci helyzetben sok konkurens komoly válságba ke­rült, amely ezt a vállalatot sem kerülte el. A társaság hatékony­ságjavulása, részben a beruhá­zások, részben a piaci körülmé­nyek okán, részben az erős fo­rint, illetve a versenytársak jó (Folytatás a 3. oldalon) AZ EMLÉKEZÉS LÁNGJAI. Szombaton és vasárnap több tízezren zarándokoltak megyénk temetőibe, hogy megemlékezzenek szeretett halottajkról fotós gy. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom