Nógrád Megyei Hírlap, 2003. június (14. évfolyam, 126-149. szám)

2003-06-02 / 126. szám

/ / / NOGRAD MEGYEI www.nogradmegyeihirlap.hu 2003. JÚNIUS 2., HÉTFŐ, XIV. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 68 FORINT ELŐFIZETVE: 57 FORINT Médiapartnerünk: fm radio 100.-4 Ejjei-nappal &gesz ixQgfaaDafi i www.radiofocus.hu Gasztronómiai partnerünk: +22, +25 ■ Ma gyakran lesz erősen felhős az ég, csupán kevés napsütésre számíthatunk. Bárhol a térség­ben kialakulhat, akár több alka­lommal is zápor, zivatar. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: Hegedűs Erzsébet Tel.: (32) 416-455 Kattintson! www.nogradmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.astronet.hu Lottószámok otoslotto 1,45, 60, 61, 82 Joker: 750049 Öttalálatos szelvény nem volt, í a négyesekre 3 341 546, a hár- j masokra 29 ezer 120, a kette- j sekre 1463 forintot fizetnek. HATOSLOTTÓ 11,14,18, 20, 22, 23 Pótszám: 10 Hat és 5+1 találatos nem volt. Az ötösök 292 ezer 311, a négye­sek 5894, a hármasok 983 forin­tot érnek. Holnapi számunkból szemünk védelmében A napszemüveg ma már nem csak divathóbort. Létfontos­ságú kellék, amely megvédi a szemet a káros ultraibolya su­gárzástól. Ezért nem mind­egy, milyet biggyesztünk az orrunkra... Fogadónap Június 3-án, kedden 15 órától dr. Huszár László jogi természe­tű kérdésekben tart fogadónapot az MSZP városi irodáján (Salgó- tarján, Kossuth L. út 8.). _____■ ||l lllllllllll|jllllllllllll|| II llllllllllll II 9lv71215'l901000" 03126 Kiemelt kondíciók! Tel.: 32/521-248. lakossági Együtt tovább jövet menet számlabetét HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET Védelmi titkárok továbbképzése A legkisebbek, a helyi óvodások is kivették a részüket az ünnepből F0TÓ1 Gócs gyA „Minden nemzet annyit ér, amennyire képes fennmaradnia, amennyit képes hagyományaiból továbbörökíteni” - ezek­kel a szavakkal köszöntötte Juhász Gábor országgyűlési képviselő a XX. Bujáki vasárnap résztvevőit a település fut- ballpályáján június elsején. Mint elmondta: mi magyarok valamennyien büszkék lehetünk értékeinkre, hagyománya­inkra, kulturális örökségünkre, amelyekkel méltón képvi­seljük majd hazánkat az Európai Unióban. Buják- Az első Bujáki vasárnapot húsz évvel ezelőtt tartották - mondta Kodák Csaba polgár- mester megnyitóbeszédében - ma, 2003-ban új lehetőségek nyílnak a program keretében, s egy olyan művészeti nap bonta­kozik ki, amely a hagyományok­hoz ragaszkodó gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt jelentős. Az idei rendezvény már csak azért is különleges volt, hiszen mintegy 600 fő mutatta be tánc-, versmondó- és énektudá­sát a nagyközönség előtt, amely 19 bemutatkozó csoportot je­lentett. Bujákról, Mihálygergé- ről, Csécséről, Budapestről, Pásztóról, Jászberényből, Palo­tásról, a szlovákiai Ragyolcról, és Mezőkövesdről érkeztek a fellépők a falu hagyományos rendezvényére. A bujáki sport­pályát ez alkalommal emberek százai lepték el, s kirakodóvá­sárral, ökörsütéssel, szabadtéri színpaddal, tánccal és zenével tették a szervezők felejthetet­lenné június első vasárnapját az odalátogatók számára. A helyiek mellett számos vendég érkezett a környező tele­pülésekről, akik déltől egészen késő estig - a programot záró tű­zijátékig - élvezhették a község vendégszeretetét. Rétság-Pusztaszántó A Honvédelmi Minisztérium (HM) Védelmi Hivatalának szer­vezésében a minden megyéből idelátogatott szakemberek részt vettek a szokásos évi, úgyneve­zett tájértekezlet-sorozaton. A minden évben más-más megyé­ben rendezett rendezvény hely­színe ezúttal Nógrád megye volt. Az egyik állomása a festői környezetben fekvő puszta- szántói Kovács-kúria volt. Dr. Höflinger József ezredes, a HM Védelmi Hivatalának főigaz­gató-helyettese kérdésünkre el­mondta: először az aktuális kér­déseket tekintették át.- A tájértekezlet központi té­mája a védelmi felülvizsgálat vé­delmi igazgatóságra gyakorolt hatása, valamint jogszabályal­kotás volt - folytatta Dr. Höflinger József. Az értekezletsorozaton a szakemberek a belső szakmai kérdéseken kívül áttekintették az intézkedési terveket, rögzítet­ték a teendő lépéseket. A védel­mi hivatal főigazgató-helyettese (Folytatás a 3. oldalon) Művészetek birodalmában Salgótarján A Beszterczey Alapfokú Művé­szeti Magániskola Salgótarján és Vidéke Tagiskolája május 19. és június 16. között színes progra­mokkal várta-várja a salgótarjáni és a kistérségéhez tartozó gyer­mekeket. A „Gyermekek a művé­szetek birodalmában” című ren­dezvénysorozat minapi alkotó­napján, Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban kéz­műves-foglalkozáson vettek részt a gyermekek. A legjobbnak talált alkotások június 2-án (ma) kö­zönség elé is kerülnek, és a gyer­mekkönyvtárat díszítik a nyár el­ső napjaiban. Nehezen, de sikerült Egygólos győzelmet ara­tott a Balassagyarmat­it#» Goldex-Anettka NBI/B-s labdarúgócsapata szom­baton az Újpest FC-Fót felett. Az Ipoly-partiak a 80. percben, 11-es- ből szerzett góllal szerezték meg a három pontot. Bujáki vasárnap - huszadszor Zarándoklat Mária segítségéért Balassagyarmat Húsvét, a mennybemenetel, s pünkösd ugyanannak a titoknak három állomása. Húsvét utáni hatodik vasárnapon ünnepli a katolikus egyház Jézus menny- bemenetelét, s az apostolokkal együtt kéri és várja a Szentlélek megígért eljövetelét, amely a vi­gasztalás és az igazság lelke. Szent János szerint egy időben ígéri meg Krisztus tanítványai­nak a vigasztaló eljövetelét, aki az Atyától származik, s bizony­ságot tesz az Isten fiáról. A pünkösdre való készülés nagy időszaka ez. Balassagyar­maton ekkor rendezik meg ha­gyományosan - így tegnap is - a Segítő Szűz Mária körmenetet. A Segítő Szűz tisztelete, amely Bosco Szent János működése folytán jelentősen megnőtt, to­vább terjed a világban, a szalézi család által, amely Máriát, mint a keresztények nagy főpatró- náját tiszteli. Az Ipoly-parti vá­rosban is az igehirdetést követő­en a Szentháromság-templom­ból a Bosco Szent János-temp- lom udvarára indultak a zarán­dokok. A felemelő Mária- éneke­ket az összefogás jeleként a ha­táron túli nagykürtösi rézfúvós­ok kísérték. A lorettói litániát követően P. Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes celebrálta az ünnepi szentmisét. SZABÓ ANDREA Érték a gyerekek számára Bátonyterenye Május utolsó napján Ki mit tud?-ot rendezett Bátonyterenye önkormányzatának művelődési, oktatási és sportbizottsága, együttműködve a városi közmű­velődési központtal és a könyv­tárral. A kistérségi megmérettetésen az általános iskolák harmadik- - nyolcadik osztályos diákjai vettek részt. A térségből Mátraverebély, Mátraterenye, Mátramindszent települések iskolái, valamint Bátonyterenye négy általános is­kolájának tanulói mérték össze ügyességüket, tehetségüket mese, ének, versmondás, modern és néptánc kategóriákban. A három korosztályban 230 gyermek összesen 53 produkció­val lépett színpadra. A rendez­vényt a fővédnök Vanya Gábor, Bátonyterenye polgármestere nyi­totta meg. A program célja a kis­térség iskolái közötti kapcsolattar­tás biztosítása, egymás minél jobb megismerése volt, amelynek keretében a gyerekek megmutat­hatták, mi az, ami értéket jelent számukra. ERDÖKÜRTI GYERMEKNAP. Immár harmadik alkalommal rendezték meg Erdőkürtön a hagyomá­nyos gyermeknapot. A faluvédő, szépítő és fejlesztő egyesület szervezésében több mint 150 gyermek él- vezhette a vidám vetélkedőket. (BŐVEBBEN A 3. OLDALON)____________ __________gócs éva felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom