Nógrád Megyei Hírlap, 2003. július (14. évfolyam, 150-176. szám)

2003-07-01 / 150. szám

Médiapartnerünk: FM radio igo>4 E|jel-nappa! egész Nográdban! www.radlofOcus.hu Gasztronómiai PARTNERÜNK jlixzló, Péter napi buli a és Pál jÚÍÍMS V-ifV s ,* ‘*-5 :», 1 Időjárás +31, +33 ■ A nap legnagyobb részében sok napsütés, igen meleg idő várható. A nappali órákban a déli szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik. Az ér­kező hideg-front előtt estefelé több lesz a felhő, majd zivatar is valószínű, néhol jégeső, fel­hőszakadás várható. Ügyeletes újságíró: Juhász Anita ‘ Tel.: (32) 416-455 Kattintson rá! www.nogradmegyeihiriap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.astronet.hu www.mindmegette.hu Lottónyeremények ötöslottó 5 találatos szelvény a 26. já­tékhéten nem volt, a 4 talála- tosokra 664 217, a 3-asokra 10 ezer 868, a 2-esekre 827 forin­tot fizetnek. HATOSLOTTÓ 6 találatos szelvény nem volt, 5 plusz 1 találatos szelvény 3 darab volt, nyereménye egyenként 3 551 778 forint, az 5 találatosok nyereménye 180 599, a 4-eseké 3001, a 3- asoké 705 forint. 9 "7 71215"9 01C 0 0 03150 Ünnep a kórházban Semmelweis-napi ünnepsé­2 get tartottak tegnap Pásztón, B a Margit Kórházban. Dr. Éles oldal ( János igazgató-főorvos kö­szöntötte a megjelenteket, köztük dr. Supka Magdolna Széchenyi-díjas művészettörténészt és Csohány Kálmánnét, a képviselő-testület tagjait. Olasz fölény Európa vetélkedőjén Cered és a Medvesalja térsé­ge adott otthont az elmúlt ■ hét végén a Csere Csaba óidat enduro-emlékversenynek, amely egyben Európa-bajnoki futam is volt, s tizenhat ország majd' három­száz versenyzőjét vonultatta fel. Megosztották a vagyont Megállapodás kölcsönös engedményekkel 2£>­Bencsik Ernő (balról a második) és Vanya Gábor (balról a harmadik) polgármesterek aláírták a vagyonmegosztásról szóló megállapodást fotói c.é. 2001. április 14-én helyi népszavazást kezdeményeztek Rákóczitelepen: a tét az volt, hogy a településrész önálló tele­pülésként vagy Bátonyterenye részeként működjön tovább. NMH-Információ A megtartott helyi népszava­zás érvényes és eredményes volt, a választásra jogosultak több mint a fele az önállósodás­ra voksolt. Ennek eredménye­ként a köztársasági elnök enge­délyezte, hogy Rákóczitelep Rákóczibánya néven önálló köz­séget hozzon létre. Az új, önálló község a 2002 októberi helyha­tósági választásokon megválasz­tott önkormányzat hivatalba lé­pésével jött létre. Közel féléves tárgyalássoro­zat zárult le tegnap sikeresen, amikor a bátonyterenyei (Folytatás a 3. oldalon) Ideológiák helyett gyakorlat Szabó Lászlóné az Európai Baloldali Parlamentről Június 23-24-én tartotta nemzetközi tanácskozását Po­zsonyban az Európai Baloldali Parlament (GUE-NGL). A kon­ferencián Magyarország mellett 18 ország vett részt: Görög­ország, Franciaország, Svédország, Németország, Portugália, Hollandia, Finnország, Olaszország, Spanyolország, Dánia, Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Oroszország és Szlovákia. Hazánkat a Munkás­párt részéről Szabó Lászlóné, a megyei elnökség és a köz­ponti bizottság tagja képviselte. NMH>Információ- Kik voltak a résztvevők?- A kongresszuson a kommu­nista, szocialista, demokrata pár­tok, baloldali, radikális, civil szer­vezetek, szakszervezetek, nő­mozgalmak, környezetvédők (Greenpeace) és emberi jogok képviselői vettek részt - sorolta Szabó Lászlóné. - Tizenküenc or­szág mintegy 600 tagja látogatott el a kétnapos eseményre.- Mi volt a kongresszus témája?- Az első napon a munkanélkü­liség megszüntetése, az éhezés, a nők egyenjogúsága a munkaerő- piacon, a kisebbség helyzete volt napirenden. A második napon ke­rült sorra az Egyesült Államok sze­repe, az Európai Unió szerepe és viszonya az Egyesült Államokhoz, valamint az USA megítélése a vi­lágban az iraki agresszió után. (Folytatás a 2. oldalon) Tisztelt Olvasóink! Egy napilap életében másfél év rövid és hosz- szú idő is egyben. Rövid, hiszen kollégáink kö­zül nem egy már tízszer, hússzor ennyi időt élt meg szerkesztőségünkben, ugyanakkor hosszú is, mert hát a másfél éve leírt történések nagy ré­sze azóta a feledésbe merült, esetleg az akkori gondolatok már elavultak. Mégis, egy napilap­nak másfél évente illik, sőt, kell változnia. Változ­nia, mégpedig az olvasók igényei szerint. Mi is így tettünk: új fejléccel, és még több megyei informá­cióval kívánjuk kiszolgálni mindazokat, akik hűségesek ma­radtak hozzánk, vagy éppen most lépnek előfizetőink, vásárló­ink sorába. Az elmúlt években számtalan kisebb-nagyobb változtatást eszközöltünk, amely érdekesebbé tette lapunkat: oldalaink har­mada színessé vált, s magukat az írásokat is igyekeztünk színe­sebbé, életszerűbbé tenni. Úgy gondoltuk, hogy ezt a könnye­debb hangvételt fejlécünkön is érzékeltetnünk kell, ám e válto­zások nem jelentik azt, hogy feladnánk komolyságunkat, vala­mint legfőbb elvünket, a tényszerűségre törekvést. S mindezt egy kicsit bővebben: a negyedik megyei oldal be­vezetésével, olvasóink hetente közel félszáz új információt kap­nak, miközben hagyományos oldalaink, így a Hazai Körkép, a Világtükör, a Gazdaság, az Életmód természetesen további kite­kintést enged hazánkra és a nagyvilágra. E változások, bővítések bizonyos eddigi kötött formák meg­bontásával járnak. Bízunk azonban abban, hogy ez a lehető legkevesebb kényelmetlenséget'okozza, s hamar megszokják lapunk új szerkezetét. Lapozzanak hát ezentúl is naponta bennünket, annál is in­kább, mivel nyáron egy vadonatúj, nagy nyereményekkel ke­csegtető akcióval kedveskedünk előfizetőinknek. Kopka Miklós főszerkesztő A világ tíz legjobbja között Négy hónap a linzi egyetem kutatócsoportjánál NMH-Információ Egyetemisták részére írta ki az International Electronic and Elektrical Engineers (IEEE) szer­vezet mikrohullámú távközlés­sel foglakozó társasága a 2003/2004-es tanévre szóló ösz­töndíjpályázatot, amelyet a vilá­gon tízen nyertek el. Az Undergraduate and Pre-gradu- ate Scholarship ösztöndíjat 8 amerikai és két európai fiatal tudhatja magáénak: ez utóbbiak közül az egyik egy bátony­terenyei fiatalember, Horváth Bálint. A fiatal egyetemista a Bu­dapesti Műszaki és Gazdaságtu­dományi Egyetem (BME) villa­mosmérnöki és informatikai ka­rán tanul: villamosmérnöki sza­kon az idén fejezi be negyedik évét. (Folytatás a 2. oldalon) Át kell alakítani az oktatást Salgótarján A június 26-i közgyűlés talán legnagyobb vihart kavart na­pirendje volt a közoktatási fel­adatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési ter­vei - mondta tegnap Salgótar­jánban megtartott sajtótájé­koztatóján Losonczi Tamás (SZDSZ), az oktatási, kulturá­lis és sportbizottság alelnöke. Mint mondta, az intézkedési terv 4 megszorító és 11 előre­mutató pontot tartalmaz.- A megszorítások közül a leg­súlyosabb a zagyvarónai és a So­moskőújfalui iskola 2004. július elsejével történő megszüntetése - emelte ki Losonczi Tamás. - Az előremutató pontok között szere­pel a nyelvoktatás helyzetének rendbe tétele, a középfokú okta­tásban egy olyan megyei intéz­ményintegráció kialakítása, ami talán közelebb viszi a szakkép­zést az igényekhez. Ez a napirend arról szól, hogy a magyar oktatás­nak meg kell változnia: a poro­szos adat- és függőségi oktatásból át kellene alakulnia egy XXI. szá­zadi oktatássá. Losonczi Tamás szólt arról: je­lenleg mintegy 500 gyerek hiány­zik az általános iskolai rendszer­ből, ez a szám a következő évek­ben várhatóan újabb 100-100 fő­vel növekszik, ezért kellett a bezá­rás mellett dönteni. Utalt arra is, hogy az így megtakarított 120 mil­lió forintot nem szabad kivonni az oktatásból, ezt a pénzt korszerűsí­tésére kell fordítani.- Az SZDSZ-frakció minden összetevőt figyelembe véve dön­tött úgy, hogy megszavazzuk ezt az előterjesztést és támogatjuk az iskolabezárást - fejezte be Losonczi Tamás. ■ BŐVÜL A 21-ES. A Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. megbízásából a Vizslás 2002 konzorcium (Az Egri Útépítő Rt. és a Strabag Rt.) megkezdte a 21-es út bővítését. Előzési sávokat, szervizutakat, alul- és felüljárókat építenek Kisterenye-Vizslás-Újlak-ipari park útszakaszon, amelynek költsége 1,3 milliárd forint körüli összeg lesz. Tervek szerint a munkálatokkal jövő tavaszra készülnek el. fotói rigó tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom