Nógrád Megyei Hírlap, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-01 / 76. szám

2003. ÁPRILIS 1., KEDD, XIV. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP / . í] ÁRA: 68 FORINT ELŐFIZETVE: 57 FORINT Időjárás + 10,+11 A tegnap átvonult hidegfront után az eddiginél kissé hide­gebb, de tiszta, száraz levegő érkezett fölénk. Sok napsütésre számíthatunk. Ügyelet Ügyeletes újságíró: Juhász Anita Tel: (32) 416-455 Nincs telitalálat Ötöslottó: Telitalálatos szel­vény nem volt. A négyesek egyen­ként 530 143, a hármasok 7693, a kettesek 636 forintot érnek. Joker: Telitalálatos szelvény nem volt. Hatoslottó: Telitalálatos szel­vény nem volt. Öt plusz egyes: egy darab, nyeremény 12 millió 695 ezer 469 forint. Az ötösök 186 698, a négyesek 4236, a hár­masok 817 forintot érnek. ■ Állami kitüntetés Volek György, a pásztói Dózsa iskola igazgatóhelyettese eredmé­nyes munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Ezüst Ér­demkeresztjét vehette át a napok­ban. A pedagógusnak senki nem Buli után takarítás 3 Elmúlt a rallye, véget ért a láz, » - viszont megmaradt a szemét. Sörösdobozok, zacskók, üvegek „díszítik” most a környezetet. Köszön­hető ez az elmúlt hét vége során az egész országból ide­érkező érdeklődőknek, akik „angolosan” távoztak... Fair play focigála «jg#JJ Talán még a Í mmrn lelkes szervezők is meglepődtek azon, hogy 23 fiú, illetve lány és felnőttcsapat jelent meg a focimaratonon, melyhez persze számos más játékos időtöltés is társult... MEGÚJULÁS MÁJUSRA. Ismét megkezdődtek a munkálatok a salgótarjáni főplébániatemplom körül. Az év elején a nagy szél rongálta meg az áll­ványzatot, februárban pedig fagyszabadság miatt szünetelt a felújítás. Dr. Lébényi Antal főesperes tájékoztatása szerint a befejezési határidőt a kivite­lező május 31-re tűzte ki. A kőművesmukák nagy része hátravan, de a két kisebb torony és a nagytorony körüli munkálatok folyamatosan zajlanak. Hatmillió forint még mindig hiányzik, annak ellenére, hogy a területfejlesztési tanácstól már átutaltak 1,2 millió forintot. fotó. gyurián tibor Szomszédháború Dorogháza A napokban több esetben is intézkedniük kellett a bátonyterenyei rendőröknek két szomszéd viszálya miatt. Március 22-én este egy nő arról tett bejelentést a kapitányságra, hogy amíg a kerti WC-ben tartóz­kodott, szomszédja egy téglát do­bott az ámyékszék tetejére, és a cserepek összetörtek. Később vi­szont a feljelentett férfi jelentke­zett a kapitányságon, hogy szom­szédasszonya gépkocsijának szél­védőüvegét betörte. Amikor a rendőrök kiértek, mindkét fél ta­gadta, hogy ők követték el szom­szédjuk sérelmére a cselekményt. Egy nappal később, reggel hét­kor a férfi már arról tett bejelen­tést, hogy szomszédja az udvar­ról ellopott egy flexet. A rendőrök ekkor is kimentek és lefolytatták a szükséges intézkedéseket, de ezzel még nem ért véget az ügy. Délben inár arról érkezett beje­lentés, hogy a sértett egy másik férfival karókkal és baltával ment át a szomszédba elégtételt venni a flexért. A lakásban lakó férfit megverték, és betörték a ház ab­lakait. A bátonyterenyei rendőr- kapitányság megkezdte a szöve­vényes szomszédháború vizsgá­latát. Cél, hogy megállapítsák, ki, mit követett el. ■ Megyei „találmány” a tűzoltóorvos? A napokban az országos sajtóban felröppent annak a híre, hogy hamarosan 18 tűzoltóorvost állítanak munkába. A hír már csak azért is érdekes, mert mint megtudtuk, az ötlet ta­lán éppen nógrádi kezdeményezésen alapul. Tamási Gyula, megyei vezető mentőtiszt és Garami István alezredes, salgó­tarjáni tűzoltóparancsnok elmondták, hogy már évekkel ez­előtt tettek lépéseket az ügyben. szólt, hogy felterjesztették e kitün­tetésre, s amikor négy nappal az ünnepség előtt kapott egy meghí­vót, csak az vált „gyanússá”, hogy saját kezéhez címezték... (Cikkünk a 2. oldalon)- Nagyon sok balesetnél a tűz­oltók előbb kiérkeznek a helyszín­re, mint a mentők, s ebből már tra­gédia is adódott - állítja a mentő­tiszt. - Pontosan ebből adódott az ötlet három évvel ezelőtt, hogy ér­demes lenne, ha a tűzoltókocsival mentőorvos is vonulna. Egyrészt a tűzoltók is biztonságban lenné­nek, másrészt pedig, ha valóban korábban érkeznek a helyszínre, mint a mentők, akkor akár életet is menthet. Harmadrészt pedig - tet­te hozzá Tamási Gyula - a tűzoltó- laktanyában szinten tarthatnák a tűzoltókat elsősegélynyújtás te­rén. A megyei mentőtiszt elmond­ta, hogy a tűzoltóparancsnok part­ner volt az ügyben és mint kide­rült még a város polgármesterét is felkeresték az ötlettel kapcsolat­ban. Garami István elmondta, hogy nagyon jó dolognak tartja az ötletet és minden rendelkezésére állóeszközzel támogatná. A lelkesedés ellenére problémá­ba ütközött a dolog. Anyagilag kér­déses, hogy ki finanszírozná a tűz­oltókkal dolgozó orvost, jogilag pe­dig az nem tisztázott, hogy ki vál­lalja a felelősséget az orvosért. Ki a faluját, ki városát óvja Fülek és Ságújfalu településvédőinek kapcsolata országi barátaikat a társulás tag­jai: a Magyar Házban rendezett bemutató a régi és mostani vá­rost szemléltette képeslapokon. S talán meglepő, de a mai város­kép keveseknek tetszett. Ezért a városvédők és mások elhatároz­ták, hogy amit lehet, vissza kell állítani a régmúltból. így például a tisztaságot, szokásokat. Ság- újfaluiak és fülekiek pár nap múlva ismét összejönnek, ezút­tal az újfalui egyesület szervez tagjai számára egész napos ki­rándulást április 5-én szomba­ton, a szlovákiai városba azzal a céllal, hogy megismerkedjenek a település rendkívül gazdag tör­ténelmi múltjával, kultúrájával. Terveik szerint a városközpon- tot és a várat is megtekintik. ■ CIVILBEN ÉS ANGYALBŐRBEN. Brit katona az irakiak között, Bászra városa közelében, Dél-Irakban. A sivatagi hadműveletek folytatódnak Szaddam Hussszein diktatúrájának megdöntésére. (Részletek a 9. oldalon) __________________ __ fotó: epa N MH-Információ Év elején volt a „kézfogó,” pár héttel később pedig már az újabb közös programra szólt a meghívás, s most ismét küszö­bön a szlovákiai Fülek és Ságújfalu településvédőinek ta­lálkozója. Az Oppidum Fileck Polgári Társulás és a Ságújfalui Faluszépítő és Művelődő Égye- sület kapcsolata mélyül, erősö­dik. A faluvédők és városvédők Füleken tartott, első személyes együttlétük alkalmával felvetet­ték: jó lenne egy közös tábort szervezni. Ezután füleki kiállí­tásra hívták újdonsült magyar­9 "7 71215 "9 010 0 0" 03076 Megemlékezés a református templom udvarán Liptay d. Jenő Budapesten született 1878. szeptember fj­én, régi magyar nemesi család­ban. Elemi és gimnáziumi ta­nulmányait részben Budapes­ten, részben Sopronban végez­te, ahol 1897-ben érettségi vizs­gát tett. Korán megnyilvánult benne a műszaki pálya iránti érdeklő­dés, és hajlamát követve beirat­kozott a budapesti műszaki egyetemre. Gépészmérnöki ok­levelét 1901-ben szerezte meg, majd önkéntesként a haditenge­részetnél szolgált, Horthy Mik­lós, a későbbi kormányzó pa­rancsnoksága alatt. (Folytatás a 3. oldalon) Pályázati feladatok Balassagyarmat A város önkormányzatának feszített költségvetési helyzeté­ben a fejlesztési célú kiadások forrásait célszerű a lehető legna­gyobb mértékben pályázati tá­mogatásokkal kiegészíteni. A képviselő-testület a 2003. évi leg­fontosabb feladatokat meghatá­rozta. Tervbe vették többek kö­zött a Veres Pálné utca, valamint egy további lakóutca teljes kiépí­tését, a Balassagyarmat és Szügy közti kerékpárút létrehozását, a Hétvezér úti járda és buszmegál­ló megépítését, az okmányiroda óóviteset, a mozgasKonatozot- tak közlekedési feltételeinek ja­vítását. A szociális és családi há­zas lakásépítési területnek a ki­alakítását és az önkormányzati bérlakásállomány növelését szintén pályáztatni kívánják. Na­gyon fontos feladat a városköz­pont építészeti megújítása, a Szent-Györgyi Albert középiskola tornateremmel való ellátása, a művelődési ház bővítése Ipolyszög városrészben. Tan­uszodát is szeretnének kialakí­tani a városban, és fontos lenne a sportcsarnok felújítása. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom